Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ)

140 22 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:43

Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ)Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ) 63 Bảng 3.6: Vốn tín dụng bình qn cấu nguồn vốn DN 65 Bảng 3.7: Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHNo&PTNT huyện Phú Lương (2014-2016) 67 Bảng 3.8: Dư nợ vay DNNVV theo thành phần kinh tế (2014-2016) 68 Bảng 3.9: Dư nợ DNNVV theo thời gian vay (2014-2016) 69 Bảng 3.10: Dư nợ DNNVV phân theo Ngành nghề kinh tế (2014 - 2016) 70 Bảng 3.11: Dịch vụ bảo lãnh DNNVV huyện Phú Lương (2014 - 2016) 72 Bảng 3.12: Doanh số toán qua ngân hàng (2014-2016) 74 Bảng 3.13: Thanh tốn thư tín dụng (L/C) xuất nhập NHNo&PTNT huyện Phú Lương (2014-2016) 77 Bảng 3.14: Hoạt động KD ngoại tệ NHNo&PTNT huyện Phú Lương 80 Bảng 3.15: Kết hoạt động doanh nghiệp điều tra 83 Bảng 3.16: Các số tài doanh nghiệp điều tra theo loại hình doanh nghiệp năm 2016 84 Bảng 3.17: Mức độ hài lòng DN sách phát triển dịch vụ cho vay Ngân hàng 85 Bảng 3.18: Đánh giá DN sách phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng 87 ix Bảng 3.19: Đánh giá DN sách phát triển dịch vụ toán Ngân hàng 89 Bảng 3.20: Đánh giá DN sách phát triển dịch vụ mua bán ngoại tệ Ngân hàng 91 Bảng 3.21: Đánh giá DN dịch vụ NH 93 Bảng 3.22: Kết tài NHNo&PTNT huyện Phú Lương (2014 - 2016) 95 Bảng 4.1: Mục tiêu hoạt động NHNo&PTNT huyện Phú Lương (giai đoạn 2015-2025) 108 x DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng theo mơ hình SERVQUA 42 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức máy hoạt động NHNo&PT Huyện Phú Lương 47 Biểu đồ 3.1: Số lượng Doanh nghiệp thành lập giai đoạn 2011-2016 54 Biểu đồ 3.2: Cơ cấu nguồn vốn DNNVV Huyện Phú Lương 58 Luận văn đầy đủ file: Luận văn full ... Đánh giá DN sách phát triển dịch vụ toán Ngân hàng 89 Bảng 3.20: Đánh giá DN sách phát triển dịch vụ mua bán ngoại tệ Ngân hàng 91 Bảng 3.21: Đánh giá DN dịch vụ NH 93... NHNo&PTNT huyện Phú Lương (2014 - 2016) 95 Bảng 4.1: Mục tiêu hoạt động NHNo&PTNT huyện Phú Lương (giai đoạn 2015-2025) 108 x DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài... lượng dịch vụ hài lòng khách hàng theo mơ hình SERVQUA 42 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức máy hoạt động NHNo&PT Huyện Phú Lương 47 Biểu đồ 3.1: Số lượng Doanh nghiệp thành lập giai đoạn 2011-2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ), Chính sách phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phú Lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay