Dinh muc 1777(lapdat)

253 25 0
  • Loading ...
1/253 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:37

www.dutoan.net THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT Định mức dự tốn xây dựng cơng trình – phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (Sau gọi tắt Định mức dự toán) định mức kinh tế – kỹ thuật thể hao phí vật liệu, lao động máy thi cơng để hồn thành đơn vị khối lượng công tác lắp đặt 100m ống, tê, van, cút, m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể hao phí yêu cầu kỹ thuật tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, qui trình, quy phạm kỹ thuật) Định mức dự toán lập sở quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức giới hoá chung ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công tiến khoa học kỹ thuật xây dựng (các vật tư mới, thiết bị công nghệ thi công tiên tiến v.v ) Nội dung tập định mức Định mức dự tốn bao gồm: - Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ kiện phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển vật liệu tính chi phí chung) cần cho việc thực hoàn thành đơn vị khối lượng công tác lắp đặt Mức hao phí vật liệu bao gồm hao hụt vật liệu khâu thi cơng - Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động công nhân trực tiếp thực khối lượng công tác lắp đặt công nhân phục vụ lắp đặt Số lượng ngày công bao gồm cơng lao động chính, lao động phụ để thực hoàn thành đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn trường thi công Cấp bậc cơng nhân cấp bậc bình qn công nhân tham gia thực đơn vị cơng tác lắp đặt - Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thiết bị thi cơng trực tiếp thực kể máy thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành đơn vị khối lượng công tác lắp đặt www.dutoan.net Kết cấu tập định mức dự toán - Tập Định mức dự tốn trình bầy theo nhóm, loại cơng tác kết cấu lắp đặt mã hoá thống bao gồm chương: Chương I : Lắp đặt hệ thống điện cơng trình Chương II : Lắp đặt loại ống phụ tùng Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị Chương IV : Khai thác nước ngầm - Mỗi loại định mức trình bầy tóm tắt thành phần cơng việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực cơng tác lắp đặt - Các thành phần hao phí Định mức dự toán xác định theo nguyên tắc sau: + Mức hao phí vật liệu tính số lượng phù hợp với đơn vị tính vật liệu + Mức hao phí vật liệu khác tính tỷ lệ % chi phí vật liệu + Mức hao phí lao động lao động phụ tính số ngày cơng theo cấp bậc bình qn cơng nhân trực tiếp lắp đặt + Mức hao phí máy thi cơng tính số lượng ca máy sử dụng + Mức hao phí máy thi cơng khác tính tỷ lệ % chi phí sử dụng máy Hướng dẫn áp dụng - Định mức dự toán áp dụng để lập đơn giá lắp đặt cơng trình, làm sở xác định dự tốn chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Đối với cơng tác xây dựng công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép … áp dụng theo định mức dự tốn xây dựng cơng trình - phần xây dựng - Ngoài thuyết minh hướng dẫn áp dụng nêu trên, chương công tác tập Định mức dự tốn có phần thuyết minh hướng dẫn áp dụng cụ thể nhóm, loại cơng tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện biện pháp thi cơng - Chiều cao ghi Định mức dự tốn chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế cơng trình đến độ cao ≤ 4m, thi cơng độ cao > 4m áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển lên cao quy định định mức dự tốn xây dựng cơng trình - phần xây dựng - Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ơn, điều hồ khơng khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt vệ sinh cơng trình phải dùng dàn giáo thép để thi cơng áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ tập định mức dự tốn xây dựng cơng trình – phần xây dựng www.dutoan.net Chương I LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CƠNG TRÌNH THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Định mức dự toán lắp đặt hệ thống điện cơng trình dùng để lập đơn giá dự tốn cho cơng tác lắp đặt điện độ cao trung bình ≤ 4m (tầng thứ nhất), thi cơng độ cao >4m việc bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ mặt đất lên tầng sàn vận thăng lồng lên độ cao cộng thêm định mức cơng bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao mã AL.70000 phần xây dựng để tính vào dự tốn Chiều cao qui định cơng tác lắp đặt hệ thống điện cơng trình chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế cơng trình Cự ly vận chuyển vật liệ tính chung cho cơng tác lắp đặt phạm vi bình quân ≤ 50m BA.11000 BA.11100 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN Thành phần công việc: Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt quạt theo yêu cầu kỹ thuật, chạy thử bàn giao Đơn vị tính: Mã hiệu BA.111 Cơng tác xây lắp Lắp đặt quạt điện Thành phần hao phí Vật liệu Quạt trần Quạt treo tường Hộp số (nếu có) Vật liệu khác Nhân cơng 3,5/7 Máy thi công Máy khoan cầm tay 0,5 kW Đơn vị Loại quạt điện Quạt treo Quạt trần tường cái % công 1 0,25 0,20 ca 0,15 0,10 01 02 www.dutoan.net BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT THƠNG GIĨ TRÊN TƯỜNG Đơn vị tính: Mã hiệu BA.112 BA.11300 Cơng tác xây lắp Thành phần hao phí Lắp đặt Vật liệu quạt thơng Quạt thơng gió gió tường Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi cụng Máy khoan cầm tay 0,5 kW n v Kớch thước quạt (mm) 150x150 đến 300x300 đến 250x250 350x350 1 % công 0,25 0,30 ca 0,05 0,07 01 02 LẮP ĐẶT QUẠT ỐP TRẦN Đơn vị tính: Mã hiệu BA.113 Cơng tác xây lắp Lắp đặt quạt ốp trần Thành phần hao phí Vật liệu Quạt ốp trần Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy khoan cầm tay 0,5 kW Đơn vị Kích thước quạt (mm) 150x150 300x300 250x250 350x350 % công 1 0,50 1 0,80 ca 0,07 0,10 01 02 www.dutoan.net BA.11400 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THƠNG GIĨ Đơn vị tính: Mã hiệu BA.114 BA.11500 Công tác xây lắp Lắp đặt quạt đường ống thơng gió Thành phần hao phí Vật liệu Quạt thơng gió Vật liệu khác Nhân cơng 3,5/7 Máy thi cụng Máy khoan cầm tay 0,5 kW n v 0,2 – ≤ 1,5 Quạt có cơng suất (kW) 1,6 – 3,1 – 4,6 – ≤ 3,0 ≤ 4,5 ≤ 7,5 % công 1,62 2,7 3,78 5,40 ca 0,011 0,019 0,026 0,038 01 02 03 04 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM Đơn vị tính: Mã hiệu BA.115 Cơng tác xây lắp Lp t quạt ly tâm Thnh phn hao phớ Vt liu Quạt ly tâm Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy khoan cầm tay 0,5 kW n vị Quạt có cơng suất (kW) 0,2 - ≤ 2,5 2,6 - ≤ 5,0 5,1 - ≤ 10 10 - 22 % công 2,52 4,20 5,88 8,40 ca 0,01 0,02 0,03 0,04 01 02 03 04 www.dutoan.net BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HỒ KHƠNG KHÍ (Điều hồ cục bộ) Thành phần công việc : Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt phạm vi 30m, mở hòm kiểm tra thiết bị, phụ kiện, lau dầu mỡ, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt máy, kiểm tra, chạy thử bàn giao BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC Đơn vị tính: máy Mã hiệu Cơng tác xây lắp BA.121 Lắp đặt máy điều hoà cục Thành phần hao phí Vật liệu Khung gỗ Giá đỡ máy Dây điện Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy khoan cầm tay 0,5 kW Đơn vị Định mức cái m % công 1 Theo thiết kế 1,00 ca 0,10 01 BA.12200 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC Đơn vị tính: máy Mã hiệu Cơng tác xây lắp BA.122 Lắp đặt máy điều hồ cơc Thành phần hao phí Vật liệu Giá đỡ máy ống cỏc loi v dõy in Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy khoan cầm tay 0,5 kW Đơn vị m % c«ng ca Loại máy điều ho Treo tng p trần Âm trần Tủ đứng 1 1 ThiÕt kÕ ThiÕt kÕ ThiÕt kÕ ThiÕt kÕ 5 5 1,20 1,56 2,03 2,64 0,30 0,33 0,36 0,40 01 02 03 04 Ghi chó: Đối với máy điều hoà cục, lắp đặt khung gỗ, lắp đặt giá đỡ máy, khoan bắt vít, chèn trát, lắp đặt máy Đối với máy điều hoà cục, đấu dây hồn chỉnh (cơng tác gia cơng giá đỡ máy, khung gỗ tính riêng) Khi lắp điều hồ cục kể đến công khoan lỗ luồn ống qua tường Khi lắp điều hoà cục chưa kể đến công đục lỗ qua tường 10 www.dutoan.net BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN Thành phần công việc: Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp phụ kiện, thử hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP Đơn vị tính: Mã hiệu Cơng tác xây lắp BA.131 Lắp đặt loại đèn có chao chụp Thành phần hao phí BA.13200 BA.13300 Đèn thường có chụp bộ % 1 1 1 1 công 0,13 01 0,15 02 0,21 03 0,19 04 Vật liệu Đèn Chao chụp Vật liệu phụ Nhân công 3,5/7 Các loại đèn Đèn sát Đèn trần có chống chụp nổ Đơn vị Lắp đèn chống ẩm LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6M LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2M Thành phần công việc: Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hồn thiện cơng tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao Đơn vị tính: Mã hiệu Cơng tác xây lắp Thành phần hao phí BA.132 Lắp đặt đèn ống dài 0,6m Lắp đặt đèn ống Vật liệu Bóng đèn Hộp đèn phụ kiện Vật liệu khác dài 1,2m Nhân công 3,5/7 BA.133 Đơn vị Đèn ống dài 0,6m Loại hộp đèn Đèn ống dài 1,2m Loại hộp đèn 3 bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng hộp 1 1 % 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 0,5 công 0,29 0,45 0,54 0,34 0,48 0,57 0,68 01 02 03 01 02 03 04 11 www.dutoan.net BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG 1,5M Đơn vị tính: Mã hiệu Cơng tác xây lắp BA.134 Lắp đặt đèn èng dµi 1,5m BA.13500 Thành phần hao phí Vật liệu Bãng ®Ìn Hép đèn phụ kiện Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Đơn vị Loại hộp đèn bóng bóng bóng bé hép % c«ng 1 2,0 0,34 1,5 0,5 1,0 0,61 0,5 0,72 01 02 03 04 bóng LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM Đơn vị tính: Mã hiệu Cơng tác xây lắp BA.135 Lắp đặt loại đèn chùm Thành phần hao phí Vật liệu §Ìn chïm VËt liƯu khác Nhân công 3,5/7 BA.13600 Loi ốn chựm n v bóng bóng 10 bóng >10 bóng bé % 0,1 0,1 0,05 0,03 c«ng 0,25 01 0,25 02 0,30 03 0,33 04 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC Đơn vị tính: Loại đèn Mã hiệu Cơng tác xây lắp BA.136 Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí loại đèn khác Thành phần hao phí Vật liệu Đèn Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Đèn tường kiểu ánh sáng hắt Đèn đũa Đèn cổ cò Đèn trang trí Đèn trang trí âm trần % 3 3 công 0,18 0,20 0,16 0,12 0,15 01 02 03 04 05 Đơn vị 12 www.dutoan.net BD.22200 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN Thành phần công việc : Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu Lắp đặt hệ thống giá đỡ, chỉnh ống, nối ren ống Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật Vận chuyển vật liệu phạm vi 30 m Thu dọn trường Đơn vị tính:1m ống Mã hiệu Cơng Thành phần hao phí tác xây lắp BD.222 Nối ống Vật liệu ống phơng Mỡ bôi trơn pháp Vật liệu khác nối ren Nhân công 4/7 Máy thi công Máy khoan giếng Máy kh¸c Đường kính ống (mm ) Đơn vị 89 108 127 146 168 m kg % 1,005 0,104 1,005 0,126 1,005 0,147 1,005 0,243 1,005 0,282 c«ng 0,11 0,11 0,13 0,13 0,14 ca % 0,028 0,029 0,032 0,033 0,036 01 02 03 04 05 Tiếp theo Thành phần hao phí Vật liệu ng Mỡ bôi trơn Vật liệu khác Nhân công 4/7 Máy thi công Máy khoan giếng Máy khác Đờng kính ống (mm ) 219 273 325 Đơn vị 194 m kg % c«ng 1,005 0,329 0,15 1,005 0,373 0,18 1,005 0,464 0,20 1,005 0,550 0,24 1,005 0,728 0,25 ca % 0,037 0,044 0,049 0,060 0,062 06 07 08 09 10 377 Ghi chó : Máy khoan cơng tác kết cấu giếng tính theo loại dùng để khoan giếng 241 www.dutoan.net BD.22300 CHỐNG ỐNG Thành phần công việc Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu Lắp đặt hệ thống giá đỡ, chỉnh ống, hàn nối ống Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật Vận chuyển vật liệu phạm vi 30 m Thu dọn trường Đơn vị tính: 1m ống Mã hiệu Cơng tác Thành phần hao phí Đơn vị xây lắp BD.223 Chống Vật liu ng ng chng Que hàn Ô xy Đất đèn Sắt tròn Vật liệu khác Nhân công 4/7 Máy thi công Máy khoan giếng Mày hàn 23kW Máy khác 377 Đường kính ống (mm) 426 477 529 630 720 m kg chai kg kg % c«ng 0,050 0,523 0,025 0,196 0,480 0,65 0,050 0,751 0,049 0,308 0,500 0,73 0,050 0,838 0,053 0,364 0,520 0,75 0,050 0,896 0,056 0,420 0,550 0,78 0,050 1,098 0,056 0,448 0,570 0,85 0,050 1,271 0,070 0,490 0,600 0,89 ca ca % 0,163 0,108 0,183 0,122 0,188 0,125 0,194 0,160 0,212 0,191 0,223 0,242 01 02 03 04 05 06 Ghi : Máy khoan cơng tác thổi rửa giếng khoan tính theo loại dùng để khoan giếng 242 www.dutoan.net BD.23000 THỔI RỬA GIẾNG KHOAN Thành phần công việc : Chuẩn bị máy móc thiết bị Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật Đo thông số giếng Vận chuyển vật liệu phạm vi 30 m Thu dọn trường BD.23100 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN < 100 m Đơn vị tính: 1m ống lọc Mã hiệu BD.231 Công tác xây lăp Thổi rửa giếng khoan độ s©u giÕng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dinh muc 1777(lapdat), Dinh muc 1777(lapdat)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay