tai lieu on THPTQG 2018

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:56

Trường THPT Phan Văn Hòa Tài liệu ơn thi THPT Quốc Gia 2018 SỞ GD -ĐT VĨNH LONG TRƯỜNG THPT PHAN VĂN HÒA  ……………………………………………………… ……………………………………………………… Năm học: 2017-2018 Trên bước đường thành cơng khơng có dấu chân kẻ lười biếng Trường THPT Phan Văn Hòa Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2018 Chương I: ESTE - LIPIT Định nghĩa, tên gọi, đồng phân, tính chất vật lí Câu 1: Hãy chọn định nghĩa định nghĩa sau: A Este hợp chất hữu phân tử có nhóm chức –COO- liên kết với gốc R R’ B Este hợp chất sinh nhóm –OH nhóm COOH phân tử axit nhóm OR C Este sản phẩm phản ứng cho ancol tác dụng với axit cacboxylic D Este sản phẩm phản ứng cho ancol tác dụng với axit Câu 2: Công thức tổng quát este no, đơn chức A RCOOR’ B CxHyOz C CnH2nO2 D CnH2n-2O2 Câu 3: Este tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có cơng thức sau đây? A CnH2n + 1COOCmH2m +1 B CnH2n - 1COOCmH2m -1 C CnH2n - 1COOCmH2m +1 D CnH2n + 1COOCmH2m -1 Câu 4: Trong chất sau chất este: A CH3COOC2H5 B HCOOC3H7 C C2H5OOCCH3 D CH3OOC2H5 Câu 5: Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi : A B C D Câu 6: Công thức phân tử este X mạch hở C4H6O2 X thuộc loại este: A No, đa chức B Không no,đơn chức C No, đơn chúc D Khơng no, có nối đơi, đơn chức Câu 7: Tên gọi este có CTCT thu gọn : CH3COOCH(CH3)2 là: A Propyl axetat B iso-propyl axetat C Sec-propyl axetat D Propyl fomat Câu 8: Phản ứng este hoá ancol etylic axit axetic tạo thành este có tên gọi là: A Metylaxetat B Axetyletylat C Etylaxetat D Axyletylat Câu 9: Metyl propionat tên gọi hợp chất sau đây? A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C C3H7COOH D CH3COO C2H5 Câu 10: Số đồng phân tối đa este có CTPT C4H8O2 là: A B C D Câu 11: Số đồng phân tối đa este có CTPT C4H6O2 là: A B C D Câu 12: Tổng số hợp chất hữu no, đơn chức, mạch hở, có cơng thức phân tử C5H10O2, phản ứng với dung dịch NaOH khơng có phản ứng tráng bạc A B C D Câu 13: Tổng số chất hữu mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 A B C D Câu 14: Có đồng phân đơn chức mạch hở C4H6O2 tạo kết tủa Ag đun nóng với AgNO3 NH3 dư? A B C D Câu 15: Một este có cơng thức phân tử C3H6O2, có tham gia phản ứng tráng bạc CTCT este là: A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOC3H7 D C2H5COOCH3 Câu 16: Ba hợp chất A, B, C mạch hở, đơn chức đồng phân A, B, C tác dụng với NaOH, B C tham gia phản ứng tráng gương Công thức phân tử A, B, C là: A C3H8O B C4H8O2 C C4H10O2 D C3H6O2 Trên bước đường thành cơng khơng có dấu chân kẻ lười biếng ... C CnH2n - 1COOCmH2m +1 D CnH2n + 1COOCmH2m -1 Câu 4: Trong chất sau chất este: A CH3COOC2H5 B HCOOC3H7 C C2H5OOCCH3 D CH3OOC2H5 Câu 5: Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi : A B C...Trường THPT Phan Văn Hòa Tài liệu ơn thi THPT Quốc Gia 2018 Chương I: ESTE - LIPIT Định nghĩa, tên gọi, đồng phân, tính chất vật lí Câu 1: Hãy chọn định... thành este có tên gọi là: A Metylaxetat B Axetyletylat C Etylaxetat D Axyletylat Câu 9: Metyl propionat tên gọi hợp chất sau đây? A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C C3H7COOH D CH3COO C2H5 Câu 10: Số đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: tai lieu on THPTQG 2018 , tai lieu on THPTQG 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay