Kiem tra 1 tiet lan 3 (1)

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:55

SỞ GD VÀ ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA BÀI SỐ NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG THCS– THPT VÕ THỊ SÁU Môn : HÓA HỌC ; Khối : 12 Thời gian làm : 45 phút Họ tên thí sinh: Lớp :.12A Đề số 896 I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8.0 điểm) Hãy khoanh tròn vào các phương án (A, B, C, hay D) để có câu trả lời đúng (Cho biết: Al = 27; Sr=88; Cs=133;Na = 23; K = 39, Li = ; Mg=24; Rb=85; Ca = 40; Ba = 137; O = 16; C = 12 ; H = 1.) Câu 1: Cho 4,7 gam oxit kim loại kiềm vào nước ( dư ) dung dịch X Để trung hòa dung dịch X cần dùng vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 0,4M Kim loại kiềm là: A Li B K C Na D Cs 2+ 2+ Câu 2: Để làm mềm loại nước cứng có chứa ion Ca ; Mg , HCO3 Phương pháp sau khơng áp dụng A Đun nóng B Dùng dung dịch HCl C Dùng dd Na2CO3 D Dùng dd Ca(OH)2 vừa đủ Câu 3: Dẫn V lít CO2 (đktc) vào lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M 10 gam kết tủa Giá trị thể tích là: A 4,48 lít B 2,24 lít 6,72 lít C 2,24 lít D 4,48 lít 6,72 lít Câu 4: Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo 8,30 gam hỗn hợp muối clorua Số gam hidroxit hỗn hợp là: A 1,6 gam 4,48 gam B 3,2 gam 2,88 gam C 2,4 gam 3,68 gam D 0,8 gam 5,28 gam Câu 5: Sục 3,36 lít CO2(đktc) vào dung dịch có chứa 0,135 mol Ca(OH)2 Khới lượng kết tủa thu A 15 gam B 10 gam C 20 gam D 12 gam Câu 6: Ḿi tan nước có khí CO2: (1) CaCO3 , (2) CaSO4, (3) MgCO3, (4) BaSO4 A (2), (4) B (1), (2) C (1), (3) D (1), (4) Câu 7: Cho 20,7 gam cacbonat kim loại R hóa trị I tác dụng với lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng thu 22,35 gam muối Kim loại R là: A Na B K C Ag D Li Câu 8: Cơng thức hóa học sau thạch cao sống: A CaSO4.3H2O B CaSO4 C CaSO4.2H2O D CaSO4.H2O 3+ + Câu 9: Cấu hình electron sau Al K A 1s22s22p6; 1s22s22p63s23p6 B 1s22s22p63s23p1; 1s22s22p63s23p64s1 C 1s22s22p63s23p1; 1s22s22p63s1 D 1s22s22p63s23p4; 1s22s22p63s23p64s2 Câu 10: Al2O3 phản ứng với hai dung dịch: A KCl, NaNO3 B NaCl, H2SO4 C NaOH, HCl D Na2SO4, KOH Câu 11: Chọn câu trả lời đúng: A Các kim loại nhóm IIA có độ cứng cao B Cấu hình electron lớp ngồi kim loại nhóm IIA ns2 C Các kim loại nhóm IIA có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi giảm dần theo chiều tăng điện tích hạt nhân D Các kim loại nhóm IIA dễ bị khử Câu 12: Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe 2O3 (phản ứng nhiệt nhôm) Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc) Tính m ? A 0,810gam B 1,755 gam C 1,080 gam D 0,540gam Câu 13: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch: A NaOH loãng B H2SO4 đặc, nguội C H2SO4 loãng D H2SO4 đặc, nóng Câu 14: Sắp xếp kim loại sau: Na, Al, K theo chiều tăng dần tính khử: A Na, Al, K B Al, K, Na C K, Na, Al D Al, Na, K Câu 15: Cho phản ứng hóa học sau: Al + HNO  Al(NO3)3 + N2O + H2O Tổng hệ số nguyên nhỏ phản ứng hóa học là: A 59 B 64 C 42 D 48 Câu 16: Trường hợp không xảy phản ứng với NaHCO3 : A tác dụng với axit B tác dụng với CO2 C đun nóng D tác dụng với kiềm Câu 17: Dãy kim loại tác dụng với nước điều kiện thường: A K, Al, Fe B Ag, Al, K C Na, Al, Cu D Ba, Ca, Na Câu 18: Trong công nghiệp, kim loại nhôm điều chế cách Trang 1/2 - Mã đề thi 896 A điện phân dung dịch AlCl3 B điện phân AlCl3 nóng chảy C nhiệt phân Al2O3 D điện phân Al2O3 nóng chảy Câu 19: Công thức sau quặng đôlômit A CaCO3.MgCO3 B CaCO3.Al2O3 C CaSO4.MgSO4 D Al2O3.Fe3O4 Câu 20: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có A kết tủa trắng xuất B bọt khí bay C kết tủa trắng sau kết tủa tan dần D bọt khí kết tủa trắng Câu 21: Các kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể: A Cả ba kiểu B Lập phương tâm diện C Lập phương tâm khối D Lục phương tâm khối Câu 22: Vị trí Ca bảng hệ thớng tuần hồn A chu kỳ 3, nhóm IA B chu kỳ 3, nhóm IIA C chu kỳ 4, nhóm IIA D chu kỳ 2, nhóm IIA Câu 23: Cho 150ml dd KOH 1,2M tác dụng với 100ml dd AlCl3 nồng độ x mol/l, thu dd Y 4,68g kết tủa Loại bỏ, thêm tiếp 175ml dd KOH 1,2M vào Y, thu 2,34g kết tủa Giá trị x là? A 1M B 1,2M C 0,8M D 0,9M Câu 24: Để phân biệt ba dung dịch loãng NaCl, MgCl2, AlCl3 dùng A dung dịch Na2SO4 B dung dịch NaNO3 C dung dịch H2SO4 D dung dịch NaOH Câu 25: Chọn câu sai: A Nhơm có tính khử mạnh, mạnh tính khử Mg B Nhơm có cấu tạo kiểu mạng lập phương tâm diện C Nhôm dẫn điện nhiệt tốt D Nhôm kim loại nhẹ, có màu trắng bạc, dễ kéo sợi dát mỏng Câu 26: Trong công nghiệp, để điều chế kim loại Na người ta tiến hành : A Dùng CO để khử Na2O nhiệt độ cao B Điện phân dung dịch NaCl không ngăn C Điện phân NaCl nóng chảy D Điện phân dung dịch NaCl có ngăn Câu 27: TN1: Khi sục khí CO2 ( dư) vào dung dịch Ca(OH)2 TN2: Khi cho NaOH vào dung dịch Ca(HCO3).Chọn câu đúng: A TN1: Tạo kết tủa, sau kết tủa tan ; TN2: Chỉ tạo kết tủa B TN1, TN2: Tạo kết tủa sau kết tủa tan C TN1 TN2: Đều tạo kết tủa D TN1: Tạo kết tủa, sau kết tủa tan ; TN2: Tạo kết tủa có khí thóat Câu 28: Phản ứng phản ứng nhiệt nhôm? A 2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr B Al + 4HNO3  Al(NO3)3 + NO2 + 2H2O C 4Al + 3O2 2Al2O3 D 2Al2O3 + 3C Al4C3 + 3CO2 Câu 29: Điện phân nóng chảy ḿi clorua kim loại kiềm, thu 0,896 lít khí(đktc) anot 1,84 gam kim loại catot Công thức muối điện phân A LiCl B KCl C NaCl D CsCl Câu 30: Cho 1,5 gam hỗn hợp gồm Na kim loại kiềm X tác dụng với nước, thu 1,12 lít H2(đktc) X là: A Li B Na C Rb D K Câu 31: Kim loại sau đốt cháy lửa có màu vàng A Li B Ca C K D Na Câu 32: Hỗn hợp gồm Al, Al2O3 hòa tan vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 2,5M đồng thời 3,36 lít khí H2 ( đktc) Khối lượng Al Al2O3 hỗn hợp là: A 2,7 gam 20,4 gam B 4,05 40,8 gam C 2,7 gam 10,2 gam D 2,7 gam 40,8 ga B Tự luận: Câu 1: (1đ): Nêu giải thích tượng, viết phương trình phản ứng a) Cho từ từ dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2 b) Cho từ từ khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2 Câu 2: (1đ) Hồn thành phương trình phản ứng sau : MgCl2 + NaO H � NaHCO3 + HCl � Ba + H2O � Al + HNO3(l) � - HẾT -Trang 2/2 - Mã đề thi 896 ... dung dịch AlCl3 B điện phân AlCl3 nóng chảy C nhiệt phân Al2O3 D điện phân Al2O3 nóng chảy Câu 19 : Cơng thức sau quặng đôlômit A CaCO3.MgCO3 B CaCO3.Al2O3 C CaSO4.MgSO4 D Al2O3.Fe3O4 Câu 20: Khi... bảng hệ thớng tuần hồn A chu kỳ 3, nhóm IA B chu kỳ 3, nhóm IIA C chu kỳ 4, nhóm IIA D chu kỳ 2, nhóm IIA Câu 23: Cho 15 0ml dd KOH 1, 2M tác dụng với 10 0ml dd AlCl3 nồng độ x mol/l, thu dd Y 4,68g... tiếp 17 5ml dd KOH 1, 2M vào Y, thu 2 ,34 g kết tủa Giá trị x là? A 1M B 1, 2M C 0,8M D 0,9M Câu 24: Để phân biệt ba dung dịch lỗng NaCl, MgCl2, AlCl3 dùng A dung dịch Na2SO4 B dung dịch NaNO3 C dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet lan 3 (1) , Kiem tra 1 tiet lan 3 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay