KIEM TRA NHOM VA HC

6 45 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:56

TRƯỜNG THPT NG CÔNG TRỨ Lớp:12A… Họ & tên hs:……….…………………… ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – MƠN HĨA - Mà ĐỀ 01 Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề) Năm học: 2017 - 2018 Điểm Nhận xét thầy (cô) giáo BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,896 lít khí NO (ở đktc) dung dịch X Khối lượng muối khan thu làm bay dung dịch X : A 8,88 gam B 6,52 gam C 13,92 gam D 13,32 gam Câu 2: Hấp thụ toàn 0,3 mol CO vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH) Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm gam ? A Tăng 13,2 gam B Tăng 20 gam C Giảm 16,8 gam D Giảm 6,8 gam Câu 3: Cho m (gam) hỗn hợp Na Ca vào lượng nước dư thu dung dịch X V lit khí (đktc) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: `` SHAPE \* MERGEFORMAT `` Số mol CaCO3 0,1 0,4 Số mol CO2 Giá trị V A 4,48 B 3,36 C 2,24 D 5,6 Câu 4: Al2O3 phản ứng với hai dung dịch: A NaCl, H2SO4 B NaOH, HCl C KCl, NaNO3 D Na2SO4, KOH Câu 5: Thực thí nghiệm sau : (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3 (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3 (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 Các thí nghiệm điều chế NaOH là: A I, II III B I, IV V C II, III VI D II, V VI Câu 6: Phản ứng hóa học xảy trường hợp không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng B Al tác dụng với CuO nung nóng C Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng D Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng Câu 7: Hỗn hợp X gồm Na Al Cho m gam X vào lượng dư nước V lít khí Nếu cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) 1,75V lít khí Thành phần phần trăm theo khối lượng Na X (biết thể tích khí đo điều kiện; Na = 23, Al = 27): A 25,41% B 39,87% C 49,87% D 29,87% �� � Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X Na2CO3 + H2O X hợp chất A KOH B HCl C K2CO3 D NaOH Câu 9: Số electron lớp nguyên tử Al A B C D Câu 10: Ở nhiệt độ thường, kim loại kiềm thổ không khử nước ? A Mg B Be C Ca D Sr Câu 11: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu 6,72 lít khí H2 (ở đktc) Khối lượng bột nhơm phản ứng A 10,4 gam B 2,7 gam C 5,4 gam D 16,2 gam Câu 12: Cho dãy kim loại: Fe, Na, K, Ca Số kim loại dãy tác dụng với dung dịch CuCl tạo kết tủa màu xanh nhiệt độ thường A B C D Câu 13: Chất sau sử dụng y học, bó bột xương bị gãy, đúc tượng : A CaSO4.2H2O B CaSO4.H2O C CaSO4 D MgSO4.7H2O Câu 14: Để phân biệt hai dung dịch NaNO3 Al(NO3)3 đựng hai lọ riêng biệt, ta dùng dung dịch: A KOH B MgCl2 C HCl D NaCl Câu 15: Cho 0,69 gam kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) Kim loại kiềm (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) A Rb B Li C K D Na Câu 16: CTPT nhôm hiđroxit A NaAlO2 B Al(OH)3 C Al2O3 D Al2(SO4)3 Câu 17: Nung hỗn hợp gồm bột Al bột Fe 3O4 điều kiện khơng có khơng khí (giả sử xảy phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim loại) Hỗn hợp sau phản ứng, có tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít khí H (đktc); cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 26,88 lít khí H2 (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Tổng khối lượng Al Fe 3O4 hỗn hợp đầu A 96,6g B 69,6g C 91,2g D.83,1 Câu 18: Cho 200 ml dung dịch AlCl 31,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 15,6 gam Giá trị bé V A 1,2 B 1,0 C 2,4 D Câu 19 : Cho m gam Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau: Giá trị m là: A 18,36g B 27,54g C 36,72g D 24,48g Câu 20: Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M H2SO4 0,75M Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, thu 3,9 gam kết tủa Mặt khác, cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X thu 3,9 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ V2: V1 A : B 25 : C 13 : D : TRƯỜNG THPT NG CÔNG TRỨ Lớp:12A… Họ & tên hs:……….…………………… ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – MƠN HĨA - Mà ĐỀ 02 Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề) Năm học: 2017 - 2018 Điểm Nhận xét thầy (cô) giáo BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO lỗng thu hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N 2O 0,01 mol NO Giá trị m A 13,5 gam B 4,05 gam C 1,35 gam D 8,1 gam Câu 2: Để điều chế kim loại Na người ta dùng phương pháp ? (1) Điện phân nóng chảy NaCl; (2) Điện phân nóng chảy NaOH; (3) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn; (4) Khử Na2O H2 nhiệt độ cao A (1),(2),(4) B (1),(2) C (1),(3) D (2),(3),(4) Câu 3: Nguyên liệu dùng để sản xuất nhơm A quặng boxit B quặng pirit C quặng manhetit D quặng đôlômit Câu 4: Phát biểu sau không A Nước cứng nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ B Có thể dùng Na2CO3( Na3PO4 ) để làm mềm nước cứng C Dùng phương pháp trao đổi ion để làm giảm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu D Đun sơi nước làm tính cứng vĩnh cửu Câu 5: Cho 10 gam kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát 5,6 lít khí (đktc) Tên kim loại kiềm thổ (Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Sr = 87) A Ba B Mg C Ca D Sr Câu 6: Hiện tượng hình thành thạch nhũ hang động xâm thực nước mưa vào đá vơi giải thích phương trình hóa học ? A Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2 B CaCO3 + 3CO2 + Ca(OH)2 + H2O  2Ca(HCO3)2 C CaO + H2O  Ca(OH)2 D CaCO3 + CO2 + H2O D Ca (HCO3)2 Câu 7: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm K2CO3 1M KHCO3 1M Nhỏ từ từ giọt hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh V lít khí (ở đktc) Giá trị V A 4,48 lít B 1,12 lít C 3,36 lít D 2,24 lít Câu 8: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A Na2SO4 B NaOH C NaCl D NaNO3 Câu 9: Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm kim loại kiềm A cồn B dầu hỏa C amoniac lỏng D nước Câu 10: Cấu hình electron lớp ngồi kim loại nhóm IA (kim loại kiềm) A ns2 B ns2 np1 C ns1 D ns2 np5 Câu 11: Hiện tượng xảy cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl A xuất kết tủa keo trắng kết tủa khơng bị hòa tan B có phản ứng xảy khơng quan sát tượng C lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan phần D lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan hết Câu 12: Để điều chế kim loại kiềm người ta dùng phương pháp A điện phân dung dịch B nhiệt luyện C điện phân nóng chảy D thuỷ luyện Câu 13: Mô tả không phù hợp với nhơm? A Ở thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA B Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1 C Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện D Mức oxi hóa đặc trưng +3 Câu 14: Nung hỗn hợp gồm bột Al bột Fe 3O4 điều kiện khơng có khơng khí (giả sử xảy phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim loại) Hỗn hợp sau phản ứng, có tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít khí H (đktc); cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 26,88 lít khí H2 (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần % (m) Al Fe 3O4 hỗn hợp đầu A 18,20%; 81,80% B 22,15%; 77,85% C 27,95%; 72,05% D.19,30% 80,70% Câu 15: Chia 2,290 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn thành phần Phần hoà tan hoàn toàn dung dịch HCl vừa đủ thu 1,456 lít H (đktc) tạo x gam muối Phần cho tác dụng với O dư, thu y gam oxit Giá trị x A 6,955 B 6,905 C 5,890 D 5,760 Câu 16: Cho m (gam) hỗn hợp Na Ca vào lượng nước dư thu dung dịch X V lit khí (đktc) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: `` SHAPE \* MERGEFORMAT `` Số mol CaCO3 0,1 0,1 0,4 Số mol CO2 Giá trị m A 6,3g B.8,6g C 6,8g D.12,6g Câu 17: Cho 400 ml dung dịch AlCl 31,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 15,6 gam Giá trị lớn V A 4,2 B 4,0 C 4,4 D 4,8 Câu 18: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 0,896 lít khí NO (ở đktc) dung dịch X Khối lượng muối khan thu làm bay dung dịch X : A 8,88 gam B 6,52 gam C 13,92 gam D 13,32 gam Câu 19 : Cho x mol Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau: Giá trị x mol là: A 0,12 B 0,14 C 0,16 D 0,18 Câu 20: Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 1M H2SO4 1M Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, thu 7,8 gam kết tủa Mặt khác, cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X thu 7,8 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ V1: V2 A : B : C 13 : D : TRƯỜNG THPT NG CÔNG TRỨ Lớp:12A… Họ & tên hs:……….…………………… ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – MƠN HĨA - Mà ĐỀ 03 Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề) Năm học: 2017 - 2018 Điểm Nhận xét thầy (cô) giáo BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Nhơm bền mơi trường khơng khí nước A nhôm kim loại hoạt động B có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ C có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ D nhơm có tính thụ động với khơng khí nước Câu 2: Kim loại kiềm sử dụng làm tế bào quang điện ? A K B Li C Na D Cs Câu 3: Để phân biệt dung dịch AlCl3 dung dịch KCl ta dùng dung dịch A NaOH B HCl C NaNO3 D H2SO4 Câu 4: Cho hợp chất hay quặng sau: criolit, đất sét, mica, boxit, phèn chua Có trường hợp chứa hợp chất nhôm A B C D Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, khí X điều chế thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên Khí X tạo từ phản ứng hóa học sau đây? A CaCO3 + 2HCl � CaCl2 + CO2(k) + H2O t0 B NH4Cl + NaOH �� � NH3(k) + NaCl + H2O � C 3Cu + 8HNO3(loãng) 3Cu(NO3)2 + 2NO(k) + 4H2O ` t D 2Fe + 6H2SO4(đặc) �� � Fe2(SO4)3+ 3SO2(k) + 6H2O Câu 6: Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có A bọt khí bay B bọt khí kết tủa trắng C kết tủa trắng, sau kết tủa tan dần D kết tủa trắng xuất Câu 7: Trường hợp không xảy phản ứng với NaHCO3 : A tác dụng với CO2 B đun nóng C tác dụng với kiềm D tác dụng với axit Câu 8: Nung hỗn hợp gồm bột Al bột Fe3O4 điều kiện khơng có khơng khí (giả sử xảy phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim loại) Hỗn hợp sau phản ứng, có tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 3,36 lít khí H (đktc); cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 13,44 lít khí H2 (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần % (m) Al Fe 3O4 hỗn hợp đầu A 18,20%; 81,80% B 22,15%; 77,85% C.19,30% 80,70% D 27,95%; 72,05% Câu 9: Hai kim loại thuộc nhóm IIA bảng tuần hồn A Sr, K B Be, Al C Ca, Ba D Na, Ba Câu 10: Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M 100 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 300 B 100 C 200 D 400 Câu 11: Nước tự nhiên có chứa ion gọi nước cứng có tính cứng tạm thời? A Ca2+, Mg2+, ClB Ca2+, Mg2+, SO4222+ C Cl , SO4 , HCO3 , Ca D HCO3-, Ca2+, Mg2+ Câu 12: Cho m (gam) hỗn hợp K Ca vào lượng nước dư thu dung dịch X V lit khí (đktc) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: `` SHAPE \* MERGEFORMAT `` Số mol CaCO3 0,1 0,1 0,4 Số mol CO2 Giá trị m A 7,8g B.8,6g C 11,8g D.12,6g Câu 13: Một hỗn hợp A gồm Al, Al2O3, Al(OH)3 nặng 28,5 gam hòa tan dung dịch NaOH dư thu 3,36 lít H2 đktc Nếu nung nóng A khơng khí đến khối lượng không đổi 25,5 gam rắn Số mol Al2O3 Al(OH)3 A là: A 0,1 0,1 B 0,1 0,2 C 0,2 0,1 D 0,15 0,1 Câu 14 Chia 2,290 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn thành phần Phần hoà tan hoàn toàn dung dịch HCl vừa đủ thu 1,456 lít H (đktc) tạo x gam muối Phần cho tác dụng với O dư, thu y gam oxit Giá trị y A 2,185 B 3,225 C 4,213 D 3,33 Câu 15: Cho 200 ml dung dịch AlCl 31,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 15,6 gam Giá trị lớn V A 1,2 B 1,8 C 2,4 D Câu 16 : Cho x mol Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau: Số mol HCl ban đầu là: A 0,24 B 0,36 C 1,44 D 1,08 Câu 17: Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 1M H2SO4 1M Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, thu 7,8 gam kết tủa Mặt khác, cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X thu 7,8 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ V1: V2 A : B : C 13 : D : Câu 18: Cho 4,8 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 1,12lít khí NO (ở đktc) dung dịch X Khối lượng muối khan thu làm bay dung dịch X : A 29,6 gam B 32,1 gam C 13,92 gam D 13,32 gam Câu 19: Hấp thụ toàn 0,6 mol CO vào dung dịch chứa 0,5 mol Ca(OH) Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm gam ? A Tăng 26,4 gam B Tăng 13,6 gam C Giảm 26,4 gam D Giảm 13,6 gam Câu 20: Hỗn hợp X gồm Na Al Cho m gam X vào lượng dư nước V lít khí Nếu cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) 1,75V lít khí Thành phần phần trăm theo khối lượng Al X (biết thể tích khí đo điều kiện; Na = 23, Al = 27): A 74,59% B 60,13% C 50,13% D 70,13% ... Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2 B CaCO3 + 3CO2 + Ca(OH)2 + H2O  2Ca(HCO3)2 C CaO + H2O  Ca(OH)2 D CaCO3 + CO2 + H2O D Ca (HCO3)2 Câu 7: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm K2CO3 1M KHCO3 1M Nhỏ từ từ giọt... dung dịch HCl 1M Giá trị V A 300 B 100 C 200 D 400 Câu 11: Nước tự nhiên có chứa ion gọi nước cứng có tính cứng tạm thời? A Ca2+, Mg2+, ClB Ca2+, Mg2+, SO4222+ C Cl , SO4 , HCO3 , Ca D HCO3-, Ca2+,... tên hs:……….…………………… ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – MƠN HĨA - Mà ĐỀ 03 Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề) Năm học: 2017 - 2018 Điểm Nhận xét thầy (cô) giáo BẢNG TRA LỜI TRẮC NGHIỆM 10 11
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA NHOM VA HC , KIEM TRA NHOM VA HC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay