Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

110 31 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 16:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THẾ TÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHE SÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THẾ TÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHE SÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI PHÚ THỌ Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Viết Hưng TS Đặng Văn Thư THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Lê Thế Tùng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận hướng dẫn tận tình thầy giáo giảng dạy, thầy giáo hướng dẫn khoa học, giúp đỡ quan, đồng ghiệp gia đình Tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng đến: PGS.TS Nguyễn Viết Hưng - Trưởng khoa Nông học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên TS Đặng Văn Thư - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chè - Viện Khoa học kỹ thuật Nơng lâm nghiệp miền núi phía Bắc Ban giám hiệu, Khoa sau đại học, tập thể giáo viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tập thể lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc tập thể lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chè Gia đình, bạn bè bạn đồng nghiệp động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập, thực đề tài./ Phú Thọ, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thế Tùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiến đề tài Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Đặc điểm sinh vật học sinh hóa chè 1.2.1 Đặc điểm sinh vật học chè 1.2.2 Đặc điểm sinh hóa chè 13 1.3 Những kết nghiên cứu liên quan đến đề tài 18 1.3.1 Những kết nghiên cứu nước 18 1.3.2 Những kết nghiên cứu nước 22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.2 Vật liệu nghiên cứu 28 2.3 Phạm vi nghiên cứu 29 2.4 Nội dung nghiên cứu 29 2.5 Phương pháp nghiên cứu 29 2.5.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 29 2.5.2 Các tiêu theo dõi 31 iv Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên 35 3.1.1 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến sinh trưởng chè thí nghiệm 35 3.1.2 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến suất yếu tố cấu thành suất chè 37 3.1.3 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến chất lượng nguyên liệu búp tươi giống chè Kim Tuyên 40 3.1.4 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến số thành phần sinh hóa búp chè nguyên liệu 43 3.1.5 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến kết thử nếm cảm quan chè thành phẩm 46 3.1.6 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến số sâu hại chè 48 3.1.7 Phân tích hiệu kinh tế thí nghiệm chiều cao che sáng giống chè Kim Tuyên 51 3.2 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến sinh trưởng, suất chất lượng chè Kim Tuyên 53 3.2.1 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến sinh trưởng chè thí nghiệm 53 3.2.2 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến suất yếu tố cấu thành suất chè 55 3.2.3 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến chất lượng nguyên liệu búp tươi giống chè Kim Tuyên 57 3.2.4 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến số thành phần sinh hóa búp chè nguyên liệu 59 v 3.2.5 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến kết thử nếm cảm quan chè thành phẩm 62 3.2.6 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến số sâu hại chè 65 3.2.7 Phân tích hiệu kinh tế thí nghiệm chiều cao che sáng giống chè Kim Tuyên 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 77 vi DANH MỤC CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT BNN&PTNT Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn CT Công thức CV% Coeficient of variation - Hệ số biến động Đ/C Đối chứng KHKT Khoa học kỹ thuật LSD0,05 Least Significant Difference - Giá trị sai khác nhỏ QCVN Quy chuẩn Việt Nam TB Trung bình TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TS Tổng số vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến tốc độ sinh trưởng búp chè vụ xuân 36 Bảng 3.2 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến suất yếu tố cấu thành suất chè 38 Bảng 3.3 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến chất lượng nguyên liệu búp tươi giống chè Kim Tuyên 41 Bảng 3.4 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến số thành phần sinh hóa búp chè nguyên liệu 44 Bảng 3.5 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến kết thử nếm cảm quan chè thành phẩm 47 Bảng 3.6 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến số sâu hại chè (Mật độ trung bình/năm) 48 Bảng 3.7 Hiệu kinh tế thí nghiệm chiều cao che sáng giống chè Kim Tuyên 52 Bảng 3.8 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến tốc độ sinh trưởng búp chè Kim Tuyên vụ xuân 53 Bảng 3.9 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến suất yếu tố cấu thành suất chè 56 Bảng 3.10 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến chất lượng nguyên liệu búp chè 58 Bảng 3.11 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến số thành phần sinh hóa búp chè nguyên liệu 61 Bảng 3.12 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến kết thử nếm cảm quan chè thành phẩm 64 Bảng 3.13 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến số sâu hại chè (Mật độ trung bình/năm) 65 Bảng 3.14 Hiệu kinh tế thí nghiệm thời gian che sáng trước hái giống chè Kim Tuyên 68 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Lưới che nắng màu đen sử dụng thí nghiệm 29 Hình 3.1 Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến tốc độ sinh trưởng búp chè vụ xuân 37 Hình 3.2 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến tốc độ sinh trưởng búp chè Kim Tuyên vụ xuân 54 0.983267 SE(N= 3) 0.816775E-02 5%LSD 6DF 0.282536E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KLB 0.947500 0.972152 0.967500 SE(N= 4) 0.707348E-02 5%LSD 6DF 0.244683E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL TN1 7/12/** 15: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLB GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 12) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 12 0.96238 C OF V |CT$ % 0.22361E-010.14147E-01 |NL | | | | | | | | | 1.5 0.0481 0.1013 * Chiều dài búp BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB FILE SL TN1 7/12/** 15: PAGE VARIATE V003 DB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 2.22975 743250 8.25 0.016 NL 1.47115 735574 8.17 0.020 * RESIDUAL 540231 900386E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 4.24113 385557 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL TN1 7/12/** 15: PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS DB 6.49378 6.34763 3 6.43778 7.41458 SE(N= 3) 0.173242 5%LSD 6DF 0.599272 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DB 6.39161 6.46177 7.16695 SE(N= 4) 0.150032 5%LSD 6DF 0.518985 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL TN1 7/12/** 15: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 12) NO OBS DB 12 6.6734 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 0.62093 0.30006 C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | 4.5 0.0158 | 0.0199 * Năng suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE SL TN2 9/12/** 11:41 PAGE VARIATE V003 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 3.76916 1.25639 7.19 0.021 NL 285000 142500 0.82 0.489 * RESIDUAL 1.04833 174722 * TOTAL (CORRECTED) 11 5.10250 463863 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL TN2 9/12/** 11:41 PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS NS 8.73333 7.60000 3 8.26667 9.10000 SE(N= 3) 0.241331 5%LSD 6DF 0.834804 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NS 8.25000 8.40000 8.62500 SE(N= 4) 0.208999 5%LSD 6DF 0.722961 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL TN2 9/12/** 11:41 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NS GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 12) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 0.68108 0.41800 12 8.4250 C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | 5.0 0.0214 0.4886 * Sâu bệnh hại BALANCED ANOVA FOR VARIATE RX FILE SL TN1 13/12/** 19:19 PAGE VARIATE V003 RX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 2.56384 854612 24.42 0.001 NL 2.57781 1.28890 36.83 0.001 * RESIDUAL 209986 349976E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 5.35163 486512 BALANCED ANOVA FOR VARIATE ND FILE SL TN1 13/12/** 19:19 PAGE VARIATE V004 ND LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 1.28237 427457 NL 125067 625333E-01 * RESIDUAL 581629E-01 969381E-02 44.10 0.000 6.45 0.032 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.46560 133236 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BCT FILE SL TN1 13/12/** 19:19 PAGE VARIATE V005 BCT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 2.55781 852603 NL 791407E-01 395704E-01 * RESIDUAL 915259E-01 152543E-01 55.89 0.000 2.59 0.154 * TOTAL (CORRECTED) 11 2.72847 248043 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BXM FILE SL TN1 13/12/** 19:19 PAGE VARIATE V006 BXM LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB SQUARES SQUARES ER LN ============================================================================= CT$ 116430 388099E-01 10.41 0.009 NL 145185E-02 725926E-03 0.19 0.829 * RESIDUAL 223704E-01 372840E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 140252 127502E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL TN1 13/12/** 19:19 PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS RX ND BCT BXM 2.68000 1.93778 2.55556 0.711111 2.24889 1.59111 2.33333 0.880000 3 1.89333 1.52889 1.71111 0.875556 1.42222 1.02222 1.40889 0.657778 SE(N= 3) 0.108009 0.568443E-01 0.713076E-01 0.352533E-01 5%LSD 6DF 0.373619 0.196633 0.246664 0.121947 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS RX ND BCT BXM 1.58667 1.64667 1.93667 0.783333 2.69000 1.39667 2.11667 0.793333 1.90667 1.51667 1.95333 0.766667 SE(N= 4) 0.935383E-01 0.492286E-01 0.617542E-01 0.305303E-01 5%LSD 6DF 0.323564 0.170290 0.213618 0.105609 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL TN1 13/12/** 19:19 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 12) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | RX 12 2.0611 0.69750 0.18708 9.1 0.0013 0.0007 ND 12 1.5200 0.36502 0.98457E-01 6.5 0.0004 0.0324 BCT 12 2.0022 0.49804 0.12351 6.2 0.0002 0.1537 BXM 12 0.78111 0.11292 0.61061E-01 7.8 0.0094 0.8285 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến suất yếu tố cấu thành suất giống chè Kim Tuyên * Tốc độ sinh trưởng búp chè BALANCED ANOVA FOR VARIATE NGAY FILE SL TN2 8/ 1/** 19: PAGE VARIATE V003 NGAY NGAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 130667E-01 653333E-02 17.82 0.012 NL 166667E-02 833333E-03 2.27 0.219 * RESIDUAL 146667E-02 366667E-03 * TOTAL (CORRECTED) 162000E-01 202500E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 10 NGAY FILE SL TN2 8/ 1/** 19: PAGE VARIATE V004 10 NGAY NGAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 108667E-01 543334E-02 19.18 0.011 NL 800000E-03 400000E-03 1.41 0.344 * RESIDUAL 113334E-02 283334E-03 * TOTAL (CORRECTED) 128000E-01 160000E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 15 NGAY FILE SL TN2 8/ 1/** 19: PAGE VARIATE V005 15 NGAY NGAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 531822 265911 75.02 0.002 NL 202222E-02 101111E-02 * RESIDUAL 141778E-01 354445E-02 0.29 0.767 * TOTAL (CORRECTED) 548022 685028E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 20 NGAY FILE SL TN2 8/ 1/** 19: PAGE VARIATE V006 20 NGAY NGAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 1.59669 NL 136222E-01 681111E-02 798344 * RESIDUAL 797782E-02 199446E-02 400.28 0.000 3.42 0.137 * TOTAL (CORRECTED) 1.61829 202286 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 25 NGAY FILE SL TN2 8/ 1/** 19: PAGE VARIATE V007 25 NGAY NGAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 360155 180078 NL 336889E-01 168444E-01 * RESIDUAL 513778E-01 128445E-01 14.02 0.018 1.31 0.366 * TOTAL (CORRECTED) 445222 556528E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30 NGAY FILE SL TN2 8/ 1/** 19: PAGE VARIATE V008 30 NGAY NGAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 990889E-01 495444E-01 1.40 0.034 NL 226889E-01 113445E-01 0.32 0.744 * RESIDUAL 141578 353944E-01 * TOTAL (CORRECTED) 263356 329194E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL TN2 8/ 1/** 19: PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS NGAY 10 NGAY 15 NGAY 1.08333 20 NGAY 0.553333 0.723333 2.29667 0.640000 0.666667 1.33667 2.31667 3 0.566667 0.640000 0.743333 1.41333 SE(N= 3) 0.110554E-01 0.971826E-02 0.343727E-01 0.257841E-01 5%LSD 4DF 0.433349E-01 0.380935E-01 0.134734 CT$ NOS 25 NGAY 0.101068 30 NGAY 3.25667 3.54000 2.92000 3.68000 3 2.78000 3.42333 SE(N= 3) 0.654331E-01 0.108619 5%LSD 4DF 0.256484 0.425764 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NGAY 10 NGAY 15 NGAY 20 NGAY 0.603333 0.690000 1.03667 1.95667 0.586667 0.670000 1.07333 2.02000 3 0.570000 0.670000 1.05333 2.05000 SE(N= 3) 0.110554E-01 0.971826E-02 0.343727E-01 0.257841E-01 5%LSD 4DF 0.433349E-01 0.380935E-01 0.134734 NL NOS 25 NGAY 0.101068 30 NGAY 2.90333 3.56333 3.05000 3.48000 3 3.00333 3.60000 SE(N= 3) 0.654331E-01 0.108619 5%LSD 4DF 0.256484 0.425764 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL TN2 8/ 1/** 19: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS NGAY 0.58667 10 NGAY 15 NGAY C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | 0.45000E-010.19149E-01 3.3 0.0121 0.2191 0.67667 0.40000E-010.16833E-01 2.5 0.0108 0.3442 1.0544 0.26173 0.59535E-01 5.6 0.0016 0.7669 20 NGAY 2.0089 0.44976 0.44659E-01 2.2 0.0003 0.1367 25 NGAY 2.9856 0.23591 0.11333 3.8 0.0175 0.3655 30 NGAY 3.5478 0.18144 0.18813 5.3 0.0346 0.7442 * Mật độ búp BALANCED ANOVA FOR VARIATE MDB FILE SL TN2 7/12/** 15:46 PAGE VARIATE V003 MDB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 5688.51 2844.25 12.42 0.021 NL 1116.22 558.111 2.44 0.203 * RESIDUAL 916.346 229.086 * TOTAL (CORRECTED) 7721.08 965.134 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL TN2 7/12/** 15:46 PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS MDB 225.686 287.151 3 253.133 SE(N= 3) 8.73854 5%LSD 4DF 34.2532 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS MDB 246.889 271.060 3 248.022 SE(N= 3) 8.73854 5%LSD 4DF 34.2532 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL TN2 7/12/** 15:46 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 31.067 15.136 MDB 255.32 C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | 5.9 0.0212 0.2032 * Chiều dài búp BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB FILE SL TN2 7/12/** 15:47 PAGE VARIATE V003 DB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 5.47820 2.73910 10.76 0.026 NL 2.74107 1.37053 5.38 0.074 * RESIDUAL 1.01813 254533 * TOTAL (CORRECTED) 9.23740 1.15468 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL TN2 7/12/** 15:47 PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS DB 6.39000 8.28000 3 7.09000 SE(N= 3) 0.291281 5%LSD 4DF 1.14176 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DB 6.50000 7.80667 3 7.45333 SE(N= 3) 5%LSD 4DF 0.291281 1.14176 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL TN2 7/12/** 15:47 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) NO OBS DB 7.2533 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 1.0746 0.50451 C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | 7.0 0.0265 | 0.0744 * Khối lượng búp BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLB FILE SL TN2 7/12/** 15:50 PAGE VARIATE V003 KLB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 265583E-02 132791E-02 7.02 0.050 NL 668399E-03 334200E-03 1.77 0.282 * RESIDUAL 757172E-03 189293E-03 * TOTAL (CORRECTED) 408140E-02 510175E-03 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL TN2 7/12/** 15:50 PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - CT$ NOS KLB 0.967513 0.982333 3 0.940818 SE(N= 3) 0.794340E-02 5%LSD 4DF 0.311364E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KLB 0.966333 0.972442 3 0.951889 SE(N= 3) 0.794340E-02 5%LSD 4DF 0.311364E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL TN2 7/12/** 15:50 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS KLB 0.96355 C OF V |CT$ % 0.22587E-010.13758E-01 |NL | | | | | | | | | 1.4 0.0500 0.2823 * Năng suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE SL TN2 7/12/** 15:52 PAGE VARIATE V003 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 1.58000 789999 8.46 0.038 NL 7.70667 3.85333 41.29 0.003 * RESIDUAL 373333 933334E-01 * TOTAL (CORRECTED) 9.66000 1.20750 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL TN2 7/12/** 15:52 PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS NS 8.03333 9.03333 3 8.33333 SE(N= 3) 0.176383 5%LSD 4DF 0.691385 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NS 7.33333 9.60000 3 8.46667 SE(N= 3) 0.176383 5%LSD 4DF 0.691385 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL TN2 7/12/** 15:52 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 1.0989 0.30551 NS 8.4667 C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | 3.6 0.0382 0.0035 * Sâu bệnh hại BALANCED ANOVA FOR VARIATE RX FILE SL T N 13/12/** 19:28 PAGE VARIATE V003 RX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 1.32247 661235 18.09 0.012 NL 418292 209146 5.72 0.068 * RESIDUAL 146212 365531E-01 * TOTAL (CORRECTED) 1.88697 235872 BALANCED ANOVA FOR VARIATE ND FILE SL T N 13/12/** 19:28 PAGE VARIATE V004 ND LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 592632 296316 54.45 0.002 NL 793402 396701 72.90 0.002 * RESIDUAL 217680E-01 544201E-02 * TOTAL (CORRECTED) 1.40780 175975 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BCT FILE SL T N 13/12/** 19:28 PAGE VARIATE V005 BCT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 1.07619 538094 72.16 0.002 NL 209106 104553 14.02 0.018 * RESIDUAL 298272E-01 745681E-02 * TOTAL (CORRECTED) 1.31512 164390 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BXM FILE SL T N 13/12/** 19:28 PAGE VARIATE V006 BXM LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 156800 784000E-01 115.04 0.001 NL 698074E-01 349037E-01 51.22 0.003 3 * RESIDUAL 272594E-02 681484E-03 * TOTAL (CORRECTED) 229333 286667E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL T N 13/12/** 19:28 PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS RX ND BCT BXM 2.42222 1.67556 2.18222 0.840000 1.86667 1.32000 1.58222 1.04000 3 1.48889 1.04889 1.36444 0.720000 SE(N= 3) 0.110383 0.425911E-01 0.498558E-01 0.150719E-01 5%LSD 4DF 0.432677 0.166948 0.195424 0.590785E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS RX ND BCT BXM 1.71556 1.72889 1.89778 0.924444 2.22222 1.00444 1.70667 0.742222 3 1.84000 1.31111 1.52444 0.933333 SE(N= 3) 0.110383 0.425911E-01 0.498558E-01 0.150719E-01 5%LSD 4DF 0.432677 0.166948 0.195424 0.590785E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL T N 13/12/** 19:28 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | RX 1.9259 0.48567 0.19119 9.9 0.0118 0.0682 ND 1.3481 0.41949 0.73770E-01 5.5 0.0024 0.0016 BCT 1.7096 0.40545 0.86353E-01 5.1 0.0017 0.0175 BXM 0.86667 0.16931 0.26105E-01 3.0 0.0010 0.0026 ... LÂM LÊ THẾ TÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHE SÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI PHÚ THỌ Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA... cao che sáng giống chè Kim Tuyên 51 3.2 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến sinh trưởng, suất chất lượng chè Kim Tuyên 53 3.2.1 Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến. .. che sáng đến suất, chất lượng giống chè Kim Tuyên Phú Thọ Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định biện pháp che sáng thích hợp nhằm nâng cao suất, chất lượng giống chè Kim Tuyên Ý nghĩa khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim tuyên tại Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay