Dinh muc 1778(suachua)

213 52 0
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:37

bộ xây dựng -o0o - định mức dự toán Công tác sửa chữa công trình xây dựng Công bố kèm theo văn số 1778/BXD-VP ngày 16-8-2007 cđa Bé X©y dùng Hμ Néi - 2007 http://dutoan.net http://dutoan.net thuyết minh v hớng dẫn áp dụng Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng - Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng định møc kinh tÕ-kü tht thĨ hiƯn møc hao phÝ vỊ vật liệu, lao động máy thi công (đối với số công tác sử dụng máy, thiết bị thi công) để hoàn thành đơn vị khối lợng công tác xây lắp sửa chữa, nh: Cạo bỏ 1m2 lớp sơn, vôi cũ; xây 1m3 tờng; gia công lắp dựng 100kg cốt thép bê tông, vá 1m2 đờng, thay ray, tà vẹt v.v từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây lắp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt công tác sửa chữa - Công tác sửa chữa thờng có khối lợng xây lắp nhỏ, thi công điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp, xen kẽ nhiều công việc khác nhau, mặt thi công chật hẹp, thờng phân tán, bên cạnh công trình sử dụng, vừa sửa chữa vừa sử dụng, phần lớn dùng lao động thủ công, nặng nhọc, suất thấp sử dụng lợng vật liệu xây dựng không nhiều - Trong trình sửa chữa phải đảm bảo an toàn lao động cho ngời lao động, phải đảm bảo an toàn cho ngời, phơng tiện qua lại ngời, trang thiết bị sử dụng công trình công trình kế cận có liên quan I- nội dung định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng 1- Mức hao phí vật liệu: Là số lợng vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hoàn thành khối lợng công tác xây lắp sửa chữa Số lợng vật liệu bao gồm hao hụt khâu thi công, riêng loại cát xây dựng kể đến hao hụt độ dôi cát 2- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động công nhân trực tiếp thực khối lợng công tác xây lắp sửa chữa công nhân phục vụ sữa chữa (kể công nhân vận chuyển, bốc dỡ vật liệu phạm vi quy định định mức dự toán tính cho loại công tác xây lắp sửa chữa) Số lợng ngày công bao gồm lao động chính, phụ kể công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn trờng thi công 3- Mức hao phí máy thi công: Là số ca máy thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác xây lắp sửa chữa http://dutoan.net II- Kết cấu tập định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng gồm ba phần với 14 chơng công tác đợc trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp kết cấu cần sửa chữa đợc mã hoá thống Phần I : Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc Chơng I : Công tác ph¸ dì, th¸o dì c¸c bé phËn kÕt cÊu cđa công trình Chơng II: Công tác xây đá, gạch Chơng III: Công tác bê tông đá dăm đổ chỗ Chơng IV: Công tác làm mái Chơng V: Công tác trát, láng Chơng VI: Công tác ốp, lát gạch, đá Chơng VII: Công tác làm trần,làm mộc trang trí thông dụng Chơng VIII: Công tác quét vôi, nớc xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ số công tác khác Chơng IX: Dàn giáo phục vụ thi công Chơng X: Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải Phần II: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đờng Chơng XI: Công tác sửa chữa cầu đờng Chơng XII: Công tác sửa chữa đờng Phần III: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đờng sắt Chơng XIII: Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ cấu kiện dầm thép cầu đờng sắt Chơng XIV: Công tác sửa chữa đờng sắt Mỗi loại công tác xây lắp sửa chữa định mức đợc trình bày tóm tắt : Thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công đợc xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực công tác sửa chữa Các thành phần hao phí định mức dự toán đợc xác định theo nguyên tắc sau: Mức hao phí vật liệu đợc tính số lợng theo đơn vị phù hợp với đơn vị tính vật liệu Mức hao phí vật liệu khác đợc tính tỷ lệ % trªn chi phÝ vËt liƯu chÝnh Møc hao phÝ lao động phụ đợc tính số ngày công theo cấp bậc công nhân trực tiếp sửa chữa bình quân Mức hao phí máy thi công đợc tính số lợng ca máy sử dụng Mức hao phí máy thi công khác đợc tính tỷ lệ % chi phí sử dụng máy http://dutoan.net III- hớng dẫn sử dụng định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng - Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng đợc áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm sở xác định dự toán chi phí xây dựng quản lý chi phí đầu t xây dựng công trình Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, vận chuyển vật liệu, phế thải phạm vi định mức đợc định mức riêng điều kiện thi công yêu cầu công tác sửa chữa áp dụng theo nội dung chơng IX, X tập định mức Đối với số loại công tác xây lắp khác nh: Đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nớc nhà phục vụ sinh hoạt v.v không định mức định mức dự toán đợc áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt đợc Bộ Xây dựng công bố Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông loại cấp phối vật liệu bê tông nhựa sử dụng cho công tác xây lắp sửa chữa áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đợc Bộ Xây dựng công bố Ngoài phần thuyết minh hớng dẫn áp dụng chung này, phần chơng định mức dự toán có điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật hớng dẫn áp dụng cụ thể http://dutoan.net Phần I Định mức dự toán sửa ch÷a nhμ cưa, vËt kiÕn tróc http://dutoan.net kÕt cÊu v hớng dẫn áp dụng Định mức dự toán sửa chữa nh cửa, vật kiến trúc I- Kết cấu định mức dự toán Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc gồm 10 chơng Chơng I: Ph¸ dì, th¸o dì c¸c bé phËn kÕt cÊu cđa công trình Chơng II: Công tác xây đá, gạch Chơng III: Công tác bê tông đá dăm đổ chỗ Chơng IV: Công tác làm mái Chơng V: Công tác trát, láng Chơng VI: Công tác ốp, lát gạch, đá Chơng VII: Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng Chơng VIII: Công tác quét vôi, nớc xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh véc ni kết cấu gỗ số công tác khác Chơng IX: Dàn giáo phục vụ thi công Chơng X: Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải II- hớng dẫn áp dụng Mức hao phí đợc ghi định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc đợc tính với điều kiện thi công độ cao 4m so với cao độ 0.00 công trình Đối với công tác xây lắp sửa chữa thi công độ cao > 4m độ cao tăng thêm 4m (tơng đơng với tầng nhà) hao phí nhân công đợc nhân với hệ số 1,15 với mức liền kề trớc (trừ công tác dàn giáo phục vụ thi công http://dutoan.net chơng I công t¸c ph¸ dì, th¸o dì c¸c bé phËn kÕt cÊu công trình I- điều kiện lm việc v yêu cầu kỹ thuật - Các phận kết cấu công trình cũ đợc phá tháo dỡ hoàn toàn phận để thay sửa chữa lại - Khi phá tháo dỡ cần thực theo trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn lao động, phá tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu bảo vệ phận kết cấu khác công trình - Tháo dỡ mái để đảo ngói lợp lại không đợc xếp chồng vật liệu tập trung chỗ cao 30cm làm h hỏng sờn mái xô trợt dễ gây tai nạn lao động Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc - Tháo dỡ kèo, khuôn cửa, cánh cửa gỗ cần lu ý tránh làm gẫy mộng dập lỗ mộng - Những vật liệu phá tháo dỡ phải phân loại, xếp gọn gàng vào nơi quy định phạm vi 30m - Khối lợng công việc phá tháo dỡ đợc đo từ phận kết cấu cần phải phá tháo dỡ theo đơn vị tính định mức 2- hớng dẫn sử dụng - Khi phá tháo dỡ kết cấu phải thực chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động độ ổn định cho phận kết cấu khác công trình hao phí nhân công tơng ứng đợc nhân với hệ số 1,5 , hao phí vật liệu phục vụ cho công tác chống đỡ, gia cố đợc tính riêng theo thiết kế biện pháp thi công cụ thể - Trờng hợp phá tháo dỡ cần phải bắc giáo hao phí cho công việc đợc tính riêng - Đối với trờng hợp phải thu hồi vật liệu định mức hao phí nhân công tơng ứng đợc nhân với hệ sè b¶ng sau: http://dutoan.net Møc thu håi vËt liệu so với khối lợng phá tháo dỡ Hệ sè 20 ÷ 30% 1,5 >30 ÷ 50% 1,8 >50% 2,2 3- thnh phần công việc - Chuẩn bị dụng cụ, phơng tiện thi công - Phá tháo dỡ kết cấu công trình theo yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại thay - Phân loại vật liệu, vận chuyển xếp đống theo quy định phạm vi 30m - Thu dọn nơi làm việc (Công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải 30m đợc tính định mức riêng) XA.0100 phá dỡ móng loại Đơn vị tính : 1m3 Móng bê tông Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị XA.1 Phá dỡ móng loại Nhân công 3,7/7 công Gạch vỡ Không Có cốt thép cốt thép Móng xây gạch Móng xây đá 2,39 6,25 7,48 2,00 3,60 11 12 13 21 31 xa.0200 ph¸ dì bê tông Đơn vị tính : 1m2 Bê tông Mã hiệu Công tác xây lắp Phá dỡ XA.02 bê tông Thành phần hao phí Đơn vị Bê tông gạch vỡ Nhân công 3,7/7 công Láng vữa xi măng Kh«ng cèt thÐp Cã cèt thÐp 0,26 0,30 0,78 0,10 11 12 13 21 http://dutoan.net xa.0300 ph¸ dì nỊn gạch Đơn vị tính : 1m2 Mã hiệu Công tác xây lắp XA.03 Thành phần hao phí Phá dỡ Nhân công 3,7/7 gạch Đơn vị Gạch đất nung Gạch không vỉa nem nghiêng công Gạch XM Gạch gốm loại Gạch đất nung vỉa nghiêng 0,13 0,11 0,15 0,26 11 12 13 14 xa.0400 ph¸ dì t−êng xa.0410 tờng bê tông không cốt thép Đơn vị tính : 1m3 Mã hiệu Công tác xây lắp Tờng bê XA.041 tông không cốt thép xa.0420 Thành phần hao phí Đơn vị Nhân công 3,7/7 công Chiều dày tờng (cm) 11 ≤ 22 ≤ 33 ≤ 45 >45 3,67 4,75 5,46 6,28 7,22 t−êng bª tông cốt thép Đơn vị tính : 1m3 Mã hiệu Công tác xây lắp Tờng bê XA.042 tông cốt thép Thành phần hao phí Nhân công 3,7/7 Đơn vị công ChiỊu dµy t−êng (cm) ≤ 11 ≤ 22 ≤ 33 ≤ 45 >45 3,72 4,89 5,53 6,46 7,42 http://dutoan.net XU.3300 Bổ sung đá 4x6 vào đờng, ghi Thành phần công việc: - Chuẩn bị, xả đá từ toa xuống đờng, rải đá xuống đờng vận chuyển điều hoà phạm vi 250m Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu Đơn vị tính: 1m3 Mã hiệu XU.33 Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị TV sắt, TV gỗ, TVBT m3 1,207 Công 1,38 Bổ sung đá 4x6 vào Vật liệu đờng, ghi - Đá dăm 4x6 Nhân công 3,5/7 10 XU.3400 Sửa chữa rnh xơng cá Thành phần công việc: - Đào, sửa rãnh xơng cá tiêu chuẩn: dài 1,5m, rông 0,4m - Bốc xếp, vận chuyển, xếp đá vào rãnh - Cảnh giới bảo đảm an toàn chạy tàu Đơn vị tính: Mã hiệu XU.34 Công tác xây lắp Sửa rãnh cá Thành phần hao phí chữa Vật liệu xơng Đá ữ Nhân công 4/7 Đơn vị Độ sâu 0,3m Độ sâu 0,5m Độ sâu 0,7m m3 0,18 0,3 0,42 Công 0,3 0,43 0,75 10 20 30 198 http://dutoan.net XU.3500 VÐt dän m−¬ng r∙nh Thành phần công việc: - Dùng cuốc, xẻng vét dọn mơng rãnh - Xúc, vét đất, cỏ rác, vận chuyển phạm vi 30m Đơn vị tính: 1m Mã hiệu XU.35 Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Lòng rãnh sâu 10cm Lòng rãnh sâu 20cm Lòng rãnh sâu 30cm Vét dọn mơng rãnh Nhân công3,5/7 Công 0,06 0,08 0,1 10 20 30 XU.3600 Làm vai đá đờng sắt Thành phần công việc: - Làm vai đá đảm bảo mỹ quan, yêu cầu kỹ thuật - Mặt đờng có độ dốc thoát nớc, chân đá phải thẳng, gọn gàng Đơn vị tính: 1m Mã hiệu XU.36 Công tác xây lắp Làm vai đá đờng sắt Thành phần hao phí Nhân công 4/7 Đơn vị Số lợng Công 0,03 10 199 http://dutoan.net XU.4000 Sửa chữa đờng ngang Thành phần công việc: - Uốn đầu ray hộ luân(ray hộ bánh) - Vận chuyển ray hộ luân + phối kiện, đan, cấp phối nhựa phạm vi 1500m - Tháo dỡ đờng ngang cũ, thu hồi vận chuyển, xếp gọn phạm vi 1500m - Lắp đặt đờng ngang, hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu XU.4100 Đờng 1m Đơn vị tính: 1m đờng sắt Mã hiệu Công tác xây lắp XU.41 Đờng 1m Thành phần hao phí Vật liệu Ray hộ luân Đinh tirơpông Tấm ®an CÊp phèi nhùa Thanh chèng K Thanh chèng tÊm đan Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 Xu.4200 Đơn vị Đờng ngang Đờng ngang lát đan đổ nhựa m C¸i m2 m3 Thanh Thanh 12 0,65 % 0,5 0,5 0,5 C«ng 2,35 2,97 2,15 10 20 30 2,0 12 0,13 Đờng ngang không đặt ray hộ luân 0,8 Đờng 1,435m Đơn vị tính: 1m đờng sắt Mã hiệu XU.42 Công tác xây lắp Đờng 1,435m Thành phần hao phí Đơn vị Đờng ngang lát đan Đờng ngang đổ nhựa Vật liệu Ray hộ luân Đinh tirơpông Tấm đan (80x60x10) Cấp phối nhựa Vật liƯu kh¸c m C¸i TÊm m3 % 16 1,66 16 0,5 0,22 0,5 Nhân công 4,7/7 Công 2,58 3,26 10 20 200 http://dutoan.net XU.4300 Đờng lồng Đơn vị tính: 1m đờng sắt Mã hiệu Công tác xây lắp XU.43 Thành phần hao phí Đờng lồng xu.4400 Đơn vị Đờng ngang lát đan Đờng ngang đổ nhựa 24 Vật liệu Ray hộ luân Đinh tirơpông Tấm đan (80x60x10) CÊp phèi nhùa VËt liƯu kh¸c m C¸i TÊm m3 % 24 1,25 0,5 0,15 0,5 Nhân công 4,7/7 Công 3,09 3,91 10 20 Thay tà vẹt ghi Thành phần công việc: - Tháo dỡ tà vẹt cũ - Thay tà vẹt đảm bảo yêu cầu kü tht - Thu håi, vËn chun tµ vĐt, vËt liệu cũ xếp gọn phạm vi 200m - Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu Xu.4410 Đờng 1m Đơn vị tính: Mã hiệu Công tác xây lắp XU.441 Đờng 1m Đơn vị Tà vẹt 2,00ữ2,9m Tà vẹt 3,05ữ3,95m Tà vẹt 4,1ữ4,83m Vật liệu Tà vẹt Đinh crămpông Vật liệu khác Cái Cái % 11 0,5 11 0,5 11 0,5 Nhân công 4,7/7 Công 0,37 0,5 0,6 Thành phần hao phí 201 http://dutoan.net xu.4420 Đờng 1,435m Đơn vị tính: Mã hiệu XU.442 Công tác xây lắp Đờng 1,435m xu.4430 Thành phần hao phí Đơn vị Tà vẹt 2ữ2,9m Tà vẹt 3,05ữ3,95m Tà vẹt 4,1ữ4,83m Vật liệu Tà vẹt Đinh crămpông Vật liệu khác Cái Cái % 0,5 0,5 0,5 Nhân công4,7/7 Công 0,44 0,6 0,72 Đờng lồng Đơn vị tính: Mã hiệu XU.443 Công tác xây lắp Đờng lồng Thành phần hao phí Đơn vị Tà vẹt 2ữ2,9m Tà vẹt 3,05ữ3,95m Tà vẹt 4,1ữ4,83m Vật liệu Tà vẹt Đinh crămpông Vật liệu khác Cái Cái % 10 0,5 10 0,5 10 0,5 Nhân công4,7/7 Công 0,53 0,72 0,88 202 http://dutoan.net XU.5000 Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ) Thành phần công việc: - VËn chun ray, phơ kiƯn ph¹m vi 200m - Tháo dỡ ray hộ luân cũ - Lắp ray hộ luân đảm báo yêu cầu kỹ thuật - Thu håi, vËn chun vËt liƯu cò, xÕp gän phạm vi 200m - Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu XU.5100 Đờng 1m Đơn vị tính: Mã hiệu XU.51 Công tác xây lắp Đờng 1m Thành phần hao phí Đơn vị Số lợng Vật liệu Ray hộ luân Đệm Củ đậu Suốt Đinh tirơpông Móng trâu VËt liƯu kh¸c Thanh C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i % 10 28 0,5 Nhân công 4,7/7 Công 3,65 10 203 http://dutoan.net XU.5200 Đờng 1,435m Đơn vị tính: Mã hiệu XU.52 Công tác xây lắp Đờng 1,435m Thành phần hao phí Đơn vị Số lợng Vật liệu Ray hộ luân Đệm Móng trâu Củ đậu Suốt củ đậu Đinh tirơpông Vật liệu khác Thanh Cái C¸i C¸i C¸i C¸i % 10 28 0,5 Nhân công 4,7/7 Công 4,34 10 XU.5300 Đờng lồng Đơn vị tính: Mã hiệu XU.53 Công tác xây lắp Đờng lồng Thành phần hao phí Đơn vị Số lợng Vật liệu Ray hộ luân Bu lông suốt ngang Củ đậu Móng trâu Đinh tirơpông Đệm Vật liƯu kh¸c Thanh C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i % 18 60 15 0,5 Nhân công4,7/7 Công 5,22 10 204 http://dutoan.net XU.6000 làm lại đá ghi, nâng; giật, chèn ghi, tháo dỡ ghi cũ Thành phần công việc: - Nhặt cỏ rác - Cuốc, sàng đá loại bỏ đất đá bẩn, vào đá, chèn đá theo yêu cầu kỹ thuật - Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu Xu.1300 Làm lại đá ghi Đơn vị tính: ghi Mã hiệu Xu.611 Xu.612 Xu.613 Công tác xây lắp Đờng 1m Đờng 1,435m Đờng lồng Thành phần hao phí Nhân công 4,5/7 Nhân công 4,5/7 Nhân công 4,5/7 Đơn vị Số lợng Công Công Công 24,25 29,05 35,09 Xu.6200 Nâng, giật, chèn ghi Thành phần công việc: Vào đá, nâng, giật, chèn yêu cầu kỹ thuật Đơn vị tính: Mã hiệu XU.62 Công tác xây lắp Nâng, giật, chèn ghi Thành phần hao phí Nhân công 4,5/7 Đơn vị Đờng 1m Đờng 1,435m Đờng lồng Công 27 32 38 10 20 30 205 http://dutoan.net Xu.6300 Tháo dỡ ghi cũ Thành phần công việc: - Tháo dỡ ghi, phân loại - Thu håi, vËn chun ghi, xÕp gän ph¹m vi 200m - Phòng vệ đảm bảo an toàn Đơn vị tính: Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Ghi đờng 1,0m Ghi đờng 1,435m Ghi đờng lồng XU.63 Tháo dỡ ghi cũ Nhân c«ng 3,7/7 C«ng 15 17,8 21,2 10 20 30 XU.7000 Thay tâm ghi(chuyển hớng) Thành phần công việc: - Vận chuyển tâm ghi, phụ kiện đến vị trí phạm vi 200m - Tháo dỡ tâm ghi cũ - Lắp đặt tâm ghi bảo đảm yêu cầu kỹ thuật - Thu håi, vËn chun vËt liƯu cò xÕp gän phạm vi 200m - Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu XU.7100 Đờng 1m Đơn vị tính: Mã hiệu XU.71 Công tác xây lắp Đờng 1m Thành phần hao phí Vật liệu Tâm ghi Đệm tâm ghi Củ đậu + suốt Đệm chung tâm ghi Đệm gót tâm ghi Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 Đơn vị Số lợng Cái Cái Cái Cái Cái % 1 18 0,5 C«ng 5,64 10 206 http://dutoan.net Xu.7200 Đờng 1,435m Đơn vị tính: Mã hiệu XU.72 Công tác xây lắp Đờng 1,435m Thành phần hao phí Vật liệu Tâm ghi Đệm tâm ghi Đệm gót tâm ghi Đệm chung tâm ghi Củ đậu Đinh suốt Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 Đơn vị Số lợng C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i % 1 13 0,5 Công 6,57 10 Xu.7300 Đờng lồng Đơn vị tính: Mã hiệu XU.73 Công tác xây lắp Đờng lồng Thành phần hao phí Vật liệu Tâm ghi Đệm tâm ghi Củ đậu Đinh tirơpông Đinh suốt - cóc Đinh suốt - củ đậu Đệm chung tâm ghi Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 Đơn vị Số lợng Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái % 1 10 16 12 10 0,5 C«ng 8,16 10 207 http://dutoan.net XU.8000 Thay lỡi ghi Thành phần công việc: - Vận chuyển lỡi ghi đến vị trí phạm vi 200m - Tháo dỡ lỡi ghi cũ - Thay l−ìi ghi míi - Thu håi, vËn chun vËt liệu cũ, xếp gọn phạm vi 200m - Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu XU.8100 Đờng 1m Đơn vị tính: 1cái Mã hiệu XU.81 Công tác xây lắp Đờng 1m Thành phần hao phí Đơn vị Số lợng Vật liệu Lỡi ghi Đệm gót Đệm đầu Đệm trợt Đinh đệm trợt Móng trâu Thanh giằng Vật liệu kh¸c C¸i TÊm TÊm C¸i C¸i C¸i C¸i % 1 10 40 0,5 Nhân công 4,7/7 Công 3,89 10 208 http://dutoan.net Xu.8200 Đờng 1,435m Đơn vị tính: Mã hiệu Công tác xây lắp XU.82 Đờng 1,435m Thành phần hao phí Vật liệu Lỡi ghi Đệm trợt Móng trâu Đinh Đệm củ đậu lỡi ghi Đinh suốt Đinh tirơpông Đệm chung Thanh giằng Vật liệu khác Nhân công4,7/7 Đơn vị Số lợng Cái Cái Cái C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i % 10 44 6 0,5 C«ng 4,15 10 XU.8300 Đờng lồng Đơn vị tính: Mã hiệu XU.83 Công tác xây lắp Đờng lồng Thành phần hao phí Vật liệu Lỡi ghi Bu lông suốt ngang Đệm trợt Móng trâu Đệm chung Đệm củ đậu lỡi ghi Thanh giằng Đinh tirơpông Vật liệu khác Nhân công 4,7/7 Đơn vị Số lợng Cái Cái Cái Cái Cái Cái C¸i C¸i % 10 10 10 16 0,5 C«ng 5,82 10 209 http://dutoan.net mơc lơc m∙ hiệu loại công tác xây lắp trang Thuyết minh v quy định áp dụng định mức dự toán công tác sửa chữa xây dựng 02 phần I định mức dự toán sửa chữa nh cửa, vật kiến trúc kết cấu v quy định áp dụng xa.0000 chơng I : phá dỡ, tháo dỡ phận kết cấu công trình xb.0000 chơng II : 06 công tác xây đá, gạch chơng III : công tác bê tông đá dăm đổ chỗ 07 31 48 xC.0000 công tác đổ bê tông 48 xD.0000 công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép 56 xE.0000 công tác sản xuất, lắp dựng , tháo dỡ ván khuôn 62 XF.0000 chơng IV : công tác lm mái 67 chơng V : công tác trát, láng 72 xg.0000 công tác trát 72 xh.0000 công tác láng vữa 78 210 http://dutoan.net CHƯƠNG vi : CÔNG TáC ốP, LáT GạCH, Đá xi.0000 công tác ốp gạch, đá 82 82 xk.0000 công tác lát gạch, đá 87 xl.0000 CHƯƠNG vii : CÔNG TáC LM TRầN, LM MộC TRANG TRí THÔNG DụNG CHƯƠNG viii : 92 CÔNG TáC QUéT VÔI, NƯớC XI MĂNG, NHựA BI TUM, Bả, sơn, ĐáNH VéC NI KếT CấU Gỗ 99 V MộT Số CÔNG TáC KHáC xm.0000 công tác quét vôi, nớc xi măng, nhựa bi tum, bả kết cấu 99 xn.0000 công tác sơn số công tác khác 105 xo.0000 CHƯƠNG ix : DN GIáO PHục Vụ THI CÔNG 114 xp.0000 CHƯƠNG x : CÔNG TáC VậN CHUYểN VậT LIệU, PHế THảI 119 PHầN ii ĐịNH MứC Dự TOáN SửA CHữA CầU, ĐƯờNG Bộ kết cấu V QUY ĐịNH áP DụNG 123 xq.0000 CHƯƠNG xi : CÔNG TáC sửa chữa cầu đờng 124 xr.0000 CHƯƠNG xiI : CÔNG TáC sửa chữa đờng 130 PHầN iiI ĐịNH MứC Dự TOáN SửA CHữA CầU, ĐƯờNG sắt kết cấu V QUY ĐịNH áP DụNG 165 211 http://dutoan.net CHƯƠNG xiii : CÔNG TáC sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ 166 cấu kiện dầm thép cầu đờng sắt xs.0000 sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ cấu kiƯn cđa dÇm thÐp 166 xt.0000 gia cè dÇm cÇu 178 xu.0000 CHƯƠNG xIv : mục lục CÔNG TáC sửa chữa đờng sắt 189 210 212
- Xem thêm -

Xem thêm: Dinh muc 1778(suachua), Dinh muc 1778(suachua), I- điều kiện làm việc và yêu cầu kỹ thuật, Ô tô chở nước 5m3, I- hướng dẫn áp dụng, Thành phần hao phí, Nhân công 3,7 /7, công tác Bê tông đá dăm đổ tại chỗ, xc.0000 Công tác đổ bê tông, Máy phun bê tông, II- thành phần công việc, III- thành phần công việc, II- công tác lát gạch, đá, Thành phần công việc, I- yêu cầu kỹ thuật, 2- Thành phần công việc, xn.5000 đánh vecni kết cấu gỗ, Nhân công 4 /7, Dàn giáo trong sửa chữa dầm, trần, I. Kết cấu định mức dự toán, Ô tô chở nước 5m3, Ô tô tưới nước 5m3, Máy lu 8,5 tấn, kết cấu và - hướng dẫn áp dụng, Công tác sửa chữa đường sắt, Căn nhựa(0,4 - 0,6)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay