318 CAU HOI TRAC NGHIEM PHEP TINH TIEN

29 40 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:19

Giá bán file word giảng 50.000 vnđ Hình thức tốn: Thẻ cào: VIETTEL mệnh giá 50.000 vnđ Gửi mã thẻ, số seri đến số điện thoại 0946798489 Cú pháp tin nhắn: {Số sêri}-{mã thẻ}-{email nhận tài liệu} Ví dụ: 68000413828-9660442457762baovuong7279@gmail.com Sau – 10 phút, bạn nhận tài liệu hộp thư đến email ca bn 318 CÂU HỏI TRắC NGHIệM PHéP TịNH TIếN toán 11 Nguyễn bảo vương Biên soạn sưu tầm Chúc em học sinh học tập tốt Theo dõi fb: https://www.facebook.com/phong.baovuong để nhận nhiều tài liệu bổ ích Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai ĐỀ CƯƠNG HỌC TAP LễP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong phép tịnh tiến kiến thức cần nhí Định nghĩa  Trong  mặt  phẳng  cho  vectơ  v   Phép  biến  hình  biến  mỗi  điểm  M   thành  điểm  M '   sao  cho     MM '  v  được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ v     Phép tịnh tiến theo vectơ  v  được kí hiệu là  Tv   v   Vậy thì  Tv  M   M '  MM '  v Nhận xét:  T0  M   M   Biểu thức tọa độ phép tịnh tiến  Trong mặt phẳng  Oxy  cho điểm  M  x; y   và  v   a; b       M M’   x ' x  a x '  x  a  (*).     y '  y  b y ' y  b     Gọi  M ' x '; y '  Tv M   MM '  v   Hệ   *   được gọi là biểu thức tọa độ của  Tv   Tính chất phép tịnh tiến  Bảo tồn khoảng cách giữa hai điểm bất kì   Biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho.  Binonthngthnhonthngbngnú. Binmttamgiỏcthnhtamgiỏcbngtamgiỏcócho. Binmtngtrũnthnhngtrũncúcựngbỏnkớnh a tập trắc nghiệm (có đáp án) Cõu Quaphộptnhtin T  theo véctơ  u  , đường thẳng  d  biến thành  d '  Trong trường hợp  nào thì  d  trùng với  d '    A d  song song với giá của  u     B d  không song song với giá của  u     C d  vng góc với giá của  u    D. Khơng có.    Câu Qua phép tịnh tiến  T  theo véctơ  u  , đường thẳng  d  biến thành  d '  Trong trường hợp  nào thì  d  song song với  d '    A.  d  song song với giá của  u     B.   d  không song song với giá của  u     C.  d  vng góc với giá của  u    D. Khơng có.   Câu Trong mặt phẳng  Oxy  cho  v  1;   và điểm   2;5   Ảnh của điểm  M  qua phép tịnh tiến   v  là:  A 1;6  Câu Câu B  3;1 C  3;7  D  4;7  Trong mặt phẳng  Oxy  cho đường thẳng  d  có phương trình  x  y    Để phép tịnh    tiến theo  v  biến đường thẳng  d  thành chính nó thì  v  phải là véctơ nào sau đây:     A v  1;  B v   2;1 C v   2; 1 D v   0;1  Trong mặt phẳng  Oxy  cho  v   2;1  và điểm  A  4;5   Hỏi  A  là ảnh của điểm nào trong   các điểm sau đây qua phép tịnh tiến  v BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai A 1;6  B  2;  ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong C  4;7  D  3;1 Câu   biến: Cho hình bình hành  ABCD  Phép tịnh tiến  T DA Câu A.  B  thành  C   B.  C  thành  A    C.  C  thành  B    D.  A  thành  D     Cho  v   2;1  và đường thẳng   d  : x  y    Ảnh của  d  qua  Tv  là  d ' :    Câu A x  y   B x  y   C x  y   D x  y    Cho  v   3;3   và  đường  tròn   C  : x  y  x  y     Ảnh  của   C    qua  Tv   là   C ' :   2 2 2 2 A  x     y  1  Câu 2 2 B  x     y  3  C  x     y  3  D  x     y  3   Cho  v   0;1  và đường thẳng   d  : x  y    Ảnh của  d  qua  Tv  là  d ' :   A x  y   Câu 11 C  x     y  1  D x  y  x  y    2 Cho  v  1; 1  và đường tròn   C  :  x  1   y    . Ảnh của   C   qua  Tv  là   C ' :   A  x     y  1  Câu 10 B  x     y  1  B x  y   C x  y   D x  y    Trong  mặt  phẳng  tọa  độ  Oxy   tìm  tọa  độ  vectơ  v   sao  cho  Tv  M   M '   trong  đó  M  10;1 , M '  3;8     A v  13;7  B v   7;13 Câu 12   C v   2; 1 D v   3;17   Trong  mặt  phẳng  tọa  độ  Oxy   tìm  tọa  độ  vectơ  v   sao  cho  Tv  M   M '   trong  đó  M  5;  , M '  3;      A v   2;  B v   2;  Câu 13  C v   2; 1  D v   3;7  C m  D m   Cho  đường  thẳng   d  : x  y     và  v   m;1   Tìm  m   để  phép  tịnh  tiến  Tv   biến   d   thành chính nó: A m  Câu 14 Câu 15 Câu 16 B m  Cho ba điểm  A  2; 1 , B  3;  , C  0;1  và đường tròn   C  : x  y  x  y     Cho điểm  M  di động trên đường tròn   C   Biết quỹ tích của điểm  N  thỏa mãn      MN  MA  3MB  5MC  là đường tròn  T   có tâm  I  a; b   và bán kính  R  c  Khẳng  định nào sau đây là đúng? Câu 17 A a  b  c  7  34 B a  b  c  7  15 C a  b  c  7  15 D a  b  c  7  15 2 Tìm  m  để   C  : x  y  x  2my    là ảnh của đường tròn   2  C ' :  x  1   y  3   qua phếp tịnh tiến theo vecto  v   3;5   A m  2 B m  C m  B¸N FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong D m  3 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai Câu 18 Câu 19 Cho parabol   P  : y  x  mx   Tìm  m  sao cho   P   là ảnh của qua phép tịnh tiến theo   véctơ  v   0;1      A m  B m  1 C m  D m     là:  Cho lục giác đều  ABCDEF  tâm  O  Ảnh tam giác  FEO  qua  T AB  A ABO Câu 20 B ODC Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 D OCD Trong mặt phẳng  Oxy , cho đường tròn   C  :  x     y    36  và    x  x ' a  Vậy tọa độ  v  là:   36  là ảnh của   C   qua    y  y ' b      A v   3;  B v   3; 7  C v   3;7  D v   3; 7   Trong mặt phẳng  Oxy  cho  v   2; 1  Tìm tọa độ điểm  A  biết ảnh của nó là  A '  4; 1    qua phép tịnh tiến theo véc tơ  v    Câu 22 C AOB  C ' :  x     y   Câu 21 ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong A A  2;0  B A 1;1 A d ' : x  y   B d ' : x  y   C A  2;3 D A  0;   Ảnh  d '  của đường thẳng  d : x  y    qua phép tịnh tiến theo véc tơ  v   3; 2   là:  C d ' : x  y   D d ' : x  y  11   Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  cho  v   a; b   Với mỗi điểm  M  x; y   ta có  M '  x ' y '  là     ảnh của  M  qua phép tịnh tiến theo  v  Khi đó  MM '  v  sẽ cho.  x '  x  a A  y'  y b x '  x  a B  y'  y b  x  x ' a C   y  y ' b  x  x ' a D   y  y ' b A A '  5;7  B A ' 1;6  C A '  3;1 D A '  4;7   Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  cho điểm  A  4;5   Phép tịnh tiến  v  1;   biến điểm  A   thành điểm nào trong các điểm sau đây:  Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn thành chính nó?  A B C D Vơ số.   2 Cho đường tròn   C  :  x     y    16  và  v   3;   Đường tròn   C '  là ảnh của   C   qua phép  Tv  Vậy   C '  cần tìm là:  A  C '  :  x     y  3  16 2 B  C ' :  x     y    16 2 D  C ' :  x     y    16   C  C '  :  x  3   y    16 Câu 27 2 2 Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy , ảnh của đường thẳng   d  : x  y    qua phép tịnh tiến   v  1;3   là:  A  d ' :  x  y   B  d ' : x  y   C  d ' : x  y   D  d ' :  x  y   Câu 28 Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy , ảnh của đường thẳng   d  : x  y    qua phép tịnh tiến   u  1;   là:  A  d ' : x  y   C  d ' : x  y    d ' : x  y   D  d ' : x  y   B B¸N FILE WORD TO¸N TR¾C NGHIƯM 10-11-12 Liên hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai Câu 29 ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong Cho đường tròn   C  :  x  1  y   Ảnh của   C   qua phép tịnh tiến theo vecto   u   1;3  là:  A  C '  : x   y  3  10 C x  y  z   Câu 30 B  C ' : x   y  3  D x  y  z   Cho điểm  A 1;   và  B  0; 1 Ảnh của đường thẳng  Ab  qua phép tịnh tiến theo vectơ   u   3; 2   là: A  d '  : 3x  y   B Câu 31  d ' : 3x  y  12  C  d '  : x  y   D  d ' : x  y  12  Ảnh của đường tròn   C  : x  y  x  y    qua phép tịnh tiến theo véctơ   u   2;1   2 B  C ' : x  y  2 D  C '  : x  y  A  C '  :  x     y    C  C '  :  x     y    Câu 32  Cho ba điểm  A 1;  ; B  2;3 ; C  6;7   Giả sử qua phép tịnh tiến theo véctơ  u  các điểm  A, B, C  lần lượt biến thành các điểm  A '  2;0  ; B '; C '  Khẳng định nào sau đây đúng?  A C '  7;5  B B '  3;5 C u  1;  D C '  7;9  Câu 33 Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  cho hai điểm  A 1;3 , B  2; 4  , tọa độ điểm  M '  là ảnh của    là: M  4;3  qua phép tịnh tiến  T AB Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37  A M '  4;3 B M '  5;10  A B  6;3 B C  6;1 C M '  3; 4  D M '  3; 4   Trong mặt phẳng  Oxy  cho điểm  A  3; 1 , phép tịnh tiến theo  v   3;   thành điểm nào  sau đây:   C D  0;3 D E  0; 3     Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến véctơ  AB  thành  CD  với  AB  CD ?  A B C D  Trong mặt phẳng cho  v  Phép biến hình biến mỗi điểm  M  thành điểm  M '  được gọi là   phép tịnh tiến theo véctơ  v  thỏa mãn:          A MM '  v B M ' M  v C MM '  kv D M ' M  v Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy  cho đường tròn   C   có phương trình:  x  y  x  y    Phép tịnh tiến theo phương của trục hồnh về phía bên trái   đơn  vị biến đường tròn   C '  thành đường tròn   C "  có phương trình là: Câu 38 A  C " : x  y  x  y   B  C " : x  y  x  y   C  C " : x  y  x  y   D  C " : x  y  x  y   Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  cho  A  3;6  , B  1;5  , C  0;2   gọi  G  là trọng tâm của   tam giác  ABC  Ảnh của  G  qua phép tịnh tiến theo  AB  là:  26 10  A G '  ;   3   10 26  B G '  ;      10 10  C G '   ;   3 BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong  26 26  D G '  ;     Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai Câu 39 Câu 40 ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  cho hai đường tròn   C ' ,  C "  có phương trình lần lượt là   x  y   y  11   và  x  y  x  y    Phép tịnh tiến theo véctơ  u  biến   đường tròn   C "  thành đường tròn   C '   khi đó tọa độ véctơ  u  là:     A u   4;6  B u   4; 6  C u   4;  D Đáp án khác.   Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy , xét phép tịnh tiến  Tv  trong đó  v   2;1 ,  cho đường tròn   C  :  x     y  3  25  Tìm ảnh của đường tròn   C  ?   A  C '  :  x     y    25 2 B  C '  :  x     y  3  25 2 D  C '  :  x     y    25 C  C '  :  x  3   y    25 Câu 41 B  C '  :  x     y  3  25 2 D  C ' : x   y  1  25 2 2 2 B  C '  :  x  3   y    C  C '  : x   y    D  C ' :  x     y  1  Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:  A.  Tv  M   M '  T v  M '  M    B Tv  M   M '  Tv  M '  M C Tv  M   M '  Tv  M   M ' D Tv  M   M '  T v  M '  M '  Cho điểm  A  2;5   và véctơ  v   3; 2   Tìm tọa độ của điểm  A '  sao cho  A  là ảnh của   A '  qua phép tịnh tiến theo véctơ  v   A A '  2;4  Câu 45  Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  và véctơ  u  1; 2   Ảnh của đường tròn   2  C  :  x     y  3   qua phép tịnh tiến véctơ  u  là: A  C '  :  x  1   y    Câu 44 2 C  C '  : x   y  1  25 Câu 43 Tạo ảnh của đườn g tròn   C " :  x  3   y  1  25  qua phép tịnh tiến theo véctơ   v   3;  là đường tròn   C '   có phương trình: A  C '  : x   y  1  Câu 42 B A '  2;  C A '  5;7  D.  A '  5;1    Trong mặt phẳng  Oxy  cho  v   2;3 ,  C  : x  y  x  y    Gọi   C "  là ảnh  cảu đường tròn   C   qua phép tịnh tiến  Tv  Phương trình   C "  có dạng:  Câu 46 Câu 47 Câu 48 2 A  C ''  :  x     y    B  C '' :  x     y    C  C '' x  y  D  C ''  :  x    y  Cho hai đồ thị hàm số  y  f  x   x3  3x  1 C   và  y  g  x   x3  x  15 x   C '     Tìm véctơ  v   a; b   sao cho khi tịnh tiến đồ thị   C   theo véctơ  v   ta được đồ thị   C '         A v   2; 9  B v   2;11 C v   3;  D v   9;   Trong mặt phẳng  Oxy , phép tịnh tiến điểm  M 1;0   qua  v  là phép đồng nhất khi:       A v  1;0  B v   0;1 C v  1;1 D v   0;0  2 Trong mặt phẳng  Oxy , cho hai đường tròn   C  :  x  m     y   m   10  và   2  C ' :  x   m    y   m   10  Biết   C '  Tv   C  Tỡm v BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIÖM 10-11-12 Liên hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai  A v   2; 8   C v    m; m  1 ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong  B v    2m; 2m    D v   6; đáp án trắc nghiệm: 2B 3C 4A 5B 6C 7A 8B 9B 10A 12A 13D 14 15 16B 17B 18D 19B 20D 22D 23A 24A 25C 26B 27C 28D 29B 30B 32A 33C 34B 35A 36D 37D 38C 39B 40D 42B 43A 44C 45C 46B 47D 48A b tập trắc nghiệm (không có đáp án)   Câu 49: Cho vectơ  v  ( 2;3)  và điểm E  2;1  Ảnh của điểm  E  qua phép tịnh tiến theo vectơ  v   1A 11A 21A 31A 41B là: A  2;7    B  6;5    C  7; 2    D  0;4     Câu 50: Trong  mặt  phẳng  tọa  độ Oxy , cho  v  1, 2  ,điểm M(2,-3). Ảnh  của  M   qua  phép  tịnh   tiến theo vec tơ  v  là điểm có tọa độ nào trong các điểm sau? A  3, 5    B 1, 1   C  1,1   D 1,1   Câu 51: Trong mặt phẳng  Oxy  cho A  2;5  Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của  A  qua   phép tịnh tiến theo  v (1;2)?.  A Q  3;7      B P  4;7    C M  3;1   D N 1;6     Câu 52: Trong  mp  Oxy ,  cho  2  điểm A  2; 4  ,  B 1;0  ,  phép  tịnh  tiến  theo  OA   biến  điểm  B   thành  B , khi đó  B  có tọa độ  A (1;4)   B (3; 4)   C (3; 4)   D kết quả khác.   Câu 53: Cho  v  4;   và đường thẳng   ' : x  y    Hỏi   '  là ảnh của đường thẳng    nào  qua  Tv : A  : x  y     B  : x  y  15    C  : x  y  13    D  : x  y  15     2 Câu 54: Cho  v  1; 2    Đường  thẳng  d : y  x    cắt  đường  tròn   C  : x  y    tại  hai  điểm   M  và  N  Ảnh của đoạn thẳng  MN  qua phép tịnh tiến theo véc tơ  v  có độ dài bằng B   C    D   Câu 55: Trong mặt phẳng cho 2 điểm M 1;1 , N  2;3  Gọi  P, Q  lần lượt là ảnh của  M , N  qua   phép tịnh tiến theo  v   2;   Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A    A MNQP là hình thang.  B MNQP là hình bình hành.  C M , N , P, Q thẳng hàng.  D MNPQ là hình bình hành.   Câu 56: Cho  v  1;5   và điểm  M '  4;   Biết  M   là ảnh của  M qua phép tịnh tiến  Tv  Tìm  M   A M  5; 3 B M  3;5  C M  3;7  D M  4;10   2 Câu 57: Cho  v  3;3  và đường tròn   C  : x  y  x  y    Ảnh của   C  qua  Tv  là  C '  2 B  x     y  1  2 D x  y  x  y   A  x     y  1  C  x     y  1  B¸N FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai  Câu 58: Cho  v  4;   và đường thẳng   ' : x  y    Hỏi   '  là ảnh của đường thẳng    nào  qua  Tv A  : x  y  13   : x  y  15  B  : x  y   A  3, 5    B 1, 1   C  : x  y  15  D  Câu 59: Trong  mặt  phẳng  tọa  độ  Oxy ,  cho  v  1, 2  ,  điểm M  2, 3   Ảnh  của  M   qua  phép   tịnh tiến theo vec tơ  v  là điểm có tọa độ nào trong các điểm sau? C  1,1   D 1,1   Câu 60: Trong mặt phẳng  Oxy  cho A  2;5  Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của  A  qua   phép tịnh tiến theo  v 1;2  ?  A Q  3;7    B P  4;7    C M  3;1   D N 1;6     Câu 61: Trong  mặt  phẳng  Oxy   cho M  0;2  ; N  2;1 ;  v 1;2    Ảnh  của  M , N   qua  T v   lần  lượt  biến thành  M , N   thì độ dài  M N   là  D    Câu 62: Gọi  d  là ảnh của đường thẳng  () : x  y    qua phép tịnh tiến theo  a  (1;1)  Tọa độ  A 13   B 10   C 11   giao điểm  M  của  d  và  (d1 ) : x  y   A  2;1   B  2; 1   C  2;1   D  2; 1   Câu 63: Cho hai đường thẳng cắt nhau  d  và  d '  Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng  d  thành đường thẳng  d ' ?  A.Khơng có phép nào.  B.Có một phép duy nhất.  C.Chỉ có hai phép.  D.Có vơ số phép.   A 2;  Oxy Câu 64: Trong mặt phẳng   cho điểm     Phép tịnh tiến theo vecto  v 1;2   biến  A   thành điểm nào trong các điểm sau ?  A B  3;1   B C  3; 3   C E  1;7    D D 1; 7    Câu 65: Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  cho đồ thị hàm số  y  tan x  Có bao nhiêu phép tịnh tiến  biến đồ thị đó thành chính nó?  A.Chỉ có hai phép.  B.Có một phép duy nhất.  C.Khơng có phép nào.  D.Có vơ số phép.    Câu 66: Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  cho vecto  u  3; 1  Phép tịnh tiến theo vecto  u  biến điểm  M (1; 4)  thành  A.Điểm  M '(2;3)   M '(3; 4)   B.Điểm  M '(4; 5)   C.Điểm  M '(4;5)   D.Điểm  Câu 67: Cho hai đường tròn   C  :  x     y  2   và   C ' : x   y  3   Tìm véc tơ tịnh  tiến biến đường tròn (C) thành (C’)   A u  1;5   B u  1;2    C u   1;1    D u   0;3   Câu 68: Trong mặt phẳng  Oxy , cho điểm  M 1; 2   Tọa độ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến   theo véc tơ  v  3; 2  là: A M '  4;4    B M '  2;4    C M '  4; 4    B¸N FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong D M '  2;0    ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai Câu 69: Trong mặt phẳng  Oxy , cho đường thẳng   :2x  y    Ảnh của đường thẳng    qua   phép tịnh tiến theo  u   2; 1  có phương trình là: A 2x  y     B 2x  y     C 2x  y     D 2x  y     Câu 70: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm  A  2; 3  và  B 1;2  Gọi  A  và  B  lần lượt là ảnh của   A và B qua phép tịnh tiến theo véc tơ  a   2; 3  Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG    A Tọa độ điểm  A'3;1  B AB  A ' B '  a   C Tứ giác  ABB ' A' là hình bình hành.  D Tọa độ điểm  B '3;1   điểm M là ảnh của điểm nào sau đây: A B  2;4    B C  4;0    C A  2; 4     Câu 71: Trong  mặt  phẳng  Oxy ,  cho  điểm  M 1; 2    Qua  phép  tịnh  tiến  theo  véc  tơ  v  3;2 ,  D D  2;4    Câu 72: Trong mặt phẳng  Oxy , cho đường tròn   C  :  x  1  y   Ảnh của đường tròn   C     qua phép tịnh tiến theo  a   2; 1  có phương trình là: 2 A  x  3   y  1    2 2 B  x  2   y      C  x  3  y    D  x  3   y      Câu 73: Trong mặt phẳng  Oxy , cho đường thẳng   : x  y    Ảnh của đường thẳng    qua   phép tịnh tiến theo  u  2;3  có phương trình là: A 2x  y     B x  y     C x  y     D x  y     Câu 74: Trong mặt phẳng  Oxy , cho đường tròn   C   có tâm  I 3; 2  và bán kính  R   Gọi  I    và  R  lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn ảnh của   C   qua phép tịnh tiến theo   u   2;3  Chọn câu đúng: A I '1;1 và  R '    B I ' 1;1 và  R '    C I '1; 1 và  R '    D I '5; 5 và  R '    Câu 75: Cho hình bình hành  ABCD  tâm  O  Gọi  E  là điểm đối xứng của  B  qua C ;  F  là điểm  đối xứng của  A  qua  D ;  I  là tâm của hình bình hành CDFE  Khẳng định nào sau đây là  khẳng định sai  A A Tam giác  IEC  là ảnh của tam giác  OCB  qua phép tịnh   tiến theo véc tơ  CE   O D B Tam giác  IEF  là ảnh của tam giác  OAB  qua phép tịnh tiến   theo véc tơ  BC   I C Tam  giác  IEF   là  ảnh  của  tam  giác  OCD   qua  phép  tịnh   F E tiến theo véc tơ  CE   D Tam  giác  IDF   là  ảnh  của  tam  giác  OAD   qua  phép  tịnh   tiến theo véc tơ  BC   Câu 76: Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng ?  A.Một.  B Khơng có.  C Vơ số.  D Hai.  Câu 77: Cho hai đường thẳng song song  d  và  d '  Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng  d  thành đường thẳng  d ' ?  A.Chỉ có hai phép.  B.Có một phép duy nhất.  C.Có vơ số phép.  D.Khơng có phép nào.  B¸N FILE WORD TO¸N TR¾C NGHIƯM 10-11-12 Liên hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong B C ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai Câu 78: Trong mặt phẳng  Oxy  cho đường thẳng  d  có phương trình  x  y    Để phép tịnh    tiến theo vecto  v  biến  d  thành chính nó thì  v  phải là vecto nào trong các vecto sau?      A v   1;    B v   2;1   C v   2; 1   D v  1;    Câu 79: Hợp thành của hai phép tịnh tiến  Tu   và  Tv  là một phép đồng nhất khi và chỉ khi      A.Hai vecto  u  và  v  ngược hướng.  B.Hai vecto  u  và  v  vng góc với nhau.        C u  v    D u  v  Câu 80: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó ?  A.Một.  B.Vơ số.  C.Hai.  D.Khơng có.  Câu 81: Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  nếu phép tịnh tiến biến điểm  A  3;2   thành điểm  A '  2;3   thì nó biến điểm  B  2;5  thành  A.Điểm  B '(5;5)   B.Điểm  B '(5;2)   C.Điểm  B '(1;1)   D.Điểm  B '(1;6)    Câu 82: Cho  v  1;5   và điểm  M '  4;   Biết  M   là ảnh của  M  qua phép tịnh tiến  Tv  Tọa độ  M  là  A M  3;    B M  5; 3    C M  3; 7    D M  4;10     2 Câu 83: Cho  v  3;3   và đường tròn   C  : x  y  x  y    Ảnh của   C  qua  Tv  là  C '  : 2 2 A  x     y  1    2 B  x     y  1    C  x     y  1    D x  y  x  y      Câu 84: Cho  v  4;  và  đường  thẳng   : x  y     Hỏi  ảnh  của     qua  Tv   là  đường  thẳng   '  là: A  ' : x  y     B  ' : x  y     C  ' : x  y  15    D  ' : x  y  15       biến   ABC   thành  Câu 85: Cho ABC   có  A  2;  , B  5;1 , C  1; 2    Phép  tịnh  tiến  T BC ABC  Tọa độ trọng tâm của  ABC  là  A  4;    B  4; 2    C  4; 2    D  4;    Câu 86: Biết  M '  3;   là ảnh của  M 1; 2   qua  Tu ,  M ''  2;3   là ảnh của  M '  qua  Tv  Tọa độ    u v   A  3; 1   B  1;    C  2; 2    D 1;5      Câu 87: Cho vectơ  v  ( 2;3)  và điểm E  2;1  Ảnh của điểm  E  qua phép tịnh tiến theo vectơ  v   A  2;7    Câu 88: Cho A  2;5 B  6;5    C  7; 2    D  0;4    B P  4;7    C M  3;1   D N 1;6      Ảnh của  A  qua phép tịnh tiến theo  v (1;2) A Q  3;7      biến: Câu 89: Cho hình bình hành ABCD  Phép tịnh tiến  T DA A B thành C   B C thành A   C C thành B   D A thành D     Câu 90: Trong  mặt  phẳng  tọa  độ  Oxy  cho  véctơ  u  (3;3)   và  đường  tròn    C  : x  y – x  y –   Ảnh của   C   qua phép tịnh tiến theo véctơ  u  là   2 A  x –    y – 1     2 B  x –    y – 1    B¸N FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 137: Cho tam giác  ABC  vng cân tại  B  có A 1;2  , B  4; 2    I  là trung điểm của  AC ,   G     là trọng tâm của tam giác IBA  Với  v  ;  ,  Tv  I   D  Trọng tâm của tam giác  ABD   2 2 có tọa độ là A Đáp án khác.  B  2;3   C  3;4    D  4;5     Câu 138: Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy ,  cho  u   2;  3 ,  E  2;  1 ,  B  T2u  E   Ta có:  A B  6;  5   B B  0;  4    C B  7;       Câu 139: Chọn mệnh đề sai    A Tv  A  B  AB  v     C T2 v  A  B  AB  2v   D B  2;  7      B T v  A  B  BA  v     D T3v  A   B  AB  3v   Câu 140: Cho đường tròn   C   có tâm  I  và bán kính  R ,   C    là ảnh của   C   qua  Tv  Chọn mệnh  đề sai     A Bán kính của   C    là  R  R   B Tâm của   C    là  I   thỏa  II   v       C Tâm của   C    là  I   thỏa  I I  v   D Tâm của   C    là  I   thỏa  II   v    Câu 141: Trong  mặt  phẳng  tọa  độ  Oxy ,   cho  u   2; 3 , E  2; 1   Điểm  M   thỏa  Tv  M   E   có  tọa độ:  A M  0;       Câu 142: Trong  mặt  B M  0;  4    phẳng  tọa  độ  Oxy ,   C M  4;        cho  u   2; 3 ,   D M  4;  2    và  đường  thẳng  d : x  y  0,  Tu  d   d   Ta có:  A d  : x  y    d  : x  y     Câu 143: Trong  mặt  phẳng  B d  : x  y     C d  : x  y     D tọa  độ  Oxy ,    C  : x2  y   0,  Tu  C   C   Ta có:  2 A  C   : x  y      2 C  C   : x  y  x  y     cho   u   2;    và  đường  tròn  2 B  C   : x  y  x  y  13    2 D  C   : x  y  x  y      G   M , khi đó:   Câu 144: Cho tam giác  ABC  có trọng tâm  G,  T AG M  là trung điểm cạnh  BC   M  trùng với điểm  A   M  là điểm thứ tư của hình bình hành  BGCM   M  là điểm thứ tư của hình bình hành  BCGM    Câu 145: Cho  d :  x  y   ,  v  5; 2  , Tv  d   d '  Viết phương trình đường thẳng d    A B C D A x  y     B x  y     C x  y  12     Câu 146: Cho  A  2; 5 ,  v  1;3 , T2v  A   M  Tìm tọa độ điểm  M   A M  0;1   B M 1; 2      C M   ;8      D x  y     D M  2; 4     Câu 147: Cho  M '  4;5  ,  v  2;1  Tìm tọa độ điểm  M  biết  M   là ảnh của  M  qua  Tv   B¸N FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong 14 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong A M  2; 4    B M  6;6    C M  2;     Câu 148: Cho  M  1;  ,  v  3;1 , Tv  M   M '  Khi đó, tọa độ điểm  M   là  A  4;1   D M  2;6    B  2;3   C  4;3   D  5;     Câu 149: Cho  M  3; 5  , N  4;1 ,  Tv  N   M  Tìm tọa độ  v       A v   7;    B v   1; 4    C v   7; 6    D v   6;7     Câu 150: Cho  d : x  y  11  ,  Tv  d   d  Khi đó,  v  có tọa độ là      A v   2;3   B v   2; 3   C v   3; 2    D v   3;     Câu 151: Cho  d : x  y   ,  v  5; 2  , Tv  d   d   Viết phương trình đường thẳng  d    A x  y     B x  y     C x  y  12     Câu 152: Cho  A  2; 5  ,   v  1;3 , T2v  A  M  Tìm tọa độ điểm  M   A M  0;1   B M 1; 2      C M   ;8      D x  y     D M  2; 4     Câu 153: Cho  M   4;5  ,  v  2;1  Tìm tọa độ điểm  M  biết  M   là ảnh của  M  qua  Tv   A M  2; 4    B M  6;6    C M  2;     Câu 154: Cho  M  1;  ,  v  3;1 , Tv  M   M   Khi đó, tọa độ điểm  M   là  A  4;1   D M  2;6    B  2;3   C  4;3   D  5;0     Câu 155: Cho  M  3; 5  , N  4;1 ,  Tv  N   M  Tìm tọa độ  v       A v   7;    B v   1; 4    C v   7; 6    D v   6;7     Câu 156: Cho  d : x  y  11  ,  Tv  d   d  Khi đó,  v  có tọa độ là      A v   2;3   B v   2; 3   C v   3; 2    D v   3;     Câu 157: Ảnh của  M  2;  3  qua phép tịnh tiến theo véc tơ  v  1;  3  là điểm  M   có tọa độ  A 1;       B  1;  6    C  3;  0    D  6;    1     Câu 158: Trong mặt phẳng cho véc tơ  v  Phép tịnh tiến theo véc tơ  v  là phép biến hình biến mỗi  điểm  M  thành  M   sao cho:          A MM   v   B MM   2v   C MM   v   D M M  v    Câu 159: Qua phép tịnh tiến vectơ  u , đường thẳng  d  có ảnh là đường thẳng  d   Ta có:    A d   trùng với  d  khi  d  song song với giá của  u    B d   trùng với  d  khi  d  vng góc với giá của  u    C d   trùng với  d  khi  d  cắt đường thẳng chứa  u    D d   trùng với  d  khi  d  song song hoặc trùng với giá của  u    Câu 160: Cho hình bình hành  ABCD  Phép tịnh tiến vectơ  u  biến hình bình hành  ABCD  thành  ABCD  khi:          A u  AB   B u  AD   C u  AC   D u     Câu 161: Cho hình bình hành  ABCD  Phép tịnh tiến vectơ  u  biến đoạn  AB  thành  DC  khi:          A u  AB   B u  AD   C u  AC   D u    B¸N FILE WORD TO¸N TR¾C NGHIƯM 10-11-12 Liên hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong 15 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong  Câu 162: Trong  mặt  phẳng  tọa  độ  Oxy ,   cho  v   5;     đường  thẳng  d  có  phương  trình  x  y    Tìm phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép   tịnh tiến theo vectơ  v    A d : 2 x  y  17  .    B d  : x  y  17  .  C d  : x  y  17  .    D d  : x  y  17  .  Câu 163: Trong  mặt  phẳng  Oxy  cho  đường   C  : x  y  x  y     Viết  phương  trình   đường tròn   C    là ảnh của đường tròn   C   qua phép tịnh tiến theo vectơ  u   2; 3    A  x    y  .  C x   y    .    B x   y    .    D  x     y    2  Câu 164: Gọi (∆’) là ảnh của đường thẳng  () : x  y    qua phép tịnh tiến theo  a  (1;1)  Tọa  độ giao điểm M của (∆’) và  ( d ) : x  y   là  A M = (-2;1).  B M = (2;-1).  C M = (2;1).   Câu 165: Phép tịnh tiến theo  v 1; 3   biến điểm  E  4,5  thành điểm A A  5,2    B B  5, 2    C C  0,    D M = (-2;-1).  D D  3,    Câu 166: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng thành chính nó A Có vơ số.  B Chỉ có một.  C Chỉ có hai.  D Khơng có.   Câu 167: Cho  v  1;5   và điểm  M   4;2   Biết  M   là ảnh của  M  qua phép tịnh tiến  Tv  Tìm  M    A M  5; 3   B M  3;5   C M  3;7    D M  4;10    Câu 168: Cho hình bình hành  ABCD , chọn phép tịnh tiến theo vecto nào sau đây biến đường thẳng  AB  thành  DC ,  biến đường thẳng  AD  thành đường thẳng  BC      A AB   B BC   C AC   D Khơng  có  phép nào.   Câu 169: Cho  A  3;2  ;  v  2;4    A  là ảnh của điểm nào sau khi thực hiện phép tịnh tiến  Tv ? A A  1;6    B A  5; 2    C A 1;6    D A  5;2     Câu 170: Trong  mặt  phẳng  tọa  độ  Oxy ,   cho  v  2;3   và  đường  thẳng  d   có  phương  trình  x  y    Viết phương trình của đường thẳng  d   là ảnh của  d  qua phép tịnh tiến  Tv   A x  y  24    3x  y   B x  y  24    C x  y  24    D  x  x  Câu 171: Trong mặt phẳng  Oxy ,  cho  F  M   M ; trong đó  M  x; y  ;  M   x; y   và      y  y  Tìm ảnh của 3 điểm  A 1;2  ; B  1;2  ; C  2; 4     A A  2;5  ; B  4;5  ; C 1; 1   B A 1; 5  ; B  7;6  ; C  3;1   C A  2;5 ; B  4;5  ; C   1; 1   D A 1; 5  ; B  7; 6  ; C  3;1    Câu 172: Trong  mp  Oxy,   cho  2  điểm  A(2;  4),  B 1;  ,   phép  tịnh  tiến  theo  OA   biến  điểm  B   thành  B,  khi đó  B   có tọa độ là: A ( 1; 4).  B (3; 4).  C (3; 4).  BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong D kết quả khác.  16 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong 2 Câu 173: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn   x     y  3   Ảnh của đường tròn đó qua   phép tịnh tiến theo vec tơ  v(5;7)  là 2 2 A  x     y  3    2 B  x  13   y  10     C  x     y      D  x  3   y       Câu 174: Điểm nào sau đây là ảnh của  M  4;5  qua phép tịnh tiến theo  v 1; 3 A A  5;2    B B  5; 8    C C  0;2    D D   5; 8    Câu 175: Điểm  M  2;4  là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ  v  1;  A A  -3;11   B B 1;3   C C 1;11    D D   3; 3   Câu 176: Nếu  phép  tịnh  tiến  biến  điểm  A  3; 2  thành  điểm  A 1;4  thì  nó  biến  điểm  B 1; 5 thành điểm A B  1;1   B B  4;    C B  4;    D B 1; 1    Câu 177: Cho  đường  thẳng: 2x – y –    Ảnh  của  d   qua  phép  tịnh  tiến  theo  vecto  v  1;    là  đường thẳng nào sau đây.    A x  y       B x  y     C x  y     D x  y      Câu 178: Điểm nào sau đây là ảnh của M ( 6,-6) qua phép tịnh tiến theo  v  1;  A A  9; 8   B B  7; 8    C C  5; 4     D D     4;8     Câu 179: Điểm M ( 1, 5) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ  v  1;  A A  3;11   B B 1;3   C C  2; 2     D D  3; 3   Câu 180: Nếu  phép  tịnh  tiến  biến  điểm  A(  2 ;3)  thành  điểm  A’(  3,  5)  thì  nó  biến  điểm  B(  2,  -4)  thành điểm A B  4;1   B B  4;    C B  4;    D B  3; 2     Câu 181: Cho  đường  thẳng:  x  y     Ảnh  của  d  qua  phép  tịnh  tiến  theo  vecto  v 1;    là  đường thẳng nào sau đây.  A x  y       B x  y     C 2 x  y     D x  y      Câu 182: Phép tịnh tiến theo  u (a; b) biến điểm  M  x; y  thành điểm  M  x; y  Biểu thức tọa độ của   phép tịnh tiến theo  u  là: x'  x  a x'  x  a x'  a  x  x '  ax A    B    C    D    y'  y b y'  y b y'  b  y  y '  by Câu 183: Hợp thành của hai phép tịnh tiến  Tu  và  Tv  là một phép đồng nhất khi và chỉ khi     A Hai vecto  u  và  v  vng góc với nhau.  B Hai vecto  u  và  v  ngược hướng.        C u  v      D u  v    Câu 184: Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  nếu phép tịnh tiến biến điểm  A  3;   thành điểm  A '  2;3    thì nó biến điểm  B  2;5   thành A B '(1;6)   B B '(5; 2)   C B '(1;1)   D B '(5;5)    Câu 185: Cho điểm  M 1; 2   Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vecto  u (3;5)   là: A  2;3   B  4; 7    C  2; 3   D  4;7     Câu 186: Cho  x  y    Ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vecto  u (2; 3) l: BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liên hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong 17 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai A x  y     B x  y     ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong C x  y     D x  y      Câu 187: Cho đường thẳng  d : x  y   phép tịnh tiến theo vecto  v biến đường thẳng  d thành  chính nó thì.        A v (1; 2)   B v (5;1)   C v (1; 5)   D v (1; 2)    Câu 188: Điểm nào sau đây là ảnh của  M  4, 2  qua phép tịnh tiến theo  v  1;3 A A  3;0    B B  5; 6    C C  0;     D D  3;1    Câu 189: Điểm  M  2;4  là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ  v  2; 5  A A  0; 1   B B 1;3   C C  3;1    D D  4;9    Câu 190: Nếu phép tịnh tiến biến điểm  A 1;  thành điểm  A  3;  thì nó biến điểm  B  2; 1 thành  điểm A B  4;1   B B  4;    C B  4;     Câu 191: Điểm nào sau đây là ảnh của  M  2; 3 qua phép tịnh tiến theo  v  1;  D B 1;    A A  3; 5    B B  7; 8    C C 1; 1    D D  4;8   Câu 192: Chọn mệnh đề sai A Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.  B Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.  C Phép quay góc quay 1800 biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng  với nó.  D Phép vị tự biến một tam giác thành tam giác bằng nó.   Câu 193: Cho  đường  thẳng: x  y     Ảnh  của  d qua  phép  tịnh  tiến  theo  vecto  v  3;    là  đường thẳng nào sau đây.  A x  y     B x  y     C 2 x  y     A A 1; 3   C C  3; 9    D x  y      Câu 194: Điểm  M  2; 6  là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ  v 1; 3 B B 1; 9     D D  4; 8   Câu 195: Nếu  phép  tịnh  tiến  biến  điểm  A 1;2  thành  điểm  A  3;5  thì  nó  biến  điểm  B 1; 5   thành điểm A B  3; 2    B B  3;3   C B  2; 3   D B  2;0     Câu 196: Cho  A  3,  ;  B  2,  ;  C  4,5 Phép tịnh tiến theo vec tơ  v  biến tam giác ABC thành  tam giác ABC   G là trọng tâm tam giác  ABC   Tọa độ trọng tâm tam giác  ABC    A  0; 7    B  0;7    C  7;0     D  7;0      Câu 197: Cho  ABC A(2;5), B(6;1), C (4; 3) và  v  ( 20, 21)  Phép tịnh tiến theo  v  biến  ABC thành  A ' B ' C '  Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp  A ' B ' C ' A  19; 22    B  21; 22    C 19;22     D  19; 20     Câu 198: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm  A(1; 4)  Phép tịnh tiến theo véctơ  v  (2;3) biến điểm A  thành điểm có tọa độ là A (7;3)   B (3;7)   C (1;1)   D (1; 1)    Câu 199: Phép tịnh tiến theo  v  biến điểm  A 1;3 thành điểm  A 1;7   Tìm tọa độ của véc tơ tịnh   tiến  v ?       A v   0; 4    B v   4;    C v   0;    D v   0;5   Câu 200: Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  nếu phép tịnh tiến biến điểm  A  3;   thành điểm  A '  2;3 BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liên hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong 18 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong thì nó biến điểm  B  2;5   thành A B '(1;6)   B B '(5; 2)   C B '(1;1)   D B '(5;5)    Câu 201: Trong măt phẳng  Oxy  cho điểm  A 1;2   Phép tịnh tiến theo véc-tơ  v  1;   biến điểm  A  thành điểm nào?  A B  0;0    B D 1;    C M  2;4    D C  2;6     Câu 202: Gọi   d   là ảnh của đường thẳng     : x  y    qua phép tịnh tiến véc-tơ  a  1;1   Tọa độ giao điểm  M  của đường thẳng    d   và đường thẳng   d1  :2 x  y    là   A M  2;1   B M  2;  1   C M  2;1   D M  2;  1   B  3;0    C  6;  1   D  1;6     Câu 203: Ảnh của điểm  M  2;  3  qua phép tịnh tiến theo véc-tơ  v  1;3   là điểm  M   có tọa độ  là   A 1;      Câu 204: Cho  v   4;2   và đường thẳng   : x  y    Hỏi    là ảnh của đường thẳng nào  dưới đây qua phép tịnh tiến  Tv  ?  A  :2 x  y  13    B  : x  y     C  :2 x  y  15    D  :2 x  y  15     Câu 205: Cho  v   3;3  và đường tròn   C  : x  y  x  y    Ảnh của đường tròn   C    là đường tròn có phương trình là   2 B  x     y  1    2 D x  y  x  y     A  x     y  1    C  x     y  1    2     biến   Câu 206: Cho hình bình hành  ABCD  Phép tịnh tiến  T DA A B  thành  C   B C  thành  A   C C  thành  B   D A  thành  D      Câu 207: Cho hình bình hành  ABCD  Phép tịnh tiến  TAB  AD   biến điểm  A  thành điểm  A A  đối xứng với  A  qua  C   C O  là giao điểm của  AC  và  BD   B A  đối xứng với  D  qua  C   D C     Câu 208: Cho đường tròn   C   có tâm  O  và đường kính  AB  Gọi    là tiếp tuyến của   C   tại    biến    thành   điểm  A  Phép tịnh tiến  T AB A. Đường kính của   C   song song với    .  B. Tiếp tuyến của   C   tại điểm  B     C. Tiếp tuyến của   C   song song với  AB   D Cả ba đường trên đều khơng đúng.   Câu 209: Tìm ảnh của (d ) : x  y    qua phép tịnh tiến theo  v  (2;5)   A x  y  20    B x  y  18    C x  y  17    D x  y  16    Câu 210: Viết phương trình (C') là ảnh của (C): ( x  2)  ( y  3)  16  qua phép tịnh tiến theo   v  (1; 2)   2 2 A  x  3   y  2  16   C  x  5   y  3  16   B ( x  3)2  ( y  5)  16     D  x  3   y  5  16    Câu 211: Trong mặt phẳng  Oxy  cho hai điểm  A  2;   ,  B 1;0   Phép tịnh tiến theo véc-tơ  OA   biến điểm  B thnhim B cútal BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liên hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong 19 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai A  1;    ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong B  3;     C  3;     D Kết quả khác.   Câu 212: Trong mặt phẳng  Oxy  có  Tu  M   M1 ,  Tv  M1   M  Để  Tw  M   M  thì  w  có quan   hệ gì với  u, v ?                A w  u  v   B w  u  v   C w  u.v   D w  v  u   Câu 213: Cho  F  M   M  với  M  x; y   và  M   x  3; y    Tìm tọa độ véc-tơ  tịnh tiến của  phép biến hình trên?  A  3,5    B  3, 5    C  3,5    A  2;3   B  4; 7    C  2; 3   là  A x  y       B x  y     C x  y     D  3, 5     Câu 214: Cho điểm  M 1; 2   Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vecto  v   3;   là  D  4;7     Câu 215: Cho  d : x  y    Ảnh của đường thẳng  d   qua phép tịnh tiến theo vecto  v   2; 3    D x  y    Câu 216: Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy , cho phép tịnh tiến theo  v  1; 3  , biến đường tròn   C  : x2  y  x  y   , thành đường tròn   C ' có phương trình  A  C '  :  x     y  1    2 B  C '  :  x     y      2 2 2 C  C '  :  x  1   y    36     D  C '  :  x  1   y       Câu 217: Gọi (d) là ảnh của đường thẳng  () : x  y    qua phép tịnh tiến theo  a  (1; 1)  Tọa  độ giao điểm  M  của (d) và  (d1 ) : 2x  y    là?          C M  0; 3   D M  0;    Câu 218: Ảnh của điểm  A  1;  qua phép tịnh tiến theo  u  4;2  có tọa độ là?  A M  4; 5   B M  4;5               B 5; 1   C 3; 5   D 5;1    Câu 219: Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy , cho  v  1, 2  , điểm  M  2;  3  Ảnh của  M  qua phép   tịnh tiến theo vec tơ  v  là điểm nào trong các điểm sau ?  A 3;5   A  3;  5   B  3;  1   C  1;1   Câu 220: Cho hình bình hành  ABCD  Khẳng định nào sau đây đúng?    (C )    ( A)   A B  T B B  T C B  TCD (C )   AD DA D 1;1    (C )   D D  T AB Câu 221: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm  M 1; 2   Tọa độ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến   theo véc-tơ  v   3; 2   là  A M   4;    B M   2;    C M   4; 4    D M   2;     Câu 222: Trong mặt phẳng Oxy cho  B(3; 6)  và  v (5;  4)  Tìm tọa độ điểm C sao cho  Tv (C )  B   A C (8;  10)   B C (2;  2)   C C (2; 2)   D C (8;10)   Câu 223: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng   : x  y    Ảnh của đường thẳng    qua   phép tịnh tiến theo  u   2;3  có phương trình là  A x  y     B x  y     C x  y  BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liên hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong D x  y     20 Tt GIA SÖ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong Câu 224: Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểm  A 1;6  ,  B  1;    Gọi C, D lần lượt là ảnh của A và   B qua phép tịnh tiến theo vectơ  v  1;5  Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?  A ABCD là hình thang.    B ABCD là hình bình hành.    C ABDC là hình bình hành.  D Bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng.   Câu 225: Phép tịnh tiến theo  v  3; 2   biến điểm  M  1; 2  thành điểm  A M   0;    B M   2; 4    C M   0; 2    D M   2;0     Câu 226: Cho phép tịnh tiến theo  v  biến điểm  M   thành điểm  M   , đẳng thức nào sau đây đúng?          A MM   v   B MM '  v   C M M  v   D MM   kv    Câu 227: Phép tịnh tiến theo v  4; 5  biến điểm  M  1; 1 thành điểm  A M   3;4    B M   3; 4    C M   5;7    D M   3; 6     Câu 228: Cho điểm  M   2; 3  Phép tịnh tiến theo  v  4; 5  biến điểm  M   thành điểm     A M  6;    B M  6;5   C M  6; 8   D M  4;8    Câu 229: Cho đường thẳng  : 3x  y    và  v  2;1   là ảnh của   qua phép tịnh tiến theo   v  2;1  Đường thẳng  là  A x  y  11    B 3x  y     C 3x  y     D 3x  y      Câu 230: Cho  v  2;1 và đường thẳng  : x  y    Ảnh của   qua  Tv  là đường thẳng   A  : x  y     B  : x  y     C  : x  y  15    D  : x  y  15     Câu 231: Cho  v  4;  và đường tròn  C  : x  y  x  y    Ảnh của  C  qua  Tv  là đường  tròn   C '  có phương trình là   2 2 A  x     y  1    2 B  x     y  1      C  x     y  1    D  x     y       Câu 232: Cho vec-tơ  v  ( 2;3)  và điểm  E  2;1  Ảnh của điểm  E   qua phép tịnh tiến theo vectơ   v  là  A  2;7    B  6;5    C  7;     D  0;      Câu 233: Cho hình bình hành ABCD ,  phép tịnh tiến vectơ  BC  biến  AB  thành      A AD   B CD   C DC   D AB   Câu 234: Trong mặt phẳng  Oxy  cho điểm  A  4;5  Hỏi  A  là ảnh của điểm nào trong các điểm sau   qua phép tịnh tiến theo vectơ  v  2;1 ?  A B  3;1   B D  4;7    C E  2;4    D C 1;6   Câu 235: Giả sử  Tv  M   M   Chọn đáp án sai:   A MM   v    B M  Tv  M      C MM  cùng hướng với  v D M M  v Câu 236: Giả sử  Tv  M   M ; Tv  N   N   . Mệnh đề nào sau đây sai? B¸N FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong 21 ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai     A M N   MN B MM   NN  C MM   NN  D MNN M   là hình bình hành  Câu 237: Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy  cho vectơ  v  a; b   Với mỗi điểm  M  x; y   ta có   M   x; y  là ảnh của  M  qua phép tịnh tiến theo vectơ  v  Khi đó:  x  x  a  x  x  a  x  x  a A  B  C   y  y  b  y  y  b  y  y  b Câu 238: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng thành chính nó? A B C Câu 239: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường tròn thành chính nó? A B C Câu 240: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hình vng thành chính nó? A B C   Câu 241: Cho hình bình hành  ABCD  . Phép tịnh tiến  TDA  biến:  x  a  x D   y  b  y D.Vô số D.Vô số D.Vô số A.B thành C B.C thành A C.C thành B D.A thành D    Câu 242: Cho hình vng  ABCD  Phép tịnh tiến  TAB  AD  biến điểm  A  thành điểm: A A  đối xứng với  A  qua  C   B A  đối xứng với  D  qua  C    C O  là giao điểm của  AC  và  BD   D Điểm  C Câu 243: Cho hình bình hành  ABCD  Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng  AB  thành  đường thẳng  CD  và biến đường thẳng  AD  thành đường thẳng  BC ? A B C D.Vô số   Câu 244: Trong mặt phẳng Oxy cho   v 1;2   và điểm  M  2;5  Ảnh của  M qua phép tịnh tiến  v  là: A  1; 3 B  3;1 C  3;7  D 1;3   Câu 245: Trong mặt phẳng  Oxy  cho  v  1;2   và điểm  M  2;1  Ảnh của  M  qua phép tịnh tiến  v   là: A  1; 3 B  3;1 C  3; 1 D 1;3   Câu 246: Trong mặt phẳng  Oxy cho  v  3;2   và điểm  M  3;2   Ảnh của  M  qua phép tịnh tiến  v   là: A  6;4  B  3;2  C  0;0  D 1;1   Câu 247: Trong mặt phẳng  Oxy cho  v  2;1  và điểm  M  5;2   Ảnh của  M  qua phép tịnh tiến  v   là: A  7; 1 B  3;3 C  7;1 D  3; 3   Câu 248: Trong mặt phẳng  Oxy cho  v  5;7   và điểm  M  3;0  Ảnh của  M  qua phép tịnh tiến  v   là:  7 A  2;7  B  8;7  C  0;3 D 1;   2  Câu 249: Trong mặt phẳng  Oxy cho  v  2;1  và điểm  A  4;5  Hỏi  A  là ảnh của điểm nào sau đây   qua phép tịnh tiến  v  : A 1;6  B  2;4  C  4;7  D  6;6   Câu 250: Trong mặt phẳng  Oxy cho  v 1;6   và điểm  A 1;9   Hỏi  A  là ảnh của điểm nào sau đây   qua phép tịnh tiến  v  : A  3;0 B  3;6 C  0;3 B¸N FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong D  2;15 22 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong  Câu 251: Trong mặt phẳng  Oxy cho   v  2;5  và điểm  A  5; 3  Hỏi  A  là ảnh của điểm nào sau   đây qua phép tịnh tiến  v  : A  3; 8 B  3; 6  C  7;2  D  3;8  Câu 252: Trong mặt phẳng  Oxy cho  v  2;3  và điểm  A 1; 3  Hỏi  A  là ảnh của điểm nào sau   đây qua phép tịnh tiến  v  : A  3;6 B  3; 6  C  1;0  D  3;6   Câu 253: Trong mặt phẳng  Oxy cho  v 1;1  và điểm  A 1;1  Hỏi  A  là ảnh của điểm nào sau đây   qua phép tịnh tiến  v  : A 1;1 B  2;2 C  1;0  D  0;0  Câu 254: Trong mặt phẳng  Oxy cho  M  0;2  , M   3;3  và  Tv  M   M   Khi đó tọa độ của vec tơ   v  là: A  3; 1 B  3;5 C  3;1   D  ;  2   Câu 255: Trong mặt phẳng  Oxy cho  M  3;2  , M   2;5  và  Tv  M   M   Khi đó tọa độ của vec tơ   v  là: A  3; 1 B  3;5 C  5; 3 D  5;3 Câu 256: Trong mặt phẳng  Oxy cho  M  2;2  , M   4;6   và  Tv  M   M   Khi đó tọa độ của vec tơ   v  là: A 1;2  B  2;4 C  4;2  D  2; 4  Câu 257: Trong mặt phẳng  Oxy cho  M  4;3 , M   2;3  và  T2v  M   M   Khi đó tọa độ của vec   tơ  v  là: A  6;0  B  2;6  C  3;0  D  12;0   Câu 258: Cho đường thẳng  d : x  y    và vectơ  v  4;2   Khi đó ảnh của  d  qua phép tịnh   tiến  v  có phương trình là: A x  5y  15  B x  5y  15  C x  5y   D 5x  y   Câu 259: Cho đường thẳng  d : x  y    và vectơ  v  5;7   Khi đó ảnh của  d  qua phép tịnh   tiến  v  có phương trình là: A 2x  3y  29  B 2x  3y  29  C 2x  3y  33  D 2x  3y  33   Câu 260: Cho đường thẳng  d : x  y    và vectơ  v 1;1  Khi đó ảnh của  d  qua phép tịnh tiến   v  có phương trình là: A x  3y   B x  3y   C x  3y   D 3x  y    Câu 261: Cho đường thẳng  d : x  y    và vectơ  v  3;2   Khi đó ảnh của  d  qua phép tịnh tiến   v  có phương trình là: A x  y   B x  y   C x  y   D x  y     x   2t Câu 262: Cho đường thẳng  d :   và vectơ  v  0;1  Khi đó ảnh của  d  qua phép tịnh tiến   y  1  t  v  có phương trình là: B¸N FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong 23 ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai A x  y   B x  y   C x  y   D x  y    x2 y Câu 263: Cho đường thẳng  d :   và vec tơ  v  1;2   Khi đó ảnh của  d  qua phép tịnh tiến   v  có phương trình là: A x  4y   B 4x  y   C 4x  y   D 4x  y    Câu 264: Cho  v  3;3  và đường tròn   C  : x  y  x  y    . Ảnh của   C   qua  Tv  là: 2 2 A  x     y  1  2 B  x     y  1  C  x     y  1  D x  y2  8x  2y    Câu 265: Cho  v  2;1  và đường tròn   C  : x  y  x  y    . Ảnh của   C   qua  Tv  là: 2 A  x  3  y  B  x  3  y  C  x  3  y  D x  y2  2x  4y    Câu 266: Cho  v  3; 1  và đường tròn   C  :  x    y  16  Ảnh của   C   qua  Tv  là: 2 2 2 2 2 B  x     y  3  12 2 D  x  10    y  15  12 A  x  1   y  1  16 2 B  x  1   y  1  16 2 C  x     y  1  16 D  x     y  1  16  2 Câu 267: Cho  v  4; 3  và đường tròn   C  :  x     y    16  .  Ảnh của   C   qua  Tv  là: A  x  1   y  1  16 2 B  x  1   y    16 2 2 C  x     y  1  16 D  x     y  1  16  2 Câu 268: Cho  v  6;9   và đường tròn   C  :  x     y    12  Ảnh của   C   qua  Tv  là: A  x  3   y    12 C  x     y  3  12 Câu 269: Cho elip   E  :  x  2 2  x2 y    và vectơ  v  2;1  Ảnh của   E   qua phép tịnh tiến  Tv  là: 16  y  1 16 1  x  2 B   y  1 1 16 x2 y2 x2  y2  C  1 D  1 4 16  Câu 270: Cho đường cong   C  : x  y   và vectơ  v 1; 2   Ảnh của   C   qua phép tịnh tiến  A  Tv  là: A x  y  x  16 y  17  C x  y  x  16 y  17  Câu 271: Cho hypebol   H  : A  x  1  B x  y  x  16 y  17  D x  y  x  16 y  17   x2 y    và vectơ  v  1;1  Ảnh của   H  qua phép tịnh tiến  Tv  là:  y  1 1 2 x  1  y  1   1 C  x  BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong   y  1 1 2 x  1  y  1   1 D B 24 ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai Câu 272: Cho hình bình hành  ABCD   có  AB  cố định, điểm  C  thuộc đường tròn (O) tâm  A  bán  kính  R  khơng đổi. Khi đó tập hợp các điểm  D  là:  O   A T AB   O   B T BA  C T O   BC  D.Đường thẳng song song  AB Câu 273: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đồ thị của hàm số  y  sin x   thành chính nó? A B C D.Vơ số Câu 274: Cho đường thẳng  a  cắt hai đường thẳng song song  b   và  b Có bao nhiêu phép tịnh tiến  biến đường thẳng  a  thành chính nó và biến đường thẳng   b  thành đường thẳng   b ? A B C D.Vô số  Câu 275: Khi tịnh tiến đồ thị hàm số  y  f ( x )  x  x    theo vectơ  v  ta nhận được đồ thị hàm   số  y  g ( x )  x  x  x   Khi đó vectơ  v   có tọa độ là: A 1;2  B 1; 2  C  1; 2  D  1;2   Câu 276: Phép tịnh tiến theo vectơ  v  biến hai điểm  M ,  N   lần lượt thành  M ,  N   Chọn đáp án  đúng    A MN  M N      B M M  N N   C A và B đúng  D Đáp án khác   Câu 277: Phép tịnh tiến theo vectơ  v  biến đường tròn tâm  I  và bán kính  R  thành đường tròn tâm  I  và bán kính  R   thì:  A R  R     B R  R   C R  R    D R  k R    Câu 278: Cho  Tv  M   M  , với  M  x; y  , M   x; y  , v  a; b   Chọn biểu thức đúng:   x  a  x A     y  b  y    x  x  a B     y  y  b a  x  x C    b  y  y  D A, B, C đều  đúng     Câu 279: Cho phép tịnh tiến theo vectơ  v  3;7  biến điểm  M ( 6; 9)   thành điểm  M   có tọa độ là:  A ( 9; 2)     B (9; 2)   C ( 3;16)   D (3;16)    Câu 280: Cho phép tịnh tiến theo vectơ  v  3; 1 biến đường thẳng  x  y     thành đường  thẳng có phương trình:  A 3x  y       B 3x  y     C x  y     D 2x  3y      2 Câu 281: Cho  Tv   C     C  , với  v  4;1 và   C  :  x  3   y    10  thì đường tròn   C   có  phương trình:    2 2 A  x  1   y  5  10   2 2 B  x  1   y  5  10   C  x  1   y  5  10   D  x  1   y  5  10      Câu 282: Cho  Tv  M   M  , với  M  3;1 ,  M    ;0  thì  v  có tọa độ là:    A (  ;1)    B ( ;  1)  C (  ;1)   Câu 283: Cho hai điểm  A  7;13   và  B (1; 2)  và  Tv  B   A  thì  v  có tọa độ là:  A (6;15)    B (  6;  15)  C (8;11)  BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong D ( ;  1)  D ( 6;15)  25 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong  Câu 284: Cho đường thẳng   d1 :  y  x   ,  v  1;1 ,  Tv  d   d  thì đường thẳng  d  có phương  trình là:  A y  3x      B y  3x    C 3x  y  10    D 3x  y     Câu 285: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm  M 1; 2   Tọa độ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến   theo véctơ  v   3; 2   là: A M   4;    B M   2;    C M   4; 4    D M   2;0    Câu 286: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng   : x  y    Ảnh của đường thẳng    qua   phép tịnh tiến theo  u   2; 1  có phương trình là: A x  y     B x  y     C x  y     D x  y     Câu 287: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm  A  2; 3  và  B 1;2   Gọi  A  và  B   lần lượt là ảnh của A   và B qua phép tịnh tiến theo véctơ  a   2; 3  Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG?    A Tọa độ điểm  A  3;1   B AB  AB  a   C Tứ giác  ABBA là hình bình hành.  D Tọa độ điểm  B  3;1   Câu 288: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm  M  3; 2   Tọa độ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến   theo véctơ  v   0;   là: A M   3; 4    B M   3;0    C M   3;4    D M   3;0     Câu 289: Trong  mặt  phẳng  Oxy,  cho  điểm  M 1; 2    Qua  phép  tịnh  tiến  theo  véctơ  v   3;  ,  điểm M là ảnh của điểm nào sau đây: A  2;    B  4;0    C  2; 4    D  2;    Câu 290: Trong  mặt  phẳng  Oxy,  cho  đường  tròn   C  :  x  1  y    Ảnh  của  đường  tròn   C     qua phép tịnh tiến theo  a   2; 1  có phương trình là: 2 A  x  3   y  1    C  x  3  y    2 2 B  x     y  1    D  x  3   y  1    Câu 291: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng   : x  y    Ảnh của đường thẳng    qua   phép tịnh tiến theo  u   2;3  có phương trình là: A x  y     B x  y     C x  y     D x  y     Câu 292: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn   C   có tâm  I  3; 2   và bán kính  R   Gọi  I    và  R    lần  lượt  là  tâm  và  bán  kính  của  đường  tròn  ảnh  của  (C)  qua  phép  tịnh  tiến  theo   u   2;3  Chọn câu đúng: A I  1;1 và  R    B I   1;1 và  R    C I  1; 1 và  R    D I   5; 5  và  R      Câu 293: Cho  v  1;1  và  A  0;  , ảnh của  A  qua phép tịnh tiến theo vectơ  v  có toạ độ là:  A 1;1   B 1;    C 1;3   D  0;      Câu 294: Cho  v   0;0   và  A  0;2  , ảnh của  A  qua phép tịnh tiến theo vectơ  v  có toạ độ là:   A 1;1   B 1;    C 1;3   B¸N FILE WORD TO¸N TR¾C NGHIƯM 10-11-12 Liên hệ: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong D  0;    26 ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai  Câu 295: Cho  v  1;   và  A  0;  , B  2;1  Nếu  Tv  A  A ,  Tv  B   B , khi đó  AB  có độ dài  bằng:  A 13   B 10   C 11   D     Câu 296: Cho  v   5;1  và A  0;0   Ảnh của  A  qua phép tịnh tiến theo vectơ  v  có toạ độ là:  A  5;1   B  5;1   C 1;3   D  0;0     Câu 297: Cho  v  1;1  và A  0; 2  , B  2;1  Nếu  Tv  A  A ,  Tv  B   B , khi đó  AB  có độ dài  bằng:  A 13   B 10   C 11   D 12      Câu 298: Cho  v  1;1   A 1;2  , B  2;1   Nếu  Tv  A  A ,  Tv  B   B ,  khi  đó  AB   có  độ  dài  bằng:  A 13   B 10   C 11   D   Câu 299: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng  d  cho trước thành chính nó?  A Có một phép.  B Có hai phép.  C Có vơ số.  D Khơng có  phép nào.   Câu 300: Trong  mặt  phẳng  Oxy ,  cho  điểm  M 1; 2    Qua  phép  tịnh  tiến  theo  véctơ  v   3;  ,  điểm  M  là ảnh của điểm nào sau đây:  A  2;    B  4;0    C  2; 4    D  2;     biến:   Câu 301: Cho hình bình hành  ABCD  Phép tịnh tiến  T DA A B  thành  C   B C  thành A   C C  thành  B   D A  thành  D    Câu 302: Cho  v   1;5   và  M   4;2   Biết  M   là ảnh của  M  qua phép tịnh tiến  Tv  Khi đó   A M  3;7    B M  5; 3   C M  3; 7    D M  4;10     Câu 303: Trong mặt phẳng cho  v   1;3  và  M   2;5  Biết  Tv  M   M  , khi đó:   A M  1; 2    B M 1; 2    C M  3;8   D M  1;2    Câu 304: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó ?   A Một.  B Khơng có.  C Hai.  D Vô số.   Câu 305: Cho  v   3;3  và đường tròn   C  : x  y  x  y    Ảnh của   C  qua  Tv  là  C   : 2 2 A  x     y  1    2 B  x     y  1    C  x     y  1    D x2  y  x  y      Câu 306: Cho  v   4;    và  đường  thẳng     : x  y     Hỏi  ảnh  của     qua  Tv   là  đường  thẳng   : A  : x  y     C  : x  y  15    B  : x  y       D  : x  y  15      biến  ABC  thành  ABC  Câu 307: Cho ABC  có  A  2;  , B  5;1 , C  1; 2   Phép tịnh tiến  T BC  Tọa độ trọng tâm của  ABC   là: A  4;    B  4; 2    C  4; 2    D  4;     Câu 308: Cho  v   1;5   và điểm  M   4;   Biết  M   là ảnh của  M  qua phép tịnh tiến  Tv  Tìm  M   A M  5; 3   B M  3;5   C M  3;7    D M  4;10     2 Câu 309: Cho  v   3;3  và đường tròn   C  : x  y  x  y    Ảnh của   C  qua  Tv  là  C   : BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong 27 Tt GIA SƯ CHư sê- 094.6798.489 Số 17 Hoàng Văn Thụ TT Chư Sê Gia Lai 2 2 A  x     y  1    ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP LỚP 11 https://www.facebook.com/phong.baovuong 2 B  x     y  1    C  x     y  1    D x2  y  x  y      Câu 310: Cho  v   4;   và đường thẳng     : x  y    Hỏi     là ảnh của đường thẳng     nào qua  Tv A  : x  y  13    B  : x  y     C  : x  y  15    D  : x  y  15      biến  ABC  thành  ABC  Câu 311: Cho ABC  có  A 1;  , B  4;1 , C  2; 2   Phép tịnh tiến  T BC  Tọa độ trực tâm của  ABC   là:  A  5; 2    B  2;5    C  5; 2    D  5;    Câu 312: Biết  M   3;0   là ảnh của  M 1; 2   qua  Tu ,  M   2;3  là ảnh của  M   qua  Tv  Tìm tọa    độ  u  v   A  3; 1   B  1;3   C  2; 2    D 1;5     Câu 313: Trong mặt phẳng  Oxy  cho v  (2; 1) và điểm M  3;2   Ảnh của điểm  M  qua phép tịnh   tiến  v  là:  A 1; 1   B  1;1   C  5;3   D 1;1   Câu 314: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hình vng thành chính nó:  A   B   C   D    Câu 315: Trong  mặt  phẳng  Oxy   cho v  (1; 2) và  điểm  M  2;5 Ảnh  của  điểm  M   qua  phép  tịnh   tiến  v  là:  A (1;6).  B (3;1).  C (3;7).  D (4;7).  Câu 316: Trong mặt phẳng  Oxy  cho đường thẳng  d  có phương trình  2 x – y    Để phép tịnh    tiến theo  v  biến đường thẳng  d  thành chính nó thì  v  phải là vectơ nào sau đây:      A v   2;1   B v  1;    C v   1;    D v   2; 1    Câu 317: Trong mặt phẳng  Oxy  cho  v   2;1 và điểm A  4;5  Hỏi  A  là ảnh của điểm nào trong   các điểm sau đây qua phép tịnh tiến  v :  A 1;6    B  2;    C  4;7    D  3;1   Câu 318: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó:  A   B   C   D Vô số.    BáN FILE WORD TOáN TRắC NGHIệM 10-11-12 Liờn h: 0946798489 | https://www.facebook.com/phong.baovuong 28 ...  là ảnh của điểm nào trong   các điểm sau đây qua phép tịnh tiến  v :  A 1;6    B  2;    C  4;7    D  3;1   Câu 318: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó:  A   B   C   D Vơ số. 
- Xem thêm -

Xem thêm: 318 CAU HOI TRAC NGHIEM PHEP TINH TIEN, 318 CAU HOI TRAC NGHIEM PHEP TINH TIEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay