Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP phát triển TPHCM, CN hải dương

47 38 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:57

CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài .7 Mục đích cần tổng hợp thể nghiệm kết Đối tượng phạm vi cần tổng hợp thể nghiệm kết Phương pháp cần tổng hợp thể nghiệm kết Dự kiến đóng góp đề tài .9 Kết cấu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT THEO ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN 1.1 Một số khái niệm theo tên đề tài khoá luận .9 1.1.1 Khái niệm “Giải pháp" 10 1.1.2 Khái niệm “Nâng cao" 10 1.1.3 Khái niệm “Hiệu quả" 10 1.1.4 Khái niệm “Cho vay" 10 1.1.5 Khái niệm “Ngân hàng thương mại" 10 1.1.6 Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 11 1.2 Các vấn đề cần giải khoá luận .11 1.2.1 Lý luận chung Cho vay 11 1.2.2 Hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại .11 1.2.3.Thực trạng hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại HDBank .11 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAYHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ 11 2.1 Tổng hợp mệnh đề, khái niệm kết luận chung chủ yếu có liên quan đến cho vay hiệu hoạt động cho vay NHTM .12 2.1.1 Khái quát cho vay NHTM 12 2.1.2 Khái quát hiệu hoạt động cho vay NHTM 15 2.2 Trình bày loại hình quan, đơn vị nghiệp, doanh nghiệp (tư nhân, công ty TNHH, Công ty cổ phần…) 19 2.2.1 So sánh Doanh nghiệp tư nhân với loại hình Doanh nghiệp khác 19 2.2.2 So sánh quan Hành Nhà nước với Cơ quan quản lý Hành Nhà nước 20 2.2.3 So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Doanh nghiệp Nhà nước 21 2.3 Đặc trưng Ngâng hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hải Dương .22 2.3.1 Đặc trưng Ngân hàng thương mại 22 2.3.2 So sánh NHTM NHTW 22 2.4 Sơ đồ quản lý quản trị HDBank Hải Dương 22 2.5 Tóm tắt chương .23 CHƯƠNG 24 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂNG HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG.24 3.1 Sơ lược trình hình thành phát triển HDBank Hải Dương 24 3.2 Sơ đồ đặc điểm máy quản lý HDBank Hải Dương 24 3.3 Sơ đồ tổ chức hoạt động nghiệp vụ cho vay HDBank Hải Dương .26 3.4 Đi sâu số hoạt động nghiệp vụ chuyển môn chủ yếu HDBank Hải Dương 26 3.4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh HDBank Hải Dương 26 3.4.2 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016 26 3.4.3 Quy trình cho vay phân tích đánh giá tính hợp lý/hiệu quy trình 27 3.4.4 Doanh số cho vay doanh số thu nợ 31 3.4.5 Cơ cấu dư nợ cho vay HDBank Hải Dương 31 3.4.6 Nợ hạn phân theo nhóm rủi ro tín dụng 34 3.4.7 Số dư dự phòng xử lý rủi ro tín dụng .35 3.5 Nhận xét, đánh giá kết hoạt động tín dụng HDBank Hải Dương giai đoạn 2014 - 2016 35 3.5.1 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động cho vay: 36 3.5.2 Chỉ tiêu định lượng 37 3.6 Tóm tắt chương 40 CHƯƠNG 41 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG .41 4.1 Những ưu, nhược điểm nguyên nhân 41 4.2 Một số đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện tăng cường hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Dương 42 4.2.1 Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán 42 4.2.2.Thẩm định trước cho vay 43 4.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay .43 4.2.4 Tăng cường kiểm tra, giám sát cho vay .44 4.2.5 Đa dạng hóa loại hình cho vay .44 4.2.6.Thực tốt công tác marketing ngân hàng mở rộng cho vay .45 KẾT LUẬN 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD Doanh nghiệp ngồi quốc doanh EUR Đồng tiền chung châu Âu HDBANK Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HSX&CN Hộ sản xuất cá nhân HĐND Hội đồng Nhân dân HTX Hợp tác xã NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TCTD Tổ chức tín dụng UBND Uỷ ban Nhân dân UTĐT Uỷ thác đầu tư USD Đồng Đô la Mỹ XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Phụ lục Tên sơ đồ, bảng biểu Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy quản trị HDBank Hải Dương 45 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý HDBank Hải Dương 46 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ Bộ máy nghiệp vụ cho vay HDBank Hải Dương 47 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016 48 Bảng 3.2 Doanh số cho vay doanh số thu nợ 48 Bảng 3.3 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng cho vay 49 Bảng 3.4 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay 49 Bảng 3.5 Cơ cấu dư nợ theo tài sản đảm bảo 50 Bảng 3.6 Cơ cấu dư nợ theo loại tiền 50 Bảng 3.7 Nợ hạn phân theo nhóm rủi ro tín dụng 51 Bảng 3.8 Số dư dự phòng xử lý rủi ro tín dụng 51 Bảng 3.9 Kết hoạt động tín dụng Chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016 52 Bảng 3.10 Các tiêu đánh giá hiệu cho vay 52 Bảng 3.11 Các tiêu đánh giá hiệu cho vay 53 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Qua trình thực tập, tìm hiểu nghiên cứu Ngân hàng HDBank Hải Dương Kết hợp với sở kiến thức học tập tiếp thu trường Đại học Hải Dương, với mong muốn tìm hiểu rõ sâu hoạt động đầu tư tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hải Dương Và cụ thể hoạt động cho vay Chi nhánh để làm tảng cho công việc thực tế sau trường, em nghiên cứu thực trạng nghiên cứu tài liệu có liên quan chọn đề tài:“Nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hải Dương” để viết khóa luận tốt nghiệp Mục đích cần tổng hợp thể nghiệm kết - Tìm hiểu sở pháp lý sở lý luận thực tiễn ngân hàng nói chung cụ thể hoạt động cho vay nói riêng; - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay HDBank chi nhánh Hải Dương; - Đưa nhận xét thực trạng hoạt động cho vay HDBank chi nhánh Hải Dương đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hiệu cho vay Ngân hàng Đối tượng phạm vi cần tổng hợp thể nghiệm kết - Đối tượng nghiên cứu là: thực trạng hoạt động cho vay HDBank chi nhánh Hải Dương; - Phạm vi cần tổng hợp thể nghiệm kết là: + Về không gian: đề tài thực HDBank Hải Dương; + Về thời gian: Số liệu phục vụ việc nghiên cứu viết khóa luận tốt nghiệp lấy từ số liệu tổng hợp Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm (từ năm 2014 đến năm 2016) HDBank chi nhánh Hải Dương; + Nội dung cần tổng hợp thể nghiệm kết quả: Khóa luận tốt nghiệp viết dựa nội dung tìm hiểu vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay Phương pháp cần tổng hợp thể nghiệm kết - Phương pháp thu thập số liệu: Khảo sát thực tế hoạt động cho vay Chi nhánh, điều tra thu thập số liệu, tài liệu có liên quan thơng qua sổ sách báo cáo Chi nhánh; - Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng công cụ kỹ thuật phần mềm để xử lý liệu cần thiết sau sàng lọc cho số thống kê khoa học phục vụ cho việc nghiên cứu phân tích; - Phương pháp so sánh: Căn vào số liệu tiêu so sánh từ đưa kết luận tình hình hoạt động cho vay Chi nhánh; - Phương pháp phân tích: Phương pháp áp dụng việc tính tốn, so sánh số liệu phương pháp nêu để phân tích khác biệt lý luận với hoạt động thực tiễn từ rút kết luận cho vấn đề cần nghiên cứu Dự kiến đóng góp đề tài Đề tài khóa luận góp phần hệ thống hóa vấn đềlý luận hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Giúp sinh viên nắm rõ sở lý luận hệ thống hóa lại kiến thức có liên quan ngân hàng hoạt động cho vay, từ vận dụng vào thực tiễn hoạt động để nghiên cứu vấn đề Kết cấu đề tài Ngoài mục lục, danh mục bảng biểu, phụ lục khóa luận tốt nghiệp có kết cấu gồm chương: - Chương 1: Tổng quan vấn đề cần giải theo đề tài Khóa luận - Chương 2: Tổng quan vấn đề học hiệu hoạt động cho vay ngân hàng thương mại dã học có liên quan ứng dụng thực tế - Chương 3: Thực trạng hoạt động cho vay Ngâng hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hải Dương - Chương 4: nhận xét, đánh giá khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Dương Sau phân tích chi tiết chương: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAYHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát cho vay NHTM a) Khái niệm cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi b) Đặc điểm hoạt động cho vay - Về chủ thể có bên tham gia: Bên cho vay - người có tài sản chưa dùng đến, muốn cho người khác sử dụng để thỏa mãn số lợi ích bên vay - người cần sử dụng tài sản để thỏa mãn nhu cầu (về kinh doanh vốn); - Sự kiện cho vay phát sinh hai hành vi hành vi ứng trước hành vi hoàn số tiền (hay tài sản) định vật loại; - Việc cho vay dựa tín nhiệm người cho vay người vay khả hoàn trả tiền vay c) Vai trò hoạt động cho vay - Đáp ứng nhu cầu vốn để trì trình sản xuất liên tục, đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế; - Việc phân phối vốn cho vay góp phần điều hòa vốn tồn kinh tế, tạo điều kiện cho trình sản xuất liên tục Cho vay cầu nối tiết kiệm đầu tư, phương tiện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển; - Trong kinh tế sản xuất hàng hóa, cho vay nguồn vốn hình thành vốn lưu động vốn cố định doanh nghiệp Vì vậy, cho vay góp phần động viên vật tư hàng hóa vào sản xuất, thúc đẩy tiến khoa học kỹ thuật đẩy nhanh trình tái sản xuất xã hội; - Thúc đẩy trình tập trung vốn tập trung sản xuất Hoạt động ngân hàng tập trung vốn tiền tệ tạm thời chưa sử dụng, sở cho vay đơn vị kinh tế 10 - Cho vay công cụ tài trợ cho ngành kinh tế phát triển ngành kinh tế mũi nhọn Trong thời gian tập trung phát triển nông nghiệp ưu tiên cho xuất khẩu… - Đặc trưng vốn cho vay vận động sở hồn trả có lợi tức, nhờ mà hoạt động cho vay kích thích sử dụng vốn có hiệu Bằng cách tác động vậy, đòi hỏi doanh nghiệp sử dụng vốn cho vay phải quan tâm đến việc nâng cao hiệu sử dụng vốn, giảm chi phí sản xuất, tăng vòng quay vốn, tạo điều kiện nâng cao doanh lợi doanh nghiệp; - Tạo điều kiện để phát triển quan hệ kinh tế với nước Trong điều kiện kinh tế mở, cho vay trở thành phương tiện nối liền kinh tế nước với d) Phân loại hoạt động cho vay Phân loại cho vay việc xếp khoản vay theo nhóm dựa số tiêu thức định Phân loại cho vay cách khoa học giúp cho nhà quản trị lập quy trình cho vay thích hợp, giảm thiểu rủi ro cho vay Trong q trình phân loại dùng nhiều tiêu thức để phân loại, song thực tế nhà kinh tế học thường phân loại cho vay theo tiêu thức sau: - Phân loại theo mục đích: + Cho vay cơng nghiệp thương mại + Cho vay tiêu dùng - Phân loại theo thời hạn cho vay + Cho vay ngắn hạn + Cho vay trung hạn + Cho vay dài hạn - Phân loại dựa mức độ tín nhiệm khách hàng + Cho vay khơng có bảo đảm + Cho vay có bảo đảm - Phân loại theo phương thức hoàn trả + Cho vay hoàn trả lần: + Cho vay trả góp ... VỀ CHO VAY VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát cho vay NHTM a) Khái niệm cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng. .. kiện cho vay Điều kiện cho vay quy định cụ thể ngân hàng khách hàng có nhu cầu vay vốn Ngân hàng cho vay khách hàng đáp ứng yêu cầu ngân hàng đề h) Phương thức cho vay - Phương thức cho vay lần... lệ thu lãi cho vay. Từ tiêu mà ta đánh giá hiệu cho vay cao hay thấp, cho vay có hiệu hay khơng có hiệu quả, đồng thời đánh giá kết sử dụng vốn vay khách hàng Hoạt động cho vay hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP phát triển TPHCM, CN hải dương, Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP phát triển TPHCM, CN hải dương, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG,  – Xử lý rủi ro:, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay