Cac de luyen thi (1)

10 19 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:53

Biên soạn: Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline : 0164.947.3412 KHÓA LUYỆN THI THQG-PAC- 2018 CHUYÊN ĐỀ: PAC-12-VC-NC-DẠNG BÀI TẬP HỖN HỢP KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ , Al VÀO NƯỚC Đáp án giải chi tiết đăng trang facebook : Học Hóa Thơng Minh DẠNG I KIM LOẠI IA, IIA VÀO NƯỚC Câu 1: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm kim loại hóa trị oxit kim loại hóa trị vào nước dư Sau phản ứng xong 500 ml dung dịch X chứa chất tan 4,48 lít khí H2 Nồng độ mol dung dịch X A 0,25 M B 0,2M C 0,3M D 0,4 M Câu 2: Hòa tan 10,65 gam hỗn hợp gồm oxit kim loại kiềm oxit kim loại kiềm thổ dung dịch HCl dư dung dịch X Cô cạn dung dịch X, lấy muối khan đem điện phân nóng chảy hồn tồn thu 3,36 lít khí (đo đktc) anot a (gam) hỗn hợp kim loại catot Giá trị a A 9,45 B 8,25 C 9,05 D 5,85 Câu Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na Ba vào nước thu 300 ml dung dịch X có pH =13 Trung hòa dung dịch X dung dịch HCl cạn thu 2,665 gam muối khan Giá trị m A.1,6 B.2,1 C.1,92 D.1,45 Câu 4: Cho 0,5 gam hỗn hợp X gồm Li, Na, K vào nước thu lít dung dịch có pH = 12 Trộn gam hỗn hợp X 5,4 gam bột Al cho vào nước đến phản ứng hồn tồn có V lít khí (đktc).Giá trị V A 10,304 B 8,064 C 11,648 D 8,160 Câu 5: Hòa tan 17 gam hỗn hợp X gồm K Na vào nước dung dịch Y 6,72 lít H2 (đktc) Để trung hòa nửa dung dịch Y cần dùng dung dịch hỗn hợp H2SO4 HCl (tỉ lệ mol 1:2) Tổng khối lượng muối tạo A 20,65 gam B 14,97 gam C 42,05 gam D 21,025 gam Câu Cho 8,5 gam hỗn hợp gồm Na K vào 100 ml H2SO4 0,5M HCl 1,5M thoát 3,36 lít khí (đktc) Cơ cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu gam chất rắn khan A 19,475 gam B 18,625 gam C 20,175 gam D 17,975 gam DẠNG II KIM LOẠI IA, IIA , Al VÀO NƯỚC Câu Cho hỗn hợp Na, Al vào nước dư thu 4,48 lit H2 (đktc) dung dịch X chứa chất tan Sục CO2 dư vào dung dịch X thu gam kết tủa ? A 7,8 gam B 10,4 gam C 15,6 gam D 3,9 gam Câu 8: Chia m gam hổn hợp gồm Al Na làm hai phần nhau: - Phần cho vào nước dư thu 13,44 lít khí (đktc) - Phần cho vào dung dịch HCl dư thu 20,16 lít khí (đktc), giá trị m A 33 gam B 40,8 gam C 20,4 gam D 43,8 gam Câu 9: Hỗn hợp X gồm Na, Ba Al –Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu dung dịch X 12,32 lít H2 (đktc) –Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Y H2 Cô cạn dung dịch Y thu 66,1 gam muối khan Giá trị m A 36,56 gam B 31,36 gam C 27,05 gam D 24,68 gam Câu 10: Một hỗn hợp X gồm Na, Al, Fe (với tỉ lệ Na : Al : 4) tác dụng với H2O dư thu V lít khí, dung dịch Y chất rắn Z Cho chất rắn Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 0,25V lít khí (các khí đo điều kiện) Thành phần % khối lượng Fe hỗn hợp X A.14,4% B 33,43% C 34,8% D 20,07% Truy cập trang facebook :Học Hóa Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn: Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline : 0164.947.3412 Câu 11: Hòa tan hỗn hợp X gồm Al Na (tỉ lệ mol tương ứng : 2) vào nước dư, thu dung dịch Y 2,24 lít khí H2 (đktc) Cho V ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y, khuấy phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,34 gam kết tủa Giá trị lớn V A 70 B 80 C 100 D 110 Câu 12: Hỗn hợp X gồm Na Ba Na chiếm 14,375% khối lượng Hòa tan hồn tồn m gam X vào nước thu 1,344 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y Hấp thu hồn tồn 2,016 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng kết tủa thu A 7,88 gam B 2,14 gam C 5,91 gam D 3,94 gam DẠNG III KIM LOẠI IA, IIA, OXIT Al2O3 VÀO NƯỚC Câu 13: Cho 46,6 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba Al2O3 (trong oxi chiếm 30,9% khối lượng) tan hết vào nước thu dung dịch Y 8,96 lít H2 (đktc) Cho 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Giá trị m A 7,8 B 35,1 C 27,3 D Câu 14: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp gồm Ba Al2O3 vào nước thu dung dịch X 0,2 mol H2 Sục khí CO2 tới dư vào X, xuất 11,7 gam kết tủa Giá trị m A 37,60 B 21,35 C 42,70 D 35,05 DẠNG IV BÀI TẬP LIÊN QUAN NHÔM VÀ OXIT NHƠM Câu 15: Hồ tan a gam Al vào 450 ml dung dịch NaOH 1M thu 13,44 lít H2 (đktc) dung dịch A Hoà tan b gam Al vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu 3,36 lít H2 (đktc) dung dịch B Trộn dung dịch A với dung dịch B đến phản ứng hoàn tồn thu m gam kết tủa Giá trị m A 7,8 B 3,9 C 35,1 D 31,2 Câu 16 Cho 12,9 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng Sau phản ứng hồn tồn thu dung dịch Y thấy 3,36 lít H2 (đktc) Thêm 150 ml dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch Y, thu kết tủa có khối lượng A 7,8 gam B 23,4 gam C 19,5 gam D 15,6 gam Câu 17: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc thu 8,424 gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 33,552 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 18: Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 x(M) thu 42,75 gam kết tủa Thêm tiếp 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào hỗn hợp phản ứng lượng kết tủa thu 94,2375 gam Giá trị x A 0,15 B 0,25 C 0,3 D 0,45 DẠNG V OXIT KIM LOẠI IA, IIA VÀO NƯỚC Câu 1: Hỗn hợp X gồm: Na, Ca, Na2O CaO Hòa tan hết 5,13 gam hỗn hợp X vào nước thu 0,56 lít H2 (đktc) dung dịch kiềm Y có 2,8 gam NaOH Hấp thụ 1,792 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 6,0 C 7,2 D 4,8 Câu 2: Hòa tan hồn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu 8,96 lít hỗn hợp khí có tỉ khối H2 16,75 dung dịch Y có nồng độ 51,449% Cô cạn Y thu 170,4 gam muối Giá trị m A 50,4 B 23,8 C 50,6 D 37,2 Câu Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca CaO Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu 3,248 lit khí (đktc) dung dịch Y Trong Y có 12,35 gam MgCl2 Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ thu dung dịch Z Cơ cạn Z thu m gam muối khan Giá trị m A 36 B 31,92 C 29,2 D 34,64 Truy cập trang facebook :Học Hóa Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn: Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline : 0164.947.3412 BÀI GIẢI CHI TIẾT DẠNG I KIM LOẠI IA, IIA VÀO NƯỚC Câu 1: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm kim loại hóa trị oxit kim loại hóa trị vào nước dư Sau phản ứng xong 500 ml dung dịch X chứa chất tan 4,48 lít khí H2 Nồng độ mol dung dịch X A 0,25 M B 0,2M C 0,3M D 0,4 M GIẢI Gọi KL hóa trị R 2R + 2H2O → 2ROH + H2 Vì thu chất tan → oxit kim loại hóa trị khơng tác dụng với nước mà tác dụng với ROH sinh 2ROH + MO → R2MO2 + H2O 0,2  0,4 M Ta có : nROH = nH2 = 0,2.2 = 0,4 mol → n R2MO2 = 0,2 mol → CM = 0,5 Câu 2: Hòa tan 10,65 gam hỗn hợp gồm oxit kim loại kiềm oxit kim loại kiềm thổ dung dịch HCl dư dung dịch X Cô cạn dung dịch X, lấy muối khan đem điện phân nóng chảy hồn tồn thu 3,36 lít khí (đo đktc) anot a (gam) hỗn hợp kim loại catot Giá trị a A 9,45 B 8,25 C 9,05 D 5,85 Giải Khí thu Cl2 : nCl2 =0,15 mol → BT Cl : nHCl = 2nCl2 = 0,3 mol R2On + 2nHCl → 2RCln + nH2O Ta thấy : nO (trong oxit) = nHCl → nO = 0,15 mol → mKL = 10,65 – mO = 10,65 – 0,15.16 =8,25 Câu Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na Ba vào nước thu 300 ml dung dịch X có pH =13 Trung hòa dung dịch X dung dịch HCl cạn thu 2,665 gam muối khan Giá trị m A.1,6 B.2,1 C.1,92 D.1,45 Giải: pH= 13 → pOH = 14-13= → [OH-] = 0,1 → nOH- = 0,3.0,1=0,03 mol OH- + H+ → H2O nHCl = nOH- = 0,03 mol → mCl- = 0,03.35,5 =1,065 gam → mKL = mmuối – mCl- = 2,665 – 1,065 =1,6 gam Câu 4: Cho 0,5 gam hỗn hợp X gồm Li, Na, K vào nước thu lít dung dịch có pH = 12 Trộn gam hỗn hợp X 5,4 gam bột Al cho vào nước đến phản ứng hồn tồn có V lít khí (đktc).Giá trị V A 10,304 B 8,064 C 11,648 D 8,160 Giải pH= 12 → pOH = 14-12= → [OH-] = 0,01 → nOH- = 2.0,01=0,02 mol Trong gam X : nOH- = 0,02.8/0,5 =0,32 mol Cho nhôm vào dung dịch X : 2Al + 2OH- + 2H2O → 2AlO2- + 3H2 0,2 0,32 Như OH dư → nH2 = 0,2.3/2 = 0,3 mol nH2 X tác dụng H2O : nH2 = 2nOH- = 0,32/2 =0,16 → V thu = (0,3+0,16).22,4 = 10,304 lít Câu 5: Hòa tan 17 gam hỗn hợp X gồm K Na vào nước dung dịch Y 6,72 lít H2 (đktc) Để trung hòa nửa dung dịch Y cần dùng dung dịch hỗn hợp H2SO4 HCl (tỉ lệ mol 1:2) Tổng khối lượng muối tạo Truy cập trang facebook :Học Hóa Thông Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn: Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline : 0164.947.3412 A 20,65 gam B 14,97 gam C 42,05 gam D 21,025 gam Giải nH2 = 0,3 mol → nOH- = 2nH2 = 0,6 mol Gọi a số mol H2SO4 → nHCl = 2a Tổng số mol H+ : 2a + 2a = 4a H+ + OH- → H2O nH+ = nOH- → 4a = 0,6 → a= 0,15 mol mmuối = mKL + mSO42- + mCl- = 17 + 0,15.96 + 0,3.35,5 =42.05 gam Câu Cho 8,5 gam hỗn hợp gồm Na K vào 100 ml H2SO4 0,5M HCl 1,5M 3,36 lít khí (đktc) Cơ cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu gam chất rắn khan A 19,475 gam B 18,625 gam C 20,175 gam D 17,975 gam Giải 2R + 2H2O → 2ROH + H2 0,15 nH2 = 0,15 mol → nOH = 0,3 mol nH2SO4 = 0,05 mol , nHCl = 0,15 mol → tổng số mol H+ = 0,05.2 + 0,15 = 0,25 mol OH- + H+ → H2O 0,3 0,25 OH dư : 0,3-0,25 = 0,05 mol mrắn = 8,5 + 0,05.17 + 0,05.96 + 0,15.35,5 = 19,475 gam DẠNG II KIM LOẠI IA, IIA , Al VÀO NƯỚC Câu Cho hỗn hợp Na, Al vào nước dư thu 4,48 lit H2 (đktc) dung dịch X chứa chất tan Sục CO2 dư vào dung dịch X thu gam kết tủa ? A 7,8 gam B 10,4 gam C 15,6 gam D 3,9 gam Giải Na + H2O + CO2   Dung dịch X (NaAlO2)   Al(OH)3 Al Na + H2O → NaOH + H2 a a 0,5a Al + NaOH + H2O →NaAlO2 + H2 a a 1,5a Vì thu chất tan nên NaOH hết, Al hết → 0,5a + 1,5a = 0,2 → a = 0,1 mol → BT Al : nAl(OH)3 = 0,1 → m = 7,8 gam Câu 8: Chia m gam hỗn hợp gồm Al Na làm hai phần nhau: - Phần cho vào nước dư thu 13,44 lít khí (đktc) - Phần cho vào dung dịch HCl dư thu 20,16 lít khí (đktc), giá trị m A 33 gam B 40,8 gam C 20,4 gam D 43,8 gam Vì cho phần vào HCl lượng khí hydro nhiều → phần : Al tan chưa hết Na + H2O → NaOH + H2 a a 0,5a Truy cập trang facebook :Học Hóa Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn: Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline : 0164.947.3412 H2 a a 1,5a Ta có : 0,5a + 1,5a= 0,6 → a =0,3 mol Al + NaOH + H2O →NaAlO2 + Lượng hydro chênh lệch Al tan thêm : nAl = 2.0,3  0,2 → nAl = 0,2 + 0,3= 0,5 mol mhỗn hợp = mNa + mAl = (0,3.23 + 0,5 27 ).2=40,8 gam Câu 9: Hỗn hợp X gồm Na, Ba Al –Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu dung dịch X 12,32 lít H2 (đktc) –Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Y H2 Cô cạn dung dịch Y thu 66,1 gam muối khan Giá trị m A 36,56 gam B 31,36 gam C 27,05 gam D 24,68 gam Giải: Na + H2 O Ba 12,32 lít H2 + dung dịch X Al + HCl Dung dịch Y (66,1 gam) Câu 10: Một hỗn hợp X gồm Na, Al, Fe (với tỉ lệ Na : Al : 4) tác dụng với H2O dư thu V lít khí, dung dịch Y chất rắn Z Cho chất rắn Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 0,25V lít khí (các khí đo điều kiện) Thành phần % khối lượng Fe hỗn hợp X A.14,4% B 33,43% C 34,8% D 20,07% Na + H2O → NaOH + H2 5a 5a 2,5a Al + NaOH + H2O →NaAlO2 + H2 4a 5a 6a 2V Ta có : 2,5a + 6a = V→ a = 17 17a NaOH dư : a mol → chất rắn Z Fe → nFe = 0,25V = 17a 56 100  34,8% %mFe = 17a 5a.23  4a.27  56 Câu 11: Hòa tan hỗn hợp X gồm Al Na (tỉ lệ mol tương ứng : 2) vào nước dư, thu dung dịch Y 2,24 lít khí H2 (đktc) Cho V ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y, khuấy phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,34 gam kết tủa Giá trị lớn V A 70 B 80 C 100 D 110 Na + H2O → NaOH + H2 Truy cập trang facebook :Học Hóa Thông Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn: Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline : 0164.947.3412 2a 2a a H2 a 2a 1,5a NaOH dư → a + 1,5a = 0,1 → a =0,04 mol Kết tủa thu Al(OH)3 → nAl(OH)3 = 0,03 mol NaAlO2 (0,04 mol) + HCl Al(OH)3 (0,03 mol) + AlCl3 + NaCl NaOH dư ( 0,04 mol) BT Al : nAlCl3 = 0,04 – 0,03 = 0,01 mol BT Na : nNa = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol BT Cl : nHCl = 0,08 + 0,01.3 = 0,11 mol→ V = 110 ml Câu 12: Hỗn hợp X gồm Na Ba Na chiếm 14,375% khối lượng Hòa tan hồn tồn m gam X vào nước thu 1,344 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y Hấp thu hồn tồn 2,016 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng kết tủa thu A 7,88 gam B 2,14 gam C 5,91 gam D 3,94 gam Na + H2O Dung dịch X + 1,344 lít H2 Ba + CO2 Al + NaOH + H2O →NaAlO2 + Dung dịch Y + BaCO3 kết tủa Ta có : 0,5a + b = 0,06 23a 14,375  137b 85,625 Giải hệ : a=0,04 , b=0,04 nOH- = a + 2b = 0,12 mol OH- + CO2 → HCO30,09 0,09 0,09 OH + HCO3- → CO32− + H2O 0,03 0,03 2+ 2− Ba + CO3 → BaCO3 0,04 0,03 nBaCO3 = 0,03 mol → m =5,91 gam DẠNG III KIM LOẠI IA, IIA, OXIT Al2O3 VÀO NƯỚC Câu 13: Cho 46,6 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba Al2O3 (trong oxi chiếm 30,9% khối lượng) tan hết vào nước thu dung dịch Y 8,96 lít H2 (đktc) Cho 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Giá trị m A 7,8 B 35,1 C 27,3 D Giải m %mO = O 100  mO  14,4 gam → nO =0,9 mol → nAl2O3 = 0,3 mol 46,6 nOH- = 2nH2 = 0,4.2 = 0,8 mo Al2O3 + 2OH → 2AlO2- + H2O 0,3 0,6 OH dư = 0,8-0,6 = 0,2 mol Truy cập trang facebook :Học Hóa Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn: Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline : 0164.947.3412 AlO2- (0,6 mol) + HCl Al(OH)3 + Al3+ + Cl- OH dư ( 0,2 mol) nHCl = nOH + 4nAlO2- - 3nAl(OH)3 → 1,55 = 0,2 + 0,6 – 3nAl(OH)3 → nAl(OH)3 =0,35 mol → m =27,3 gam Câu 14: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp gồm Ba Al2O3 vào nước thu dung dịch X 0,2 mol H2 Sục khí CO2 tới dư vào X, xuất 11,7 gam kết tủa Giá trị m A 37,60 B 21,35 C 42,70 D 35,05 Giải nAl(OH)3 = 0,15 mol Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 0,2 0,2 0,2 Ba(OH)2 + Al2O3 →Ba(AlO2)2 + H2O 0,2 0,2 Nếu Ba(OH)2 hết nBa(AlO2)2 = 0,2 mol → BT Al : nAl(OH)3 = 0,4 → m = 31,2 > 11,7 gam → Ba(OH)2 dư Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2O a a a Ba(OH)2 dư Kết tủa thu Al(OH)3 CO2 dư nên không thu BaCO3 BT Al : nAl(OH)3 = 2a → 2a = 0,15 → a =0,075 mol → mAl2O3 = 7,65 gam mhỗn hợp = 7,65 + 0,2.137 =35,05 gam DẠNG IV BÀI TẬP LIÊN QUAN NHƠM VÀ OXIT NHƠM Câu 15: Hồ tan a gam Al vào 450 ml dung dịch NaOH 1M thu 13,44 lít H2 (đktc) dung dịch A Hồ tan b gam Al vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu 3,36 lít H2 (đktc) dung dịch B Trộn dung dịch A với dung dịch B đến phản ứng hồn tồn thu m gam kết tủa Giá trị m A 7,8 B 3,9 C 35,1 D 31,2 Giải Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 0,6 nNaOH phản ứng = 0,4 mol → nNaOH dư = 0,05 mol → Dung dịch A gồm NaAlO2 NaOH Al + 3HCl → AlCl3 + H2 0,15 mol nHCl phản ứng =0,3 mol → nHCl dư = 0,1 mol → Dung dịch B gồm AlCl3 HCl dư Trộn dung dịch A vào dung dịch B HCl + NaOH → NaCl + H2O 0,05 0,05 mol HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl 0,05 0,4 NaAlO2 dư → nAl(OH)3 thu = 0,05 mol → mAl(OH)3 = 3,9 gam Câu 16 Cho 12,9 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng Sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y thấy 3,36 lít H2 (đktc) Thêm 150 ml dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch Y, thu kết tủa có khối lượng - Truy cập trang facebook :Học Hóa Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn: Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline : 0164.947.3412 A 7,8 gam B 23,4 gam C 19,5 gam D 15,6 gam Giải Al H2 (0,15 mol) + 0,15 mol H2SO4 + 0,4 mol NaOH 12,9 NaAlO2 m gam kết tủa (Al(OH)3) gam Al2O3 nH2= 0,15 mol → nAl = 0,1 mol → mAl = 2,7 gam → mAl2O3 =10,2 gam → nAl2O3 = 0,1 mol BT Al : nNaAlO2 = 0,1 + 0,1.2= 0,3 mol Mà nNaOH = 0,4 mol → Nếu có muối NaAlO2 khơng BT Na → NaOH dư : 0,4-0,3 =0,1 mol Dung dịch Y gồm NaAlO2 NaOH dư Cho H2SO4 vào dung dịch Y nH+ = 0,3 mol H+ + OH- → H2O 0,1 + H + AlO2- + H2O → Al(OH)3 0,2 0,3 AlO2- dư → nAl(OH)3 = 0,2 mol → m = 15,6 gam Câu 17: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc thu 8,424 gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 33,552 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Giải AlCl3 x M + 0,612 mol NaOH 400 ml 8,424 gam tủa (Al(OH)3) Al2(SO4)3 y M + BaCl2 33,552 gam kết tủa (BaSO4) nBaSO4 =0,144 mol → BT S : nAl2(SO4)3 = 0,048 mol → y =0,12 M nAl3+ = 0,4x + 0,048.2 = 0,4x + 0,096 nAl(OH)3 thu =0,108 mol , nNaOH = 0,612 mol Ta có : nOH- = 4nAl3+ - nAl(OH)3 → 0,612 = 4.(0,4x + 0,096) – 0,108 → x =0,21 →x:y= DẠNG V OXIT KIM LOẠI IA, IIA VÀO NƯỚC Câu 1: Hỗn hợp X gồm: Na, Ca, Na2O CaO Hòa tan hết 5,13 gam hỗn hợp X vào nước thu 0,56 lít H2 (đktc) dung dịch kiềm Y có 2,8 gam NaOH Hấp thụ 1,792 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 6,0 C 7,2 D 4,8 Giải Na H2 (0,025 mol) + H2O + SO2 (1,792 lít) Ca dung dịch Y ( 2,8 gam NaOH) m gam kết tủa Na2O CaO 5,13 gam Truy cập trang facebook :Học Hóa Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn: Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline : 0164.947.3412 Đưa hỗn hợp : Na , Ca , O nNaOH = 0,07 mol → BT Na : nNa = 0,07 mol Ta có : 0,07 23 + 40x + 16y = 5,13 BT e : 0,07 + 2x – 2y = 0,025.2 Giải hệ : x=0,06 , y=0,07 BT Ca: nCa(OH)2= 0,07 mol nOH- = 0,07 + 0,07.2 = 0,21 mol nSO2 =0,08 OH- + SO2 → HSO30,08 0,08 OH + HSO3 → SO32− + H2O 0,08 0,08 OH dư Ca2+ + SO32− → CaSO3 0,06 0,08 SO32− dư nCaSO3 = 0,06 mol → m =7,2 gam Câu 2: Hòa tan hồn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu 8,96 lít hỗn hợp khí có tỉ khối H2 16,75 dung dịch Y có nồng độ 51,449% Cô cạn Y thu 170,4 gam muối Giá trị m A 50,4 B 23,8 C 50,6 D 37,2 Giải Na m gam Na2O + H2SO4 40% H2 8,96 lít NaOH CO2 cạn Na2CO3 dung dịch Y 170,4 gam muối (Na2SO4 51,449%) M  16,75.2  33,5 Hỗn hợp khí gồm CO2 (x mol) H2 (y mol) Ta có : x + y = 0,4 (44-33,5)x + (2-33,5) y = Giải hệ: x=0,3 , y =0,1 BT C : nNa2CO3 = 0,3 mol nNa = 2nH2 = 0,2 mol nNa2SO4 = 1,2 mol → BT S : nH2SO4 = 1,2 → mH2SO4 = 117,6 gam → mdd H2SO4 = 117,6.100  294 40 mdd sau phản ứng = m + 294 – mCO2 – mH2 = m + 280,6 170,4.100 170,4.100 C % Na2SO4  100  51,449  100  m =50,6 gam m  280,6 m  280,6 Câu Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca CaO Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu 3,248 lit khí (đktc) dung dịch Y Trong Y có 12,35 gam MgCl2 Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ thu dung dịch Z Cô cạn Z thu m gam muối khan Giá trị m A 36 B 31,92 C 29,2 D 34,64 Giải Truy cập trang facebook :Học Hóa Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn: Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline : 0164.947.3412 10,72 gam Mg MgO Ca CaO + HCl 3,248 lít H2 dung dịch Y ( 12,35 gam MgCl2) + H2SO4 m gam muối khan Đưa hỗn hợp : Mg , Ca, O nMgCl2 =0,13 mol → BT Mg : nMg = 0,13 mol Theo đề cho : 0,13.24 + 40x + 16y = 10,72 BT electron : 0,13.2 + 2x – 2y = 0,145.2 Giải hệ : x=0,14 mol , y =0,125 mol BT Ca : nCaCl2 = 0,14 mol Khi cho X tác dụng H2SO4 thu m gam muối mmuối = mCaSO4 + mMgSO4 = 0,14.136 + 0,13.120 =34,64 Truy cập trang facebook :Học Hóa Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng ... 16y = 10,72 BT electron : 0,13.2 + 2x – 2y = 0,145.2 Giải hệ : x=0,14 mol , y =0,125 mol BT Ca : nCaCl2 = 0,14 mol Khi cho X tác dụng H2SO4 thu m gam muối mmuối = mCaSO4 + mMgSO4 = 0,14.136 + 0,13.120
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (1) , Cac de luyen thi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay