bai tap do thi

9 121 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:53

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN BẰNG ĐỒ THỊ Câu : Khi nhỏ từ từ đến dư dd HCl vào dd hỗn hợp Soá mol Al(OH)3 gồm x mol Ba(OH)2 y mol Ba[Al(OH)4]2 (hoặc Ba(AlO2)2), kết thí nghiệm biểu diễn đồ 0,2 thị sau: Giá trị x y 0,3 0,1 A 0,10 0,30 B 0,10 0,15 C 0,05 0,15 D 0,05 0,30 0,7 Soá mol HCl Câu : Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 Al2(SO4)3 ta có đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 sau Dựa vào đồ thị xác định giá trị x làA 0,28 (mol) B 0,3 (mol) C 0,2 (mol) D 0,25 (mol) Câu 3: Khi sục từ từ đến dư CO vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH b mol Ca(OH) 2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau Tỉ lệ a : b A : B : D : C : Câu : Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH) 0,2M vào 100 ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM Mối quan hệ khối lượng kết tủa số mol OH - biểu diễn đồ thị sau: Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH) 0,2M NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A khối lượng kết tủa thu bao nhiêu? A 5,44 gam B 4,66 gam C 5,70 gam D 6,22 gam Câu : Cho m gam Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau: Giá trị a là: A 0,48 B 0,36 C 0,42 D 0,40 C 0,42 D 0,40 n�CaCO3 0,5 0,5 1,4 nCO2 Câu 6: Dung dịch chứa a mol Ba(OH) Thêm m gam NaOH vào A sau sục CO dư vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị (hình bên) Giá trị (a+m) : A 20,5 B 20,6 C 20,4 D 20,8 C 20,4 D 20,8 Câu 7: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau Tỉ lệ a: b làA 4: B 2: C 1: D 2: Câu 8: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH 0,1M vào 300 ml dung dịch hổn hợp gồm H 2SO4 a mol/lít Al2(SO4)3 b mol/lít Đồ thị mơ tả phụ thuộc số mol kết tủa Al(OH)3 vào số mol NaOH dùng.Tỉ số a/b gần với giá trị sau A 1,7 B 2,3 C 2,7 D 3,3 Câu 9: Khi nhúng Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO 3)2 b mol HCl ta có đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng Mg vào thời gian phản ứng biểu diễn hình vẽ đây: Sau phản ứng xảy hoàn toàn rút Mg ra, thu NO sản phẩm khử N+5 Tỉ lệ a : b A : 10 B : 12 C : D : Câu 10 Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ca(OH)2 Na[Al(OH)4] Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng biểu diễn đồ thị hình vẽ Giá trị m x A 39 gam 1,013 mol B 66,3 gam 1,13 mol C 39 gam 1,13 mol D 66,3 gam 1,013 mol m mkt (gam) 27,3 số mol CO2 0,74 x Câu 11 Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 AlCl3 khối lượng kết tủa sinh biểu diễn đồ thị sau Giá trị x gần với giá trị sau đây? A 0,029 B 0,025 C 0,019 D 0,015 8,55 m mkt (gam) x 0,0 y số mol Ba(OH)2 x y8 Câu 12 Điện phân 400 ml dung dịch gồm NaCl, HCl CuSO4 0,02M với điện cực trơ ngăn xốp Cường độ đòng điện 1,93 A Coi thể tích dung dịch khơng thay đổi q trình điện phân Chỉ số pH theo thời gian biểu diễn đồ thị sau Giá trị x hình vẽ A 3600 B 1200 C 3000 C 1800 pH 13 t (s) x Câu 13 Đồ thị sau biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào 100 ml dung dịch chứa HCl AlCl3 Nồng độ mol HCl AlCl3 ban đầu A 0,8M 0,5M B 0,7M 0,6M C 0,4M 0,6M D 0,7M 0,5M x 2,34 Câu 14: Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch có chứa đồng thời b mol KAlO2 2b mol KOH, kết thí nghiệm mơ tả đồ thị sau: Giá trị a A 0,325 B 0,375 C 0,350 D 0,400 Câu 15: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa FeCl AlCl3 thu đồ thị sau Giá trị n gần với giá trị sau đây? A 84 gam B 81 gam C 83 gam D 82 gam mkt (gam) y 0,16 0,24 z số mol NaOH Câu 16: Hỗn hợp X gồm Cu Al2O3 có tỷ lệ mol tương ứng : Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu chất rắn Y dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau: Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO dư thu x mol khí NO2 (sản phẩm khử nhất) Giá trị x là:A 0,36 B 0,40 C 0,42 D 0,48 Câu 17: Sục từ từ CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH) 0,5M, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau : Giá trị V là: A 0,1 B 0,05 C 0,2 D 0,8 Câu 18: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH b mol KHCO3 kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tỉ lệ a:b là: A 3:1 B 2:1 C 1:3 D 2:5 Câu 19: x mol CO2 vào dd a mol Ba(OH) b mol NaOH sinh c mol kết tủa kết ta đồ thị sau Giá trị a A.0,1 B 0,15 C.0,2 D.0,25 Câu 20: Nhỏ từ từ dung dịch chứa HCl vào 100ml dung dịch A chứa hỗn hợp chất tan NaOH 0,8M K2CO3 0,6M Thấy lượng khí CO2 (mol) theo đồ thị sau Giá trị y : A 0,028 B 0,014 C 0,016 D 0,024 Câu 21 : Nhỏ từ từ dd chứa a mol H 3PO4 lít dd Ca(OH)2 0,0165M Kết thu biểu diễn đồ thị sau: Giá trị x là: A 0,028 B 0,020 C 0,022 D 0,024 Câu 22: Cho từ từ dd NaOH 1,5M phản ứng với lít dung dịch Al(NO3)3 Khối lượng kết tủa thu có quan hệ với thể tích dd NaOH hình vẽ: a Nồng độ dung dịch Al(NO3)3 ban đầu là: A 0,05M B 0,08M C 0,12M D 0,1M b Nồng độ CM NaNO3 NaAlO2 sau phản ứng có giá trị gần là: A 0,291; 0,123 B 0,213; 0,146 C 0,242; 0,048 D 0,296; 0,048 Câu 23: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol) Tỷ lệ x : y là: A : B 7: C : D : nAl(OH)3 a 0,5a Câu 24: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 phản ứng kết thúc Kết thí nghiệm thể đồ thị sau: Giá trị x đồ thị A 0,2 B 0,3 C 0,4 D 0,5 Câu 25: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X (chứa m (gam) NaOH a mol Ca(OH)2) Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Giá trị m a là: A 48 1,2 B 36 1,2 C 48 0,8 D 36 0,8 Câu 26: Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH Ba(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn theo sơ đồ sau : Tổng nồng độ phần trăm khối lượng chất tan dung dịch sau phản ứng A 51,08% B 42,17% C 45,11% D 55,45% x y Câu 27: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4 , kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu chất tính theo đơn vị mol):Giá trị x là: A 0,125 B 0,177 C 0,140 D 0,110 Câu 28: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa ZnSO4 , kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau (số liệu chất tính theo đơn vị mol): Giá trị x A 0,20 B 0,15 C 0,11 D 0,10 Câu 29: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol NaOH y mol NaAlO2, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 30: Hòa tan hồn tồn 11,2 gam CaO H 2O dư thu dung dịch X Sục từ từ khí CO vào dung dịch X, qua trình khảo sát người ta lập đồ thị sau:Giá trị x là: A 0,025 B 0,020 C 0,040 D 0,050 m x Câu 31 Cho từ từ dung dịch HCl 1M đến dư 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 NaHCO3 Phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch X vào 175 ml dung dịch HCl 1M, thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 2,128 B 1,232 C 2,800 D 3,920 Câu 32:Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp Al Mg V ml dung dịch HNO3 2,5M Kết thúc phản ứng thu dung dịch X (không chứa muối amoni) 0,084 mol hỗn hợp khí gồm N2 N2O có tỉ khối so với oxi 31 : 24 Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị hình vẽ đây: Giá trị m V A 6,36 378,2 B 7,80 950,0 m 17,45 nCO2 C 8,85 250,0 D 7,50 387,2 0,05 0,1425 Vdd NaOH 2M Câu 33: Cho từ từ dung dịch NaOH 0,5M vào 100 ml dung dịch FeCl3 aM AlCl3 bM, thấy xuất kết tủa, kết tủa cực đại sau kết tủa bị hòa tan phần Đồ thị biểu diễn mối quan hệ số mol kết tủa số mol NaOH cho vào hình vẽ: Giá trị a b A 0,10và 0,05 B 0,10 0,30 C 0,20 0,02 D.0,30 0,10 D.0,30 0,10 Câu 34: Cho m (gam) hỗn hợp K Ba vào lượng nước dư thu dung dịch X V lit khí (đktc) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Khối lượng K có m gam hỗn hợp A 13,8 gam B 11,7 gam C 7,8 gam D 31,2 gam Số mol BaCO3 0,1 0,05 0,1 Câu 35: Sục khí CO2 vào dung dịch chứa a mol NaOH b mol Ba(OH)2 Khối lượng kết tủa phụ thuộc vào số mol CO2 theo đồ thị sau: Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 36: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tỉ lệ a : b A : B : C : D : mkt 15,75 9,85 0,23 nCO2 2,8 nNaOH nAl (OH )3 0,4 Câu 37: Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH Ba(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tổng nồng độ phần trăm khối lượng chất tan Số mol CO2 0,35 0,8 dung dịch sau phản ứng A 51,08% B 42,17% C 45,11% D 55,45% Câu 38: Cho CO2 từ từ vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca()H)2 KOH Số mol kết tủa sinh phụ thuộc vào số mol CO2 biểu diễn theo đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol): Giá trị x A 0,12 B 0,10 C 0,13 D 0,11 Câu 39: Cho m gam hỗn hợp gồm Na Ba vào nước dư, thu V lít khí H2 (đktc) dung dịch X Hấp thụ khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch X Lượng kết tủa thể đồ thị sau Giá trị m V A 16 3,36 B 22,9 6,72 C 32 6,72 D 3,36 8,96 nBaCO3 0,2 Câu 40: Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH y mol NaAlO2 Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biểu diễn đồ thị bên Giá trị x y A 0,30 0,30 B 0,30 0,35 C 0,15 0,35 D 0,15 0,30 0,4 nAl ( OH )3 Câu 41: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dd chứa a mol Na2SO4 b mol Al2(SO4)3 Lượng kết tủa tạo biểu diễn đồ thị bên Giá trị a A 0,03 B 0,06 C 0,08 D 0,30 Câu 42: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 CaC2 Cho 40,3 gam X vào H2O dư, thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2) Đốt cháy Z thu 20,16 lít khí CO2 (đktc) 20,7 gam H2O Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, kết biểu diễn theo hình vẽ sau Giá trị x gần với giá trị sau đây? n nCO2 A 2,2 B 1,6 C 2,4 D 1,8 3a 2a 0,56x 0,68x nHCl Câu 30: Đồ thị sau biểu diễn biến thiên pH dd theo thời gian khí điện phân liên tục dd NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn? nkết tủa 3a 2a 0,56x 0,68x nHCl ... N2O có tỉ khối so với oxi 31 : 24 Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X lượng kết tủa biến thi n theo đồ thị hình vẽ đây: Giá trị m V A 6,36 378,2 B 7,80 950,0 m 17,45 nCO2 C 8,85 250,0 D... sau đây? n nCO2 A 2,2 B 1,6 C 2,4 D 1,8 3a 2a 0,56x 0,68x nHCl Câu 30: Đồ thị sau biểu diễn biến thi n pH dd theo thời gian khí điện phân liên tục dd NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn? nkết tủa
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap do thi , bai tap do thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay