Dinh muc 1172(bo sung 1776)

57 29 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:37

Thuyết minh hớng dẫn áp dụng Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (sửa đổi bổ sung) Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng sửa đổi bổ sung (Sau gọi tắt Định mức dự toán) định mức kinh tế - kỹ thuật thể mức hao phí vật liệu, lao động máy thi công để hoàn thành đơn vị khối lợng công tác xây dựng nh 100m2 ván khuôn, 1m2 trát tờng,.v.v từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể hao phí cần thiết yêu cầu kỹ thuật tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, quy trình, quy phạm kỹ thuật) Định mức dự toán đợc lập sở quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức giới hóa chung ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công tiến khoa học kỹ thuật xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị công nghệ thi công tiên tiến.v.v.) Nội dung định mức dự toán Định mức dự toán bao gồm: - Mức hao phí vật liệu: Là số lợng vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phơng tiện vận chuyển vật liệu tính chi phí chung) cần cho việc thực hoàn thành đơn vị khối lợng công tác xây dựng Mức hao phí vật liệu định mức đ bao gồm hao hụt vật liệu khâu thi công; riêng loại cát xây dựng đ kể đến hao hụt độ dôi cát - Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động công nhân trực tiếp thực khối lợng công tác xây dựng công nhân phục vụ xây dựng Số lợng ngày công đ bao gồm lao động chính, phụ để thực hoàn thành đơn vị khối lợng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn trờng thi công Cấp bậc công nhân định mức cấp bậc bình quân công nhân tham gia thực đơn vị công tác xây dựng - Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thiết bị thi công trực tiếp thực kể máy thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành đơn vị khối lợng công tác xây dựng Kết cấu tập định mức dự toán Tập định mức dự toán đợc trình bầy theo nhóm, loại công tác kết cấu xây dựng đợc m hóa thống theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đ đợc công bố kèm theo văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào chơng Stt Nhóm, loại công tác xây dựng Ghi Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung Chơng iIi: CÔNG TáC ĐóNG CọC, éP CọC, NHổ CọC, KHOAN TạO Lỗ CọC KHOAN NHồI Làm cọc cát phơng pháp ép rung Sửa đổi AC.24111ữAC.24322 Chơng VI: CÔNG TáC BÊ TÔNG TạI CHỗ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép móng dài; móng cột; mái bờ kênh mơng Bổ sung AF.82511ữAF.82611 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép công nghiệp Sửa đổi AF.83111ữAF.85231 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép vách thang máy Bổ sung AF.86351ữAF.86353 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép phủ phim Bổ sung AF.89111ữAF.89443 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nhựa Bổ sung AF.89511ữAF.89843 Chơng VII: CÔNG TáC SảN XUấT Và LắP DựNG CấU KIệN BÊ TÔNG ĐúC SẵN Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn panen; cọc, cột; dầm; nắp đan, chớp Bổ sung AG.32311ữAG.32511 Chơng X: CÔNG TáC LàM TRầN, LàM MáI Vphủ SG368 Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Dầm, trần, cột, tờng nhà n−íc n−íc lãt, lãt, n−íc n−íc phđ phđ T−êng ngoµi nhµ n−íc n−íc lãt, lãt, n−íc n−íc phđ phđ kg kg 0,168 - 0,168 - 0,168 0,168 kg 0,091 0,182 - - kg % c«ng 0,042 0,060 0,084 0,046 0,168 0,066 11 12 13 14 Đơn vị Sơn dầm, trần, cột, tờng nhà, tờng nhà không bả sơn kova Đơn vị tính: 1m2 M hiệu Công tác xây dựng AK.861 Sơn dầm, trần cột, tờng nhà, tờng nhà không bả 54 Thành phần hao phÝ VËt liƯu S¬n lãt K-109 S¬n lãt K-209 Sơn phủ SG168 Sơn phủ SG268 Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Đơn vị Dầm, trần, cột, tờng nhà n−íc n−íc lãt, lãt, n−íc n−íc phđ phđ T−êng ngoµi nhµ n−íc n−íc lãt, lãt, n−íc n−íc phđ phđ kg kg kg kg % c«ng 0,230 0,128 0,046 0,230 0,256 0,066 0,219 0,128 0,051 0,219 0,256 0,073 21 22 23 24 AK.86130 Sơn dầm, trần, cột, tờng nhà, tờng nhà đ bả sơn kova (chống thấm) Đơn vị tính: 1m2 M hiệu Công tác xây dựng AK.861 Sơn dầm, trần cột, tờng nhà, tờng nhà đ bả AK.86140 Thành phần hao phí Vật liƯu S¬n lãt K-109 S¬n lãt CT-04T S¬n phđ K-5500 Sơn phủ K-360 Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Đơn vị Dầm, trần, cột, tờng nhà nớc n−íc lãt, lãt, n−íc n−íc phđ phđ T−êng ngoµi nhµ n−íc n−íc lãt, lãt, n−íc n−íc phđ phđ kg kg kg kg % c«ng 0,210 0,095 0,042 0,210 0,190 0,060 0,117 0,081 0,046 0,117 0,162 0,066 31 32 33 34 Sơn dầm, trần, cột, tờng nhà, tờng nhà không bả sơn kova (chống thấm) Đơn vị tính: 1m2 M hiệu Công tác xây dựng AK.861 Sơn dầm, trần cột, tờng nhà, tờng nhà không bả Thành phần hao phí Vật liệu Sơn lót K-109 Sơn lãt CT-11A S¬n phđ Villa S¬n phđ K-5501 VËt liƯu khác Nhân công 3,5/7 Đơn vị Dầm, trần, cột, tờng nhµ n−íc n−íc lãt, lãt, n−íc n−íc phđ phđ T−êng ngoµi nhµ n−íc n−íc lãt, lãt, n−íc n−íc phđ phđ kg kg kg kg % c«ng 0,230 0,128 0,046 0,230 0,256 0,066 0,511 0,110 0,051 0,511 0,220 0,073 41 42 43 44 55 Mơc lơc M· hiƯu Nội dung Trang Chơng III: công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi AC.24000 Làm cọc cát phơng pháp ép rung Chơng vi: công tác bê tông chỗ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép móng; mái bờ kênh mơng Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép công nghiệp AF.83000 có khung xơng, cột chống hệ giáo ống AF.82000 AF.84000 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép công nghiệp khung xơng, xà gồ gỗ, cột chống hệ giáo ống AF.85000 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép công nghiệp, xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ 10 AF.86000 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xơng thép, cột chống hệ giáo ống 11 AF.89100 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép phủ phim có khung xơng, cột chống hệ giáo ống 12 AF.89200 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép phủ phim không khung xơng, xà gồ gỗ, cột chống hệ giáo ống 14 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép phủ phim, xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép phủ phim, AF.89400 khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống hệ giáo ống Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nhựa có khung AF.89500 xơng, cột chống hệ giáo ống AF.89300 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nhựa không khung xơng, xà gồ gỗ, cột chống hệ giáo ống Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nhựa, xà gồ gỗ, dàn AF.89700 giáo công cụ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nhựa, khung thép AF.89800 hình, dn giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống AF.89600 16 17 21 23 25 26 Chơng VII: công tác sản xuất lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn AG.32000 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại 30 Chơng X: công tác làm trần, làm mái công tác hoàn thiện khác AK.12400 Công tác lợp mái lợp Onduline, tÊm ngãi Onduvilla 56 32 M· hiÖu Néi dung Trang AK.26000 Công tác trát Granitô 33 AK.30000 Công tác ốp gạch, đá 34 AK.50000 Công tác lát gạch, đá 37 AK.60000 Công tác làm trần 41 AK.70000 Công tác làm mộc trang trí 44 AK.82000 Công tác bả kết cấu 47 AK.83000 Công tác sơn 51 57 ... văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào chơng Stt Nhóm, loại công tác xây dựng Ghi Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung Chơng iIi: CÔNG TáC ĐóNG CọC, éP CọC, NHổ CọC, KHOAN... kênh mơng Bổ sung AF.82511ữAF.82611 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép công nghiệp Sửa đổi AF.83111ữAF.85231 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép vách thang máy Bổ sung AF.86351ữAF.86353... AF.86351ữAF.86353 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván ép phủ phim Bổ sung AF.89111ữAF.89443 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nhựa Bổ sung AF.89511ữAF.89843 Chơng VII: CÔNG TáC SảN XUấT Và LắP DựNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Dinh muc 1172(bo sung 1776), Dinh muc 1172(bo sung 1776)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay