Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

150 34 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:49

Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ LAN PHƯƠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ LAN PHƯƠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS.PHẠM THỊ NGỌC VÂN THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thị Lan Phương ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên, Phòng Đào tạo, giảng viên chuyên ngành Quản lý kinh tế tận tình giảng dạy hướng dẫn trình học tập nghiên cứu Xin cảm ơn quan ban ngành liên quan tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện, đóng góp nhiều ý kiến cho nội dung nghiên cứu đề tài Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Thị Ngọc Vân, người tận tình bồi dưỡng kiến thức, lực tư duy, phương pháp nghiên cứu trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng q trình thực hiện, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp, trao đổi thầy cơ, bạn đồng nghiệp độc giả để luận văn hoàn thiện đề tài có giá trị thực tiễn cao Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thị Lan Phương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Những đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực NHTM 1.1.1 Tổng quan nguồn nhân lực 1.1.2 Tổng quan phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại 1.1.3 Nội dung phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại 13 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại 23 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển nguồn nhân lực 28 1.2.1 Kinh nghiệm Tập đồn cơng nghệ thơng tin viễn thơng FPT 28 1.2.2 Kinh nghiệm Tập đoàn Vingroup 29 1.2.3 Kinh nghiệm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 30 1.2.4 Kinh nghiệm NHTM số quốc gia giới 31 iv Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 34 2.2 Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 34 2.2.2 Phương pháp thu thập liệu 35 2.2.2.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 35 2.2.2.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 35 2.2.3 Xác định quy mô mẫu phương pháp chọn mẫu 37 2.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực 46 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 49 3.1 Khái quát trình hình thành phát triển hệ thống NHTM Thái Nguyên 49 3.1.1 Lịch sử hình thành 49 3.1.2 Hệ thống mạng lưới ngân hàng thương mại 50 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh NHTM tỉnh Thái Nguyên 51 3.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chi nhánh NHTM tỉnh Thái Nguyên 52 3.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực chi nhánh NHTM 52 3.2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực số lượng cấu 56 3.2.3 Thực trạng phát triển chất lượng nguồn nhân lực 63 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên 72 3.3.1 Phân tích nhân tố đánh giá độ tin cậy thang đo 72 3.3.2 Phân tích hồi quy để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố tới phát triển nguồn nhân lực 75 v 3.4 Đánh giá chung nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên 81 3.4.1 Kết đạt 81 3.4.2 Tồn 82 3.4.3 Nguyên nhân 83 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 84 4.1 Quan điểm, định hướng phát triển nguồn nhân lực NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên 84 4.1.1.Quan điểm phát triển nguồn nhân lực NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên 84 4.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 87 4.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên 88 4.2.1 Nhóm giải pháp chi nhánh NHTM 88 4.2.2 Nhóm giải pháp NHNN 102 4.2.3 Nhóm giải pháp sở đào tạo 103 4.3 Kiến nghị 105 4.3.1 Đối với NHNN 105 4.3.2 Đối với sở đào tạo 106 4.3.3 Đối với NHTM 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC 113 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBNV : Cán nhân viên CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần PGS.TS : Phó giáo sư, tiến sỹ GS.TS : Giáo sư, tiến sỹ LTPL : Tiền lương, phúc lợi CLPT : Chiến lược phát triển VHXH : Văn hóa, xã hội ĐGCV : Đánh giá công việc CSHT : Cơ sở hạ tầng ĐTPT : Đào tạo, phát triển TDLĐ : Tuyển dụng lao động TTLĐ : Thị trường lao động CLLĐ : Chất lượng lao động TN : Thái Nguyên VN : Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết kinh doanh chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên 51 Bảng 3.2 Số lượng nhân lực làm việc chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên 53 Bảng 3.3 Số lượng cán tuyển dụng số chi nhánh NHTM 60 Bảng 3.4 Số lượng cán bộ, nhân viên đào tạo (giai đoạn 2014 - 2016) 69 Bảng 3.5 Kết hệ số hồi quy 77 Bảng 3.6 Kết hồi quy mơ hình 79 Bảng 3.7: Phân tích phương sai ANOVA 80 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Biểu đồ 3.1 Nhu cầu nhân lực năm tới 54 Biểu đồ 3.2: Cơ cấu lao động phân theo giới tính 55 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu lao động phân theo trình độ học vấn 55 Biểu đồ 3.4 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn 56 Biểu đồ 3.5 Đánh giá chiến lược phát triển nguồn nhân lực 57 Biểu đồ 3.6 Các loại kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chi nhánh 59 Biểu đồ 3.7 Đánh giá công tác tuyển dụng nhân 62 Biểu đồ 3.8: Đánh giá việc bố trí, sử dụng lao động 63 Biểu đồ 3.9 Sử dụng kết đánh giá thực công việc để đánh giá nhu cầu đào tạo 64 Biểu đồ 3.10 Bản mô tả công việc chi nhánh 65 Biểu đồ 3.11 Đánh giá cơng tác phân tích đánh giá cơng việc 66 Biểu đồ 3.12 Đánh giá công tác lập kế hoạch đào tạo 67 Biểu đồ 3.13 Tình hình thực đào tạo chi nhánh 68 Biểu đồ 3.14 Đánh giá tổ chức thực đào tạo 71 Biểu đồ 3.15 Đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo 71 Biểu đồ 3.16 Sự nâng cao lực thực công việc nhân viên sau đào tạo 72 Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu 75 126 Đồng nghiệp không ủng hộ (7) Lý khác (nêu cụ thể):…………………………………………(8) Câu 14: Theo Anh/Chị lực mà cán bộ, nhân viên ngân hàng Anh/Chị cần phải hồn thiện để ngân hàng tồn phát triển kinh tế hội nhập (Có thể chọn nhiều phương án) Chun mơn nghiệp vụ (1) Kỹ làm việc nhóm (5) Sức khỏe (2) Kỹ thuyết trình, đàm phán (6) Sử dụng internet mạng Kỹ phân tích & xử lý tình máy tính điện tử (3) (7) Ngoại ngữ (4) Kỹ tư duy, tính tốn (8) Ý kiến khác (nêu rõ)………… (9) Câu 15 : Anh/Chị cho biết mức độ đồng ý nhận định sau đây: (Mức độ đồng ý tăng từ đến Trong 1-Hồn tồn khơng đồng ý; 2- Khơng đồng ý, 3- Bình thường, 4- Đồng ý, 5- Hồn tồn đồng ý) STT Nhận định KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI Tình hình kinh tế - xã hội Thái Nguyên ổn định Lực lượng lao động cho ngành ngân hàng địa phương dồi Ý thức chấp hành kỷ luật cá nhân người lao động cao CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG Thể lực người lao động đáp ứng yêu cầu cơng việc giao Trình độ chun mơn người lao động đáp ứng u cầu cơng việc Hồn tồn khơng đồng ý (1) Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý (2) (3) (4) Hoàn toàn đồng ý (5) 127 Nhận định STT Hồn tồn khơng đồng ý (1) Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý (2) (3) (4) Hồn tồn đồng ý (5) Người lao động có đạo đức tác phong làm việc tốt KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Hệ thống giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực (cả số lượng chất lượng) ngành ngân hàng Thị trường lao động đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng ngân hàng CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Chính sách pháp luật lao động phù hợp Chính sách tài Nhà nước 10 hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực ngành ngân hàng Chính sách nâng cao chất lượng lao 11 động Nhà nước đáp ứng yêu cầu ngành ngân hàng CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÂN HÀNG 12 13 14 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cụ thể cho giai đoạn Các nội dung (mục tiêu, yêu cầu, cách thức) chiến lược phát triển 128 Nhận định STT Hồn tồn khơng đồng ý (1) Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý (2) (3) (4) nguồn nhân lực thể rõ ràng HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ LAO ĐỘNG 15 16 17 18 Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên xác định cụ thể, rõ ràng Người tuyển dụng có đủ phẩm chất, lực để thực công việc Người tuyển dụng làm công việc phù hợp với lực Việc bố trí, sử dụng lao động ngân hàng hợp lý CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 19 20 Ngân hàng có kế hoạch đào tạo rõ ràng phù hợp Ngân hàng có quỹ dành cho đào tạo hợp lý Các hoạt động đào tạo (lớp học, hội 21 thảo,…) thiết kế phù hợp với cán bộ, nhân viên 22 Nội dung chương trình đào tạo hữu ích cho cán bộ, nhân viên Các cán bộ, nhân viên nhận 23 hỗ trợ ngân hàng tham gia đào tạo CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA NGÂN HÀNG 24 Công việc cán bộ, nhân viên Hoàn toàn đồng ý (5) 129 Nhận định STT Hồn tồn khơng đồng ý (1) Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý (2) (3) (4) ngân hàng xác định phạm vi, trách nhiệm rõ ràng 25 Kết đánh giá công việc công khách quan Hệ thống đánh giá cơng việc kích 26 thích nhân viên nâng cao lực làm việci 27 Kết đánh giá công việc sử dụng làm sở đề đào tạo nhân viên CHÍNH SÁCH THƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI CỦA NGÂN HÀNG Chính sách lương thưởng trả cho cán 28 bộ, nhân viên tương xứng với kết công việc 29 30 31 Chế độ lương thưởng kích thích nỗ lực nhân viên Chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên đa dạng hấp dẫn Chế độ phúc lợi rõ ràng, công khai Phát triển nguồn nhân lực góp phần 32 nâng cao suất lao động ngân hàng Phát triển nguồn nhân lực làm thay 33 đổi chất lượng nguồn nhân lực mặt trí lực, thể lực, đạo đức tác phong B PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Hồn tồn đồng ý (5) 130 Anh/Chị vui lòng cho biết thêm thơng tin sau: Giới tính: Nữ Nam Trình độ học vấn Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Độ tuổi: Dưới 30 Từ 30 - 40 Từ 40 - 50 Từ 50 trở lên Vị trí cơng tác: ……………………………………………………… Ngân hàng làm việc: ………………………………… Xin chân thành cám ơn hợp tác Anh/Chị! 131 PHỤ LỤC MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU Mẫu 303 Tần suất Tỷ lệ % % tích lũy Giới tính Nữ Nam Trình độ học vấn Trung cấp Cao đẳng Đại học Trên đại học Độ tuổi Dưới 30 tuổi Từ 30 đến 40 tuổi Từ 40 đến 50 tuổi Trên 50 tuổi Vị trí làm việc Chuyên viên Quản lý Ngân hàng Ngân hàng Công thương - Chi nhánh TN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh TN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh TN Ngân hàng Quốc tế - Chi nhánh TN Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - Chi nhánh TN Ngân hàng Hàng hải - Chi nhánh TN Ngân hàng Quốc dân - Chi nhánh TN Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh TN Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh TN 185 118 61,1 38,9 61,1 100,0 13 206 84 0,0 4,3 68,0 27,7 0,0 4,3 72,3 100,0 54 143 82 24 17,8 47,2 27,1 7,9 17,8 65,0 92,1 100,0 259 44 85,5 14,5 85,5 100,0 38 57 12,5 18,8 12,5 31,3 37 12,2 43,5 23 24 7,6 7,9 51,1 59,0 29 37 24 34 9,6 12,2 7,9 11,2 68,6 80,8 88,7 11,2 132 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA NHÓM NGÂN HÀNG VỚI VIỆC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Kế hoạch Total KE_HOACH * LOAI_HINH_NH Crosstabulation Ngân hàng Total NHTM NHTM Nha nuoc Tu nhan Count 10 43 53 Khong % within LOAI_NH 7,6% 25,1% 17,5% 37 65 102 Co ke hoach cho tu Count nam tro xuong % within LOAI_ NH 28,0% 38,0% 33,7% 85 63 148 Co ke hoach cho tu Count nam tro len % within LOAI _NH 64,4% 36,8% 48,8% Count 132 171 303 % within LOAI_ NH 100,0% 100,0% 100,0% Chi-Square Tests Value Df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 26,930a ,000 Likelihood Ratio 28,172 ,000 Linear-by-Linear Association 26,753 ,000 N of Valid Cases 303 a cells (0,0%) have expected count less than The minimum expected count is 23,09 Symmetric Measures Value Approx Sig Phi ,298 ,000 Nominal by Cramer's Nominal ,298 ,000 V N of Valid Cases 303 a Not assuming the null hypothesis b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis 133 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÓM NGÂN HÀNG VỚI VIỆC ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC ĐỂ XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO DGIACVIEC_XDNHUCAU * LOAI_HINH_NH Crosstabulation NHOM_NH Total NHTM NHTM Nha nuoc Tu nhan Count 11 Khong tra % within loi DGIACVIEC_XDNH 72,7% 27,3% 100,0% UCAU Đánh giá Count 47 38 85 công việc % within để xác định Khong DGIACVIEC_XDNH 55,3% 44,7% 100,0% nhu cầu đào UCAU tạo Count 77 130 207 % within Co DGIACVIEC_XDNH 37,2% 62,8% 100,0% UCAU Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) a 11,974 ,003 12,002 ,002 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear 11,934 ,001 Association N of Valid Cases 303 a cells (16,7%) have expected count less than The minimum expected count is 4,79 Symmetric Measures Value Approx Sig Phi ,199 ,003 Nominal by Cramer's Nominal ,199 ,003 V N of Valid Cases 303 a Not assuming the null hypothesis b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis 134 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ,787 4404,387 465 ,000 6,590 3,029 2,470 2,197 2,096 1,605 1,478 1,199 1,033 ,864 ,812 ,681 ,656 ,618 ,590 ,542 ,485 ,463 ,434 ,391 ,361 ,329 ,319 ,290 ,280 ,248 ,233 ,217 ,190 ,176 ,124 % of Cumulativ Variance e% 21,259 21,259 9,770 31,029 7,966 38,995 7,086 46,081 6,761 52,842 5,178 58,020 4,769 62,789 3,868 66,657 3,332 69,989 2,788 72,777 2,619 75,396 2,196 77,592 2,117 79,709 1,992 81,701 1,904 83,605 1,747 85,352 1,565 86,917 1,495 88,412 1,400 89,812 1,262 91,074 1,166 92,240 1,061 93,301 1,031 94,332 ,934 95,266 ,904 96,169 ,799 96,969 ,752 97,721 ,701 98,422 ,613 99,034 ,567 99,602 ,398 100,000 Total 6,590 3,029 2,470 2,197 2,096 1,605 1,478 1,199 1,033 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulativ Variance e% 21,259 21,259 9,770 31,029 7,966 38,995 7,086 46,081 6,761 52,842 5,178 58,020 4,769 62,789 3,868 66,657 3,332 69,989 Rotation Sums of Squared Loadings Total 2,954 2,732 2,723 2,590 2,444 2,413 2,361 1,869 1,612 % of Cumulativ Variance e% 9,529 9,529 8,811 18,340 8,782 27,123 8,354 35,476 7,884 43,360 7,784 51,144 7,617 58,761 6,030 64,790 5,199 69,989 135 Rotated Component Matrixa Component X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 ,303 X8 X9 ,827 X10 ,817 X11 ,883 X12 ,850 X13 ,851 X14 ,866 X15 ,692 X16 ,736 X17 ,790 X18 ,878 X19 ,707 X20 ,671 X21 ,723 X22 ,558 X23 ,732 X24 ,718 X25 ,763 X26 ,832 X27 ,780 X28 ,838 X29 ,812 X30 ,809 X31 ,841 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,764 ,787 ,717 ,770 ,773 ,814 ,777 ,881 136 PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO THANG ĐO TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,870 X28 X29 X30 X31 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 10,9305 6,563 ,721 ,834 11,0397 6,457 ,715 ,836 10,9934 6,565 ,701 ,842 10,9238 6,502 ,750 ,822 THANG ĐO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,760 X19 X20 X21 X22 X23 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 14,8576 4,787 ,534 ,716 14,7450 4,516 ,520 ,721 14,9669 4,258 ,636 ,676 14,8940 5,072 ,461 ,740 15,0000 4,505 ,501 ,729 137 THANG ĐO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,817 X15 X16 X17 X18 Scale Mean if Item Deleted 12,0596 12,0199 12,1325 12,0464 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 2,515 ,551 ,807 2,319 ,568 ,802 2,102 ,641 ,770 2,058 ,811 ,687 THANG ĐO ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,799 X24 X25 X26 X27 Scale Mean if Item Deleted 10,7285 10,6887 10,7980 10,8874 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 3,056 ,559 ,774 2,926 ,585 ,762 2,793 ,676 ,717 2,871 ,629 ,741 THANG ĐO CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,885 X9 X10 X11 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted 8,3013 1,846 ,708 ,894 8,2450 1,528 ,771 ,849 8,2616 1,642 ,865 ,761 138 THANG ĐO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,856 X12 X13 X14 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 7,8510 2,101 ,689 ,837 7,8742 1,971 ,755 ,774 7,8709 2,199 ,749 ,784 THANG ĐO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,840 X4 X5 X6 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted 6,7616 1,179 ,724 ,759 6,5662 1,243 ,726 ,759 6,5265 1,253 ,665 ,816 THANG ĐO VĂN HÓA - XÃ HỘI Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,657 X1 X2 X3 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 7,2616 1,576 ,459 ,572 7,1821 1,465 ,467 ,561 7,1987 1,455 ,477 ,548 139 THANG ĐO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,845 X7 X8 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 3,6424 ,702 ,732 3,7119 ,704 ,732 140 PHỤ LỤC 10 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations VHXH CLLĐ TTLĐ CSHT CLPT PT Pearson Correlation PT Sig (2-tailed) N 302 ,138* ,589** ,563** ,539** ,505** ,016 302 ,000 302 ,000 302 ,000 302 ,000 302 ,000 302 ,000 302 ,055 ,338 ,121* ,036 ,042 ,469 -,070 ,226 -,049 ,393 ,000 ,994 -,018 ,151** ,749 ,009 302 302 302 302 302 302 ** ** ** ** ,406 ,463 ,251 ,277 ,384** 302 302 ** ,213 ,150** ,338 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 302 302 302 302 302 302 302 * ** ** ** ** ,121 ,406 ,339 ,258 ,216 ,463** ,036 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 302 302 302 302 302 302 302 ,042 ,463** ,339** ,171** ,394** ,228** ,000 ,009 302 302 * ,144 ,227** ,012 ,000 302 302 ,150** ,225** Pearson Correlation VHXH Sig (2-tailed) ,138* ,016 N Pearson Correlation 302 ,589** 302 ,055 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation ,000 302 ,563** ,000 302 ,539** CLLĐ TTLĐ CSHT CLPT TDLĐ ĐTPT Sig (2-tailed) N ,000 302 ** TDL ĐTPT ĐGCV LTPL Đ ,475** ,547** ,309** ,460** ,469 302 ,000 302 ,000 302 ** ** 302 ,003 302 ,000 302 ,000 302 ,000 302 ,009 302 ,000 302 ,149** ,341** ,010 ,000 -,008 ,885 ,094 ,102 Pearson Correlation Sig (2-tailed) ,505 ,000 -,070 ,251 ,258 ,171** ,226 ,000 ,000 ,003 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 302 ,475** ,000 302 ,547** ,000 302 302 302 302 302 302 302 ** ** ** ** -,049 ,277 ,216 ,394 ,149 ,183** ,393 ,000 ,000 ,000 ,010 ,001 302 302 302 302 302 302 302 ** ** ** ** ** ,000 ,384 ,463 ,228 ,341 ,183 ,994 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 N 302 302 302 302 302 ** ** * Pearson Correlation ,309 -,018 ,213 ,144 ,150** ĐGCV Sig (2-tailed) ,000 ,749 ,000 ,012 ,009 N 302 302 302 302 302 ** ** ** ** Pearson Correlation ,460 ,151 ,150 ,227 ,225** LTPL Sig (2-tailed) ,000 ,009 ,009 ,000 ,000 N 302 302 302 302 302 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ,000 302 302 302 302 ** -,008 ,181 ,052 ,885 ,002 ,370 302 302 302 ** ,094 ,273 ,222** ,102 ,000 ,000 302 302 302 302 302 ** ,181 ,273** ,002 ,000 302 302 ,052 ,222** ,370 ,000 302 302 ,219** ,000 302 302 ** ,219 ,000 302 302 ... phải phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại Để đảm bảo phát triển ngân hàng thương mại, vấn đề cốt yếu cần đảm bảo cho ngân hàng có nguồn nhân lực phát triển tương xứng Phát triển nguồn nhân. .. hóa vấn đề lý luận nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hoạt động phát triển nguồn nhân lực NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn... quan nguồn nhân lực 1.1.2 Tổng quan phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại 1.1.3 Nội dung phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại 13 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Phát triển nguồn nhân lực tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay