PASSIVE VOICE ( Câu bị động)

22 36 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:47

Câu bị động luôn là một phần không thể thiếu trong các đề thi vào 10, đề thi THPTQG các năm. Dưới đây là một vài kiến thức cơ bản của câu bị động và một số bài tập tham khảo. Mong bạn đọc tham khảo và bổ sung thêm. Xin cảm ơn PASSIVE VOICE I Cách làm tập đổi sang câu bị động Trước hết em phải tiến hành chọn động từ passive, lưu ý không chọn HAVE GO Sau em việc tiến hành bước sau đây: 1) Đổi động từ ( chọn trên) thành P P 2) Thêm (BE) vào trước P P, chia (BE) giống động từ câu chủ động 3) Giữa chủ từ động từ có đem xuống hết Như xong bước quan trọng câu bị động (trong bước quan trọng hầu hết em thường hay bị sai bước ) Nắm vững bước em làm hết dạng bị động thông thường, bước lại dễ hơn: 4) Lấy túc từ lên làm chủ từ Thông thường túc từ nằm sau động từ, phía sau động từ có nhiều chữ phải dịch nghĩa xem chữ có liên quan khơng, có phải đem theo hết, khơng có liên quan đem chữ đầu mà 5) Đem chủ từ phía sau thêm by 6) Các yếu tố lại khác đem xuống khơng thay đổi Ví dụ minh họa: Hãy đổi câu sau sang bị động: Marry will have been doing it by tomorrow Chọn động từ: xem từ ngồi vào ta thấy có will (bỏ qua) tiếp đến have (bỏ qua , nói khơng chọn have ), been (đương nhiên bỏ qua rồi), going (cũng bỏ qua luôn, lý have) đến doing : ! : (chọn doing làm động từ chính) 1) Đổi V => P.P : doing => done done 2) Thêm (be) chia giống V câu : (BE) =>BEING (vì động từ thêm ING nên be thêm ING) .being done 3) Giữa Marry doing có chữ ta đem xuống hết (will have been) will have been being done 4) Tìm chủ từ: sau động từ có chữ it , ta đem lên đầu : It will have been being done 5) Đem chủ từ (Mary) phía sau thêm by : It will have been being done by Mary 6) Các yếu tố lại khác đem xuống khơng thay đổi It will have been being done by Mary by tomorrow Vậy xong, em theo bước mà làm khơng cần biết (ở tương lai hồn thành tiếp diễn) * Ghi chú: - Nếu có thời gian phải để thời gian cuối câu - Nếu chủ từ : people, something, someone, they bỏ (riêng đại từ : I ,you, he tùy theo câu , thấy khơng cần thiết bỏ ) - Nếu có “No” đầu câu làm bình thường, xong đổi sang phủ định - Nếu có trợ động từ “do, does, did” be nằm vị trí trợ động từ ví dụ: Did your mother cook the meal? => Was the meal cooked by your mother ? They don't take the book => The book isn't taken II Đổi câu hỏi sang câu bị động Yes/ No question Bước : Đổi sang câu thường Bước 2: Đổi sang bị động ( lúc trở thành câu thường, cách đổi học.) Bước 3: Đổi trở lại thành câu hỏi yes / no Nếu em biết cách đổi sang câu nghi vấn biết cách đổi sang câu thường: làm ngược lại bước câu nghi vấn, cụ thể sau: - Nếu có do, does , did đầu câu bỏ - chia động từ lại cho (dựa vào do,does, did ) - Nếu có động từ đặc biệt đầu câu chuyển sau chủ từ Ví dụ minh họa 1: ( trợ động từ đầu câu) Did Mary take it ? Bước : Đổi sang câu thường : bỏ did, chia động từ take thành khứ did dấu hiệu khứ => Mary took it Bước : Đổi sang bị động : làm bước => It was taken by Mary Bước 3: Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn => Was it taken by Mary? Các em làm theo cách to be vào do,does, did "mẹo" Ví dụ minh họa 2: (động từ đặc biệt đầu câu) Is Mary going to take it ? Bước : Đổi sang câu thường : chuyển động từ đặc biệt (is) sau chủ từ : => Mary is going to take it Bước : Đổi sang bị động : làm bước => It is going to be taken by Mary Bước 3: Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn (đem is đầu ) => Is it going to be taken by Mary ? Wh- question Cách làm chia bước dạng trên, khác biệt nằm bước Bước : Đổi sang câu thường Bước phức tạp dạng 1, để làm bước em phải biết chia làm loại: - Loại từ hỏi WH làm chủ từ : (sau khơng có trợ động từ do,does,did mà có động từ + túc từ) What made you sad? (điều làm bạn buồn ?) Who has met you ? (ai gặp bạn ? ) - Loại đổi sang câu thường giữ ngun hình thức mà khơng có thay đổi - Loại chữ hỏi WH làm túc từ (tân ngữ): ( sau có trợ động từ do, does, did động từ đặc biệt + chủ từ ) What you want ? Who will you meet ? Khi đổi sang câu thường chuyển WH sau động từ - Loại chữ hỏi WH trạng từ : chữ : when, where, how , why When did you make it ? Giữ nguyên chữ hỏi , đổi giống dạng câu hỏi yes/no Bước : Đổi sang bị động : làm bước Bước 3: Đổi trở lại câu hỏi có chữ hỏi ( đem WH đầu câu) Ví dụ minh họa:1 (WH túc từ, có trợ động từ) What did Mary take ? Bước : Đổi sang câu thường : Có trợ động từ did => What túc từ :bỏ did, chia động từ take thành khứ did dấu hiệu khứ, đem what sau động từ : => Mary took what Bước : Đổi sang bị động : làm bước => What was taken by Mary Bước 3: Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn : (vì lúc what chủ từ nên khơng có thay đổi ) => What was taken by Mary ? Ví dụ minh họa: (WH túc từ, có động từ đặc biệt) Who can you meet ? Bước : Đổi sang câu thường : Có động từ đặc biệt can , Who túc từ : chuyển sau động từ meet , you chủ từ : chuyển can sau chủ từ you => you can meet who Bước : Đổi sang bị động : làm bước => Who can be met by you ? Bước 3: Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn : (vì lúc who chủ từ nên khơng có thay đổi ) => Who can be met by you ? Ví dụ minh họa: (WH chủ từ) Who took Mary to school ? Bước : Đổi sang câu thường : Sau who động từ + túc từ => who chủ từ => đổi sang câu thường giữ nguyên hình thức => Who took Mary to school Bước : Đổi sang bị động : làm bước => Mary was taken to school by who Bước 3: Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn : (vì lúc câu hỏi nên who phải đầu câu ) => Who was Mary taken to school by ? Nếu By đem đầu who phải đổi thành whom: => By whom was Mary taken to school ? ĐỐI VỚI CÂU KÉP : Dù vững cách làm câu đơn em lại lúng túng gặp phải câu có nhiều mệnh đề Cách làm khơng khó em biết phân tích thành câu riêng làm bình thường, giữ lại từ nối Ví dụ: When I came, they were repairing my car Nhìn vào thấy rõ ràng có mệnh đề, em việc tách chúng làm bị động mệnh đề: When I came : mệnh đề khơng đổi sang bị động khơng có túc từ they were repairing my car làm bị động bình thường => my car was being repaired Cuối ta nối lại cũ : When I came, my car was being repaired Dạng suy cho cách làm câu ta học trên, dạng phức tạp mà kiểm tra thường hay cho  Các em cần lưu ý Đó dạng chủ từ làm hành động khác nhau: Ví dụ : They opened the door and stole some pictures dạng em tách làm phần nhớ thêm chủ từ cho phần sau: They opened the door and they stole some pictures Lúc em việc đổi sang bị động câu riêng biệt giữ lại liên từ and xong => The door was opened and some pictures were stolen NHỮNG DẠNG ĐẶC BIỆT Nếu gặp dạng đặc biệt em phải biết sử dụng công thức riêng cho loại Dưới dạng đặc biệt thường gặp DẠNG 1: People say that Dạng câu chủ động có dạng sau: People/ they + say/ think/ believe + (that) + S + V + O Dạng có cách đổi sang bị động sau: (xem sơ đồ) Cách 1: - Bước 1: Lấy chủ từ mệnh đề sau đem đầu câu - Bước 2: Thêm (be) vào : (be) chia giống động từ say/think - Bước 3: Lấy động từ say/think làm P.P để sau (be) - Bước 4: Lấy động từ mệnh đề sau đổi thành to INF viết lại hết phần sau động từ * LƯU Ý : Nếu động từ mệnh đề sau trước so với say/think bước khơng dùng to INF mà dùng : TO HAVE + P.P Ví dụ 1: People said that he was nice to his friends - Bước 1: Lấy chủ từ mệnh đề sau đem đầu câu (he) => He - Bước 2: Thêm (be) vào: (be) chia giống động từ say/think Said khứ nên (be) chia thành was => He was - Bước 3: Lấy động từ say/think… làm P.P để sau (be) (P.P (cột 3) said said) => He was said - Bước 4: Lấy động từ mệnh đề sau đổi thành to INF viết lại hết phần sau động từ So sánh mệnh đề , ta thấy said was khứ nên đổi động từ mệnh đề sau was thành to be, viết lại phần sau (nice to his friends) => He was said to be nice to his friends Ví dụ 2: People said that he had been nice to his friends bước đầu làm giống ví dụ đến bước ta thấy said khứ had been khứ hồn thành (trước thì) nên ta áp dụng cơng thức to have + P.P ( P.P was been ) => He was said to have been nice to his friends Cách 2: - Bước 1: Dùng IT đầu câu - Bước 2: Thêm (be) vào: (be) chia giống động từ say/think - Bước 3: Lấy động từ say/ think làm P.P để sau (be) - Bước 4: Viết lại từ chữ that đến hết câu Ví dụ: People said that he was nice to his friends - Bước 1: - Bước 1: Dùng IT đầu câu => It - Bước 2: Thêm (be) vào : (be) chia giống động từ say/think Said khứ nên (be) chia thành was => It was - Bước 3: Lấy động từ say/think làm P.P để sau (be) P.P (cột 3) said said : => It was said - Bước 4: Viết lại từ chữ that đến hết câu => It was said that he was nice to his friends Nhận xét: - Bước giống cách - Cách dễ biến đổi động từ phía sau ngưới ta kêu đổi sang bị động mà khơng cho sẵn từ em dùng cách cho dễ DẠNG 2: Mẫu V O V a Là dạng động từ cách túc từ, ta gọi V thứ V1 V thứ V2, mẫu ta phân làm hình thức sau: Bình thường gặp mẫu VOV ta việc chọn V1 làm bị động quan trọng là: Nếu V2 bare.inf (ngun mẫu khơng TO) đổi sang bị động phải đổi sang to inf (trừ trường hợp không đổi V1 động từ LET ) Ví dụ: They made me go => I was made to go (đổi go nguyên mẫu thành to go) We heard him go out last night => He was heard to go out last night They let me go => I was let go ( giữ nguyên go V1 let ) Lưu ý: Đối với let người ta thường đổi sang allow Ví dụ: They let me go out b=> I was allowed to go out Khi V1 động từ sở thích : want, like, dislike, hate cách làm sau: - Chọn V2 làm bị động làm theo bước - Chủ từ V1 giữ ngun, khơng có thay đổi - Nếu phần O (by O ) trùng với chủ từ ngồi đầu câu bỏ Ví dụ: I hate people laughing at me Chọn yếu tố : S- V- O để làm bị động : people laughing me I hate giữ nguyên, me cuối đem lên trước động từ, đứng sau hate nên phải viết me => I hate me Đổi động từ laughing thành p.p, thêm (be) trước p.p chia giống động từ câu (thêm ing) => I hate me being laughed at ( by people bỏ ) Me I trùng nên bỏ me : => I hate being laughed at BỊ ĐỘNG CỦA CÂU MỆNH LỆNH: Trước hết em nên biết cách nhận dạng câu mệnh lệnh Đó câu khơng có chủ từ, mà động từ nguyên mẫu đứng đầu câu Công thức: - Thêm Let đầu câu - Đem túc từ câu xuống - Thêm be vào sau túc từ (be để nguyên mẫu không chia) - Đổi động từ thành P P - Các phần lại (nếu có) viết lại hết Ví dụ: Write your name on the blackboard - Thêm Let đầu câu: Let - Đem túc từ câu xuống: (your name): Let your name - Thêm be vào sau túc từ (be để nguyên mẫu không chia): Let your name be - Đổi động từ thành P.P (write => written) : Let your name be written - Các phần lại viết lại hết (on the blackboard ) Let your name be written on the blackboard NHỮNG DẠNG BỊ ĐỘNG RIÊNG LẺ Mẫu 1: Mẫu có dạng : It is sb's duty to inf => Sb (be) supposed to inf Ví dụ: It's your duty to this work => You are supposed to this work Mẫu 2: Mẫu có dạng : It is impossible to sth => Sth can't be done Ví dụ: It is impossible to repair that machine => That machine can't be repaired Mẫu 3: Mẫu có dạng : S + enjoy + Ving + O => S + enjoy + O being + P.P Ví dụ: We enjoy writing letters => We enjoy letters being written Mẫu 4: Mẫu có dạng : S + recommend / suggest + Ving + O => S + recommend / suggest that S + should be p.p Ví dụ: He recommends building a house He recommends that a house should be built * Ghi nhớ: Các động từ dùng with thay cho by : Ví dụ: Crowd , fill , cover Clouds cover the sky => The sky is covered with clouds EXERCISES EXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG My father waters this flower every morning -> …………………………………………………………………… John invited Fiona to his birthday party last night -> ……………………………………………………………… Her mother is preparing the dinner in the kitchen -> ……………………………………………………………… We should clean our teeth twice a day -> …………………………………………………………………… Our teachers have explained the English grammar -> ……………………………………………………………… Some drunk drivers caused the accident in this city -> ……………………………………………………………… Tom will visit his parents next month -> …………………………………………………………………… The manager didn’t phone the secretary this morning -> …………………………………………………………… Did Mary this beautiful dress? -> …………………………………………………………………… 10 I won’t hang these old pictures in the living room -> ……………………………………………………………… 11 The German didn’t build this factory during the Second World War -> …………………………………………………………………… 12 The Greens are going to paint this house and these cars for Christmas Day -> …………………………………………………………………… 13 Ann had fed the cats before she went to the cinema -> …………………………………………………………………… 14 The students have discussed the pollution problems since last week -> …………………………………………………………………… 15 Have the thieves stolen the most valuable painting in the national museum? -> …………………………………………………………………… 16 Some people will interview the new president on TV -> ………………………………………………………… 17 How many languages they speak in Canada? -> ……………………………………………………………… 18 Are you going to repair those shoes? -> …………………………………………………………………… 19 He has broken his nose in a football match -> …………………………………………………………………… 20 Have you finished the above sentences? -> …………………………………………………………………… THỂ BỊ ĐỘNG CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN EXERCISE 2: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG The waiter brings me this dish -> …………………………………………………………………………… Our friends send these postcards to us -> ……………………………………………………………………… Their grandmother told them this story when they visited her last week -> …………………………………………………………………………… Tim ordered this train ticket for his mother -> ………………………………………………………………… You didn’t show me the special camaras -> …………………………………………………………………… She showed her ticket to the airline agent -> …………………………………………………………………… He lends his friend his new shoes -> …………………………………………………………………… She left her relatives five million pounds -> …………………………………………………………………… The shop assistant handed these boxes to the customer -> …………………………………………………………………… 10.The board awarded the first prize to the reporter -> …………………………………………………………… 11 Have you sent the christmas cards to your family? -> ………………………………………………………… 12 The committee appointed Alice secretary for the meeting -> …………………………………………………………………… 13 He hides the broken cup in the drawer -> …………………………………………………………………… 14 They keep this room tidy all the time -> …………………………………………………………………… 15 They all voted the party a great success -> …………………………………………………………………… 16 We gave Ann some bananas and some flowers -> …………………………………………………………… 17 They moved the fridge into the living room -> ……………………………………………………………… 18 She bought some cups of tea to the visitors in the next room -> …………………………………………………………………… 19 They find the new project worthless -> …………………………………………………………………… 20 The secretary didn’t take the note to the manager -> …………………………………………………………………… THỂ BỊ ĐỘNG CÁC ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT EXERCISE 3: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG They told me that you were the best architect in this city -> …………………………………………………………………… She reported that the flowers were killed by frost -> ……………………………………………………………… Some people inform me that the director is going to take a business trip to England -> …………………………………………………………………… That officer announced that the meeting was delayed until next week -> …………………………………………………………………… He discovered that this cotton was grown in Egypt -> …………………………………………………………… They promise that the performance will start on time -> …………………………………………………………… He recommends that we should stay at the city center -> ………………………………………………………… We believed that Alice would pass the driving test -> ……………………………………………………………… The director notifies all the workers that they will have to work extra hard this month -> …………………………………………………………………… 10 They have persuaded me that they will go with me to the stadium -> …………………………………………………………………… 11 They have decided that the company will go to the beach together at the weekend -> …………………………………………………………………… 12 People think that Maradona is the best football player in the 20th century -> …………………………………………………………………… 13 They find that the job is not suitable for a girl like her -> …………………………………………………………………… 14 The teacher explained that this powerful engine pulled the train -> …………………………………………………………………… 15 He told me that his football team had played well last season -> …………………………………………………………………… BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO EXERCISE 4: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG I had my nephew paint the gate last week -> …………………………………………………………………… She will have Peter wash her car tomorrow -> …………………………………………………………………… They have her tell the story again -> …………………………………………………………………… John gets his sister to clean his shirt -> …………………………………………………………………… Anne had had a friend type her composition -> …………………………………………………………………… Rick will have a barber cut his hair -> …………………………………………………………………… I will get the dressmaker to make a new dress -> …………………………………………………………………… He had a mechanic repair his car -> …………………………………………………………………… She often gets the technician to maintain the heater -> …………………………………………………………………… 10 They had the police arrest the shoplifter -> …………………………………………………………………… 11 Are you going to have the shoemaker repair your shoes? -> …………………………………………………………………… 12 I must have the dentist check my teeth -> …………………………………………………………………… 13 She will have a veterinary surgeon examine her dog -> …………………………………………………………………… 14 We had a man take this photograph when we were on holiday last summer -> …………………………………………………………………… 15 The Greens had a carpet cleaner clean their carpet -> …………………………………………………………………… KEY EXERCISE 1 This flower is watered (by my father) every morning Fiona was invented to John’s birthday party last month The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen Our teeth should be cleaned twice a day 5 The English grammar has been explained (by our teacher) The accident was caused in this city (by some drunk drivers) Tom’s parents will be visited (by him) next month The secretary wasn’t phoned (by the manager) this morning Was this beautiful dress bought by Mary? 10.These old pictures won’t be in the living room(by me) 11 This factory wasn’t built (by the Greens) during the Second World War 12 This house and these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens 13 The cats had been fed (by Ann) before she went to the cinema 14 The pollution problems have been discussed (by the students) since last week 15 Has the most valuable painting in the national meseum been stlen (by the thieves) 16 The new president will be interviewed on TV (by tsome people) 17 How many languages are spoken in Canada(by them)? 18 Are those shoes going to be repaired ? 19 His nose has been broken in a football match(by him) 20 Have above sentences been finished ? EXERCISE This dish is brought to me (by the waiter) These postcards are sent to us(by our friend) This story was told to them(by their grandmother) when they visited her last week This train ticket was ordered for Tim’s mother The special cameras weren’t showed to me Her ticket was showed to the airline agent(by her) His new shoes are lent to his friends(by him) Five million pounds was left to her relatives (by her) These boxes were handed to the customer (by the shop assistant) 10 The first prize was awarded to the reporter (by the board) 11 Have the christmas cards been sent to your family? 12 Alice was appointed secretary for the meeting(by the committee) 13 The broken cup is hidden in the drawer (by him) 14 This room is kept tidy (by them) all the time 15 The party was voted a great success(by them) 16 Ann was given some bananas and some flowers(by us) 17 The fridge was moved into the living room(by them) 18 Some cups of tea were brought to the visitors in the next room (by her) 19 The new project is found worthless 20 The note wasn’t taken to the manager(by the secretary) EXERCISE I was told that you were the architect in this city It was reported that the flowers were killed by frost./ The flowers were reported to be killed by frost I am informed that the director is going to take a business trip to England It was announced that the meeting was delayed until next week It was discovered that this cotton was grown in Egypt It is promised that the performance will start on time It is recommended that we should stay at the city center It was believed that Alice would pass the driving test./ Alice was believed to pass the driving test All the workers are notified that they will have to work extra hard this month 10 I have been persuaded that they will go with me to the stadium 11 It has been decided that the company will go to the beach together at the weekend 12 It is thought that Maradona is the best football player in the 20th century./ Maradona is thought to be the best football player in the 20th century 13 It is found that the job is not suitable for a girl like her./ The job is found to be not suitable for a girl like her 14 It was explained that this powerful engine pulled the train 15 I was told that his football team had played well last season EXERCISE I had the gate painted last week She will have her car washed tomorrow They have the story told again John gets his shirt cleaned Anne has had her composition typed Rick will have his hair cut 7 I will get a new dress made He had his car repaired She often gets the heater maitained 10 They had the shoplifter arrested 11 Are you going to have your shoes repaired? 12 I must have my teeth checked 13 She will have her dog examined 14 We had this photograph taken when we were on holiday last summer 15 The Greens had their carpet cleaned THE END ACTIVE AND PASSIVE The room is cleaned everyday - Somebody ……………………………………………… They cancelled all the flights because of fog.( to cancel: ho·n) - All the flights ……………………………………………… This road is not used very often - This road …………………………… How people learn languages? - People …………………………………… People advised us not to go out alone.( to advise: khuyªn) - We ……………………………………………… The girl did not give me the money - I ……………………………………………………………… - The money ………………………………………………… A man asked me several difficult questions at the interview - I ……………………………………………………… Nobody told me the story - I …………………………………………… - The story ………………………………………… Oil lamps were used years ago - People ……………………………………… 10 When did they open that hospital? - When ……………………………………………………… 11 The atmosphere protects the earth from harmful radiation from the sun.( to protect: b¶o vƯ) - The earth ………………………………………………… 12 Did anyone see you come in? - Were you ………………………………………………………? 13 She'll be told which bus to catch - Someone ………………………………………………………… 14 The house was broken into - Somebody……………………………………………………… 15 He was not taken care of by his mother - His mother……………………………………………………… 16 They will inform you the result of the exam by letter.( to inform: thông báo) - You …………………………………………………………… - The result …………………………………………………… 17 When will the shop be opened? - ………………they………………………………………? 18 They will serve fish to the guests about ten minutes from now - Fish ………………………………………………… 19 A textbook will be published by that company next year.( to publish: xuÊt b¶n) - That company……………………………………………… 20 I was told to change the way by my friends - My friends ………………………………………………………… 21 Shakespeare wrote many famous plays - Many famous plays ……………………………………… 22 Bill will invite Ann to the party - Ann ………………………………………………………… 23 Is the course taught by professor Jackson? - Does ? 24 Doctor Ikeda developed that theory.( to develop: ph¸t triĨn) - That theory ………………………………………………………… 25 A storm destroyed the small fishing village.( to destroy: ph¸ hủ) - The small …………………………………………… 26 The Washington Monument is visited by hundreds of people every day - Hundreds of people 27 The Chinese invented paper, the main writing material today - Paper, ……………………………………………………………… 28 Jim’s daughter drew that picture - That picture ………………………………………………………… 29 A new roof was put on last year - They………………………………………………………………… 30 Someone empties the dustbins every Thursday - The dustbins ……………………………………………………………… 31 She delivers milk at about six o’clock - Milk ………………………………………………………………………… 32 They will probably send him back to Britain - He ……………………………………………………………………… 33 They found him dead in his flat early this morning - He ………………………………………………………………………… 34 A doctor examined the elephant - The elephant ……………………………………………………… 35 They took it back to the zoo - It …………………………………………………………………… 36 The club bought him years ago for a fee of $20 000.(fee: møc chun nhỵng) - He …………………………………………………………… 37 Stephen made this film in Hollywood last year - This film ………………………………………………………… 38 Irish fisherman used this kind of boat one thousand years ago - This kind ………………………………………………… 39 Redwood took the photos during his voyage - The photos ………………………………………………… 40 Lisa wrote all the songs on this new album - All the songs ………………………………………… 41 They print the words to all the songs on the back of the cover.( to print: in) - The words ………………………………………… 42 They will repeat this documentary on BBC next week.(to repeat: nhắc lại) - This documentary ……………………………………… 43 Now people find this kind of bird in only a few remote places in Scotland - This kind of bird ……………………………………………………… 44 This kind of bird is protected by laws.( to protect: b¶o vƯ) - Laws…………………………………………………… 45 The boss will meet him tomorrow in the restaurant - He ……………………………………………………… 46 He will be given some money by the company when he retires - The company ……………………………………………………… - Some money ……………………………………… 47 Rossi produced “ War in Space “ - “War in Space” ……………………………………………… 48 She bought some tulips yesterday - Some tulips ………………………………………… 49 He usually washes his car every Sunday morning - His car …………………………………………… 50 His experiment was carried out ten years ago.( to carry: thùc hiÖn) - He …………………………………………… 51 They grow rice in the north - Rice ………………………………………………………… 52 The postman was bitten by our dog.( to bite- bit- bitten: cắn, đốt) - Our dog …………………………………………………… 53 What did he write with it? - What was ………………………………………………? 54 They will hold an international conference in Hanoi next month.(to hold- held- held: tæ chøc) - An international …………………………………………… 55 The Persian invented windmills around 500 years ago - Windmills …………………………………………………………… 56 I’ll meet her at the airport - She ……………………………………………………………… Change the active into the passive Bill will invite Ann to the party - Ann…………………………… I didn't write that letter - That letter……………………… Hundreds of people visit the White House everyday - The White House………………………………… Everyone doesn't know this fact very well - This fact………………………………………… Do you wash the dishes everyday? - Are………………………………………………? Shakespeare wrote that play - That play………………………………………… Does Jackson give that lecture? - Is …………………………………………………? They will send you the money at the end of the month - You………………………………………………… People speak Spanish in many countries - Spanish…………………………………………… The children often read stories in the evening - Stories…………………………………………… Alice didn't make that cake - That cake…………………………………… They buy newspapers everywhere in the city - Newspapers ………………………………… 3.That company will publish a textbook next year - A textbook ………………………………………… She delivers milk at about six o’clock - Milk ………………………………………………… Somebody cleans the room everyday - The room ………………………………………… A man asked me several difficult questions at the interview - I …………………………………………………… They will probably send him back to Britain - He ………………………………………………… Now people find this kind of bird in only a few remote places in Scotland - This kind of bird …………………………………… They grow rice in the north - Rice ……………………………………………… We don't raise cows on our farm - Cows ……………………………………………… People used oil-lamps years ago - Oil-lamps ……………………………………………… The boss will meet him tomorrow in the restaurant - He ……………………………………………………… The old woman feeds fowls twice a day - The fowls ……………………………………………… Does he often clean the windows? - Are……………………………………………………….? She doesn't grow any trees in her garden - Trees …………………………………………………… The company will give him some money when he retires - When he retires, he …………………………………… They took it back to the zoo - It …………………………………………………………… Someone picks the fruits everyday - Fruits……………………………………………………… Does the girl the housework? - Is ………………………………………………………… ? They don't drive out the cattle to the field in the winter - The cattle………………………………………………… The club bought him years ago for a fee of $20 000 - He ………………………………………………………… I’ll meet her at the airport - She ………………………………………………………… Japan makes a lot of cars - Cars………………………………………………………… They don't keep cows over there - Cows ……………………………………………………… Does machine most of the farm work? - Is …………………………………………………………? ... taken when we were on holiday last summer 15 The Greens had their carpet cleaned THE END ACTIVE AND PASSIVE The room is cleaned everyday - Somebody ……………………………………………… They cancelled all the flights... …………………………………………………………… 56 I’ll meet her at the airport - She ……………………………………………………………… Change the active into the passive Bill will invite Ann to the party - Ann…………………………… I didn't write that letter - That letter………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: PASSIVE VOICE ( Câu bị động), PASSIVE VOICE ( Câu bị động)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay