Kiem tra 1 tiet lan 3

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:55

1: Chỉ dùng dung dịch hóa chất sau để phân biệt chất rắn Mg, Al, Al2O3 A HCl B.KOH C.CuCl2 D.NaCl 2: Trộn 24 gam Fe2O3 với 10,8 gam nhơm nung (khơng có khơng khí) Hỗn hợp thu sau phản ứng cho tan vào dd NaOH dư có 5,376 lít khí bay (ĐKC) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là: A 90% B.60% C.80% D.12,5% 3: Có thơng tin kim loại kiềm: (1)dẫn điện tốt, (2)nhiệt độ sôi thấp, (3)màu trắng xám, (4)mềm Thơng tin xác làA 1, 2, 3, B.2, 3, C.2,4 D.1, 2, 4: Chọn nội dung xét kim loại kiềm thổ: A thuộc kim loại nặng B.có thể mạ kim loại C.màu xám đen D.đa số nhẹ nhôm 5: Để sản xuất nhôm, nội dung sau không đúng: A cần thêm criolit B.cần lượng điện lớn C.dùng nguyên liệu quặng boxit D.điện phân nóng chảy AlCl 6: Nội dung ứng dụng Mg không ? A chế tạo dây dẫn điện B tạo chất chiếu sáng C.dùng trình tổng hợp hữu D chế tạo hợp kim nhẹ 7: Cation M3+ có cấu hình electron giống [10 Ne] Nguyên tử M là: A Al B.Cr C.Fe D.Mg 8: Các nguyên tố nhóm IA xếp từ xuống theo thứ tự tăng dần: A số oxy hóa B.điện tích hạt nhân C.khối lượng riêng D.nhiệt độ sơi 9: Cấu hình electron lớp ngồi kim loại M [Ar]4s1 M ứng với kim loại sau đây: A Na B.Li C.Rb D.K 10: Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch KOH 0,2M Sau phản ứng hồn tồn thể tích H2 (ĐKC) thu là: A 4,48 lít B.6,72 lít C.0,672 lít D.0,448 lít 11: Thứ tự vị trí nguyên tố kim loại kiềm thổ theo chiều giảm điện tích hạt nhân sau: A Be, Mg, Ca, Sr, Ba B.Ba, Sr, Ca, Be, Mg C.Be, Mg, Sr, Ca, Ba D.Ba, Sr, Ca, Mg, Be 12: Nội dung sau không xác nói kim loại kiềm: A nguyên tố nhóm IA kim loại kiềm C.các nguyên tố kim loại kiềm nhóm IA B.cấu hình electron lớp ngồi ns1 D.các kim loại kiềm tác dụng với nước 13: Anion gốc axit làm mềm nước cứng: A SO42- B.Cl– C.PO43- D.CO32- 14: Nhôm hyđroxit thu từ cách làm sau đây: A cho dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat B.cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 C.cho dư dd HCl vào dung dịch natri aluminat D.cho Al2O3 tác dụng với nước 15: Nội dung sai nội dung sau nói nhơm: A thuộc ngun tố s B.chu kỳ C.ZAl = 13 D.nhóm IIIA 16: Từ đá vơi (CaCO3), điều chế Ca cách: A hòa tan với dd HCl điện phân nóng chảy sản phẩm C.dùng kali đẩy canxi khỏi CaCO3 B.Nhiệt phân CaCO3 D.điện phân nóng chảy CaCO3 17: Các dụng cụ, đồ dùng nhơm sợi dây điện, móc treo quần áo, xơ, thau… có đặc điểm chung là: A mềm, màu xám tro, dãn điện tốt B.màu trắng xám, mềm, dễ dát mỏng C.màu trắng bạc, mềm, nhẹ D.dễ kéo sợi, cứng, bền 18: Cho kim loại: Fe, Ni, Cu, Ag, Zn dung dịch: Cu(NO3)2, Ni(NO3)2, Fe(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3 Số cặp phản ứng oxy hóa-khử xảy là: A B.8 C.6 D.10 19: Cho kim loại: Cu, Ag, Fe, Ni, Zn dung dịch: Fe(NO3)2,Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3, Ni(NO3)2 Hãy xếp theo chiều tăng tính oxy hóa giảm tính khử A Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Ni2+/Ni;Fe2+/Fe;Zn2+/Zn B.Zn2+/Zn; Ni2+/Ni; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Ag+/Ag C.Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Ag+/Ag D.Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni 20: Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm A thu 0,896 lít khí (ĐKC) anot 1,84 g kim loại catot Cơng thức hóa học muối là: A KCl B.LiCl C.NaCl D.RbCl 21: Ứng dụng sau nhôm: A làm dây đẫn điện thay cho đồng B.làm dụng cụ nấu ăn C.hàn kim loại D.làm thân máy bay, ô tô 22: Hiện tượng tạo thạch nhũ hang động núi đá vôi giải thích theo phản ứng sau đây: A Ca(HCO2)2 CaCO3 + CO2 + H2O C.CaCO3 CaO + CO2 B.CaO + CO2 CaCO3 D.CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO2)2 23: Nung hỗn hợp muối cacbonat hai kim loại nhóm IIA đến khối lượng khơng đổi, thu 2,24 lít CO2 4,64 g hỗn hợp oxit Hai kim loại là: A Ca Sr B.Be Mg C.Mg Ca D.Sr Ba 24: Cho hốn hợp gồm Na Mg lấy dư vào 100 gam dung dịch H2SO4 20% thể tích H2 (ĐKC) thu là: A 49,78 lít B.54,35 lít C.4,57 lít D.9,14 lít 25: Ion Na+ bị khử phản ứng sau đây: A NaCl + AgNO3 B.điện phân NaI nóng chảy C.điện phân dung dịch NaCl D.Na2SO4 + BaCl2 26: Cho gam kim loại kiềm thổ X oxit phản ứng hết với lít dd HCl 0,5M Xác định X? A Ca B.Mg C.Ba D.Sr 27: Cho 1,5 gam hỗn hợp gồm Na kim loại kiềm X tác dụng với nước, thu 1,12 lít H2(ĐKC) X là: A Li B.K C.Rb D.Na 28: Chọn nội dung khơng xác nói nguyên tố nhóm IIA: A phản ứng với dd axit B.đều có tính khử mạnh C.đều phản ứng với oxy D.đều phản ứng với nước 29: Nhiệt phân hoàn toàn 4,65 gam hốn hợp A gồm Na2CO3 KHCO3 ta thu 4,03 gam hốn hợp chất rắn Tính phần trăm khối lượng Na2CO3 A? A 29,78% B.56,99% C.70,88% D.36,56% 30: Ở trạng thái bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là: A 2e B.4e C.3e D.1e ... D.dễ kéo sợi, cứng, bền 18 : Cho kim loại: Fe, Ni, Cu, Ag, Zn dung dịch: Cu(NO3)2, Ni(NO3)2, Fe(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3 Số cặp phản ứng oxy hóa-khử xảy là: A B.8 C.6 D .10 19 : Cho kim loại: Cu, Ag,... AlCl3 C.cho dư dd HCl vào dung dịch natri aluminat D.cho Al2O3 tác dụng với nước 15 : Nội dung sai nội dung sau nói nhơm: A thuộc ngun tố s B.chu kỳ C.ZAl = 13 D.nhóm IIIA 16 : Từ đá vơi (CaCO3),... phân hoàn toàn 4,65 gam hốn hợp A gồm Na2CO3 KHCO3 ta thu 4, 03 gam hốn hợp chất rắn Tính phần trăm khối lượng Na2CO3 A? A 29,78% B.56,99% C.70,88% D .36 ,56% 30 : Ở trạng thái bản, nguyên tử kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet lan 3 , Kiem tra 1 tiet lan 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay