De kiem tra 1 tiet lan 4 hoa 12 nang cao

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:55

TRƯỜNG THPT A ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN HÓA 12 NÂNG CAO Thời gian: 50’ - chương: sắt- crom - Năm học 2017-2018 I/ TRẮC NGHIỆM Câu Nguyên liệu sản xuất thép là: A Gang B Quặng hematit C Quặng manhetit D Quặng pirit Câu Đồng bạch hợp kim: A Cu - Zn B Cu - Ni C Cu - Sn D Cu - Au Câu Phản ứng hóa học khơng xảy thực q trình luyện gang lò cao? A C + O2 → CO2 B C + 2O2 → 2CO C 2C + O2 → 2CO D Cả A C Câu Khử hoàn toàn 16g bột oxit sắt nguyên chất co nhiệt độ cao Sau phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn giảm 4,8% Oxit sắt dùng là: A Fe2O B Fe2O3 C FeO D Fe3O4 Câu 5: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp A gồm Fe(NO 3)3 Cu(NO3)2 thu hỗn hợp khí X chất rắn Y Hấp thụ hết X vào nước dung dịch Z, khử hoàn toàn Y CO dư chất rắn T T tan vừa hết dung dịch Z (tạo khí NO nhất) Xác định % khối lượng Fe(NO3)3 A? A 39,16% B 56,28% C 72,02% D 63,19% Câu Cho kim loại: Fe, Cu, Ni, Co Kim loại khơng có tính sắt từ? A Fe B Cu C Ni D Co Câu Khi để lâu vật đồng khơng khí ẩm, bị bao phủ lớp gỉ (gỉ đồng) màu xanh chứa: A CuO B Cu2O C Cu(OH)2 D CuCO3 Cu(OH)2 Câu Chỉ nội dung sai nói gang trắng: A Chứa nhiều tinh thể cacbon (dưới dạng than chì) B Rất giòn C Dùng để luyện thép D Là hợp kim sắt - cacbon số nguyên tố khác Câu Chất rắn, khan sau dùng để phát dấu vết nước xăng? A CuO B CaO C CuSO4 D P2O5 Câu 10 Để m gam phơi bào sắt ngồi khơng khí thời gian sau thu 12g hỗn hợp A gồm oxit Fe2O, Fe3O4, FeO Fe dư Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp dung dịch HNO3 2,24 lít khí NO (đktc) Tính m A 5,60g B 10,08g C 11,20g D 6,72g Câu 11 Ngun tắc q trình tơi thép là: A Nung vật thép nhiệt độ cao thời gian B Làm lạnh nhanh vật thép nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thường C Nung nóng từ từ vật thép lên nhiệt độ cao D Nung nóng đỏ vật thép, sau gia công học Câu 12 Cho nguyên liệu sau: quặng manhetit, than cốc, chất chảy (cát đá vơi), khơng khí Có ngun liệu sử dụng trình sản xuất gang? A B C D Câu 13 Quặng manđehit chứa: A Fe2O2 B Fe2O3.nH2O C Fe3O4 D FeCO3 Câu 14 Để có đồng tinh khiết cần phải tinh chế đồng thơ cách điện phân dung dịch CuSO4 (có thêm H2SO4) với: A cực âm đồng tinh khiết, cực dương thỏi đồng thô B cực âm thỏi đồng thô, cực dương đồng tinh khiết C cực âm cực dương đồng tinh khiết D cực âm cực dương thỏi đồng thơ Câu 15 Hòa tan Fe HNO3 dư thấy sinh hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 0,02 mol NO Khối lượng Fe bị hòa tan là: A 0,56g B 1,12g C 1,68g D 2,24g Câu 16 Để luyện 800 gang có hàm lượng Fe 95% cần dùng m quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 ( lại tạp chất khơng chứa Fe ) Biết lượng sắt bị hao hụt trình phản ứng 1% Gía trị m là: A 1394,90 B 1325,16 C 1311,90 D 959,59 Câu 17 Gang xám khác gang trắng tính chất A Gang xám giòn khơng đúc gang trắng đúc B Gang xám dùng để đúc chi tiết máy gang trắng khơng đúc C Gang xám cứng gang trắng mềm D Gang xám có cacbon gang trắng Câu 18 Loại thép dùng để chế tạo lò xo nhíp tơ A Thép thường B Thép Ni-Cr C Thép W-Mo-Cr D Thép Silic Câu 19 Trộn 0,54g bột Al với hỗn họp bột Fe2O3 CuO tiến hành nhiệt nhôm nhiệt đội cao điều kiện khơng có khơng khí thu hỗn hợp rắn A Hòa tan A dung dịch HNO3 thu 0,896 lit ( đktc) hỗn hợp khí X gồm NO NO2 Tỷ khối X so với H2 A.19 B 21 C 17 D 38 Câu 20 Chất có phản ứng, sản phẩm tạo chất khí bay lên cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội A Al B Fe C FeO D Fe2O3 Câu 21 Hòa tan hồn tồn hỗn hơp gồm 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S vào axit HNO3 vưa đủ thu dung dịch X chứa hai muối sunfat khí NO Giá trị a A 0,04 B 0,075 C 0,12 D 0,06 Câu 22 Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 dư A Khơng thấy kết tủa xuất B Có kết tủa keo xanh xuất sau tan C Có kết tủa keo xanh xuất không tan D Sau thời gian thấy xuất kết tủa Câu 23 Phương pháp điều chế sắt công nghiệp A Điện phân dung dịch FeCl2 B Khử Fe2O3 CO nhiệt độ cao C Khử Fe2O3 Al D Khử Fe2O3 H2 nhiệt độ cao Câu 24 Dung dịch có khả hòa tan Ag2S A HCl B NaCN C H2SO4loãng D NaOH đặc Câu 25 Cho 4,48 lít CO (đktc) từtừ qua ống sứ nung nóng đựng gam oxit sắt đến phản ứng xảy hồn tồn Khí thu sau phản ứng có tỉkhối so với hiđro 20 Cơng thức oxit sắt phần trăm thểtích khí CO2 hỗn hợp khí sau phản ứng : A FeO; 75% B Fe2O3; 75% C Fe2O3; 65% D Fe3O4; 65% Câu 26 Khi hòa tan hồn tồn 0,02 mol Au nước cường toan số mol HCl số mol NO (sản phẩm khử nhất) tạo thành A 0,03; 0,01 B.0,06; 0,01 C 0,06; 0,02 D 0,03; 0,02 Câu 27 Trong công nghiệp người ta thường dùng phương pháp sau để điều chế CuSO4 A Cho Cu phản ứng với dung dịch Ag2SO4 B Cho Cu phản ứng với H2SO4 đặc nóng C Cho Cu phản ứng với H2SO4 lỗng D Cho Cu phản ứng với H2SO4 lỗng, có sục oxi Câu 28 Những phương pháp sau điều chế Fe? 1) Dùng CO khử FeO 2) Dùng H2 khử FexOy 3) Dùng Zn tác dụng với dung dịch FeCl2 4) Dùng Ca tác duụngoới dung dịch FeCl2 A 1,2,3 B 1,2,4 C 1,3,4 D.2,3,4 Câu 29 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 2,8g Fe 1,6g Cu 500ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M HCl 0,4M, thu khí NO dung dịchX Cho X vào AgNO3 dư thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn NO sản phẩm khử N+5 Gía trị m A 29,24 B 30,05 C 28,70 D 34,10 Câu 30 Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2g Fe 2,4g Mg dung dịch H2SO4 loãng dư, thu dung dịch Y Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn Giá trị m A 24 B 20 C 36 D 18 II/ TỰ LUẬN Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 Fe(NO3)2 dung dịch chứa NaHSO4 0,16 mol HNO3, thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z gồm CO2 NO (tỉ lệ mol tương ứng : 4) Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam bột Cu, thấy thoát 0,03 mol khí NO Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu 154,4 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hồn tồn khí NO sản phẩm khử q trình Tính phần trăm khối lượng Fe đơn chất hỗn hợp X ……………… HẾT………………………… ... quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 ( lại tạp chất không chứa Fe ) Biết lượng sắt bị hao hụt trình phản ứng 1% Gía trị m là: A 13 94, 90 B 13 25 ,16 C 13 11, 90 D 959,59 Câu 17 Gang xám khác gang trắng tính... pháp sau điều chế Fe? 1) Dùng CO khử FeO 2) Dùng H2 khử FexOy 3) Dùng Zn tác dụng với dung dịch FeCl2 4) Dùng Ca tác duụngoới dung dịch FeCl2 A 1, 2,3 B 1, 2 ,4 C 1, 3 ,4 D.2,3 ,4 Câu 29 Hòa tan hồn... cực dương thỏi đồng thơ Câu 15 Hòa tan Fe HNO3 dư thấy sinh hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 0,02 mol NO Khối lượng Fe bị hòa tan là: A 0,56g B 1, 12g C 1, 68g D 2,24g Câu 16 Để luyện 800 gang có hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra 1 tiet lan 4 hoa 12 nang cao , De kiem tra 1 tiet lan 4 hoa 12 nang cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay