Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

120 42 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:14

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ HỒNG QUÂN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ HỒNG QUÂN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Minh Thọ THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học hàm, học vị Tôi xin cam đoan: Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày tháng 01 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Hồng Quân ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn “Thực trạng giải pháp nhằm phát triển hợp tác nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ” tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực nghiên cứu luận văn Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Kinh tế Phát triển nơng thơn, Phòng đào tạo trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho suốt trình học tập trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn Cô giáo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thọ, trực tiếp bảo, hướng dẫn khoa học giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn Chi cục Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ, Phòng Nơng nghiệp PTNT, chi cục thống kê HTX nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Ba giúp đỡ, cung cấp thông tin, số liệu cho tơi suốt q trình thực nghiên cứu luận văn Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn tơi hẳn khơng thể tránh khỏi sơ suất, thiếu sót, tơi mong nhận đóng góp thầy giáo tồn thể bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Hồng Quân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đóng góp đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận kinh tế hợp tác hợp tác 1.1.1 Khái niệm kinh tế hợp tác 1.1.2 Khái niệm hợp tác 1.1.3 Nguyên tắc tổ chức hoạt động hợp tác 1.1.4 Vai trò Hợp tác phát triển nông thôn 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hợp tác nông nghiệp 10 1.2.1 Các nhân tố bên 11 1.2.2 Nhân tố bên 20 1.3 Cơ sở thực tiễn, trình phát triển kinh tế hợp tác hợp tác giới việt nam 22 1.3.1 Vai trò phát triển Hợp tác nông nghiệp giới 22 1.3.2 Q trình phát triển Hợp tác nơng nghiệp Việt Nam qua giai đoạn 26 1.3.3 Một số học kinh nghiệm rút 29 Chương 2: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 31 2.2 Nội dung nghiên cứu 31 iv 2.3 Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Chọn điểm nghiên cứu 31 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 32 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 33 2.3.4 Phương pháp phân tích 33 2.3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 35 3.1 Nghiên cứu đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 35 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, Kinh tế - hội huyện Thanh Ba ảnh hưởng đến phát triển hợp tác nông nghiệp 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 39 3.1.3 Cơ sở hạ tầng 42 3.1.4 Khoa học công nghệ 45 3.1.5 Vốn đầu tư 45 3.1.6 Thị trường 46 3.1.7 Đường lối sách phát triển kinh tế 46 3.1.8 Đánh giá chung 47 3.2 Đánh giá thực trạng phát triển hợp tác nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Ba 48 3.2.1 Thực trạng phát triển Hợp tác nông nghiệp huyện Thanh Ba giai đoạn 2014 - 2016 48 3.2.2 Đánh giá tình hình triển khai thực Luật hợp tác năm 2012 sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác địa bàn huyện 67 3.2.3 Đánh giá chung tình hình phát triển hợp tác nơng nghiệp 73 3.3 Giải pháp phát triển hợp tác nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Ba giai đoạn 2018 - 2020 77 3.3.1 Quan điểm, định hướng phát triển hợp tác nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Ba giai giai đoạn 2018 -2020 77 v 3.3.2 Mục tiêu phát triển Hợp tác nông nghiệp huyện Thanh Ba giai đoạn 2018 - 2020 78 3.3.3 Các giải pháp phát triển hợp tác nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Ba giai đoạn 2018 - 2020 79 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 93 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm hội BHYT: Bảo hiểm y tế BQ: Bình quân DT: Diện tích DVNN: Dịch vụ nơng nghiệp ĐHTV: Đại hội thành viên ĐHXV: Đại hội viên ĐVT: Đơn vị tính FAO: Tổ chức Nơng lương quốc tế HTX NN: Hợp tác Nông nghiệp HTX: Hợp tác ICA: Hiệp hội Hợp tác quốc tế LLLĐ: Lực lượng lao động JCCU: HTX tiêu dùng Nhật KTXH: Kinh tế hội KHCN: Khoa học công nghệ KTHT: Kinh tế hợp tác KTTT: Kinh tế tập thể SXKD: Sản xuất kinh doanh Tr.đ: Triệu đồng TV: Thành viên TTCN: Tiểu thủ công nghiệp UBND: Ủy ban nhân dân XHCN: hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Số lượng hợp tác nông nghiệp huyện Thanh Ba từ năm 2014 – 2016 50 Bảng 3.2 Tổng hợp số thành viên hợp tác nông nghiệp năm 2014 - 2016 52 Bảng 3.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động HTX 53 Bảng 3.4 Tổng hợp nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động HTX 55 Bảng 3.5 Đánh giá công tác tổ chức, quản lý HTX NN 57 Bảng 3.6 Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh hợp tác nông nghiệp năm 2016 58 Bảng 3.7 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh hợp tác nông nghiệp từ năm 2014 - 2016 60 Bảng 3.8 Tình hình nguồn vốn hoạt động hợp tác nông nghiệp từ năm 2014 - 2016 64 Bảng 3.9 Phân loại hợp tác nông nghiệp từ năm 2014- 2016 66 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu sử dụng đất tỉnh Phú Thọ huyện Thanh Ba năm 2016 37 Hình 2.2: Qui mơ dân số tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%) huyện Thanh Ba giai đoạn 2005 - 2016 40 ... HỌC NÔNG LÂM LÊ HỒNG QUÂN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP... ích hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Bẩy là: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên, hợp tác xã thành viên hợp tác với nhằm phát triển phong trào hợp tác. .. hãm phát triển? Giải pháp chủ yếu để tạo cú hích cho phong trào HTX nơng nghiệp huyện phát triển? Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài: Thực trạng giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay