Hoa hoc 11 ON TAP ACOLANDEHITXETON

6 44 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:55

HOÀN THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG SAU Al4C3 CH3COONa CH4 HCHO C4H10 C2H2 CH3Cl 10 CH OH 11 HCHO 12 HCOOH CH3Cl CH3OH C3H6 CH3CHO PVC 14 C2H3Cl 13 CH3COOH CH3COONa CH4 C2H4 C2H2 12 C6H6 OH Br Br 10 C6H5Br C6H5ONa Br C6H5OH 11 OH O2N NO2 C4H4 NO2 PE 11 C2H4 12 C2H5OH C2H5OC2H5 C2H5Cl C2H5OH CH3CHO C2H5Cl CH3COOH 10 CH3COOC2H5 Etylenglicol HOCH2-CHCl-CH2OH Glixerol C3H6 CH2Cl-CH=CH2 CH3-CHOH-CH3 CH2Cl-CH2-CH3 C3H6 Dong(II) glixerat CH2OH-CH2-CH3 II TỰ LUẬN Câu 1: Viết phương trình có: a Ancol isopropylic t|ch nước 170oC ( xt H2SO4) b Trùng hợp Isopren o c Toluen t|c dụng với thuốc tím (t C) d Propan-1,2-điol + Na Câu 2: Từ Tinh bột v{ c|c chất vô cần thiết h~y viết phương trình điều chế c|c chất: Anđehit axetic, nhựa P.V.C Câu 3: Thực chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng có): CH3COONa  CH4  C2H2  C2H4  C2H5OH  C2H5ONa benzen  phenyl bromua  C6H5ONa  phenol Câu 4: Nhận biết c|c chất đựng lọ nh~n sau:Stiren, Phenol, Axit butyric, Ancol anlylic Câu 5:Cho 15,2g hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở d~y đồng đẳng t|c dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí tho|t đktc a Tìm CTPT ancol? b Tính % khối lượng ancol hỗn hợp c Cho hỗn hợp ancol qua lượng dư CuO/t0 thu andehit, viết ptpư v{ cho biết khối lượng chất rắn sau phản ứng giảm gam? (H=100%) Câu 6: Viết phương trình có: a Etilen t|c dụng với thuốc tím KMnO4 đun nóng b Anđehit Acrylic t|c dụng với H2 dư c Cumen t|c dụng với Br2 bột Fe (toC) d Glucozơ lên men tạo ancol etylic d Trùng hợp Stiren b.Anđehit Fomic t|c dụng dd AgNO3 / NH3 c Cracking butan 600oC d Etylen Glicol phản ứng dd Cu(OH)2 Câu 7: Ho{n th{nh sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, có) (2) (3)   vinyl clorua   PVC (1) (4) (5) (6) (7)  ancol etylic   andehit axetic Metan  axetilen  etilen  etyl clorua  (8)   benzen Câu 8: Nhận biết c|c chất đựng lọ nh~n sau : Ancol metylic, etylclorua, Glixerol , phenol Câu 9: Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm ancol d~y đồng đẳng ancol metylic phản ứng với Na dư thu 3,36 lit H2 (đkc) a X|c định CTCT ancol b % khối lượng c|c chất X c Nếu đun hỗn hợp X với H2SO4 đặc, 1800 thu V(l) khí bay (đkc) Tính V ? biết hiệu suất phản ứng l{ 80% Câu 10: Một hỗn hợp gồm m gam Phenol v{ ancol etylic chia l{m phần Phần 1: T|c dụng với Na dư thu 6,72 lít H2 (đktc) Phần 2: Trung ho{ 25ml dd KOH 40% (d = 1,4 g/ml) Tính m v{ % chất ban đầu ANDEHIT – ÔN THI HK II- KHỐI 11 Câu 1.Viết CTCT gọi tên tất c|c anđêhit v{ xeton có CTPT C3H6O, C5H10O , C4H8O Câu A có CTPT C4H6O Tìm CTCT gọi tên A biết A : - A tác dụng với AgNO3 / NH3 tạo kết tủa bạc - A tác dụng với H2 thu ancol iso-butylic Câu Nhận biết chất sau phương ph|p hóa học a anđêhit axêtic, etylen glicol, ancol etylic b phenol, anđêhit axêtic, glixerol Câu Thực dãy chuyển hóa sau ( Ghi rõ điều kiện phản ứng ) a Canxicacbua → C2H2→ C2H4O → C2H6O → C2H4O →CH3COONH4  C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH b CH4 → CH4O →CH2O → (NH4)2CO3 → H2O → C3H8O → C3H6O c Toluen → C6H5CH2Cl→ C6H5CH2OH→ C6H5CHO → Ag  666  C6H6  C6H5COONa  C6H5COOH d CH4 →C2H2 →C2H4O → C2H6O→C2H4O →C2H4O2→ C2H3O2Na→CH4  C2H4 → C2H4O → Ag e C2H4 → C2H4Cl2 → C2H6O2 → C2H4O2 → C2H4O4 f C3H8 → C3H6 → C3H5Cl → C3H6O → C3H4O → C3H8O→ C3H6O Câu A, B, C, D hợp chất hữu mạch hở có CTPT C3H6O a Viết CTCT A, B, C, D b Viết pt pứ A andehyt tác dụng với : H2 (Ni, t0) ; dung dịch AgNO3/NH3 ; dd brom c Nhận biết A, B, C phương ph|p hóa học Câu Cho 14,4 gam andehit A l{ đồng đẳng andehit fomic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 Ho{ tan ho{n to{n lượng Ag sinh dung dịch HNO3 thu 9,856 lít khí màu nâu bay (đo 1atm, 27,30C) a X|c định công thức phân tử A Viết cơng thức cấu tạo có A gọi tên chúng b X|c định công thức cấu tạo A, biết hidro hố A (Ni, t0) thu ancol no, mạch nhánh Câu Axeton điều chế c|ch oxi ho| cumen nhờ oxi, sau thuỷ ph}n dd H 2SO4 lo~ng Để thu 145 gam axeton lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất qu| trình điều chế đạt 75%) bao nhiêu? Câu Khi chuyển hoàn toàn 5,4 gam anđêhit no đơn chức , mạch hở thành axit hữu tương ứng lượng dư dd AgNO3/NH3 thu lượng Ag Hòa tan lượng Ag dung dịch HNO3 đặc thu 3,36 lit khí NO2 (đktc) X|c định CTCT gọi tên anđêhit ? Câu Cho 5,8 gam ankanal tham gia phản ứng tr|ng gương thu 21,6 g Ag axit hữu a Tìm CTPT CTCT ankanal nói ? b Cho chất tác dụng với H2( xtác Ni , t0) Tính khối lượng chất sản phẩm thu , gọi tên sản phẩm biết hiệu suất pứ 80% Câu 10 Chia 23,8 gam hh ankanal 14 đvC l{m phần nhau: - Đốt cháy phần I thu 19,8 gam CO2 - Oxi hóa phần II lượng dư dd AgNO3 / NH3 sinh m (g) Ag a X|c định CTPT , CTCT anđêhit ? b Tính m ? c.Tính % số mol anđehit Câu 11 Cho 23,4 gam hỗn hợp ancol metylic v{ etylic chia thành phần , phần I nửa phần II - Đốt cháy hoàn toàn phần I dẫn sản phẩm ch|y qua dd nước vôi dư thu 30 gam kết tủa Tính số gam ancol trng hỗn hợp đầu ? - Phần II đem oxi hóa th{nh anđêhit , sau lấy sản phẩm đem thực phản ứng tr|ng gương Tính số gam Ag thoát ra? (Biết phản ứng xảy hoàn toàn ) Câu 12 Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X pứ hoàn toàn với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dd NH3 đun nóng, thu m gam Ag Hoà tan hoàn toàn m gam Ag dd HNO3 đặc, sinh 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) X|c định CTCT X Câu 13 X, , , T la anđehit no hơ đơn chưc đong lien tiep, đo M T = 2,4MX Đot chay hoan toan 0,1 mol roi hap thu het san pham chay vao b nh đưng dd Ca(OH) dư thay khoi lương dd tang hay giam bao nhieu gam? Câu 14 Dan m gam ancol etylic qua ong đưng CuO dư đun nong Ngưng tu phan thoat đươc hon hơp X gom anđehit, ancol etylic va H2O Biet lương X tac dung vơi Na (dư) giai phong 3,36 l t H (ơ đktc), 1/2 lương X lai tac dung vơi dư dung dich AgNO3/NH3 tao đươc 25,92 gam Ag a T nh gia tri m b Tính hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol etylic Câu 15 Oxi hoá 1,2 gam CH3OH CuO nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O CH3OH dư) Cho to{n X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, 12,96 gam Ag Tính hiệu suất phản ứng oxi hoá CH3OH Bài 1: Viết đầy đủ c|c phương trình phản ứng c|c qu| trình sau: Cl2 (askt) a) C2H6 A dd NaOH, to H2 (Ni, to) B b) CH3CH2CH=O M c)C6H5CH3 C6H5CH2-Br d) C2H2 CH3CH=O CuO, to C Ag2O/NH3, to D HBr N C6H5CH2-OH CH3CH2-OH CH3COOH C6H5CH=O CH3COONa C6H5COOH CH4 C2H2 C2H4 CH3CH2-OH CH3CH2-Br Bài 2: Một anđehit no A, mạch hở, khơng ph}n nh|nh, có cơng thức thực nghiệm l{ (C2H3O)n 1- Tím cơng thức cấu tạo A 2- Oxi ho| A điều kiện thích hợp thu chất hữu B Đun nóng hỗn hợp gồm mol B v{ mol rượu metylic với xúc t|c H2SO4 đặc thu hai este E v{ F (F có khối lượng ph}n tử lớn E) với tỉ lệ khối lượng mE : mF = 1,81 Viết c|c phương trình phản ứng xảy v{ tính khối lượng este thu được, biết có 72% lượng rượu bị chuyển ho| th{nh este Bài 3: Cho hai chất hữu A (C3H6O) B (C3H4O2) 1- Viết công thức cấu tạo c|c đồng ph}n đơn chức mạch hở A v{ B 2- Viết phương trình phản ứng cho A l{ anđehit t|c dụng với: H (Ni, to); Ag2O/NH3, to; Cu(OH)2 dung dịch NH3 Bài 4: Khử ho{n to{n m gam anđêhit no đơn chức v{ anđêhit không no đơn chức (đều mạch hở) cần 0,25 mol H2 Sản phẩm chia th{nh hai phần nhau: Phần 1: Cho t|c dụng với Na dư thu 0,0375 mol H2 Phần 2: Đốt ch|y ho{n to{n thu 0,2 mol CO2 Tìm cơng thức cấu tạo hai anđêhit Bài 5: Khử ho{n to{n m gam hỗn hợp hai anđêhit đơn chức A v{ B (đều mạch hở) cần 0,25 mol H Sản phẩm chia th{nh hai phần nhau: Phần 1: Cho t|c dụng với Na dư thu 0,0375 mol H2 Phần 2: Đốt ch|y ho{n to{n thu 0,2 mol CO2 Tìm cơng thức cấu tạo A v{ B Biết ph}n tử anđêhit chứa không qu| nối đôi C=C Bài 6: Hỗn hợp X gồm hai anđêhit no A v{ B (đều mạch hở) Cho 2,04 gam X t|c dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu 0,12 mol Ag Đem ho| ho{n to{n 2,04 gam X thu 0,896 lít (136,5oC 1,5 atm) Tìm cơng thức ph}n tử A v{ B, biết X số mol A số mol B Bài 7: Hợp chất hữu X chứa loại nhóm chức Ho| ho{n to{n 2,9 gam X thu 2,24 lít 109,2oC v{ 0,7 atm Cho 5,8 gam X t|c dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu 0,4 mol Ag -Tìm cơng thức ph}n tử, công thức cấu tạo X -Điều chế X từ đất đèn 3-Viết phương trình phản ứng X với: dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng; Cu(OH)2/NaOH đun nóng; H2 (Ni, to); dung dịch KMnO4 lỗng/H2SO4 Bài 8: Hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở Cho gam X t|c dụng vừa đủ với 0,28 gam H2(Ni,t0) Mặt kh|c cho gam X t|c dụng vừa hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu 38,88g Ag Tìm cơng thức hai anđêhit Bài 9: Chia 14 gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức mạch hở th{nh hai phần Phần t|c dụng vừa hết với 0,28 gam H2 (Ni, to) Phần cho t|c dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu 38,88 gam Ag Tìm cơng thức cấu tạo hai anđehit Bài 10: Cho 14,4 gam andehit A l{ đồng đẳng andehit fomic phản ứng ho{n to{n với dung dịch AgNO3/NH3 Ho{ tan ho{n to{n lượng Ag sinh dung dịch HNO3 thu 9,856 lít khí m{u nâu bay (đo 1atm, 27,30C) a) X|c định công thức ph}n tử A Viết c|c cơng thức cấu tạo có A v{ gọi tên chúng b) X|c định công thức cấu tạo A, biết hidro ho| A (Ni, t0) thu rượu no, mạch nh|nh Bài 11: Đốt ch|y ho{n to{n 0,75 gam chất hữu A (chứa C, H, O) thu 0,224 lít CO2 0,135 gam H2O Tỉ khối A so H2 35 a) X|c định công thức ph}n tử A b) Khi cho 0,35 gam A t|c dụng với H2 (Ni, to) thu 0,296 gam rượu iso-butylic X|c định cơng thức cấu tạo A v{ tính hiệu suất phản ứng tạo th{nh rượu Bài 12: A, B l{ andêhit đơn chức mạch hở, d~y đồng đẳng Khử ho| ho{n to{n m gam hỗn hợp andêhit n{y cần V lít H2 Sản phẩm thu cho t|c dụng với Na dư sinh V/4 lít H2 (đo điều kiện) Mặt kh|c 9,8g hỗn hợp andêhit n{y t|c dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 tạo 32,4g Ag a) X|c định CTPT, viết CTCT andêhit biết hỗn hợp số mol andêhit có ph}n tử lượng lớn nhiều số mol andêhit lại b) Tính phần trăm theo khối lượng andêhit hỗn hợp Bài 13: Hiđro ho| ho{n to{n hỗn hợp andêhit l{ đồng đẳng andêhit fomic thu hỗn hợp rượu Lượng rượu thu cho phản ứng với Na dư thu 3,36 lít H2 (đktc) Oxi ho| lượng hỗn hợp hai andêhit n{y để hai axit tương ứng Để trung ho{ hết axit n{y người ta đ~ dùng lượng dung dịch KOH 28% (d=1,2g/ml) vừa đủ Dung dịch sau phản ứng cô cạn 30,8g muối a) X|c định lượng hỗn hợp andêhit đ~ dùng ban đầu ? b) Thể tích dung dịch KOH cần dùng l{ ? c) Nếu biết andêhit l{ đồng đẳng liên tiếp, h~y x|c định công thức chúng Đọc tên Bài 14: Khử ho| ho{n to{n m gam hỗn hợp andêhit đơn chức A v{ B cần dùng 5,6 lít H (đktc) Sản phẩm thu chia l{m phần nhau: - Phần I cho t|c dụng với Na dư thu 0,84g lít H2 (đktc) - Phần II đốt ch|y ho{n to{n cho 8,8g CO2 a) Hỗn hợp andêhit có l{m m{u nước brơm khơng ? b) Biết hỗn hợp trên, số mol andêhit chưa no lớn số mol andêhit no H~y x|c định công thức andêhit c) X|c định m Bài 15: Hidro ho| ho{n to{n andêhit đơn chức, mạch hở A th{nh rượu B phải dùng lượng hiđro gấp bốn lần lượng hidro thu cho to{n B phản ứng hết với Na Mặt kh|c chia lượng A l{m hai phần nhau: - Phần đốt ch|y ho{n to{n cho 6,72 lít CO2 (đktc) - Phần cho phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 /NH3 thu lượng bạc nặng 16g so với lượng andêhit đ~ tham gia phản ứng X|c định công thức A, B Bài 16: Chia 12,6g andêhit mạch hở l{ phần nhau: - Để khử ho| ho{n to{n phần phải dùng 3,36 lít H2 (đktc) - Cho phần phản ứng với brom dư thấy có 8g brơm phản ứng - Đem phần phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu x gam bạc a) Tính x b) X|c định CTPT, viết CTCT có andêhit, biết đốt ch|y thể tích anđêhit thu thể tích CO2 nhỏ lần thể tích andêhit đo điều kiện Bài 17 (andêhit đa chức): Ho| 5,8g hợp chất hữu A thu 4,48 lít 109,2oC v{ 0,7 atm Mặt kh|c cho 5,8g A t|c dụng với lượng dư AgNO3 NH3 thấy tạo 43,2g bạc X|c định CTPT, viết CTCT A Đọc tên Chia 11,6g A l{m phần nhau: - Phần cho phản ứng ho{n to{n với H2 thu chất B - Phần oxi ho| ho{n to{n tạo chất C Cho to{n lượng chất B v{ C thu phản ứng với điều kiện có H2SO4 đặc l{m xúc t|c thấy tạo 69,6g este D có cấu tạo vòng.Tính hiệu suất phản ứng este ho| Bài 1: Viết c|c phương trình phản ứng v{ gọi tên sản phẩm hữu c|c trường hợp sau: a propan-2-ol tác dụng với H2SO4 đặc 1400C b metanol t|c dụng với H2SO4 đặc tạo đimetyl sunfat c propan-2-ol t|c dụng với HBr v{ H2SO4 đặc (đun nóng) d 2-metyl butan-2-ol t|c dụng với H2SO4 đặc 1800C Bài Viết c|c phương trình phản ứng v{ gọi tên sản phẩm hữu c|c trường hợp sau: a butan-2-ol t|c dụng với Na b etanol t|c dụng với CuO (t0) c 3-metylbutan-2-ol + CuO (t0) d đốt ch|y ancol no đa chức   e C2H5OH + ? C2H5Cl f hỗn hợp (metanol, etanol) ở1400C, H2SO4 đặc g CH3-CH=CH-CH3 + H2O/H+ h glixerol + HNO3 dư/ H2SO4 đặc Bài Viết c|c phương trình phản ứng theo sơ đồ CH4 C2H2 C2H4 CH3CHO C2H5OH C4H6 C2H5ONa C2H5OH (C2H5)2O CH3CHCH3 Cao su Buna CH3COONa CH3COOH CH4 C2H5Br C3H6 CH3CH2CH2OH OH C3H5Cl C4H10O C3H6 C4H8 C3H6Br2 C3H7Cl C4H8Br2 C3H6(OH)2 C4H8(OH)2 dixeton Andehit da chuc Bài 4: Một ancol no X mạch hở có số nguyên tử cacbon số nhóm chức Cho 9,3g ancol X t|c dụng với natri dư thu 3,36 lít khí X|c định cơng thức cấu tạo ancol Bài Cho 11g hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức, mạch hở d~y đồng đẳng t|c dụng với natri dư thu 3,36 lít khí –đktc a X|c định CTPT v{ CTCT c|c ancol Gọi tên c|c ancol b Tính % khối lượng ancol Bài Đốt ch|y ho{n to{n p (g) hỗn hợp ancol no đơn chức d~y đồng đẳng thu 4,48 lít khí CO2 v{ 4,95g nước a Tìm CTPT, viết CTCT ancol b Tính phần trăm khối lượng ancol Bài Đốt ch|y ho{n to{n m(g) hỗn hợp X gồm ancol A, B thuộc d~y đồng đẳng v{ nhau, thu 6,72 lít khí CO2 v{ 7,65g nước Mặt kh|c, m(g) hỗn hợp X t|c dụng hết với Na thu 2,8 lít hiđro a X|c định CTCT A, B b Tính phần trăm khối lượng ancol hỗn hợp Bài Chia m(g) hỗn hợp ancol l{ đồng đẳng thuộc d~y đồng đẳng ancol metylic t|c dụng với Na dư thu 0,448 lít H2 – đktc Đốt ch|y ho{n to{n m(g) hỗn hợp thu 2,24 lít CO2đktc Tìm CTPT ancol v{ m Bài Đun nóng m(g) hỗn hợp ancol no, đơn chức, mạch hở có KLPT 14 đ.v.c với H2SO4 đặc 1400C thu 13,2g hỗn hợp ete có số mol v{ 2,7g nước a Viết phương trình phản ứng b X|c định CTPT ancol v{ tính % khối lượng ancol Bài 10 Cho 18,2g hỗn hợp gồm ancol propylic v{ ancol đa chức X t|c dụng với Na dư thấy có 4,48 lít khí tho|t đktc, biết lượng khí tho|t từ phản ứng a X|c định CTPT, viết CTCT v{ gọi tên X b Nêu c|ch ph}n biệt ancol propylic với X c Ho{n chỉnh d~y biến ho| sau c|c phương trình phản ứng:  dd Br2  NaOH  CuO,t      (2) (3) (1) A B X Y Bài 11 Cho 28,2g hỗn hợp A gồm ancol no, đa chức, mạch hở d~y đồng đẳng, t|c dụng với Na dư thu 8,4 lít khí hiđro – đktc a X|c định CTCT v{ gọi tên ancol b Tính % khối lượng c|c chất hỗn hợp A c Oxi ho| 14,1g hỗn hợp A oxi dư với xúc t|c CuO đun nóng hỗn hợp B Cho B t|c dụng với lượng dư ddAgNO3/NH3 Tính khối lượng bạc tạo th{nh Biết c|c pư xảy ho{n to{n Bài 12 Hỗn hợp A chứa glixerol v{ ancol no, đơn chức, mạch hở B Cho 20,3g A t|c dụng với Na dư thu 5,04 lít hiđro- đktc Mặt kh|c 8,12g A ho{ tan vừa hết 1,96g Cu(OH)2 X|c định CTPT, CTCT B v{ th{nh phần % khối lượng ancol hỗn hợp ... 14 Dan m gam ancol etylic qua ong đưng CuO dư đun nong Ngưng tu phan thoat đươc hon hơp X gom anđehit, ancol etylic va H2O Biet lương X tac dung vơi Na (dư) giai phong 3,36 l t H (ơ đktc), 1/2... C2H6O → C2H4O →CH3COONH4  C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH b CH4 → CH4O →CH2O → (NH4)2CO3 → H2O → C3H8O → C3H6O c Toluen → C6H5CH2Cl→ C6H5CH2OH→ C6H5CHO → Ag  666  C6H6  C6H5COONa  C6H5COOH d... C2H5OH C4H6 C2H5ONa C2H5OH (C2H5)2O CH3CHCH3 Cao su Buna CH3COONa CH3COOH CH4 C2H5Br C3H6 CH3CH2CH2OH OH C3H5Cl C4H10O C3H6 C4H8 C3H6Br2 C3H7Cl C4H8Br2 C3H6(OH)2 C4H8(OH)2 dixeton Andehit da chuc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoa hoc 11 ON TAP ACOLANDEHITXETON , Hoa hoc 11 ON TAP ACOLANDEHITXETON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay