Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

114 46 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:58

Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THÀNH TRUNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THÀNH TRUNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ BẮC THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn: "Tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên" cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn trung thực, rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng 02 năm 2018 Tác giả luận văn Dương Thành Trung ii LỜI CẢM ƠN Trong trình hành thực đề tài: “Tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên” Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, phòng ban thầy giáo Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu, làm luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn cô giáo PGS.TS Đỗ Thị Bắc - người trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, đồng chí Trưởng phòng, Phó phòng, đồng chí cán bộ, nhân viên tồn thể người lao động Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình ý kiến đóng góp thầy, giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình trình làm Luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 02 năm 2018 Tác giả luận văn Dương Thành Trung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1 Cơ sở lý luận tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng 1.1.1 Các khái niệm vai trò tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng 1.1.2 Một số học thuyết tạo động lực làm việc lao động 1.1.3 Nội dung tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng 13 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc cho người lao động ngân hàng 20 1.2 Kinh nghiệm tạo động lực làm việc cho người lao động số ngân hàng thương mại Việt Nam 25 1.2.1 Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 25 iv 1.2.2 Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Ngân hàng VietinBank) 29 1.2.3 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) 31 1.2.4 Bài học kinh nghiệm rút tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 35 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 37 2.2.2 Chọn địa điểm nghiên cứu 38 2.2.3 Thu thập thông tin 38 2.2.4 Phương pháp xử lý thông tin 39 2.2.5 Phương pháp phân tích thơng tin 39 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 39 2.3.1 Chỉ tiêu tiền lương, phụ cấp 39 2.3.2 Chỉ tiêu tiền thưởng 40 2.3.3 Chỉ tiêu công tác đào tạo phát triển 40 2.3.4 Chỉ tiêu công tác đánh giá thực công việc người lao động 41 2.3.5 Chỉ tiêu điều kiện làm việc 41 2.3.6 Chỉ tiêu chế độ phúc lợi xã hội 42 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN 43 3.1 Tình hình Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 43 v 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 43 3.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 44 3.1.3 Tổ chức máy Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 45 3.1.4 Tình hình nguồn vốn sử dụng vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 50 3.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 53 3.2 Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 57 3.2.1 Tiền lương, phụ cấp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 57 3.2.2 Công tác khen thưởng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 60 3.2.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 62 3.2.4 Điều kiện môi trường làm việc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 64 3.2.5 Phúc lợi xã hội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 66 3.3 Kết tạo động lực làm việc cho người lao động kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 68 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Thái Nguyên 69 vi 3.4.1 Các yếu tố phía phía thân người lao động 69 3.4.2 Nhóm yếu tố thuộc công việc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Thái Nguyên 70 3.4.3 Nhóm yếu tố thuộc tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Thái Nguyên 72 3.5 Đánh giá chung công tác tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 74 3.5.1 Những mặt đạt 74 3.5.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 76 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN 79 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 79 4.1.1 Quan điểm tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 79 4.1.2 Định hướng tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 79 4.1.3 Mục tiêu tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thái Ngun 81 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 82 vii 4.2.1 Hoàn thiện hệ thống trả tiền lương, phụ cấp cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 82 4.2.2 Hồn thiện cơng tác khen thưởng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 84 4.2.3 Nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 86 4.2.4 Nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thái Nguyên 88 4.2.5 Tăng khoản phúc lợi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 90 4.3 Kiến nghị 91 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 91 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA CBNV Cán nhân viên DN Doanh nghiệp NHTM Ngân hàng thương mại NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NLĐ Người lao động SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ... cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 79 4.1.1 Quan điểm tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp Phát. .. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 50 3.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. .. TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN 43 3.1 Tình hình Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay