DE THI THU THPT QUOC GIA MON HOA HOC NAM 2018 LAN 1

4 26 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:55

LUYỆN THI ĐẠI HỌC GVTHPTVY1_NGUYỄN HỮU MẠNH_ĐT_0978552585 TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN I KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa học ĐỀ THI THỬ SỐ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: SBD: Cho nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; P = 31, Si = 28; S = 32; F = 19, Cl = 35,5; Br = 80, I = 127; Li = 7; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Sr = 88; Al = 27; Zn = 65; Fe = 56; Cu = 64; Ag =108; Pb =207 Câu Chất sau tham gia phản ứng tráng gương ? A CH3COOH B CH3COOC2H5 C HCOOC2H5 D CH3COO-CH=CH2 Câu Cho chất sau: HCOOC2H5; CH3COOH; CH3COOCH3; C3H5(OH)3 Số chất thuộc loại este là: A B C D Câu Hỗn hợp X gồm axit hữu đơn chức este đơn chức ancol etylic Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M thu ancol 4,7 gam muối Đun toàn lượng ancol với H2SO4 đặc thu 336 ml olefin (đktc) Giá trị m A 4,02 B 3,30 C 5,02 D 4,09 Câu Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X cần vừa đủ 0,2 mol NaOH thu 13,4 gam muối hỗn hợp Y gồm ancol đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol Y thu 0,5 mol CO2 CTPT X A C5H8O4 B C4H6O4 C C7H12O4 D C7H10O4 Câu Chất béo có cơng thức (C17H35COO)3C3H5 có tên gọi A triolein B tripanmitin C tristearin D trilinolein Câu Cho 69,79 kg chất béo A tác dụng vừa đủ với 14,56 kg KOH dung dịch, sau phản ứng thu 7,82 kg glixerol Khối lượng muối thu sau phản ứng A 76,44 kg B 127,4 kg C 72,37 kg D 120,62 kg Câu Phát biểu sau đúng? A Hiđro hóa hồn tồn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol B Xenlulozơ tan tốt nước etanol C Thủy phân hoàn toàn tinh bột dung dịch H2SO4, đun nóng, tạo fructozơ D Saccarozơ có khả tham gia phản ứng tráng bạc Câu Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp olefin cho sản phẩm cháy qua bình I đựng H2SO4 đặc, dư bình II đựng dung dịch Ca(OH)2 đặc, dư, thấy khối lượng bình I tăng m g bình II tăng ( m + 5,2) gam Giá trị m A 1,8 B 5,4 C 3,6 D 7,2 Câu Từ tinh bột người ta sản xuất ancol eylic theo giai đoạn:  H O ,axit ( H %) lênmen 30320 C ( H %) 2  glucozơ   C2H5OH + CO2 Biết H1 = Tinh bột  80%, H2 = 70% Tính khối lượng ancol etylic thu từ tinh bột? A 234 kg B 162 kg C 180 kg D 318 kg Câu 10 Phát biểu sau không ? A Bằng cách thay nguyên tử H amoniac hay nhiều gốc hidrocacbon amin B Bậc amin bậc nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin C Tùy thuộc cấu trúc gốc hiđrocacbon phân biệt amin thành amin no, chưa no thơm D Amin có từ hai nguyên tử cacbon phân tử bắt đầu xuất hiện tượng đồng phân NHẬN DẠY HỌC THEO NHÓM Trang 1/4 – Đề số LUYỆN THI ĐẠI HỌC GVTHPTVY1_NGUYỄN HỮU MẠNH_ĐT_0978552585 Câu 11 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm x mol C 2H4(NH2)2 5x mol hỗn hợp anken đồng đẳng tạo 0,22 mol H2O 0,21 mol hỗn hợp CO2 N2 Xác định CTPT anken A C2H4, C3H6 B C3H6, C4H8 C C4H8, C5H10 D C5H10, C6H12 Câu 12 Trong tên gọi đây, tên không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH ? A Axit 2-aminopropanoic B Axit-aminopropionic C Anilin D Alanin Câu 13 Hợp chất hữu X có CTPT C2H8O3N2 Đun nóng 10,8 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y Khi cô cạn dung dịch Y thu phần có chứa chất hữu Z có nguyên tử C phân tử lại a gam chất rắn Giá trị a A 8,5 B 6,8 C 9,8 D 8,2 Câu 14 Hỗn hợp X gồm 0,4 mol H2 0,3 mol C2H4 Nung nóng X với bột Ni xúc tác thời gian thu hỗn hợp Y Dẫn hh Y qua dung dịch Br2 dư, thấy có hh khí Z bay Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu 8,8 gam CO2 7,2 gam H2O Khối lượng bình Br2 tăng lên A 9,2 g B 3,2 g C g D 12,4 g Câu 15 Peptit sau khơng có phản ứng màu biure? A Ala-Gly B Ala-Ala-Gly-Gly C Ala-Gly-Gly D Gly-Ala-Gly Câu 16 Thủy phân hết m gam tetrapeptit (X) Gly-Gly-Gly-Gly (mạch hở) thu hỗn hợp gồm 22,5 gam Gly, 33 gam Gly-Gly, 37,8 gam Gly-Gly-Gly Giá trị m A 73,8 B 90,6 C 86,1 D 105,7 Câu 17 Kim loại có tính chất vật lý chung là: A.Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim B.Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi C.Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim D.Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng Câu 18 Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất A bị khử B nhận proton C bị oxi hoá D cho proton Câu 19 Dãy gồm kim loại xếp theo thứ tự tăng dần tính khử từ trái sang phải A Mg, Fe, Al B Fe, Mg, Al C Fe, Al, Mg D Al, Mg, Fe Câu 20 Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe Al vào 250 ml dung dịch AgNO 0,12M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X 3,333 gam chất rắn Khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu A 0,177 g B 0,150 g C 0,123 g D 0,168 g Câu 21 Cho kim loại M tác dụng với Cl2 muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl muối Y Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta muối Y Kim loại M A Mg B Al C Zn D Fe Câu 22 Cho gam P2O5 vào 15 ml dung dịch H3PO4 6% (D = 1,03 g/ml) Nồng độ % dung dịch thu A 41,95% B 42,64% C 42,93% D 44,37% Câu 23 Kim loại kiềm điều chế phương pháp sau đây? A Dùng kim loại có tính khử mạnh khử cation kim loại kiềm hợp chất B Điện phân nóng chảy muối clorua hiđroxit kim loại kiềm C Nhiệt luyện D Điện phân dung dịch muối clorua kim loại kiềm Câu 24 Phương trình phản ứng sau NH3 khơng thể tính khử ? A NH3 + 5O2  4NO + 6H2O B NH3 + HCl  NH4Cl NHẬN DẠY HỌC THEO NHÓM Trang 2/4 – Đề số LUYỆN THI ĐẠI HỌC GVTHPTVY1_NGUYỄN HỮU MẠNH_ĐT_0978552585 C 8NH3 + 3Cl2  6NH4Cl + N2 D 2NH3 + 3CuO  3Cu + 3H2O + N2 Câu 25 Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm kim loai kiềm thổ Hòa tan hồn toàn 1,788 gam X vào nước, thu dung dịch Y 537,6 ml khí H2 (đktc) Dung dịch Z gồm H2SO4 HCl, số mol HCl gấp hai lần số mol H2SO4 Trung hòa dung dịch Y dung dịch Z tạo m gam hỗn hợp muối Giá trị m A 4,460 B 4,656 C 3,792 D 2,790 Câu 26 Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M vào 700 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng kết thúc, lọc tách lấy kết tủa đem nung ngồi khơng khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m A 150 B 20,4 C 160,2 D 139,8 Câu 27 Phản ứng hóa học tượng ăn mòn điện hóa? A Fe + 2H2O → Fe(OH)2 + H2 B 2Fe + 3H2O → Fe2O3 + 3H2 C Fe + Cl2 → FeCl3 D 2Fe + O2 + 3H2O → 2Fe(OH)3 Câu 28 Hấp thụ hồn tồn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hơp gồm NaOH 0,1M KOH 0,1M thu dung dịch X Cơ cạn tồn dung dịch X thu gam chất rắn khan? A 2,58 g B 2,22 g 2,31 g D 2,44 g Câu 29 Cho hỗn hợp gồm x mol Na y mol Ba vào nước dư thu V lít H2 (đktc) dung dịch X Hấp thụ từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Số mol kết tủa 0,1 0,1 0,2 0,3 nCO2 Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 30 Cho a mol Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thu 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch X dư 5,6 gam Fe Cô cạn dung dịch X thu b gam muối khan Giá trị a, b A 0,25; 27 B 0,15; 27 C 0,25; 36,3 D 0,2; 27 Câu 31 Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối chúng là: A Ba, Ag, Au B Fe, Cu, Ag C Al, Fe, Cr D Mg, Zn, Cu Câu 32 Phát biểu không đúng? A Crom(VI) oxit oxit bazơ B Ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với CrO3 NHẬN DẠY HỌC THEO NHÓM Trang 3/4 – Đề số LUYỆN THI ĐẠI HỌC GVTHPTVY1_NGUYỄN HỮU MẠNH_ĐT_0978552585 C Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hòa thành Cr 2+ D Crom (III) oxit crom (III) hidroxit chất có tính lưỡng tính Câu 33 Tổng hệ số (những số nguyên, tối giản) tất chất phản ứng Cu HNO3 đặc, nóng A B C 10 D 11 Câu 34 Để phân biê ̣t các dung dich ̣ đựng các lo ̣ riêng biê ̣t, không dán nhañ : MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằ ng phương pháp hóa ho ̣c, có thể dùng A dung dich B dung dich ̣ NaOH ̣ NH3 C dung dich D quì tím ̣ Na2CO3 Câu 35 Cho m gam CrO3 (dư) tác dụng với 4,48 lít NH3 (đktc), nung nóng Sau phản ứng xong thu chất rắn X Toàn X tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 0,4 mol NaOH đặc Giá trị m A 20 B 15 C 25 D 30 Câu 36 Hòa tan 15,2 gam hỗn hợp Fe Cu vào 200 ml dung dịch HNO xM, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch A chứa chất tan, V lít khí NO (spk nhất, đktc) 14,36 gam chất rắn khơng tan Giá trị x V A 0,1; 0,224 B 0,2; 0,224 C 0,25; 0,336 D 0,5; 0,336 Câu 37 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X chứa Al, MgCO3 0,05 mol Al2O3 vào 200 gam dung dịch chứa HCl KNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa 6,048 lít khí Y đktc gồm NO, H2, CO2 số mol NO 0,1 mol Cho AgNO3 dư vào Z thu 185,115 gam kết tủa Mặt khác, cho NaOH dư vào Z thấy có 1,465 mol NaOH phản ứng % khối lượng MgCl2 có dung dịch Z gần với A 4,4% B 4,8% C 5,0% D 5,4% Câu 38 Nung m gam hỗn hợp A gồm Al, Fe(NO3)3 điều kiện khơng có khơng khí, sau thời gian thu 52,48 gam chất rắn X 7,056 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO O2 Hòa tan hồn tồn X 1,32 lít dung dịch H2SO4 1M thu dung dịch chứa 158,08 gam muối sunfat trung hòa 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (gồm khí khơng màu có khí hóa nâu ngồi khơng khí) có tỉ khối so với H2 Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 64,17 B 65,6 C 66,8 D 63,8 Câu 39 Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X peptit Y dung dịch NaOH thu 151,2 gam hỗn hợp gồm muối natri Gly, Ala Val Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y cần 107,52 lít khí O2 (đktc) thu 64,8 gam H2O Giá trị m A 102,4 B 97,0 C 92,5 D 107,8 Câu 40 Cho phản ứng sau: X + 2NaOH → 2Y + H2O (1); Y + HCl loãng → Z + NaCl (2) Biết X chất hữu có CTPT C6H10O5 Khi cho 0,1 mol Z tác dụng hết với Na (dư) số mol H2 thu A 0,15 B 0,20 C 0,10 D 0,05 NHẬN DẠY HỌC THEO NHÓM Trang 4/4 – Đề số ... 250 ml dung dịch AgNO 0 ,12 M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X 3,333 gam chất rắn Khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu A 0 ,17 7 g B 0 ,15 0 g C 0 ,12 3 g D 0 ,16 8 g Câu 21 Cho kim loại M tác dụng... HCl KNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa 6,048 lít khí Y đktc gồm NO, H2, CO2 số mol NO 0 ,1 mol Cho AgNO3 dư vào Z thu 18 5 ,11 5 gam kết tủa Mặt khác, cho NaOH dư vào Z thấy có 1, 465 mol NaOH...LUYỆN THI ĐẠI HỌC GVTHPTVY1_NGUYỄN HỮU MẠNH_ĐT_0978552585 Câu 11 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm x mol C 2H4(NH2)2 5x mol hỗn hợp anken đồng đẳng tạo 0,22 mol H2O 0, 21 mol hỗn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT QUOC GIA MON HOA HOC NAM 2018 LAN 1 , DE THI THU THPT QUOC GIA MON HOA HOC NAM 2018 LAN 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay