Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)

137 61 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:54

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỨA LỊCH THIỆP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH GIA TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỨA LỊCH THIỆP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH GIA TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN ĐỨC THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, thực hướng dẫn TS Trần Văn Đức Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố hình thức Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Ngày tháng 02 năm 2018 Tác giả luận văn Hứa Lịch Thiệp ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ động viên từ thầy cô giáo, ban ngành tồn thể cán nơi tơi chọn làm địa bàn nghiên cứu, gia đình bạn bè Trước tiên, tơi xin trân trọng cảm ơn tồn thể thầy cô giáo Ban giám hiệu nhà trường Đại học kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Trần Văn Đức, người dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho tơi hồn thành q trình nghiên cứu đề tài Qua đây, tơi xin gửi lời cảm ơn tới ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, phòng ban cán cơng nhân viên Kho bạc tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập thông tin cần thiết cho đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên giúp đỡ tinh thần, vật chất suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 02 năm 2018 Tác giả luận văn Hứa Lịch Thiệp iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 1.1.2 Vai trò yêu cầu kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 1.1.3 Đặc điểm kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 10 1.1.4 Nguyên tắc kiểm soát điều kiện chi thường xuyên NSNN KBNN 11 1.1.5 Quy trình kiểm sốt chi thường xuyên NSNN KBNN 12 1.1.6 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN 13 1.1.7 Cơng cụ kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN 17 1.1.8 Phương thức chi trả khoản chi thường xuyên NSNN qua KBNN 18 1.1.9 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 23 iv 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN 25 1.2.1 Kinh nghiệm cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN KBNN Văn Quan tỉnh Lạng Sơn 25 1.2.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi thường xuyên đơn vị nghiệp công lập KBNN Cao Phong tỉnh Hòa Bình 27 1.2.3 Bài học kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 30 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu đặt cần giải 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu 32 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 35 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 35 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NSNN TẠI KBNN BÌNH GIA TỈNH LẠNG SƠN 38 3.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 38 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 38 3.1.2 Khái quát KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 40 3.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 47 3.2.1 Cơ sở pháp lý thực kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 47 3.2.2 Quy trình kiểm sốt chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 49 3.2.3 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Bình Gia 53 3.2.4 Tình hình thực cơng cụ sử dụng kiểm sốt chi ngân sách thường xun KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 75 3.2.5 Nhận xét, kiến nghị từ quan kiểm tra, như: Thanh tra, kiểm tốn, kiểm tra tài cấp đánh giá cơng tác kiểm sốt chi ngân sách thường xuyên KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 79 v 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 82 3.3.1 Nhân tố khách quan 82 3.3.2 Nhân tố chủ quan 86 3.4 Đánh giá chung cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2016 91 3.4.1 Những kết đạt 91 3.4.2 Những hạn chế 92 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 94 Chương GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH GIA TỈNH LẠNG SƠN 100 4.1 Mục tiêu, định hướng hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 100 4.1.1 Mục tiêu 100 4.1.2 Định hướng 102 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách Nhà nước Kho bạc nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 104 4.2.1 Hoàn thiện chế, chức kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 105 4.2.2 Phân định trách nhiệm phối hợp quan để hoàn thiện nghiệp vụ kiểm soát chi NSNN qua KBNN 105 4.2.3 Hoàn thiện khâu phân bổ giao dự tốn chi thường xun NSNN 106 4.2.4 Hồn thiện khâu tổ chức, định mức chi 107 4.2.5 Hoàn thiện quyền hạn, trách nhiệm người mơ kiểm sốt chi NSNN KBNN 109 vi 4.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý, điều hành chuyên môn KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 111 4.2.7 Hồn thiện cơng tác đối chiếu hàng tháng ứng dụng công nghệ thông tin 113 4.2.8 Hoàn thiện Tăng cường tra, kiểm tra nội KBNN 114 4.3 Kiến nghị 115 4.3.1 Đối với Bộ Tài Chính 115 4.3.2 Đối với Kho bạc nhà nước Trung Ương 115 4.3.3 Kho bạc nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 116 4.3.4 Đối với quyền quan chức địa phương 117 KẾT LUẬN 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 PHỤ LỤC 123 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin ĐVSDNS : Đơn vị sử dụng Ngân sách IFMIS : Hệ thống thông tin quản lý tài tích hợp KBNN : Kho bạc Nhà nước KSC : Kiểm soát chi MLNSNN : Mục lục Ngân sách Nhà nước NSNN : Ngân sách Nhà nước TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc TTSPĐT : Thanh toán song phương điện tử viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng tổng hợp số liệu đơn vị thuộc phần kiểm soát KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2016 54 Bảng 3.2: Bảng tổng hợp số liệu dự toán số kiểm soát chi thường xuyên KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2016 55 Bảng 3.3: Tổng hợp số liệu chi yêu cầu hoàn thiện hồ sơ qua KSC thường xuyên KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2016 56 Bảng 3.4: Số liệu thực dự toán chi thường xuyên KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2016 59 Bảng 3.5: Tổng hợp số liệu từ chối toán chi vượt dự toán sai nội dung chi so với dự toán giao qua KSC thường xuyên KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2016 61 Bảng 3.6: Số liệu chi NSNN kiểm sốt chi qua Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2016 63 Bảng 3.7: Tình hình chi thường xuyên NSNN theo nội dung chi KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2016 65 Bảng 3.8: Tổng hợp số liệu từ chối toán sai chế độ tiêu chuẩn định mức qua KSC thường xuyên KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2016 73 Bảng 3.9: Đánh giá đối tượng điều tra hệ thống sở pháp lý KSC NSNN 83 Bảng 3.10: Đánh giá đối tượng điều tra Ý thức chấp hành trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách 85 ... KBNN Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 47 3.2.2 Quy trình kiểm sốt chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 49 3.2.3 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên. .. KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 40 3.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước KBNN Bình Gia tỉnh Lạng Sơn 47 3.2.1 Cơ sở pháp lý thực kiểm soát chi thường xuyên. .. PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH GIA TỈNH LẠNG SƠN 100 4.1 Mục tiêu, định hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Gia tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay