kiem tra al va HC 20 phut

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:56

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU Mã đề 191 KIỂM TRA HỆ SỐ BÀI NĂM 2017-2018 Mơn HĨA Khối 12 Thời gian kiểm tra: 20 phút Họ tên học sinh : Lớp: ĐIỂM LỜI PHÊ BẢNG TRẢ LỜI Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh chọn tơ kín tròn bút chì tương ứng với phương án trả lời Cách tô : ˜ 11 16 12 17 13 18 14 19 10 15 20 Cho: H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; K = 39 ; Ca = 40; S = 32 ; Cl = 35,5; Ba = 137; Fe = 56; Al = 27 Câu 1: Cho phản ứng : Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2H2 Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hóa phản ứng : A H2O NaOH B Al C NaOH D H2O Câu 2: Có chất rắn : Mg , Al , Al 2O3 đựng lọ riêng biệt Thuốc thử dùng để nhận biết chất chất sau : A HCl đặc B H2SO4 đặc nguội C Dung dịch NaOH D dung dịch ammoniac Câu 3: Cho dung dịch chứa 0,5 mol HCl vào dung dịch chứa a(mol) NaAlO 2, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,1 mol kết tủa Giá trị a : A 0,2 mol B 0,3 mol C 0,1 mol D 0,4 mol Câu 4: Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 đến có dư, tượng xảy A Dung dịch từ từ đục, sau dần B Trong suốt trình, dung dịch C Trong suốt trình, dung dịch bị đục D Ban đầu dung dịch trong, sau đục dần Câu 5: Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe 2O3 bột Al (ở nhiệt độ cao, điều kiện khơng khí) khối lượng bột nhơm cần dùng A 5,40 gam B 8,10 gam C 2,70 gam D 1,35 gam Câu 6: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 15,6 gam Giá trị lớn V : A 2,4 B 1,2 C 1,8 D Câu 7: Phát biểu ? A Al(OH)3 baz lưỡng tính B Al(OH)3 hidroxit lưỡng tính C Nhơm kim loại lưỡng tính D Al2O3 oxit trung tính Câu 8: Trong q trình sản xuất Al từ quặng boxit, người ta hòa tan Al2O3 criolit nóng chảy nhằm: (1) tiết kiệm lượng (2) giúp loại tạp chất thường lẫn quặng boxit Fe2O3 SiO2 (3) giảm bớt tiêu hao cực dương ( cacbon) bị oxi sinh oxi hóa (4) tạo hỗn hợp có tác dụng bảo vệ Al nóng chảy khơng bị oxi hóa khơng khí Trang 1/2 - Mã đề thi 191 (5) tạo chất lỏng có tính dẫn điện tốt Al2O3 nóng chảy Các ý là: A (1), (4), (5) B (2), (3), (4), (5) C (1), (3), (5) Câu 9: Chỉ đâu phản ứng nhiệt nhôm : A Al + 4HNO3  → Al(NO3)3 + NO + 2H2O B 2Al + 2NaOH + 2H2O  → 2NaAlO2 + 3H2 D (1), (2), (5) o t C 2Al + Fe2O3  → 2Fe + Al2O3 o t D 4Al + 3O2  → 2Al2O3 Câu 10: Cho dung dịch chứa 1,1 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,3 mol AlCl , sau phản ứng xảy hoàn tồn thu kết tủa có khối lượng : A 46,8g B 15,6g C 23,4g D 7,8g 3+ Câu 11: Cấu hình electron ngồi Al Al tương ứng là: A 3s2 3p1 ; 3s2 3p4 B 3s2 3p1 ; 2s2 2p6 C 2s2 2p6 , 3s2 3p1 D 3s2 3p1 ; 3s2 Câu 12: Phát biểu sau nói nhôm oxit? A Al2O3 bị khử CO nhiệt độ cao B Al2O3 tan dung dịch NH3 C Al2O3 oxit không tạo muối D Al2O3 sinh nhiệt phân muối Al(NO3)3 Câu 13: Phèn chua có cơng thức sau A K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B Na2SO4.Al2(SO4)3.12H2O C K2SO4.Al2(SO4)3.12H2O D K2SO4.12H2O Câu 14: Hoà tan hoàn tồn 2,7 gam Al dung dịch HNO (lỗng, dư), thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 4,48 B 2,24 C 1,12 D 3,36 Câu 15: Trộn 100ml dung dịch HCl 1M với 100ml dung dịch Ba(OH) 1M dung dịch X Thêm vào X 3,24g nhơm Thể tích H2 (ở đktc) .lít A 6,72 B 3,36 C 3,24 D 4,032 Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO2 + H2O Các hệ số cân từ trái qua phải là: A , 1, 3, B 3, 6, 3, 1, C 2, 6, 2, 3, D 1, 6, 1, 6, Câu 17: Trong bảng hệ thống tuần hoàn, nhơm vị trí A Ơ số 27, chu kì 4, nhóm IIIA B Ơ số 13, chu kì 3, nhóm IIIA C Ơ số 27, chu kì 3, nhóm IIIA D Ơ số 13, chu kì 4, nhóm IIIA Câu 18: Bình làm nhơm đựng dd axit sau đây? A HNO3(đặc nóng) B HCl C HNO3(đặc nguội) D H3PO4(đặc nguội) Câu 19: X kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẻo, nóng chảy nhiệt độ không cao X : A Na B Ca C Fe D Al Câu 20: Chọn câu sai câu sau A Al kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt có ánh kim B Al khơng tác dụng với nước có lớp Al2O3 bảo vệ C Al nguyên tố lưỡng tính D Dùng giấy nhơm để gói kẹo nhôm dẻo không độc hại cho người - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 191 ... tan dung dịch NH3 C Al2 O3 oxit không tạo muối D Al2 O3 sinh nhiệt phân muối Al( NO3)3 Câu 13: Phèn chua có cơng thức sau A K2SO4 .Al2 (SO4)3.24H2O B Na2SO4 .Al2 (SO4)3.12H2O C K2SO4 .Al2 (SO4)3.12H2O D... 2NaAlO2 + 3H2 D (1), (2), (5) o t C 2Al + Fe2O3  → 2Fe + Al2 O3 o t D 4Al + 3O2  → 2Al2 O3 Câu 10: Cho dung dịch chứa 1,1 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,3 mol AlCl , sau phản ứng xảy hồn tồn thu... tốt Al2 O3 nóng chảy Các ý là: A (1), (4), (5) B (2), (3), (4), (5) C (1), (3), (5) Câu 9: Chỉ đâu phản ứng nhiệt nhôm : A Al + 4HNO3  → Al( NO3)3 + NO + 2H2O B 2Al + 2NaOH + 2H2O  → 2NaAlO2
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra al va HC 20 phut , kiem tra al va HC 20 phut

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay