Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

101 33 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:46

Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ TÌNH PHÁT TRIỂN CHO VAY SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG THỊ TÌNH PHÁT TRIỂN CHO VAY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hòa THÁI NGUN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thực hiện.Các số liệu kết nghiên cứu trình bày Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc hoàn Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Hồng Thị Tình ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa KT&PTNT thầy cô Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện mặt để thực đề tài Đặc biệt xin cảm ơn TS Bùi Đình Hòa, hướng dẫn bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin trân trọng cảm ơn quan: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Phù Ninh doanh nghiệp, HTX, hộ dân địa bàn huyện Phù Ninh tỉnh phú Thọ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Cuối tơi xin trân thành cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè, người chia sẻ, động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt luận văn Một lần tơi xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân dành cho Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Thị Tình iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm phân loại tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Nội hàm chất tín dụng 1.1.3 Các loại hình tín dụng 1.2 Hoạt động cho vay sản xuất nông nghiệp ngân hàng thương mại 1.2.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.2 Khái niệm cho vay SXNN NHTM 1.2.3 Đặc điểm cho vay sản xuất nông nghiệp 1.2.4 Các phương thức cho vay SXNN 1.2.5 Vai trò hoạt động cho vay SXNN phát triển kinh tế 10 1.3 Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp ngân hàng thương mại 11 1.3.1 Quan điểm việc phát triển cho vay SXNN ngân hàng thương mại 11 1.3.2 Các tiêu phản ánh phát triển cho vay SXNN 12 1.3.3 Các nhân tố tác động đến phát triển cho vay SXNN ngân hàng thương mại 13 1.4 Kinh nghiệm hoạt động cho vay phát triển SXNN ngân hàng thương mại giới Việt nam 18 iv 1.4.1 Trên giới 18 1.4.2 Ở Việt Nam 21 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Agribank Phù Ninh 23 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4.1 Thu thập số liệu 25 2.4.2 Phương pháp phân tích 26 2.4.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 26 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 29 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh 34 3.2 Đánh giá thuận lợi khó khăn cho chương trình cho vay SXNN huyện Phù Ninh 37 3.3 Một số thông tin Agribank chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 38 3.3.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 3.3.2 Cơ cấu tổ chức 39 3.4 Tình hình hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 41 3.4.1 Sản phẩm tín dụng 41 3.4.2 Hoạt động tín dụng 41 3.4.4 Các hoạt động kinh doanh khác 44 3.4.5 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Phù Ninh 45 3.5 Thực trạng cho vay SXNN Agribank chi nhánh Phù Ninh 46 v 3.5.1 Cơ sở pháp lý hoạt động cho vay SXNN Việt Nam 46 3.5.2 Tình hình cho vay SXNN Agribank chi nhánh Phù Ninh 48 3.5.3 Đánh giá người vay Agribank Phù Ninh 55 3.5.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển hoạt động cho vay sản xuất nông nghiệp Agribank Phù Ninh 57 3.6 Định hướng giải pháp phát triển cho vay SXNN Agribank Phù Ninh 66 3.6.1 Định hướng 66 3.6.2 Một số giải pháp phát triển cho vay SXNN Agribank Phù Ninh 67 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải Ngân hàng phát triển châu Á ADB Agribank CBNV GDP GTGT HTX HTX IMF Quỹ tiền tệ quốc tê KT-XH Kinh tế xã hội NHNN Ngân hàng Nhà nước 10 NHTM Ngân hàng thương mại 11 NN&PTNT 12 PTNT Phát triển nông thôn 13 SXNN Sản xuất nông nghiệp 14 TKVV Tiết kiệm - vay vốn 15 UBND Uỷ ban nhân dân 16 WB Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Cá nhân viên Tổng sản phẩm quốc nôi Gái trị gia tăng Nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân hàng giới vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH Bảng 3.1 Đất đai theo chủ thể sở hữu sử dụng huyện Phù Ninh năm 2016 32 Bảng 3.2 Tình hình dân số huyện Phù Ninh 34 Bảng 3.3 Giá trị tăng thêm địa bàn huyện Phù Ninh (Theo giá thực tế) 35 Bảng 3.4 Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh huyện Phù Ninh 41 Bảng 3.5 Tình hình dư nợ cho vay qua năm 2014 -2016 44 Bảng 3.6 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Phù Ninh giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 3.7 Quy mô tốc độ tăng trưởng cho vay sản xuất NN Agribank Phù Ninh từ 2014-2015 49 Bảng 3.8: Dư nợ cho vay sản xuất NN phân theo thời gian 51 Bảng 3.9: Hình thức đảm bảo cho vay SXNN 52 Bảng 3.10: Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh tỷ lệ nợ xấu cho vay SXNN 53 Bảng 3.11 Ý kiến khách hàng lượng, thời hạn lãi suất vay vốn 55 Bảng 3.12 Ý kiến hộ điều tra vay vốn ngân hàng CSXH 56 Hình 3.1 Sơ đồ mơ hình tổ chức Agribank - chi nhánh huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nông nghiệp, nông dân nông thôn nhiều năm qua coi trụ đỡ kinh tế đặc biệt từ có nghị Trung ương VII khóa X năm 2008 Tuy nhiên, câu chuyện làm để người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tiếp cận vốn vay nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn lại toán nan giải, hàng loạt bất cập sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn như: thời hạn mức vay vốn không phù hợp với chu kỳ sản xuất; thủ tục điều kiện vay vốn rườm rà Khác với sản xuất cơng nghiệp, sản phẩm nơng sản có chu kỳ sản xuất dài ngắn khác Nhiều ngành hàng sản xuất nông nghiệp cần chu kỳ đầu tư dài hạn (xây dựng chuồng trại, xây dựng sở hạ tầng sản xuất: đường giao thông, hệ thống điện, nước,…) Tuy nhiên, tổ chức tín dụng thường đưa thời hạn vay ngắn hạn 12 tháng Rõ ràng, thời hạn vay vốn không phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp, tạo rào cản cho khách hàng tiếp cận tín dụng Bên cạnh việc vay vốn để sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn thủ tục điều kiện vay vốn, không người nghèo mà trang trại, HTX, doanh nghiệp nhỏ tổ chức tín dụng u cầu phải có tài sản để chấp Thực tế nay, đối tượng vay vốn, đặc biệt HTX nông nghiệp phần lớn khơng có tài sản chấp như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản khác hay trang trại chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa cấp chứng nhận trang trại lẽ khó tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng Những tồn q trình thực sách tín dụng vào nơng nghiệp làm nản lòng nhiều nhà đầu tư, cản trở phát triển khu vực nông ... TÌNH PHÁT TRIỂN CHO VAY SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN... tới, hàng loạt vướng mắc, bất cập nêu kể bên cho vay bên vay cần bước tháo gỡ Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài: Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông. .. phát triển cho vay SXNN Agribank chi nhánh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016 - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cho vay SXNN Agribank chi nhánh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay