Ma tran de thi THPT QG 2018

2 65 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:56

Ma trận đề thi minh họa THPT Quốc Gia Môn Hóa Học -2017-2018 Nội dung Dạng câu hỏi Tổng số câu Lý thuyết Độ khó Bài tập Nhận biết Thống hiểu Vận dụng 1-C59 1-C63 1-C50 1-C53 Vận dụng cao HÓA HỌC 11 ( Câu ) Sự điện li Nitơ -Photpho hợp chất chúng Cacbon -Silic hợp chất chúng Đại cương hóa học hữu Hiđrocacbon Ancol -Phenol Andehit-Axitcacboxylic Tổng lớp 11 1 1 1 1-C49 1-C51 1-C70 1-C52 3 Nhận biết 1-C44 Thống hiểu 1-C56 Vận dụng 2C57;C6 1-C66 2C58;C6 HÓA HỌC 12 ( 28 Câu ) Nội dung Tổng số câu Lý thuyết Bài tập Cacbohiđrat Amin -aminoaxit-Peptit 1 Polime Đại cương kim loại Kim loại kiềm -Kiềm thổ -Nhôm hợp chất chúng 2 1-C46 1-C41 1-C47 1-C61 1-C42 Sắt -Crom -Cu hợp chất chúng 1-C45 1-C48 Nhận biết Hóa học vấn đề phát triển kinh tế -Xã hội -Môi trường Tổng lớp 12 2 28 15 Este -Lipit 1-C55 1-C43 13 2C54;C7 2C65;C6 Vận dụng cao 2C74;C80 2C76;C78 1-C73 2-C75 1-C77 1-C68 10 Nhận biết Thống hiểu 1-C60 Vận dụng 1-C72 1-C69 Vận dụng cao 15 PHẦN TỔNG HỢP Nội dung Tổng hợp hữu Tổng hợp vô Tổng Hợp Tổng Tổng số câu 2 Lý thuyết Bài tập 40 23 17 1-C79
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma tran de thi THPT QG 2018 , Ma tran de thi THPT QG 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay