Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

130 46 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:51

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG THANH HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU CƠNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG THANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU CÔNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung nghiên cứu thực Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm kết nghiên cứu luận văn! Học viên Lê Thị Hồng Thanh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thày, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Đặc biệt TS Nguyễn Thị Hồng Liên - Người hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế QTKD tạo điều kiện để tơi hồn thành khố học trình bày luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, phòng ban, đồng nghiệp Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên chia sẻ nhiều liệu kinh nghiệm quý báu liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Học viên Lê Thị Hồng Thanh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SỐT CHI ĐẦU CƠNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận kiểm soát chi đầu công qua Kho bạc Nhà nước 1.1.1 Những vấn đề đầu công 1.1.2 Chi đầu công qua KBNN 1.1.3 Kiểm soát chi đầu công qua KBNN 13 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác kiểm sốt chi đầu cơng qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 22 1.2.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 22 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút công tác kiểm sốt chi đầu cơng qua KBNN Thái Nguyên 24 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 26 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 27 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 27 iv 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 29 2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá đầu công địa bàn tỉnh Thái Nguyên 29 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá cơng tác kiểm sốt chi đầu công qua KBNN Thái Nguyên 30 Chương THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU CƠNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN 32 3.1 Khái quát Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 32 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển KBNN Thái Nguyên 32 3.1.2 Chức nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 33 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 34 3.1.4 Đặc điểm địa bàn có ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi đầu công qua KBNN Thái Nguyên 36 3.1.5 Khái quát tình hình thực nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 20142016 KBNN Thái Nguyên 36 3.2 Thực trạng công tác kiểm sốt chi đầu cơng qua KBNN Thái Ngun 39 3.2.1 Chi đầu công qua KBNN Thái Nguyên 39 3.2.2 Kiểm soát chi đầu công qua KBNN Thái Nguyên 45 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu công qua KBNN Thái Nguyên 60 3.3.1 Yếu tố khách quan 60 3.3.2 Yếu tố chủ quan 66 3.4 Đánh giá công tác kiểm sốt chi đầu cơng qua KBNN Thái Ngun 69 3.4.1 Kết đạt 69 3.4.2 Hạn chế 71 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 72 v Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU CƠNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN 74 4.1 Định hướng mục tiêu kiểm sốt chi đầu cơng qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đến năm 2020 74 4.1.1 Quan điểm chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước nói chung 74 4.1.2 Định hướng 75 4.1.3 Mục tiêu 77 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu cơng qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 78 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức, máy quản lý quản lý dự án đầu công 78 4.2.2 Hoàn thiện khâu quản lý dự án đầu công 83 4.2.3 Nâng cao hiệu tổ chức máy cán kiểm soát chi 89 4.2.4 Tổ chức kiểm soát, toán vốn đầu đảm bảo hiệu 91 4.2.5 Thực tốt giao dịch cửa thời gian kiểm soát 94 4.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi đầu công KBNN 95 4.2.7 Tăng cường quản lý vốn đầu công 96 4.2.8 Hồn thiện chế, sách quản lý dự án đầu công địa bàn 99 4.2.9 Tăng cường công tác phối hợp đơn vị q trình kiểm sốt chi vốn ĐTC 100 4.3 Kiến nghị 101 4.3.1 Đối với phủ 101 4.3.2 Đối với Bộ ngành liên quan 108 4.3.3 Kiến Nghị KBNN Trung ương 110 4.3.4 Đối với UBND tỉnh Thái Nguyên 110 4.3.5 Kiến nghị với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 111 KẾT LUẬN 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC 118 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL : Bản quản lý CNH-HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ĐT : Đầu FDI : Đầu trực tiếp nước GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GDP : Chỉ số giảm phát GPMB : Giải phóng mặt GTGT : Giá trị gia tăng ICOR : Hiệu suất sử dụng vốn KLHT : Khối lượng hồn thành KSC : Kiểm sốt chi KT-XH : Kinh tế - Xã hội NN & PTNT : Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NNL : Nguồn nhân lực NS : Ngân sách NSNN : Ngân sách nhà nước ODA : Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức PPP : Hình thức đối tác cơng TCS : Hệ thống liệu thu NSNN tập trung TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định UBND : Uỷ ban nhân dân VHTT&DL : Văn hố Thơng tin Du lịch XDCB : Xây dựng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Vốn đầu huy động địa bàn tỉnh Thái Nguyên 39 Bảng 3.2: Hiệu sử dụng vốn (ICOR) tỉnh Thái Nguyên 40 Bảng 3.3: Vốn đầu công phân theo đơn vị sử dụng cho chương trình mục tiêu quốc gia thực kiểm soát qua KBNN Thái Nguyên 42 Bảng 3.4: Vốn đầu công phân theo lĩnh vực kinh tế thực kiểm soát qua KBNN Thái Nguyên 43 Bảng 3.5: Thống kê tình hình số lượng hồ sơ mở tài khoản thực tốn vốn đầu cơng KBNN Thái Nguyên 50 Bảng 3.6: Tình hình thực hồ sơ pháp lý sử dụng toán vốn đầu công qua KBNN Thái Nguyên 53 Bảng 3.7: Tình hình kiểm tra hồ sơ tạm ứng, toán sử dụng tốn vốn đầu cơng qua KBNN Thái Ngun 55 Bảng 3.8: Giá trị toán vốn đầu công qua KBNN Thái Nguyên 56 Bảng 3.9: Tình hình kiểm tra hồ sơ tốn khối lượng hồn thành vốn đầu cơng qua KBNN Thái Ngun 58 Bảng 3.10: Tình hình kiểm sốt sử dụng vốn tốn đầu cơng qua KBNN Thái Nguyên 59 Bảng 3.11: Thống kê số lượng sách đầu cơng áp dụng địa bàn tỉnh Thái Nguyên 62 Bảng 3.12: Khả chi ngân sách địa bàn tỉnh Thái Nguyên 64 Bảng 3.13: Xếp hạng PCI tỉnh Thái Nguyên qua số năm 65 Bảng 3.14: Thống kê cán KBNN Thái Nguyên năm 2016 67 viii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Tổ chức máy Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 35 Sơ đồ 3.2: Quy trình thực kiểm sốt chi đầu cơng KBNN Thái Nguyên 45 Sơ đồ 3.3: Tổ chức máy quy trình quản lý cơng tác kiểm sốt chi đầu công KBNN Thái Nguyên 66 Biểu đồ 3.1: Chỉ số phát triển GDP địa bàn phân theo loại hình kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) 63 106 c Hoàn thiện chế quản lý tài - Về chế quản lý, tốn vốn đầu qua KBNN + Hồn thiện hồ sơ thủ tục gửi KBNN làm kiểm soát: Rà soát để sửa đổi, bổ sung quy định hồ sơ thủ tục gửi KBNN làm kiểm soát, đảm bảo cải cách thủ tục hành đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật Đầu công xây dựng (điều 12 Luật NSNN 2015) Xem xét để loại bỏ số hồ sơ: thuyết minh dự án, phương án GPMB (chỉ cần định phê duyệt dự án, kèm bảng tổng hợp chi phí đầu tư; GPMB cần định phê duyệt phương án, dự toán kèm dự toán đền bù); toán phê duyệt toán cần định phê duyệt tốn cảu cấp thẩm quyền (khơng cần báo cáo tốn định duyệt bao gồm tình hình cơng nợ) Đồng thời cần bổ sung thêm số hồ sơ như: văn phê duyệt chủ trương đầu tư, văn nghiệm thu (nghiệm thu hoàn thành hạng mục hoàn thành), văn bàn giao GPMB (trước tạm ứng xây lắp); bảng tổng hợp dự tốn cơng trình Rà sốt để sửa đổi, bổ sung mẫu biểu quy định thông 08/2016/TTBTC, cần bổ sung Bảng xác định giá trị khối lượng hồn thành đề nghị tốn trường hợp áp dụng hình thức trọn gói (thanh toán theo tỷ lệ %); Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành trường hợp phát sinh, điều chỉnh đơn giá (nhân công, máy thi công)… + Quy định rõ hồ sơ nội dung, thẩm quyền kiểm sốt đối vứi chi phí dự phòng (trường hợp hợp đồng trọn gói hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh); chi phí khác chi phí xây dựng cơng trình Đối với khoản phát sinh ngồi hợp đồng, cần quy định cụ thể hồ sơ làm kiểm soát (dự toán bổ sung kèm định phê duyệt; hợp đồng bổ sung…) Đối với điều khoản tạm ứng, toán cần quy định cụ thể phương pháp thỏa thuận hợp đồng chủ đầu nhà thầu mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng, số lần toán, thời điểm toán (quy định cụ thể chủ đầu nhà thầu khó xác định gói thầu chưa thực hiện)…Đối 107 với thu hồi tạm ứng, cần quy định rõ mức thu hồi tạm ứng lần (chẳng hạn tối thiếu 10% giá trị lần toán để tránh thu ứng theo chiếu lệ); trường hợp tốn giá trị khối lượng hồn thành theo hợp đồng gần 80% giá trị hợp đồng dư ứng, cần bổ sung văn cam kết chủ đầu thu hồi hết toán lần tiếp theo… + Quy định rõ nội dung kiểm soát, thẩm quyền trách nhiện Kho bạc kiểm sốt, tốn vốn đầu cơng (kiểm sốt nội dung gì: tính đầy đủ hồ sơ, tính pháp ký hồ sơ…); quy định rõ nội dung vai trò KBNN kiểm tra chủ đầu (thời điểm kiểm tra, nội dung kiểm tra, trách nhiệm…); nên quy định bước kiểm tra KBNN sử dụng vốn tạm ứng + Sửa đổi, bổ sung chế quản lý nguồn vốn ODA vốn vay nhà tài trợ cho phù hợp với Luật Đầu công Luật NSNN 2015 Nên quy định Ban quản lý mở tài khoản KBNN cấp (thay mở ngân hàng giao dịch thương mại nay) để mặt tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu giao dịch toán (chỉ đến KBNN giao dịch; đỡ bước rút vốn lòng vòng, góp phần chuyển tiền nhanh, kịp thời), mặt khác góp phần quản lý hiệu KBNN (số liệu xác, khớp kế hoạch thực hiện); thực quản lý kế hoạch trung hạn năm theo quy định Luật Đầu tư), quản lý kế hoạch hệ thống Tabmis để đảm bảo hiệu - Về chế quản lý dự án: Sửa đổi, bổ sung Thông 05/2014/TT-BTC cho phù hợp: nêu rõ tiêu chí để xác định ban quản lý theo nhóm; áp dụng chế tự chủ ban quản lý dự án nhóm I nhóm II; phát huy vai trò trách nhiệm quan tài cấp thẩm tra phê duyệt toán ban quản lý dự án (trước phê duyệt dự toán phải quan tài thẩm tra)… Từ tạo bình đẳng quản lý, sử dụng chi phí ban nhóm I nhóm II; hạn chế tùy tiện chi tiêu (chi khơng mục đích đối tượng quy định; thu nhập tăng thêm chưa xác định mức tiết kiệm chi hay chi thu nhập tăng thêm chưa hoàn thành nhiệm cụ khác theo năm kế hoạch…) 108 - Về quản lý cam kết chi: Hoàn thiện chế quản lý cam kết chi để nâng cao vai trò hiệu quản lý ngân sách, nâng cao kỷ luật kỷ cương quản lý tài chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu dự báo dòng tiền KBNN Nâng cấp Tabmis để đơn vị dự toán, chủ đầu tham gia giao diện để nâng cao hiệu quản lý (nhập dự toán vào Tabmis; theo dõi dự toán quản lý hợp đồng Tabmis; quản lý kế hoạch trung hạn…) Sửa đổi, bổ sung chế quản lý cam kết chi, khắc phục quy định không phù hợp như: quy định cam kết chi hợp đồng toán 01 lần; chủ đầu phải gửi cam kết chi chưa thơng báo kế hoạch quan tài chưa nhập dự tốn…bên cạnh cần quy định rõ hồ sơ làm nhập dự toán vào Tabmis quan tài chính; thời gian tối đa quan tài phải nhập dự tốn nhận kế hoạch vốn; quy định trách nhiệm chế tài xử lý chậm dự toán; xem xét đưa vào quy định xử phạt vi phạm hành quan, đơn vị chậm nhập dự toán vào Tabmis; bổ sung hình thức xử lý vi phạm chủ đầu chậm toán cho nhà thầu (quá ngày làm việc) 4.3.2 Đối với Bộ ngành liên quan - Bộ Kế hoạch Đầu tư: Kịp thời ban hành thông để cụ thể hóa nội dung quy định Luật Đầu công; tiếp thu ý kiến địa phương để kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung số nội dung không phù hợp với thực tế gây khó khăn cho địa phương triển khai kế hoạch trung hạn chủ trương đầu tư, quy trình lập thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; quy trình lập thẩm định, giao kế hoạch trung hạn năm Bộ kế hoạch đầu cần nghiên cứu để giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cương phân cấp ủy quyền cho tỉnh, tỉnh xa, điều kiện lại gặp nhiều khó khăn Phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định cụ thể nội dung giám sát cộng đồng 109 - Bộ Xây dựng: Rà soát, nghiên cứu tổng hợp ý kiến phản ánh từ bộ, địa phương để kiến nghị Chính phủ sủa đổi, bổ sung kịp thời số nội dung chưa phù hợp dự án quản lý, quản lý chi phí đầu dự án theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế dự toán Có chế kiểm sốt chặt chẽ hợp đồng điều chỉnh giá hợp đồng, kiểm soát tạm ứng vốn theo hợp đồng (nên quy định tạm ứng theo loại hình cơng trình theo tiến độ thực hiện, khơng nên quy định tạm ứng theo mức tối thiểu); kiểm soát lực ban quản lý dự án để nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn đầu - Bộ Tài chính: + Kịp thời ban hành Thông thay Thông 28/2012/TTBTC; Thông 85/2014/TT-BTC; Thông 05/2015/TT-BTC; Thông 219/2009/TT-BTC; Thông 218/2013/TT-BTC; phối hợp với Bộ, ngành liên quan sửa đổi Thơng liên tịch 26/2011/TTLT quản lý, tốn Chương trình MTQG Nơng thơn mới… cho phù hợp với pháp luật đầu công luật NSNN 2015 Có thơng hướng dẫn chế đặc thù quản lý, tốn vốn Chương trình Nơng thơn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo + Ban hành chế quản lý, kiểm soát vốn đầu đảm bảo phù hợp với pháp luật Đầu công xây dựng Luật NSNN 2015: quản lý ngân sách theo kế hoạch trung hạn, kiểm soát theo kết thực nhiệm vụ; hồ sơ, thủ tục nâng cao vai trò trách nhiệm quan Kho bạc kiểm sốt vốn đầu cơng (hạn chế việc quy định thẩm quyền không phù hợp để tránh tượng cán Kho bạc biết sai phải toán); nâng cấp ứng dụng Tabmis quản lý ngân sách theo trung hạn (quản lý kế hoạch, quản lý hợp đồng theo cam kết chi; quản lý dự án nằm thời kỳ kế hoạch); 110 4.3.3 Kiến Nghị KBNN Trung ương + Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung kịp thời ban hành quy trình kiểm soát toán vốn đầu nước nước thay định: Quyết định 25/2008/QĐ-KBNN; định 282/2012/QĐ-KBNN; Quyết định 1143/QĐ-KBNN theo hướng: thống quy trình kiểm sốt (trong nước, nước ngồi; chi đầu chi thường xuyên); quy định rõ nội dung, thẩm quyền cán kiểm soát chi kiểm soát; bổ sung bước kiểm tra chủ đầu tư; kiểm tra sau toán phù hợp với số yêu cầu nhiệm vụ áp dụng Luật NSNN 2015 định hướng ngành như: kiểm soát theo kết thực nhiệm vụ; cung cấp dịch vụ cơng; thống kiểm sốt chi đầu chi thường xuyên đầu mối; quy định thời gian kiểm soát co giãn để tránh gây áp lực cho cán kiểm soát, nâng cao chất lượng kiểm soát (tối đa 07 ngày, phấn đấu 03 ngày) + Tăng cường kiểm tra kết hợp hướng dẫn KBNN địa phương; kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh cho KBNN tỉnh, vướng mắc chế + Tăng cường tập huấn nên tổ chức tập huấn sở; dành nhiều thời gian giải đáp vướng mắc cho KBNN địa phương 4.3.4 Đối với UBND tỉnh Thái Nguyên - Kịp thời ban hành chế quản lý dự án đầu công địa bàn cho phù hợp với Luật Đầu công, Luật xây dựng, Luật Đấu thầu Nghị định Chính phủ hướng dẫn quản lý đầu công xây dựng - Tăng cường phân cấp phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (dự án 15 tỷ đồng); ban hành chế phối hợp quan trọng quản lý dự án đầu cơng; ban hành tiêu chí lựa chọn dự án đầu trung hạn Tăng cường đạo công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát đầu tư; tăng cường chế tài xử lý hành vi vi phạm quản lý khâu quản lý dự án đầu công: sai phạm đơn vị vấn; vi phạm quản lý hợp đồng; vi phạm quy định đấu thầu 111 4.3.5 Kiến nghị với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án - Tăng cường vai trò trách nhiệm Chủ đầu tư, BQLDA công tác quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ giao - Chủ đầu phải tổ chức đấu thầu rộng rãi tất dự án đầu cơng, đặc biệt cơng trình quan trọng Không hạn chế số lượng đơn vị tham gia đấu thầu, có bớt tác động cấp có thẩm quyền q trình tổ chức đấu thầu Việc cho nhiều đơn vị tham gia dự thầu hạn chế nhiều vấn đề thơng thầu trường hợp đơn vị thi cơng biết thông tin dự án có sức thương thuyết với tất nhà thầu muốn tham dự mặt khác sử dụng kinh phí để thương thuyết hiệu kinh doanh khơng đáp ứng chi phí tiêu cực phải bỏ - Các Chủ đầu nên thực đấu thầu sở thiết kế: Chuyển hướng chế đấu thầu sở khối lượng chế đấu thầu sở thiết kế Đấu thầu sở thiết kế việc bên mời thầu đưa vẽ thiết kế việc xác định khối lượng chi tiết giá bên dự thầu tính tốn, sở đảm bảo chất lượng giá hợp lý Lâu tồn quốc nói chung Thái Ngun nói riêng, việc đấu thầu hoàn toàn vào khối lượng mà bên mời thầu đưa sở nhà thầu chào thầu theo giá loại vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí máy thi cơng… mà loại giá không nhà thầu định, việc đưa giá vào giá dự thầu việc làm khơng mang tính tích cực nhà thầu Thực tất thơng tin mở, tạo điều kiện cho nhà thầu cạnh tranh lành mạnh liệt, đem lại hiệu đích thực cho kinh tế - Các chủ đầu cần có biện pháp ngăn chặn thơng tin rò rỉ thơng thầu q trình đấu thầu: Đây vấn đề thuộc ý thức người nên khó phát ngăn chặn biện pháp cụ thể, 112 góc độ hạn chế biện pháp như: Phê duyệt dự tốn gói thầu giá gói thầu thời điểm mở thầu, để hạn chế bớt lượng thơng tin bị rò rỉ; nâng cao vai trò trách nhiệm cấp Ủy Đảng, quyền nhằm giáo dục tốt cán tham gia thực hiện; thực chế đưa thông tin đấu thầu lên trang web địa phương kết nối với toàn quốc, nhằm đưa lên trang thông tin nhà thầu khai thác thông tin nhà thầu vi phạm trình đấu thầu - Các Chủ đầu tư, BQLDA cần phải xây dựng quy trình nghiệm thu khối lượng hồn thành, có kết hợp chủ đầu - nhà thầu - giám sát thi công cách khoa học sở thống thời điểm nghiệm thu từ lúc chưa thi công Công việc muốn thực tốt trước việc thi cơng với thiết kế, khối lượng nghiệm thu phải phù hợp với khối lượng thực tế thi công trường 113 KẾT LUẬN Quản lý đầu công lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa to lớn phát triển kinh tế xã hội cảu quốc gia địa phương Vì để nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn đầu cơng, pahir có hành lang pháp lý đồng bộ, nội dung phương thức quản lý phù hợp; nâng cao vai trò quan quản lý nhà nước, quan chuyên môn chủ thể tham gia quản lý Luận văn “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu cơng qua KBNN Thái Ngun” sâu nghiên cứu thực trạng đưa giải pháp cụ thể, kết nghiên cứu đạt là: Một là, luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn kiềm soát chi đầu công qua KBNN; kinh nghiệm thực tiễn học tập từ tỉnh Đà Nẵng tỉnh Vĩnh Phúc, rút 06 học áp dụng KBNN Thái Nguyên Hai là, luận văn phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu cơng qua KBNN Thái Nguyên Kết cho thấy, KBNN Thái Nguyên xây dựng máy kiểm soát, toán từ tỉnh đến huyện, thị xã đủ mạnh sở vật chất đội ngũ cán bộ, có hỗ trợ cơng nghệ thơng tin quản lý; Thực nghiêm túc việc công khai quy trình, thủ tục hành áp dụng chế cửa kiểm soát, toán vốn theo quy định KBNN; - Quy định cụ thể, rõ ràng tài liệu chủ đầu gửi đến KBNN, trình tự thủ tục giải cơng việc, quy trình ln chuyển chứng từ, thời gian giải cơng việc trách nhiệm phận nghiệp vụ Đồng thời phân tích nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi đầu cơng qua KBNN Thái Nguyên Ba là, sở quan điểm, định hướng mục tiêu cơng cơng tác kiểm sốt chi đầu công qua KBNN Thái Nguyên tác giả đề xuất giải 114 pháp chủ yếu, là: Hoàn thiện tổ chức, máy quản lý quản lý dự án đầu cơng; Hồn thiện khâu quản lý dự án đầu công; Nâng cao hiệu tổ chức máy cán kiểm soát chi; Tổ chức kiểm soát, toán vốn đầu đảm bảo hiệu quả; Thực tốt giao dịch cửa thời gian kiểm sốt; Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi đầu cơng KBNN; Tăng cường quản lý vốn đầu cơng; Hồn thiện chế, sách quản lý dự án đầu cơng địa bàn; Tăng cường công tác phối hợp đơn vị q trình kiểm sốt chi vốn ĐTC Bốn là, tác giả đề xuất kiến nghị cần thiết đối với: Chính phủ; Bộ ngành liên quan; KBNN Trung ương; UBND tỉnh Thái Nguyên nhằmđảm bảo thực thi giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu cơng qua KBNN Thái Ngun Tác giả mong muốn nhận nhận xét, góp ý từ thầy cô giáo, đặc biệt hạn chế, thiếu sót đề tài để sửa đổi, hồn thiện để đề tài có ý nghĩa thực tiễn, ứng dụng nhằm góp phần đưa cơng tác quản lý đầu cơng nói chung quản lý, tốn vốn đầu cơng qua KBNN ngày chất lượng, hiệu 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái (2011), Đầu công thực trạng tái cấu, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội Bộ Tài (2013), Thông số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN Bộ Tài (2016), Thơng 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định quản lý, toán vốn đầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài chính (2011), Thơng số 86/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Đại học kinh tế Hồ Chí Minh (2007), Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam kinh tế thị trường, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Phan Đình Tý (2008), Đề tài NCKH “Hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu xây dựng từ NSNN qua KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” Nguyễn Hồng Lam (2009), Một số ý kiến xung quanh quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu qua KBNN”, Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia Học viện tài (2007), Giáo trình quản lý tài cơng, Nxb Tài Quốc Hội (2014), Luật đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 10 Quốc hội (2015), Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 11 Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, Nxb Tài chính, Hà Nội 12 Kho bạc Nhà nước (2013), Quyết định số 161/QĐ-KBNN ngày 19/02/2013 việc ban hành số quy trình nghiệp vụ kế tốn nhà nước điều kiện áp dụng Tabmis; 13 Kho bạc Nhà nước (2012), Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 116 14 Kho bạc nhà nước Đà Nẵng (2014-2016), Báo cáo tổng kết hoạt động kho bạc giai đoạn 2014-2016, Đà Nẵng 15 Kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc (2014-2016), Báo cáo tổng kết hoạt động kho bạc giai đoạn 2014-2016, Vĩnh Phúc 16 Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng, Chính phủ ban hành ngày 12/5/2015 17 Nghị định 32/2015/NĐ-CP quản lý chi phí đầu xây dựng, Chính phủ ban hành ngày 25/3/2015 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, Chính phủ ban hành ngày 22/4/2015 19 Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành số điều luật đầu cơng, Chính phủ ban hành ngày 31/12/2015 20 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP kế hoạch đầu công trung hạn hàng năm, Chính phủ ban hành ngày 10/9/2015 21 Tăng Văn Khiên, Nguyễn Văn Trãi (2005), Phương pháp tính hiệu đầu tư, Nxb Thống kê, Hà Nội 22 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hải (2015), Kinh tế khu vực cơng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Thông 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng quản lý chi phí đầu xây dựng, Bộ xây dựng ban hành ngày 10/3/2016 24 Thông 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu xây dựng, Bộ xây dựng ban hành ngày 10/3/2016 25 Thông 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng, Bộ xây dựng ban hành ngày 10/3/2016 26 Thông 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình, Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2016 117 27 Thông số 86/2011/TT-BTC quy định quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn vốn NSNN, Bộ Tài ban hành ngày 17/6/2011 28 Thông 19/2011/TT-BTC quy định tốn hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, Bộ tài ban hành ngày 14/2/2011 29 Thơng 28/2012/TT-BTC quy định quản lý vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn Bộ Tài ban hành ngày 24/2/2012 30 Thông 05/2014/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN vốn Trái phiếu phủ, Bộ tài ban hành ngày 06/01/2014 31 Thông 09/2016/TT-BTC quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, Bộ tài ban hành ngày 18/01/2016 32 Thơng 118/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung số điều thông 08/2016/TT-BTC Bộ tài ban hành ngày 30/6/2016 33 Thông 40/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung số điều thông 113/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý kiểm sốt cam kết chi NSNN qua KBNN, Bộ Tài ban hàng ngày 01/3/2016 118 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƯỢC PHỎNG VẤN STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ CƠNG TÁC HIỆN NAY Q TRÌNH CƠNG TÁC Nguyễn Thị Hòa Trường nghiệp vụ KBNN Từ năm 2004 đến Hà Quốc Thái Kế toán trưởng KBNN Thái Nguyên Từ năm 1996 đến Lê Trọng Hiệp Trưởng phòng KSC KBNN Từ năm 2003 đến Thái Nguyên Dương Thị Tuyết Giám đốc KBNN Định Hóa Từ năm 1998 đến Mai Thị Thu Hằng Giám đốc KBNN Đồng Hỷ Từ năm 1992 dến Ngơ Xn Hồng PGD KBNN Sơng Cơng Từ năm 1997 đến Nguyễn Ngọc Thắng PGD KBNN Phổ Yên Từ năm 2007 đến Nguyễn Thị Thanh Nga Kế toán trưởng KBNN Đại từ Từ năm 1990 đến Nguyễn Thị Hiền Kế toán trưởng KBNN TP TN Từ năm 1999 đến 10 Trịnh Thị Khải Kế toán trưởng KBNN Võ Nhai Từ năm 2001 đến 11 Ngơ Thị Kim Dung Kế tốn trưởng KBNN Phú Lương Từ năm 2006 đến 12 Vũ Thị Thanh Tâm Kế toán tổng hợp KBNN Thái Từ năm 1996 đến Nguyên 13 Bàng Việt Anh Chun viên phòng Kiểm Từ năm 1998 đến sốt chi 14 Phạm Thị Mai Hương Chuyên viên phòng Kiểm Từ năm 1995 đến soát chi 15 Nguyễn Thị Thương Chuyên viên phòng Kiểm Từ năm 1996 đến soát chi 16 Lê Thị Thuận Kế toán trưởng Sở pháp tỉnh Từ năm 1999 đến Thái Nguyên 17 Trịnh Thanh Hà Kế tốn trưởng Sở thơng tin Từ năm 1990 đến truyền thông tỉnh Thái Nguyên 18 Dương Văn Quý Kế toán trưởng Sở giáo dục Từ năm 1992 đến đào tạo tỉnh Thái Nguyên 19 Nguyễn Thị Vui Kế toán trưởng Bệnh viện A Từ năm 1991 đến Thái Nguyên 119 20 Nguyễn Thị Hương Kế toán trưởng Sở nội vụ tỉnh Thái Nguyên Từ năm 2001 đến Kế toán trưởng Sở Lao động 21 Ngô Thị Anh thương binh xã hội tỉnh Từ năm 2000 đến Thái Nguyên Kế toán trưởng Sở tài nguyên 22 Nguyễn Thị Kim Thương môi trường tỉnh Thái Từ năm 1998 đến Nguyên 23 Nguyễn Thị Phương Hoa 24 Nguyễn Thị Mai Hoa 25 Bùi Đức Biên Kế toán trưởng Sở y tế tỉnh Thái Nguyên Kế toán trưởng Sở giao thơng vận tải tỉnh Thái Ngun Kế tốn trưởng Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên Từ năm 1995 đến Từ năm 1997đến Từ năm 2004 đến Kế toán trưởng VP HĐND 26 Đỗ Văn Triện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Từ năm 2002 đến Thái Nguyên 27 Nguyễn Anh Tuấn Kế toán trưởng Ban quản lý khu du lich vùng Hồ Núi Cốc Từ năm 2006 đến Kế toán trưởng Văn phòng 28 Chu Thị Tuyết Hiếu điều phối chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Từ năm 1997 đến Thái Nguyên 29 Dương Quang Huy 30 Vũ Thu Hiền Kế tốn trưởng Sở văn hóa thẻ thao du lịch tỉnh Thái Nguyên Kế toán trưởng Ban nội tỉnh ủy Thái Nguyên Từ năm 1999 đến Từ năm 2001 đến 120 31 Hoàng Văn Dũng 32 Nguyễn Văn Hưng 33 Lưu Công Sơn 34 Nguyễn Thị Bích Hải 35 Vũ Văn Bình 36 Nguyễn Văn Thái Phó Giám đốc Sở NN PTNT tỉnh Thái Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT Du lịch tỉnh Thái Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Ngun Phó Giám đốc Sở Thơng tin truyền thơng tỉnh Thái Ngun Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tỉnh Thái Nguyên Từ năm 2005 đến Từ năm 2010 đến Từ năm 2007 đến Từ năm 2011 đến Từ năm 2012 đến Từ năm 2014 đến ... TIỄN VỀ KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ CƠNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận kiểm sốt chi đầu tư cơng qua Kho bạc Nhà nước 1.1.1 Những vấn đề đầu tư công 1.1.2 Chi đầu tư công qua KBNN... KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ CÔNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN 74 4.1 Định hướng mục tiêu kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đến năm 2020 74 4.1.1 Quan điểm chi n lược... đến kiểm sốt chi đầu tư công qua Kho bạc nhà nước Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư cơng qua Kho bạc nhà nước Thái Nguyên thời gian tới Đối tư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay