Hóa học trung học cơ sở lớp 8, lớp 9

6 43 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:09

Hóa học THCS Một số kiến thức quan trọng cần nhớ! Một số phi kim thường gặp: Nguyên tố Hidro (H) Cacbon (C) Nitơ (N) Oxi (O) Photpho (P) Lưu huỳnh (S) Clo (Cl) Hóa tri I II, IV II, III, IV, V II III, V IV, VI… I Khối lượng mol 12 14 16 31 32 35,5 Hóa tri I I II II II, III I, II II III II Khối lượng mol 23 39 40 137 56 64 24 27 65 Một số kim loại thường gặp: Nguyên tố Natri (Na) Kali (K) Canxi (Ca) Bari (Ba) Sắt (Fe) Đồng (Cu) Magie (Mg) Nhôm (Al) Kẽm (Zn) Một số gốc axit, gốc muối thường gặp: Gốc axit Sunfat (SO4) Cacbonat (CO3) Nitrat (NO3) Photphat (PO4) Clorat (Cl) Hóa tri Khối lượng mol 96 60 62 95 35,5 II II I III I Hai axit thường gặp: H2SO4 HCl : Axit Sunfuric : Axit Clohiđric Một số kim loại tác dụng được với nước tạo thành dung dịch BAZƠ và khí H2 ( Na, K, Ca, Ba) 2Na 2K Ca Ba + + + + 2H2O 2H2O 2H2O 2H2O     2NaOH 2KOH Ca(OH)2 Ba(OH)2 + + + + H2 H2 H2 H2 Một số Oxit Bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch BAZƠ (Na2O, K2O, CaO, BaO) Na2O K2O CaO BaO + + + + 2H2O 2H2O H2O H2O     2NaOH 2KOH Ca(OH)2 Ba(OH)2 Hóa học THCS Một số kiến thức quan trọng cần nhớ! A OXIT = Oxi + Nguyên tố khác Oxi Axit = Phi kim + O Oxit Bazơ = Kim loại + O Tên OA = (tiền tố) Tên Phi kim + (tiền tố) Oxit mono tri Tên OB = Tên kim loại (kèm hóa trị (*)) + Oxit tetra penta (*) : kèm theo hóa tri nếu kim loại có nhiều hóa tri Sắt Fe (II, III) Đồng Cu (I,II) Crôm Cr (II, III ) Mangan Mn (II, III) Phân loại và gọi tên các oxit sau: CuO, CO2, SO2, Na2O, Fe2O3, N2O5, BaO, MgO, P2O5, FeO, K2O, CaO, SO3, NO, NO2, ZnO, Al2O3, Fe3O4, N2O Oxit axit Oxit bazơ Oxit Axit + H2O  AXIT CO2 SO2 SO3 P2O5 + + + +     H2O H2O H2O 3H2O H2CO3 H2SO3 H2SO4 2H3PO4 Oxit Bazơ + H2O  BAZƠ (Một số Oxit Bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch BAZƠ: Na 2O, K2O, CaO, BaO) Na2O + 2H2O  2NaOH CaO + H2O  Ca(OH)2 Phi kim + Oxi  Oxit Axit Vd: Đốt Than đá (thành phần chính là Cacbon) Đốt lưu huỳnh C + O2  CO2 S + O2  SO2 Kim loại + Oxi  Oxit Bazơ Vd : Đốt Đồng, Sắt, Kẽm 2Cu + O2 3Fe + 2O2 Zn + O2    2CuO Fe3O4 ZnO Oxit Bazơ + Oxit Axit  Muối PTHH: CaO + CO2  CaCO3 Hóa học THCS Một số kiến thức quan trọng cần nhớ! B AXIT = Hiđro + Gốc axit Axit không chứa Oxi: HCl, H2S, HF HCl H2S HF Tên Axit = Axit + Tên phi kim + Hiđric : Axit clohiđric : Axit sunfuhiđric : Axit Flohiđrric Axit chứa nhiều Oxi: H2SO4, H3PO4, HNO3 Tên Axit = Axit + Tên gốc axit + ic Axit chứa ít Oxi: H2SO3, H3PO3, HNO2 Tên Axit = Axit + Tên gốc axit + H2SO4 H3PO4 HNO3 : Axit Sunfuric : Axit Photphoric : Axit Nitric Tên Gớc axit ḾI ( _at ) Sunfat Cacbonat Nitrat Photphat H2SO3 H3PO3 HNO2 : Axit Sunfurơ : Axit Photphorơ : Axit Nitrơ Tên Gốc axit AXIT nhiều Oxi ( _at  _ic) (SO4) (CO3) (NO3) (PO4) Tên Gốc axit AXIT ít Oxi ( _at  _ơ) Sunfuric Cacbonnic Nitric Photphoric Sunfurơ (SO3) Nitrơ (NO2) Photphorơ (PO3)  AXIT Oxit Axit + Nước PTHH: CO2 SO2 SO3 P2O5 + + + +     H2O H2O H2O 3H2O H2CO3 H2SO3 H2SO4 2H3PO4 Axit + Kim loại  Muối + khí H2 PTHH: HCl + 3H2SO4 + HCl + Fe 2Al Cu  FeCl2 +  Al2(SO4)3 + ( phản ứng không xảy ra) H2 3H2 Axit + Oxit Bazơ  Muối + H2O PTHH: HCl + 3H2SO4 + HCl + FeO Al2O3 CuO    FeCl2 + Al2(SO4)3 + CuCl2 + H2O 3H2O H2O Hóa học THCS Một số kiến thức quan trọng cần nhớ! C BAZƠ = Kim loại + Nhóm OH Tên Bazơ = Tên kim loại (kèm hóa trị (*)) + Hiđroxit (*) : kèm theo hóa tri nếu kim loại có nhiều hóa tri Sắt Fe (II, III) Đồng Cu (I,II) Crôm Cr (II, III, VI, ) Mangan Mn (II, III, IV…) Một số Oxit Bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch BAZƠ (Na2O, K2O, CaO, BaO) Na2O K2O CaO BaO + + + + 2H2O 2H2O H2O H2O     2NaOH 2KOH Ca(OH)2 Ba(OH)2 Bazơ không tan nước: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2…nhưng tan Axit Một số Kim loại + H2O  Bazơ + H2 PTHH: 2Na 2K Ca Ba + + + + 2H2O 2H2O 2H2O 2H2O     2NaOH 2KOH Ca(OH)2 Ba(OH)2 + + + + H2 H2 H2 H2 Oxit Axit + Bazơ  Muối PTHH: CO2 + CO2 + NaOH  Ca(OH)2  Axit + Bazơ 2NaHCO3 2CaCO3  Muối + Nước PTHH: H2CO3 + 2NaOH  2Na2CO3 + H2O H2SO4 + Cu(OH)2  CuSO4 + 2H2O 3HCl + Fe(OH)3  FeCl3 + 3H2O Gọi tên các Bazơ sau: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, NaOH, KOH, Ca(OH)2 Hóa học THCS Một số kiến thức quan trọng cần nhớ! D ḾI = Kim loại + Gớc axit Tên Muối trung hòa = Tên Kim loại (kèm hóa trị (*)) + Tên Gốc axit Tên Muối Axit = Tên Kim loại (kèm hóa trị (*)) + (tiền tố)Hiđro + Tên Gốc axit (*) : kèm theo hóa tri nếu kim loại có nhiều hóa tri Lưu y: Sắt Fe (II, III) Đồng Cu (I,II) Crôm Cr (II, III, VI, ) Mangan Mn (II, III, IV…) HPO3 vẫn là Muối Trung hòa Axit tương ứng Gốc axit ít Oxi Tên Gớc axit ḾI Sunfat Cacbonat Nitrat (SO4) (CO3) (NO3) SO3 : Sunfit (II) Photphat (PO4) PO3 : Photphorit (III) NO2 : Nitrit (I) Muối chứa gốc còn H Gốc muối chứa H H2SO4, H2SO3 H2CO3 HNO3, HNO2 H3PO4 H3PO3 HSO4, HSO3 (I) HCO3 (I) H2PO4 (I), HPO4 (II) H2PO3 (I), HPO3 (II) Phân loại và gọi tên các muối sau: Na2CO3, CuCl2, NaNO3, NaHCO3, CuSO4, Fe(NO3)2,Ca(HCO3)2, ZnSO4, MgCO3, KH2PO3, Na2SO4, Na2HSO3, NaNO3, Al2(SO4)3, Ca(H2PO4)2, Na2HPO3, BaHPO3, NaNO2 Muối Trung hòa Muối Axít PTHH: Na2CO3 + Muối + Axit  Muốimới + Axitmới H2SO4  CaSO3 + NaCl + Na2SO4 2HCl H2SO4 + CO2 + H2O  CaCl2 + (phản ứng không xảy ra) SO2 + H2O Muối + Bazơtan Muốimới + Bazơmới PTHH: CuSO4 + Na2SO4 + BaSO4 + 2NaOH Ba(OH)2 NaOH  2Na2SO4 +  BaSO4 + (phản ứng không xảy ra) Cu(OH)2 2NaOH Muốitan + Muốitan Muốimới + Muốimới PTHH: NaCl + Na2SO4 + AgNO3 BaCl2   AgCl BaSO4 + + NaNO3 2NaCl Hóa học THCS Một số kiến thức quan trọng cần nhớ! CaCO3 + Na2SO4 (phản ứng khơng xảy ra) • Lưu y về điều kiện để phản ứng xảy ra: Các chất tham gia phải là chất tan đối với phản ứng giữa Muối + Bazơ , Muối + Muối Sản phẩm tạo thành phải có kết tủa hoặc bay Một số kết tủa thường gặp: - Các bazơ không tan :Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2 - Muối không tan: CaCO3, BaCO3, CaSO4, BaSO4, AgCl - Bay hơi: axit yếu dễ bay H2SO3, H2CO3 • Dãy hoạt đợng hóa học của Kim loại: K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au (Khi Nào Cần May Áo Záp Sắt(Fe), Nhớ Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu) Tính chất: Các kim loại đứng trước Mg (K, Na, Ca, Ba) hoạt động mạnh nên tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường Các kim loại từ H trở về sau hoạt động yếu nên không tác dụng với axit trung bình HCl, H2SO4, Từ Mg trở về sau, các kim loại đứng trước có thể ĐẨY kim loại đứng sau khỏi dung dich muối Kim loại + Muối  Kim loạimới + Muốimới Mg Fe + 2AgNO3  + CuSO4  2Ag + Mg(NO3)2 Cu + FeSO4 ...Hóa học THCS Một số kiến thức quan trọng cần nhớ! A OXIT = Oxi + Nguyên tố khác Oxi Axit = Phi kim + O Oxit Bazơ = Kim loại + O Tên OA = (tiền tố) Tên Phi kim + (tiền tố) Oxit... Hóa học THCS Một số kiến thức quan trọng cần nhớ! C BAZƠ = Kim loại + Nhóm OH Tên Bazơ = Tên kim loại (kèm hóa trị (*)) + Hiđroxit (*) : kèm theo hóa tri nếu kim loại có nhiều... Hóa học THCS Một số kiến thức quan trọng cần nhớ! D ḾI = Kim loại + Gớc axit Tên Muối trung hòa = Tên Kim loại (kèm hóa trị (*)) + Tên Gốc axit Tên Muối Axit = Tên Kim loại (kèm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa học trung học cơ sở lớp 8, lớp 9, Hóa học trung học cơ sở lớp 8, lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay