Cac de luyen thi chuyen vinh 2632018

11 22 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 ‒ LẦN Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: HỐ HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm trang) SƯU TẦM: THẦY NGUYỄN ANH PHONG – NAP Mã đề thi: 132 NAP 41: Crom (III) hidroxit có màu ? A Màu vàng B Màu lục xám C Màu đỏ thẫm D Màu trắng NAP 42: Dung dịch sau tác dụng với kim loại Ag ? A Fe(NO3)2 B HNO3 đặc C HCl D NaOH NAP 43: Dung dịch chất có mơi trường axit ? A NH4Cl B Na2CO3 C Na3PO4 D NaCl NAP 44: Chất sau làm tính cứng nước cứng tạm thời ? A HCl B NaCl C Na2CO3 D NH4NO3 NAP 45: Chất sau tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa ? A KHCO3 B KOH C NaNO3 D Na2SO4 NAP 46: Chất sau có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản ? A CH3COOH B C6H6 C C2H4 D C2H5OH NAP 47: Kim loại sau kim loại kiềm thổ ? A Ca B Fe C Na D Al NAP 48: Cơng thức hố học tristearin A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H31COO)3C3H5 D (C17H35COO)3C3H5 NAP 49: Chất sau có tính lưỡng tính ? A Al(NO3)3 B NaHCO3 C Al D MgCl2 NAP 50: Vào năm 1832, phenol (C6H5OH) lần tách từ nhựa than đá Phenol độc Khi người ăn phải thực phẩm có chứa phenol bị ngộ độc cấp, tiêu chảy, rối loạn ý thức, chí tử vong Ở dạng lỏng, phenol khơng có khả phản ứng với A KCl B nước brom C dung dịch KOH đặc D kim loại K NAP 51: Ở nhiệt độ cao, cacbon không tác dụng trực tiếp với chất sau ? A H2SO4 đặc B KClO3 C Cl2 D Mg NAP 52: Tơ sau thuộc loại tơ bán tổng hợp ? A Tơ visco B Tơ tằm C Tơ lapsan D Tơ nilon ‒ 6,6 NAP 53: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K Ba vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hoàn tồn thu dung dịch Y 5,04 lít H2 (đktc) Cơ cạn tồn dung dịch Y thu 29,475 gam hỗn hợp muối khan Giá trị m A 13,50 B 21,49 C 25,48 D 14,30 NAP 54: Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp X gồm MgO, Al, Zn Fe dung dịch HNO3 lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch Y (không chứa NH4NO3) hỗn hợp khí Z gồm 0,1 mol NO; 0,05 mol N2 Số mol HNO3 bị khử A 1,20 B 1,00 C 0,20 D 0,15 NAP 55: Hấp thụ hoàn tồn 0,05 mol hidrocacbon X vào bình đựng lượng dư dung dịch brom, sau phản ứng xảy hoàn tồn thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 2,8 gam Công thức phân tử X A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C4H6 NAP 56: Đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp X gồm C2H5NH2 (CH3)2NH lượng vừa đủ khí O2 Cho tồn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 59,1 gam kết tủa dung dịch có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu Giá trị m A 26,1 B 28,9 C 35,2 D 50,1 Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP  X d­, t Y dung dÞch Z  P2 O5   H 3PO   NaH PO NAP 57: Cho sơ đồ chuyển hố sau: P  Cơng thức X, Y, Z A O2, H2O, NaNO3 B P2O3, H2O, Na2CO3 C O2, NaOH, Na3PO4 D O2, H2O, NaOH NAP 58: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X gồm MgO, CuO Fe2O3 nung nóng Sau phản ứng xảy hồn toàn thu hỗn hợp rắn Y gồm A Mg, Fe Cu B MgO, Fe Cu C MgO, Fe3O4 Cu D MgO, Fe2O3 Cu NAP 59: Từ chất X thực phản ứng hoá học sau:  Y+Z X + KOH  Y + Br2 + H2O → T + 2HBr T + KOH → Z + H2O Chất X A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH3 C CH2=CHCOOCH=CHCH3 D C2H5COOCH=CHCH3 NAP 60: Cho dãy chất: metan, axetilen, benzen, phenol, alinin, axit acrylic, andehit axetic số chất dãy có khả làm màu nước brom A B C D NAP 61: Phát biểu sau không ? A Amophot hỗn hợp muối NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 B Trong phòng thí nghiệm, N2 điều chế cáchđun nóng dung dịch NH4NO2 bão hồ C Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng dung dịch Na3PO4 có kết tủa màu trắng xuất D Khi NH3 làm giấy quỳ tím tẩm nước cất hố xanh NAP 62: Trong phòng thí nghiệm, khí Z (làm màu dung dịch thuốc tím) điều chế từ chất rắn X, t0 dung dịch Y đặc, đun nóng thu vào bình tam giác phương pháp đẩy khơng khí hình vẽ sau: Các chất X, Y, Z A Fe, H2SO4, H2 B Cu, H2SO4, SO2 C CaCO3, HCl, CO2 D NaOH, NH4Cl, NH3 NAP 63: Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm Al, MgCO3, Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu kết tủa Y Nung Y không đến khối lượng không đổi, thu hỗn hợp chất rắn Z gồm A BaSO4, MgO FeO B BaSO4, MgO, Al2O3 Fe2O3 C MgO Fe2O3 D BaSO4, MgO Fe2O3 NAP 64: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng (b) Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl (c) Sục hỗn hợp khí NO2 O2 vào nước (d) Nhúng kim loại Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội (e) Đốt Ag2S khí O2 Số thí nghiệm có phản ứng oxi hố ‒ khử A B C D NAP 65: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H9NO2) chất Y (C2H8N2O3) Cho 6,14 gam E tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,06 mol hai amin đơn chức bậc dung dịch F chứa m gam muối Giá trị m A 5,10 B 4,92 C 5,04 D 4,98 Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP NAP 66: Phát biểu sau sai ? A CrO3 tác dụng với dung dịch KOH tạo muối K2CrO4 B Trong môi trường kiềm, anion CrO2 bị oxi hoá Cl2 thành anion CrO24 C Cr2O3 Cr(OH)3 chất có tính lưỡng tính D Khi phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng, nóng kim loại Cr bị khử thành cation Cr2+ NAP 67: Cho phát biểu sau: (a) Tinh bột, tripanmitin lòng trắng trứng bị thuỷ phân mơi trường kiềm, đun nóng (b) Xenlulozo chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan nước (c) Saccarozo thuộc loại monosaccarit (d) Ở điều kiện thường, etyl axetat chất lỏng, tan nhiều nước (e) Metylamin có lực bazo lớn lực bazo etylamin (g) Gly‒Ala Gly‒Ala‒Gly có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím Số phát biểu A B C D NAP 68: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 (2) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4] (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch MgCl2 (5) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 (6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư Sau phản ứng kết thức, có thí nghiệm có kết tủa ? A B C D NAP 69: Thực hai thí nghiệm sau:  Thí nghiệm 1: Cho m1 gam fructozo phản ứng hoà toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu a gam Ag  Thí nghiệm 2: Thuỷ phân m2 gam saccarozo dung dịch H2SO4 lỗng, đun nóng (hiệu suất phản ứng thuỷ phân 75%) thời gian thu dung dịch X Trung hoà dung dịch X dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch Y Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu a gam Ag Biểu thức liên hệ m1 m2 A 38m1 = 20m2 B 19m1 = 15m2 C 38m1 = 15m2 D 19m1 = 20m2 NAP 70: Hoà tan hoàn toàn a gam Al đung dịch Ba(OH)2 thu dung dịch X Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 0,5M vào dung dịch X lắc nhẹ để phản ứng xảy hoàn toàn Đồ thị biểu diễn phụ thuộc tổng khối lượng kết tủa (m gam) theo thể tích dung dịch H2SO4 (V ml) sau: m 70 1300 V Giá trị a A 8,10 B 4,05 C 5,40 D 6,75 NAP 71: Để tác dụng hết với x mol triglixerit X cần dùng tối đa 7x mol Br2 dung dịch Mặt khác, đốt cháy hồn tồn x mol X khí O2, sinh V lít CO2 (đktc) y mol H2O Biểu thức liên hệ V với x y A V = 22,4(3x + y) B V = 44,8(9x + y) C V = 22,4(7x + 1,5y) D V = 22,4(9x + y) Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP NAP 72: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Cu(OH)2 Có màu tím Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh Z Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng T Nước brom Mất màu vàng da cam, sủi bọt khí Các dung dịch X, Y, Z, T A lòng trắng trứng, anilin, fructozo, axit fomic B lòng trắng trứng, natri panmitat, glucozo, axit fomic C saccarozo, natri axetat, glucozo, phenol D lòng trắng trứng, lysin, saccarozo, andehit fomic NAP 73: Hấp thụ hồn tồn V lít CO2 (đktc) vào dung địch chứa đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH 0,2 mol NaOH Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X kết tủa Y Nhỏ từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl, sinh 0,25 mol CO2 Giá trị V A 9,520 B 12,432 C 7,280 D 5,600 NAP 74: Hỗn hợp X gồm C4H8, C6H12 CH3OH, C3H7OH, C3H7COOH CH3COOC2H5 Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam X cần dùng vừa đủ x mol O2, thu y mol CO2 0,9 mol H2O Mặt khác để tác dụng với 14,6 gam X cần dùng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M Tỉ lệ x : y A 24 : 35 B 40 : 59 C 35 : 24 D 59 : 40 NAP 75: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức với lượng dư dung dịch KOH có tối đa 11,2 gam KOH phản ứng, thu ancol Y dung dịch chứa 24,1 gam muối Đốt cháy hồn tồn Y thu 8,96 lít CO2 (đktc) gam H2O Giá trị m A 21,2 B 12,9 C 20,3 D 22,1 NAP 76: Cho chất hữu cơ: X, Y hai ancol có số nguyên tử cacbon phân tử, Z axit no, mạch hở (MZ > 90) este T (phân tử chứa chức este) tạo X, Y với phân tử Z Đốt cháy hoàn toàn 0,325 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z T thu 20,16 lít CO2 (đktc) 17,55 gam H2O Phần trăm số mol T E gần với giá trị sau ? A 7,75 B 7,70 C 7,85 D 7,80 NAP 77: Cho lượng hỗn hợp M gồm etylamin, etylđiamin (hay etan‒1,2‒điamin), axit glutamic (Glu) amino axit X có cơng thức dạng CnH2n+1‒x(NH2)xCOOH (n, x nguyên dương, tỉ lệ mol nGlu : nX = : 4) tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M, sau thời gian thu dung dịch Y Cho toàn dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M NaOH 0,5M, thu dung dịch Z chứa 16,625 gam muối Phần trăm khối lượng nito X A 15,73% B 11,96% C 19,18% D 21,21% NAP 78: Hỗn hợp M gồm hai amino axit X, Y ba peptit mạch hở Z, T, E tạo X Y Cho 31,644 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 288 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch F chứa a gam hỗn hợp muối natri alanin lysin Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b mol M cần dùng vừa đủ 35,056 lít O2 (đktc), thu CO2 H2O có tỉ lệ số mol tương ứng 228 : 233 Kết luận sau sai ? A Phần trăm số mol muối natri alanin có a gam hỗn hợp muối 41,67% B Giá trị a 41,544 C Giá trị b 0,075 D Tổng khối lượng CO2 H2O sinh đốt cháy hoàn toàn 31,644 gam M 85,536 gam Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP NAP 79: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hoà tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện khơng đổi Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thời gian điện Khối lượng Khí Dung dịch thu sau điện phân có khối phân (giây) catot tăng (gam) anot lượng giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam) 1930 m Một khí 2,70 7720 4m Hỗn hợp khí 9,15 t 5m Hỗn hợp khí 11,11 Giá trị t A 10615 B 9650 C 11580 D 8202,5 NAP 80: Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu CuO (trong nguyên tố oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp X) với 7,05 gam Cu(NO3)2, thu hỗn hợp Y Hoà tan hoàn toàn Y dung dich chứa đồng thời HCl; 0,05 mol KNO3 0,1 mol NaNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Z chứa muối clorua 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2 NO Tỉ khối T so với H2 14,667 Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, kết thúc phản ứng thu 56,375 gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau ? A 30,5 B 32,2 C 33,3 D 31,1 HẾT Nhận xét: Chủ quan thầy NAP (1) Đề có số câu khơng thuộc chương trình: + Este đóng vòng câu 76 (2) Đề u cầu kỹ tính tốn nặng (để làm hết 50 phút KHĨ) Luyện thi Đại Học Mơn Hóa thầy NAP: Online: NguyenAnhPhong.Vn Offline: Trung tâm Đăng Khoa – Quan Nhân – Hà Nội (0975.509.422) Sách: NapBook.Vn Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP ĐÁP ÁN VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY GIẢI – THAM KHẢO NAP 41: Crom (III) hidroxit có màu ? A Màu vàng B Màu lục xám C Màu đỏ thẫm D Màu trắng NAP 42: Dung dịch sau tác dụng với kim loại Ag ? A Fe(NO3)2 B HNO3 đặc C HCl D NaOH NAP 43: Dung dịch chất có mơi trường axit ? A NH4Cl B Na2CO3 C Na3PO4 D NaCl NAP 44: Chất sau làm tính cứng nước cứng tạm thời ? A HCl B NaCl C Na2CO3 D NH4NO3 NAP 45: Chất sau tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa ? A KHCO3 B KOH C NaNO3 D Na2SO4 NAP 46: Chất sau có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản ? A CH3COOH B C6H6 C C2H4 D C2H5OH NAP 47: Kim loại sau kim loại kiềm thổ ? A Ca B Fe C Na D Al NAP 48: Cơng thức hố học tristearin A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H31COO)3C3H5 D (C17H35COO)3C3H5 NAP 49: Chất sau có tính lưỡng tính ? A Al(NO3)3 B NaHCO3 C Al D MgCl2 NAP 50: Vào năm 1832, phenol (C6H5OH) lần tách từ nhựa than đá Phenol độc Khi người ăn phải thực phẩm có chứa phenol bị ngộ độc cấp, tiêu chảy, rối loạn ý thức, chí tử vong Ở dạng lỏng, phenol khơng có khả phản ứng với A KCl B nước brom C dung dịch KOH đặc D kim loại K NAP 51: Ở nhiệt độ cao, cacbon không tác dụng trực tiếp với chất sau ? A H2SO4 đặc B KClO3 C Cl2 D Mg NAP 52: Tơ sau thuộc loại tơ bán tổng hợp ? A Tơ visco B Tơ tằm C Tơ lapsan D Tơ nilon ‒ 6,6 NAP 53: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K Ba vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y 5,04 lít H2 (đktc) Cơ cạn tồn dung dịch Y thu 29,475 gam hỗn hợp muối khan Giá trị m A 13,50 B 21,49 C 25,48 D 14,30 NAP 54: Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp X gồm MgO, Al, Zn Fe dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch Y (khơng chứa NH4NO3) hỗn hợp khí Z gồm 0,1 mol NO; 0,05 mol N2 Số mol HNO3 bị khử A 1,20 B 1,00 C 0,20 D 0,15 NAP 55: Hấp thụ hồn tồn 0,05 mol hidrocacbon X vào bình đựng lượng dư dung dịch brom, sau phản ứng xảy hồn tồn thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 2,8 gam Công thức phân tử X A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C4H6 NAP 56: Đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp X gồm C2H5NH2 (CH3)2NH lượng vừa đủ khí O2 Cho tồn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 59,1 gam kết tủa dung dịch có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu Giá trị m A 26,1 B 28,9 C 35,2 D 50,1  X d­, t Y dung dÞch Z  P2 O5   H 3PO   NaH PO NAP 57: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: P  Công thức X, Y, Z A O2, H2O, NaNO3 B P2O3, H2O, Na2CO3 C O2, NaOH, Na3PO4 D O2, H2O, NaOH NAP 58: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X gồm MgO, CuO Fe2O3 nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp rắn Y gồm A Mg, Fe Cu B MgO, Fe Cu C MgO, Fe3O4 Cu D MgO, Fe2O3 Cu NAP 59: Từ chất X thực phản ứng hoá học sau: Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP  Y+Z X + KOH  Y + Br2 + H2O → T + 2HBr T + KOH → Z + H2O Chất X A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH3 C CH2=CHCOOCH=CHCH3 D C2H5COOCH=CHCH3 NAP 60: Cho dãy chất: metan, axetilen, benzen, phenol, alinin, axit acrylic, andehit axetic số chất dãy có khả làm màu nước brom A B C D NAP 61: Phát biểu sau không ? A Amophot hỗn hợp muối NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 B Trong phòng thí nghiệm, N2 điều chế cáchđun nóng dung dịch NH4NO2 bão hoà C Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng dung dịch Na3PO4 có kết tủa màu trắng xuất D Khi NH3 làm giấy quỳ tím tẩm nước cất hố xanh NAP 62: Trong phòng thí nghiệm, khí Z (làm màu dung dịch thuốc tím) điều chế từ chất rắn X, t0 dung dịch Y đặc, đun nóng thu vào bình tam giác phương pháp đẩy khơng khí hình vẽ sau: Các chất X, Y, Z A Fe, H2SO4, H2 B Cu, H2SO4, SO2 C CaCO3, HCl, CO2 D NaOH, NH4Cl, NH3 NAP 63: Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm Al, MgCO3, Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu kết tủa Y Nung Y không đến khối lượng không đổi, thu hỗn hợp chất rắn Z gồm A BaSO4, MgO FeO B BaSO4, MgO, Al2O3 Fe2O3 C MgO Fe2O3 D BaSO4, MgO Fe2O3 NAP 64: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng (b) Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl (c) Sục hỗn hợp khí NO2 O2 vào nước (d) Nhúng kim loại Fe vào dung dịch H2SO4 lỗng, nguội (e) Đốt Ag2S khí O2 Số thí nghiệm có phản ứng oxi hố ‒ khử A B C D NAP 65: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H9NO2) chất Y (C2H8N2O3) Cho 6,14 gam E tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,06 mol hai amin đơn chức bậc dung dịch F chứa m gam muối Giá trị m A 5,10 B 4,92 C 5,04 D 4,98 Định hướng tư giải CH3COONH 3CH : a a  b  0, 06 a  0, 02         m  5, 04 91a  108b  6,14 b  0, 04 C2 H NH NO3 : b NAP 66: Phát biểu sau sai ? A CrO3 tác dụng với dung dịch KOH tạo muối K2CrO4 B Trong môi trường kiềm, anion CrO2 bị oxi hoá Cl2 thành anion CrO24 C Cr2O3 Cr(OH)3 chất có tính lưỡng tính Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP D Khi phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng, nóng kim loại Cr bị khử thành cation Cr2+ NAP 67: Cho phát biểu sau: (a) Tinh bột, tripanmitin lòng trắng trứng bị thuỷ phân mơi trường kiềm, đun nóng (b) Xenlulozo chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan nước (c) Saccarozo thuộc loại monosaccarit (d) Ở điều kiện thường, etyl axetat chất lỏng, tan nhiều nước (e) Metylamin có lực bazo lớn lực bazo etylamin (g) Gly‒Ala Gly‒Ala‒Gly có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím Số phát biểu A B C D NAP 68: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 (2) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4] (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch MgCl2 (5) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 (6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư Sau phản ứng kết thức, có thí nghiệm có kết tủa ? A B C D NAP 69: Thực hai thí nghiệm sau:  Thí nghiệm 1: Cho m1 gam fructozo phản ứng hoà toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu a gam Ag  Thí nghiệm 2: Thuỷ phân m2 gam saccarozo dung dịch H2SO4 lỗng, đun nóng (hiệu suất phản ứng thuỷ phân 75%) thời gian thu dung dịch X Trung hoà dung dịch X dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch Y Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu a gam Ag Biểu thức liên hệ m1 m2 A 38m1 = 20m2 B 19m1 = 15m2 C 38m1 = 15m2 D 19m1 = 20m2 Định hướng tư giải Giả sử số mol Ag tạo hai trường hợp mol  n Ag    n Fruc    m1  180 Thí nghiệm 1:  Thí nghiệm 1:   n Ag    n Sac  m 15 2   m2  342  228   1 4.0, 75 m2 38 NAP 70: Hoà tan hoàn toàn a gam Al đung dịch Ba(OH)2 thu dung dịch X Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 0,5M vào dung dịch X lắc nhẹ để phản ứng xảy hoàn toàn Đồ thị biểu diễn phụ thuộc tổng khối lượng kết tủa (m gam) theo thể tích dung dịch H2SO4 (V ml) sau: m 70 Giá trị a A 8,10 Định hướng tư giải B 4,05 Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP 1300 C 5,40 V D 6,75  BaSO : x  y  70    Ba(OH) : x  x  0, 05  Al(OH)3 : 2y       a  0,3.27  8,1 Dung dịch X chứa  BaSO : x  y  y  0,15 Ba(AlO ) : y   H 2SO4 :0,65   Al2 (SO )3 : y  NAP 71: Để tác dụng hết với x mol triglixerit X cần dùng tối đa 7x mol Br2 dung dịch Mặt khác, đốt cháy hoàn tồn x mol X khí O2, sinh V lít CO2 (đktc) y mol H2O Biểu thức liên hệ V với x y A V = 22,4(3x + y) B V = 44,8(9x + y) C V = 22,4(7x + 1,5y) D V = 22,4(9x + y) Định hướng tư giải  Ta có X có tổng cộng 10π  V  y  (10  1) x   V  22, 4(9 x  y) 22, NAP 72: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Cu(OH)2 Có màu tím Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh Z Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng T Nước brom Mất màu vàng da cam, sủi bọt khí Các dung dịch X, Y, Z, T A lòng trắng trứng, anilin, fructozo, axit fomic B lòng trắng trứng, natri panmitat, glucozo, axit fomic C saccarozo, natri axetat, glucozo, phenol D lòng trắng trứng, lysin, saccarozo, andehit fomic NAP 73: Hấp thụ hoàn tồn V lít CO2 (đktc) vào dung địch chứa đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH 0,2 mol NaOH Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X kết tủa Y Nhỏ từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl, sinh 0,25 mol CO2 Giá trị V A 9,520 B 12,432 C 7,280 D 5,600 Định hướng tư giải 2  CO2 : a a  b  0, 25 a  0,1 CO3 HCl      Ta có: X      2a  b  0,35 b  0,15 HCO3 CO2 : b  CO32 : 2x   HCO3 : 3x X    x  0, 065   V  (0, 065.5  0,1).22,  9,52 Điền số cho X  K : 0, 255  Na  : 0,  NAP 74: Hỗn hợp X gồm C4H8, C6H12 CH3OH, C3H7OH, C3H7COOH CH3COOC2H5 Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam X cần dùng vừa đủ x mol O2, thu y mol CO2 0,9 mol H2O Mặt khác để tác dụng với 14,6 gam X cần dùng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M Tỉ lệ x : y A 24 : 35 B 40 : 59 C 35 : 24 D 59 : 40 Định hướng tư giải OO : 0, 025 x 35  BTNT.O Dồn chất  14, CH : y   y  0,    n O2  x  0,875    y 24 H O : 0,9  y  NAP 75: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức với lượng dư dung dịch KOH có tối đa 11,2 gam KOH phản ứng, thu ancol Y dung dịch chứa 24,1 gam muối Đốt cháy hồn tồn Y thu 8,96 lít CO2 (đktc) gam H2O Giá trị m A 21,2 B 12,9 C 20,3 D 22,1 Định hướng tư giải Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP n ancol  0,1 CO : 0,   H O : 0,5 m ancol  7,  Ancol cháy  BTKL  n H2O  0,1   m  11,  24,1  7,  0,1.18   m  22,1 Và n KOH  0,  NAP 76: Cho chất hữu cơ: X, Y hai ancol có số nguyên tử cacbon phân tử, Z axit no, mạch hở (MZ > 90) este T (phân tử chứa chức este) tạo X, Y với phân tử Z Đốt cháy hoàn toàn 0,325 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z T thu 20,16 lít CO2 (đktc) 17,55 gam H2O Phần trăm số mol T E gần với giá trị sau ? A 7,75 B 7,70 C 7,85 D 7,80 Định hướng tư giải C2 H O x : 0, 25  C  2, 77  CO : 0,9     CH(CO OH)3 : 0, 05 Khi E cháy  H  H O : 0,975    7, 69% T : 0, 025  NAP 77: Cho lượng hỗn hợp M gồm etylamin, etylđiamin (hay etan‒1,2‒điamin), axit glutamic (Glu) amino axit X có cơng thức dạng CnH2n+1‒x(NH2)xCOOH (n, x ngun dương, tỉ lệ mol nGlu : nX = : 4) tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M, sau thời gian thu dung dịch Y Cho toàn dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M NaOH 0,5M, thu dung dịch Z chứa 16,625 gam muối Phần trăm khối lượng nito X A 15,73% B 11,96% C 19,18% D 21,21% Định hướng tư giải Ba 2 : 0, 05    Na : 0, 05  t  0, 005  16, 625 Cl  : 0,1   Điền số   Lys   %N  19,18% M X  146  Glu 2 : 3t  X  : 4t  NAP 78: Hỗn hợp M gồm hai amino axit X, Y ba peptit mạch hở Z, T, E tạo X Y Cho 31,644 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 288 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch F chứa a gam hỗn hợp muối natri alanin lysin Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b mol M cần dùng vừa đủ 35,056 lít O2 (đktc), thu CO2 H2O có tỉ lệ số mol tương ứng 228 : 233 Kết luận sau sai ? A Phần trăm số mol muối natri alanin có a gam hỗn hợp muối 41,67% B Giá trị a 41,544 C Giá trị b 0,075 D Tổng khối lượng CO2 H2O sinh đốt cháy hoàn toàn 31,644 gam M 85,536 gam Định hướng tư giải mM 31, 644 879   n COO 0, 288 C3H7 NO2 : x CO : 3x  6y  Với tính 2: Ta dồn   C6 H14 N 2O2 : y   H 2O : 3,5x  7y  z H O : z  Với tình   228  3x  6y  3,5x  7y  z  233  x  0,1     2x  2y  z  1,565.2  6x  12y  3,5x  7y  z   y  0,14   b  0, 075  89x  146y  18z 879  z  0,165   xy  CO :1,14 Phan1   mCO  71,13  85,356  H2O H O :1,165  Xử lý kiện: Với phần cháy  Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP 10 NAP 79: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hoà tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện khơng đổi Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thời gian điện Khối lượng Khí Dung dịch thu sau điện phân có khối phân (giây) catot tăng (gam) anot lượng giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam) 1930 m Một khí 2,70 7720 4m Hỗn hợp khí 9,15 t 5m Hỗn hợp khí 11,11 Giá trị t A 10615 B 9650 C 11580 D 8202,5 Định hướng tư giải Cu : a   a  0, 02   I  2A Cl2 : a  2,  Tại thời điểm t = 1930   Cu : 0, 08  Tại thời điểm t = 7720   n e  0,16   9,15 Cl2 : b   b  0, 05  0,16  2b O :  Cu : 0,1  H : c 11,11 Cl : 0, 05   c  0, 02   n e  0, 24   t  11580 Tại thời điểm t    O : 0,  2c  0,1   NAP 80: Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu CuO (trong nguyên tố oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp X) với 7,05 gam Cu(NO3)2, thu hỗn hợp Y Hoà tan hoàn toàn Y dung dich chứa đồng thời HCl; 0,05 mol KNO3 0,1 mol NaNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Z chứa muối clorua 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2 NO Tỉ khối T so với H2 14,667 Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, kết thúc phản ứng thu 56,375 gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau ? A 30,5 B 32,2 C 33,3 D 31,1 Định hướng tư giải n NO3  0, 225 KL : (0,8718 m  2, 4)    n NH  0, 025   56,375   0,1282m   m  32,314 Ta có: n N2  0, 05  OH :    16 n NO  0,1 HẾT -Nhận xét: Chủ quan thầy NAP (1) Đề có số câu khơng thuộc chương trình: + Este đóng vòng câu 76 (2) Đề u cầu kỹ tính tốn nặng (để làm hết 50 phút KHĨ) Luyện thi Đại Học Mơn Hóa thầy NAP: Online: NguyenAnhPhong.Vn Offline: Trung tâm Đăng Khoa – Quan Nhân – Hà Nội (0975.509.422) Sách: NapBook.Vn Sưu tầm định hướng giải: Thầy NAP 11 ... C2H5COOCH=CHCH3 NAP 60: Cho dãy chất: metan, axetilen, benzen, phenol, alinin, axit acrylic, andehit axetic số chất dãy có khả làm màu nước brom A B C D NAP 61: Phát biểu sau không ? A Amophot... giác phương pháp đẩy khơng khí hình vẽ sau: Các chất X, Y, Z A Fe, H2SO4, H2 B Cu, H2SO4, SO2 C CaCO3, HCl, CO2 D NaOH, NH4Cl, NH3 NAP 63: Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm Al, MgCO3, Fe3O4... glucozo, axit fomic C saccarozo, natri axetat, glucozo, phenol D lòng trắng trứng, lysin, saccarozo, andehit fomic NAP 73: Hấp thụ hồn tồn V lít CO2 (đktc) vào dung địch chứa đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2;
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi chuyen vinh 2632018 , Cac de luyen thi chuyen vinh 2632018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay