Hàm cơ bản trong excel2013

22 57 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:11

3 THÊM SỐ VÀ SỬ DỤNG HÀM TRONG EXCEL 2013 Cộng số ô, thay đổi giá trị ô Cộng ô số Auto Numbers Tương tự, dùng AutoSum dùng phím tắt ALT + = Trong AutoSum hàm : Average(trung bình cộng), Count(đếm), Hàm SUM : =SUM(number1,[number2], ) Hàm SUMIF SUMIF(range, criteria, [sum_range]) Hàm tính tổng giá sales tên fruits Hàm tính tổng giá sales ăn kết thúc ‘es’ TOÁN BẢN TRONG EXCEL 2013 Sử dụng hàm SUM Sử dụng hàm PRODUCT PRODUCT(number1,number2, ) Kết hợp hàm SUM hàm PRODUCT Công thức phức tạp Excel Ví dụ 1: Tính biểu thức 10+(6-3)/2^2*4-1 Ví dụ 2: Tính lợi nhuận thu hàng hóa, tỉ lệ hoa hồng 3% CÂU HỎI CỦNG CỐ Câu 1: Hàm sai hàm số sau? A B C D AVERAGE(range, criteria) AVERAGE(number1, number2, ) SUMIF(range, criteria, sum_range) SUM(number1, number2, ) Câu 2: Trong Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán? A B C D #= < Câu 3: Một cửa hàng văn phòng phẩm, bán loại hàng hố như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta sử dụng hàm để giúp cửa hàng tính tổng số tiền bán loại hàng hóa? A B C D SUMIF IFSUM SUM Một hàm khác Bài tập vận dụng: Khởi động Ms Excel, nhập bảng thực yêu cầu sau: 1, Tính tổng doanh số tất chi nhánh 2, Tính tổng doanh số chi nhánh Thái nguyên Gợi ý: sử dụng hàm SUM hàm SUMIF
- Xem thêm -

Xem thêm: Hàm cơ bản trong excel2013, Hàm cơ bản trong excel2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay