Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

111 37 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:37

Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) tầm chiến lược đặc biệt quan trọng” trình phát triển kinh tế, ổn định trị an ninh quốc phòng Trước giai đoạn 10 năm thực chương trình MTQG xây dựng NTM triển khai hoạt động thử nghiệm thông qua chương trình thí điểm xây dựng NTM nhiều địa phương Giai đoạn 2001-2005 chương trình thí điểm NTM cấp xã Ban Kinh tế Trung ương; giai đoạn 2007-2009 chương trình thí điểm NTM cấp thơn Bộ NN&PTNT; giai đoạn 2009-2011 chương trình thí điểm NTM thời kỳ đẩy nhanh CNH-HĐH Ban bí thư Trung ương Đảng đạo Song song với chương trình này, nhiều địa phương triển khai hoạt động xây dựng NTM theo chương trình riêng tỉnh, thành phố Các chương trình thí điểm chương trình MTQG xây dựng NTM thực nguyên tắc chủ đạo triển khai nội dung xây dựng NTM phát huy vai trò chủ thể cộng đồng dân cư địa phương, hoạt động cụ thể cộng đồng nhân dân thơn, xã bàn bạc dân chủ để định tổ chức thực Nguyên tắc xác định xây dựng NTM hoạt động “dựa vào cộng đồng”, phát huy tham gia đóng góp cộng đồng nguồn lực để thực nội dung xây dựng NTM Tuy nhiên, theo đánh giá chung từ chương trình thí điểm, q trình thử nghiệm chưa khơi dậy hiệu nguồn lực từ cộng đồng, người dân chưa tích cực tham gia đóng góp vào hoạt động xây Luận văn đầy đủ file: Luận văn full ...Luận văn đầy đủ file: Luận văn full
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay