De hoa 2018 chuan theo bo GDDT so 16 HDG

13 108 6
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:54

 BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Mơn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Kim loại sau thuộc kim loại kiềm thổ: A Al B Mg C Fe D Na Câu 2: Hòa tan hồn tồn 13 gam Zn dung dịch H 2SO4 lỗng, thu V lít H (đktc) Giá trị V A 2,24 B 3,36 C 1,12 D 4,48 Câu 3: Khi so sánh NH3 với NH4+, phát biểu không là: A Trong NH3 NH4+, nitơ có số oxi hóa -3 B NH3 có tính bazơ, NH4+ có tính axit C Trong NH3 NH4+, nitơ có cộng hóa trị D Phân tử NH3 ion NH4+ chứa liên kết cộng hóa trị Câu 4: Chất sau glixerol ? A C2H4(OH)2 B C3H5OH C C2H5OH D C3H5(OH)3 Câu 5: Sắp xếp chất sau theo thứ tự độ tăng dần: Glucozơ, Fructozơ, Saccarozơ A Glucozơ < Saccarozơ < Fructozơ C Glucozơ < Fructozơ < Saccarozơ B Fructozơ < glucozơ < Saccarozơ D Saccarozơ 8b/3 → 3a > 8b Câu 15: Đáp án D Định hướng tư giải Vì khơng sinh ancol bậc � Loại – metylpropen Xét chất lại : etilen � ancol Propen � ancol But – – en � ancol But – – en � ancol � Chọn cặp : Propen But – – en Câu 16: Đáp án B Định hướng tư giải Trong đáp án B: Fe3+ chất oxi hóa, bị khử Fe2+ Mua trọn 350 đề Hóa file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Hóa) Câu 17: Đáp án C Định hướng tư giải � Fe2 :0,04 nFe  0,02 �  � �� �X � Cl :0,12 � nFeO  0,02 � � H :0,04 �� � n� NO  0,01 � Ta có: �AgCl :0,12 �� � m�� BTE �� � m�  18,3(gam) � Ag:0,04  0,01.3  0,01 ���� Câu 18: Đáp án B Câu 19: Đáp án D Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án C Định hướng tư giải CO  Ca(OH) � CaCO3 � H O CO  CaCO3  H O � Ca(HCO3 ) Câu 22: Đáp án A Câu 23: Đáp án C Câu 24: Đáp án D Định hướng tư giải BTKL ��� � n HCl  �X : 0,12 21,5  14,2  0,  n NH �� �� 36,5 �Y : 0,08 C3 H9 N : 0,12 � BTKL ��� �� �� � m  8,88(gam) �H N  CH  CH  COOH : 0,08 Câu 25: Đáp án C Câu 26: Đáp án B Định hướng tư giải CO2; SO2 oxit axit khác làm khơ NaOH khí phản ứng với NaOH tạo muối Câu 27: Đáp án D Định hướng tư giải Fe3O4 có tính khử nên phản ứng với dung dịch HNO tạo khí spk thường NO nên ta thấy tượng có khí khơng màu hóa nâu khơng khí bốc lên, Fe 2O3 khơng có tính khử nên phản ứng với HNO3 khơng tạo spk Mua trọn 350 đề Hóa file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Hóa) Câu 28: Đáp án A Câu 29: Đáp án A Định hướng tư giải : Ta có : n H  0, 015 � n Y  0, 035mol � �� � M Y  18 �� �� � m Y  0, 63 n NO  0, 02 � � KL :2, 42 � n  0, 02 � HNO � � PCNV.H ���� �� �� � dd Z �Na  : 0, 09 �� � m  13,13 �� � n  0, 09 � NaHSO4 � SO 24 :0, 09 � chọn A  Câu 30: Đáp án D Định hướng tư giải Tại vị trí n Ba (OH)2  0,27 �� � n SO2  0, 27 �� � n Al2 (SO4 )3  0,09 Tại vị trí kết tủa lớn �BaSO : 0, 27 �� �� �� � m max  0,27.233  0,18.78  76,95(gam) �Al(OH)3 : 0,18 �� � m  0, 27.233  62,91 �� � m max  m  14,04 Câu 31: Đáp án B Định hướng tư giải Vì X + NaOH có khí nên Al có dư Fe : 2x � �Fe O3 : x(mol) t � ���11,78 � Al 2O3 : x � �Al : a(gam) � Al : 0,04 � Ta có: BTKL ��� �56.2x  102x  0,04.27  11,78 � x  0,05 BTKL ��� � a  160.0,05  11,78 � a  3,78(gam) Câu 32: Đáp án B Định hướng tư giải (1) Glixerol, glucozơ alanin hợp chất hữu tạp chức → Sai, Glixerol hợp chất đa chức (2) Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thu số mol CO số mol H2O→ Đúng (3) Polietilen, poli(vinyl clorua) poli(metyl metacrylat) dùng làm chất dẻo → Đúng (4) Nhiệt phân polistiren thu stiren → Đúng (5) Các tơ nilon-6; nilon-6,6; tơ enang bị thủy phân môi trường axit → Đúng (chú ý: tơ enang nilon-7 nên nhóm amit bị thủy phân môi trường axit bazơ Câu 33: Đáp án C Định hướng tư giải Ta có: X n Trong  O 15,1.0,5298  0,5 �� � n COO  0,25 BTKL ���� mC  H  15,1  0, 25.32  7,1(gam) 16 CO : x � �x  y  0,95 �x  0,52 �� � � �� �� �� �� H 2O : y 12x  2y  7,1 � n este  0,09 �� � n Axit  0,07 � �y  0, 43 �� � Este hai chức phải có 4C �� � C Axit  0,52  0,09.4  2, 286 0,07 (loại) HCOOH : 0,07 � 0,07.46 �� �� �� � %HCOOH   21,32% C5 H8 O : 0,09 15,1 � Câu 34: Đáp án B Mua trọn 350 đề Hóa file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Hóa) Định hướng tư giải C2 H : 0, C2H2 : a � � � � C4 H : 0,1 C4H6 : b � � � � Ni, t �� �� C2 H : 0,15 ��� � hh Y � C2 H6 , C2H � � C H : 0,1 C H ,C H �2 � 10 � � H : 0,85 H2 � � Khi tham gia phản ứng với AgNO3 sinh kết tủa gồm C2H2 dư: a mol C4H6 dư : b mol Gọi số mol H2 phản ứng c mol Bảo tồn liên kết π có 0,2 + 0,1.2 + 0,15 = c+ 0,05 + 2a + 2b Bảo toàn số mol → a + b = ( 0,2 + 0,1 + 0,15 + 0,1 + 0,85)-c - 0,85 → a + b= 0,15 c = 0,4 →MY = = 19,5 → dY/H2 = 19,5 : = 9,75 Câu 35: Đáp án A Câu 36: Đáp án C Định hướng tư giải Với bình 1: n NaOH  0,0346 �� � Vsau dien phan  17,3(ml) �� � n dp H O  0,15(mol) �� � n e  0,3 � Cu 2 : 0, 225  0,15  0,075 �  �NO3 : 0, 45 � BTDT ��� � H  : 0,3 �� �n� NO  0,075 → Bình chứa: � BTNT.N ���� � Fe(NO3 ) : 0,1875 BTKL.Fe  Cu ����� �14  0,075.64  m  0,1875.56 �� � m  8,3(gam) Câu 37: Đáp án B Câu 38: Đáp án D Định hướng tư giải n Ba(OH)2 Ta có: BaSO : a � � Al(OH)3 : b �233a  78b  12,045 �  0,05 �� � � 2 �� �� a  1,5(b  0,1  2a) Ba : 0,05  a � �  � AlO : 0,1  2a � a  0,045 � �� �� �� � V  0,15 �� �150(ml) �b  0,02 Câu 39: Đáp án D Mua trọn 350 đề Hóa file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Hóa) Định hướng tư giải AlaNa : 0,13 � a  b  0,69  0,13 a  0,53 � � � 70,01 � GlyNa : a �� �� �� �� 97a  139b  70,01  0,13.111 b  0,03 � � � ValNa : b � Ta có: � H N  CH  COO  C2 H5 : 0,32 �� � n Ctrong A  2, 24 Vì n Ala  0,13 �� Don chat �� � m Y  Z  25,61 ���� � n Y Z  25,61  0,96.14  0,37.29  0,08 18 Y4 : 0,03 � �� �� �� � %Y  %Val  Ala  Gly  15, 47% Z5 : 0,05 � Câu 40: Đáp án B Định hướng tư giải �NO : 0,03 � BTKL H : 0,01 ��� � n H 2O  0, 22 � � CO : 0,02 Ta có: � �� � n NH  BTNT.H � � n H 2SO4  0,23  2a BTKL �����  a �� � � BTNT.N ���� a  0,01 ���� � n  0,03  a � KNO �  H ��� n Oh h  0,13 �� � m Al  Fe  7,24 Al : 0,04 BTDT � BTDT ��� � n Al  Fe  0,15 �� �� ���� n NaOH  0,5 �� � V  0,5 Fe : 0,11 � ádfouhoausdfubasjdkfiabsdiufbasbdfbasbdjfbjasbdkfbsabdfibasdbfjbasdkfbwaiguwbjbksabdfkbsdakjbf kjasjdfnjsandifbiubaidfbkaksdbfwuiehfiubsdfbsabdfbaksdjfkiahfuiebfkbsdakfbsahdfjasdfkiuahweiufbk sadbfkbsakjdfjsahdufhuwhefbksabdfkjbsakjdfbàbsudkfuvsdufvhsdavfhvaukysdfuvsajdfjsavdukfuawvef hvsajdfhsabhdfbhsakbdfhbsahdfbjsabdgfbsadbfjsbdhhfbhasbdjfbasdhfwbehjbfhsbadfyubsadhfbjasbdhf bshdabvhjsbdjhvbsahdbfhabsdfbhasbdhfbsahdbgbasiudfiuwheufbshadbfjsbadjfbabsdkfbasdbjksajdkfjk sabdgjkasbdfbsdkjfbkjsbdjkf ... 0, 09 � NaHSO4 � SO 24 :0, 09 � chọn A  Câu 30: Đáp án D Định hướng tư giải Tại vị trí n Ba (OH)2  0,27 �� � n SO2   0, 27 �� � n Al2 (SO4 )3  0,09 Tại vị trí kết tủa lớn �BaSO : 0, 27 ��... đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Hóa) Câu 30: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl Al2 (SO4 )3 Đồ thị biểu diễn phụ... thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 sau: Khối lượng kết tủa (gam) mmax mmin 0,27 0,47 Số mol Ba(OH)2 (mol) Giá trị mmax – mmin sau đúng? A 20,15 B 18,58 C 16, 05 D 14,04 Câu 31:
- Xem thêm -

Xem thêm: De hoa 2018 chuan theo bo GDDT so 16 HDG , De hoa 2018 chuan theo bo GDDT so 16 HDG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay