Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

117 42 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:04

Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO TRUNG THỦY QUẢN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO TRUNG THỦY QUẢN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN KHÁNH DOANH THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Đào Trung Thuỷ ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thân nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Đào Trung Thuỷ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Tổng quan thuế giá trị gia tăng quản thu thuế giá trị gia tăng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế giá trị gia tăng 1.1.2 Nội dung luật thuế giá trị gia tăng 1.1.3 Khái niệm quản thu thuế giá trị gia tăng 13 1.1.4 Mục tiêu nguyên tắc quản thu thuế giá trị gia tăng 14 1.1.5 Vai trò quản thu thuế giá trị gia tăng 16 1.2 Nội dung quản thu thuế giá trị gia tăng 16 1.2.1 Lập dự toán thu thuế 16 1.2.2 Quản đăng ký, kê khai, nộp thuế 17 1.2.3 Quản thông tin NNT 17 iv 1.2.4 Quản nợ thuế cưỡng chế nợ thuế 18 1.2.5 Quản hoàn thuế miễn giảm thuế 21 1.2.6 Thanh tra, kiểm tra thuế 22 1.2.7 Quản việc xử vi phạm thuế 24 1.2.8 Tuyên truyền hỗ trợ NNT 24 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản thu thuế GTGT 25 1.3.1 Cơ chế sách Nhà nước 25 1.3.2 Cơ chế quản quan thuế 26 1.3.4 Đội ngũ cán 27 1.3.3 Nhân tố thuộc NNT 28 1.3.4 Cơ sở vật chất trang thiết bị 28 1.4 Kinh nghiệm quản thu thuế GTGT 29 1.4.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 29 1.4.2 Những học kinh nghiệm quản thu thuế GTGT cho Cục Thuế tỉnh Yên Bái 32 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 34 2.2 Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 34 2.2.2 Phương pháp xử tổng hợp thông tin 36 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 37 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 39 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI 40 3.1 Đặc điểm tự nhiên, KT-XH tỉnh Yên Bái 40 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 40 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 41 v 3.1.3 Tình hình phát triển DN địa bàn tỉnh Yên Bái 42 3.1.4 Cơ quan quản thuế tỉnh Yên Bái 43 3.2 Thực trạng công tác quản thu thuế GTGT địa bàn tỉnh n Bái 47 3.2.1 Cơng tác lập dự tốn thu thuế 47 3.2.2 Quản đăng ký, kê khai, nộp thuế hoàn thuế 49 3.2.3 Quản thông tin NNT 56 3.2.4 Quản nợ cưỡng chế thuế 57 3.2.5 Quản hoàn thuế 61 3.2.5 Công tác Thanh tra, kiểm tra thuế 65 3.2.6 Xử vi phạm thuế 68 3.2.7 Tuyên truyền hỗ trợ NNT 69 3.3 Đánh giá chung quản thu thuế GTGT địa bàn tỉnh Yên Bái 77 3.3.1 Một số thành tựu đạt 77 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế công tác quản thu thuế GTGT 80 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI 83 4.1 Định hướng, mục tiêu hồn thiện cơng tác quản thu thuế GTGT 83 4.1.1 Định hướng 83 4.1.2 Mục tiêu 84 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản thu thuế GTGT 86 4.2.1 Hoàn thiện chế sách 87 4.2.2 Hoàn thiện chế quản thuế GTGT 88 4.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 94 4.2.4 Nâng cao ý thức NNT 96 vi 4.2.5 Nâng cao trang thiết bị phục vụ cho công tác quản thu thuế 96 4.3 Kiến nghị 97 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 97 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài - Tổng cục thuế 98 4.3.3 Kiến nghị với UBND tỉnh Yên Bái Cục Thuế tỉnh Yên Bái 98 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CQT : Cơ quan thuế CSKD : Cơ sở kinh doanh DN : Doanh nghiệp GTGT : Giá trị gia tăng MST : Mã số thuế NNT : Người nộp thuế NQD : Ngoài quốc doanh NSNN : Ngân sách Nhà nước QLT : Quản thuế SXKD : Sản xuất kinh doanh viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kết thực tiêu thu thuế GTGT từ DN tỉnh Yên Bái 47 Bảng 3.2: Tỷ lệ thực thu dự toán 48 Bảng 3.3: Tình hình cấp MST GTGT Cục Thuế tỉnh Yên Bái 51 Bảng 3.4: Tình hình thu thuế GTGT địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm 2014- 2016 55 Bảng 3.6: Tỷ lệ nợ thuế GTGT theo khu vực DN 60 Bảng 3.5: Tình hình giải hoàn thuế tỉnh Yên Bái 64 Bảng 3.7: Kết kiểm tra thuế GTGT DN 66 ... tiêu nguyên tắc quản lý thu thuế giá trị gia tăng 14 1.1.5 Vai trò quản lý thu thuế giá trị gia tăng 16 1.2 Nội dung quản lý thu thuế giá trị gia tăng 16 1.2.1 Lập dự toán thu thuế. .. tăng quản lý thu thuế giá trị gia tăng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thu giá trị gia tăng 1.1.2 Nội dung luật thu giá trị gia tăng 1.1.3 Khái niệm quản lý thu thuế giá trị gia tăng. .. THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO TRUNG THỦY QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THU TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ), Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay