Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

135 30 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:47

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ NHẬT CHINH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ NHẬT CHINH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH TUẤN THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Các liệu, kết trình bày luận văn thu thập chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rỏ nguồn gốc Tác giả Lê Thị Nhật Chinh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành trình học tập, nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ, với tình cảm chân thành, tơi bày tỏ lòng biết ơn tập thể cá nhân sau: - Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo đơn vị Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên - Các thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập viết luận văn - Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Đình Tuấn, người thầy tận tình, chu đáo trực tiếp hướng dẫn khoa học, giúp đỡ động viên tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Đồng thời xin chân thành cảm ơn: - Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Yên Bái - Gia đình, bè bạn đồng nghiệp tạo điều kiện tốt q trình tơi học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Lê Thị Nhật Chinh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BÀNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Bố cục đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Cơ sở lý luận phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái quát doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Nội dung tiêu chí phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 15 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển DNNVV 20 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa số địa phương nước 20 1.2.2 Bài học kinh nghiệm tỉnh Yên Bái 24 Kết luận chương 27 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 28 2.2.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 28 iv 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 30 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 2.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 32 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 2.3.1 Các tiêu phản ánh điều kiện phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 33 2.3.2 Các tiêu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 33 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI 35 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 39 3.2 Thực trạng phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 - 2016 42 3.2.1 Thực trạng phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Yên Bái 42 3.2.2 Thực trạng nguồn lực doanh nghiệp nhỏ vừa 46 3.2.3 Thực trạng liên kết doanh nghiệp 54 3.2.4 Thực trạng kết sản xuất kinh doanh DNNVV 57 3.2.5 Thực trạng đóng góp xã hội DNNVV 62 3.2.6 Thực trạng mở rộng thị trường DNNVV 64 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến trình phát triển DNNVV 67 3.3.1 Các nhân tố bên 67 3.3.2 Các nhân tố bên 68 3.4 Phân tích SWOT phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Yên Bái 71 3.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 - 2016 72 3.5.1 Những kết đạt 72 v 3.5.2 Những mặt hạn chế 74 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 77 Chương GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI 81 4.1 Quan điểm định hướng phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Yên Bái 81 4.1.1 Các quan điểm phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Yên Bái 81 4.1.2 Mục tiêu phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Yên Bái 82 4.1.3 Các định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 82 4.2 Một số giải pháp phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Yên Bái 82 4.2.1 Phát triển số lượng DNNVV địa bàn tỉnh Yên Bái 82 4.2.2 Gia tăng nguồn lực doanh nghiệp 85 4.2.3 Tăng cường liên kết doanh nghiệp 92 4.2.4 Nâng cao hiệu kinh doanh 93 4.2.5 Gia tăng đóng góp cho xã hội doanh nghiệp 95 4.2.6 Mở rộng thị trường 96 4.3 Một số kiến nghị 97 4.3.1 Về phía nhà nước 97 4.3.2 Về phía tỉnh Yên Bái 99 4.3.3 Đối với doanh nghiệp 99 Kết luận chương 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 106 vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa KHKT : Khoa học kỹ thuật SXKD : Sản xuất kinh doanh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định XTTM : Xúc tiến thương mại vii DANH MỤC BÀNG BIỂU Bảng 1.1 Các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa Bảng 2.1 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa địa phương điều tra 29 Bảng 2.2 Chọn mẫu doanh nghiệp điều tra 30 Bảng 3.1 Số lượng DNNVV hoạt động tốc độ tăng trưởng DNNVV địa bàn tỉnh 42 Bảng 3.2 Số lượng DNNVV phân theo địa giới hành giai đoạn 2012-2016 44 Bảng 3.3 Số lượng DNNVV địa bàn tỉnh Yên Bái phân theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2012 - 2016 45 Bảng 3.4 Tỷ trọng vốn SXKD bình quân DNNVV tổng số vốn SXKD doanh nghiệp, giai đoạn 2012-2016 47 Bảng 3.5 Quy mơ vốn SXKD bình qn DNNVV giai đoạn 2012-2016 47 Bảng 3.6 Ý kiến DNNVV sách vốn 49 Bảng 3.7 Số lượng lao động làm việc DNNVV tốc độ tăng trưởng lao động gia đoạn 2012-2016 51 Bảng 3.8 Ý kiến DNNVV sách lao động 52 Bảng 3.9 Giá trị tài sản cố định DNNVV giai đoạn 2012-2016 53 Bảng 3.10 Liên kết doanh nghiệp 56 Bảng 3.11 Doanh thu DNNVV, giai đoạn 2012-2016 58 Bảng 3.12 Lợi nhuận DNNVV, giai đoạn 2012-2016 60 Bảng 3.13 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận bình quân DNNVV, giai đoạn 2012-2016 61 Bảng 3.14 Một số tiêu phản ánh đóng góp cho xã hội DNNVV, giai đoạn 2012-2016 62 Bảng 3.15 Số lượng lao động tham gia làm việc DNNVV, giai đoạn 2012-2016 64 Bảng 3.16 Ý kiến DNNVV: Chính sách thị trường 66 Bảng 3.17 Ma trận SWOT phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Yên Bái 71 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Tốc độ tăng trưởng DNNVV, giai đoạn 2012-1016 43 Hình 3.2 DNNVV phân theo địa giới hành giai đoạn 2012 - 2016 45 Hình 3.3 Số lượng DNNVV phân theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2012 - 2016 46 Hình 3.4 Tỷ lệ tăng trưởng tốc độ tăng trưởng vốn SXKD DNNVV 48 Hình 3.5 Tốc độ tăng trưởng lao động tốc độ tăng trưởng lao động bình quân DNNVV 52 Hình 3.6 Tỷ lệ liên kết doanh nghiệp 57 Hình 3.7 Doanh thu bình quân DNNVV theo ngành kinh tế 59 Hình 3.8 Lợi nhuận DNNVV, giai đoạn 2012-2016 60 Hình 3.9 Tỷ suất lợi nhuận BQ DNNVV, giai đoạn 2012-2016 62 Hình 3.10 Thu nhập bình quân người lao động/tháng 63 111 DANH SACH DNNVV MẪU Doanh nghiệp Stt Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Nghiệp Huyện Ngành nghề kinh doanh Thành Phố Trồng Chăm Yên bái Sóc Giống Cây Thành Phố Ni Trồng n bái Thủy Sản Thành Phố Khai Thác Yên bái Quặng Sắt Thành Phố Khai Thác Đá Yên bái Thạch Anh Thành Phố Khai Thác Yên bái Cao Lanh Mai Hoàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thạch Lâm Công Ty Cổ Phần Đầu T Và Thơng Mại Lục Yên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng Lực Yên Bái Công Ty Cổ Phần Mtc Yên Bái Công Ty Cổ Phần Chè Minh Thịnh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Thành Phố Yên bái Chế Biến Chè Thành Phố Sản Xuất Nớc Yên bái Tinh Khiết Hồng Minh 10 Cơng Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Thành Đạt Doanh Nghiệp T Nhân Nam Phú Hng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phd Yên Bái Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơng Nghệ Hóa Thành Phố n bái Thành Phố n bái Thành Phố Yên bái Thành Phố 11 Yên Bái 12 13 14 Công Ty Cổ Phần Sứ Cách Điện Việt Nam Công Ty Cổ Phần An Phúc Công Ty Liên Doanh Cacxicacbonnat Ybb Yên bái Chế Biến Gỗ Chế Biến Gỗ Sản Xuất Đũa Sản Xuất Phụ Gia Thức Ăn Chăn Nuôi Thành Phố Sản Xuất Sứ Yên bái Cách Điện Thành Phố Sản Xuất Tấm Yên bái Lợp Fpoxi Măng Thành Phố Khai Thác Chế Yên bái Biến Đá Vôi Trắng 112 Doanh nghiệp Stt 15 Công Ty Cổ Phần Việt Kim Yên Bái 16 Doanh Nghiệp T Nhân Quang Phong Huyện Ngành nghề kinh doanh Thành Phố Sản Xuất Kim Yên bái Loại Màu Thành Phố Sản Xuất Cửa Yên bái Các Loại Chế Tọa Máy 17 Doanh Nghiệp T Nhân Hùng Ngọc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đô 18 Thị Vĩnh Thịnh 19 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Yên Ninh 20 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số Tỉnh Yên Bái Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và 21 Thơng Mại 268 Yên Bái 22 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kim Hữu Khánh 23 Doanh Nghiệp T Nhân An Bình 24 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Bền Phát Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T Vấn Thiết Kế 25 Xây Dựng Quảng Nam Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T Vấn Và Xây 26 27 Dựng Minh Long Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Lục Công Ty Cổ Phần T Vấn Xây Dựng Và Thơng 28 Mại Tiến Đạt Thành Phố Thiêt Bị Ngành Yên bái Chè Thành Phố Xây Dựng Nhà Yên bái Các Loại Thành Phố Xây Dựng Nhà Yên bái Các Loại Thành Phố Xây Dựng Nhà Yên bái Các Loại Thành Phố Xây Dựng Nhà Yên bái Các Loại Thành Phố Xây Dựng Nhà Yên bái Các Loại Thành Phố Yên bái Xây Dựng Nhà Thành Phố Xây Dựng Nhà Yên bái Các Loại Thành Phố Xây Dựng Nhà Yên bái Các Loại Thành Phố Xây Dựng Yên bái Cơng Trình Thành Phố Xây Dựng n bái Giao Thông Thành Phố Thi Công Yên bái Xây Dựng Sửa Chữa Xây 29 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đờng Bộ Thành Phố Dựng Bảo Dỡng Yên bái Đờng Bộ 113 Doanh nghiệp Stt 30 31 32 33 34 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thuận Phát 89 Công Ty Cổ Phần Bê Tơng Polyme Thạch Bích Cơng Ty Cổ Phần T Vấn Xây Dựng Đtđ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Khang Công Ty Cổ Phần Cát Thịnh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và 35 Thơng Mại Hiển Vân Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sửa Chữa Ơ Tơ 36 37 38 Thành Đạt Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dung Bắc Doanh Nghiệp T Nhân Sửa Chữa Ơtơ 2/9 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Cao Huyện Ngành nghề kinh doanh Thành Phố Xây Dựng Yên bái Giao Thông Thành Phố Xây Dựng Cơng n bái Trình Thủy Lợi Thành Phố Xây Dựng Cơng n bái Trình Thủy Lợi Thành Phố San Gạt Yên bái Mặt Bằng Thành Phố Xây Lắp Đờng n bái Dây Điện Hồn Thiện Thành Phố Cơng Trình Yên bái Xây Dựng Thành Phố Yên bái Thành Phố Yên bái Thành Phố Yên bái Sửa Chữa Ô Tơ Sửa Chữa Ơ Tơ Sửa Chữa Ơ Tơ Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Máy Tính + S/c Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Dầu Nhờn 39 Ndn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Long 40 Yên Bái Kinh Doanh 41 42 43 Công Ty Cổ Phần Máy Tính Giang Sơn Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Thái Công Ty Cổ Phần Y Tế A M V Hồng Liên Thành Phố Thiết Bị n bái Máy Tính Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Thiết Bị Y Tế Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Thiết Bị Y Tế 114 Doanh nghiệp Stt Huyện Ngành nghề kinh doanh Kinh Doanh 44 Doanh Nghiệp T Nhân Nga Hồn Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Viên Thành Phố Công Nghệ Yên bái Phẩm Thành Phố Kinh Doanh Cao Yên bái Lanh Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Chiết Nạp Ô Xi 45 Bách Lâm Yên Bái 46 Doanh Nghiệp T Nhân Việt Phong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Và 47 Dịch Vụ Thành Ngọc 48 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Văn Bàn Kinh Doanh Thành Phố Hàng Công Yên bái Nghệ Phẩm Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Cao Lanh Bán Buôn Bán Lẻ Sách Giáo 49 Công Ty Cổ Phần Sách Thiết Bị Trờng Học Yên Bái Thành Phố Khoa Thiết Bị Yên bái Trờng Học, Hàng Tiêu Dùng, Thực Phẩm 50 51 52 Doanh Nghiệp T Nhân Hồng Yên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chiến Khu Doanh Nghiệp T Nhân Công Đạt Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện Tử Điện Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Xăng Dầu Thành Phố Kinh Doanh Vật Yên bái Liệu Xây Dựng Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Đồ Điện Thành Phố 53 Lạnh Mạnh Sử 54 55 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Phong Doanh Nghiệp T Nhân Vàng Bạc Long Huyền Yên bái Thành Phố Yên bái Bán Lẻ Đồ Điện Kdvlxd Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Vàng Bạc 115 Doanh nghiệp Stt Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Hải 56 Bình Phát 57 Hợp Tác Xã Miến Đao Giới Phiên 58 Doanh Nghiệp T Nhân Vàng Bạc Quang Nguyệt 59 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vin Tuấn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Và Th- 60 61 ơng Mại An Phát Công Ty Cổ Phần Phúc Tâm Tài Huyện Ngành nghề kinh doanh Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Xăng Dầu Thành Phố Yên bái Thành Phố Yên bái Thành Phố Yên bái Kd Miến Kd Vàng Bạc Bán Lẻ Vlxd Thành Phố Vận Tải Yên bái Hàng Hóa Thành Phố Vận Tải n bái Hàng Hóa Trơng Giữ Ph- 62 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Long Trung Phát 63 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trọng Anh Yên Bái 64 Hợp Tác Xã Cao Thắng 65 Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Xã Nam Cờng Thành Phố ơng Tiện Yên bái Đờng Bộ Thành Phố Vận Tải Yên bái Hàng Hóa Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Ăn Uống Thành Phố Kinh Doanh Yên bái Tiền Tệ Dịch Vụ Cho 66 67 Hợp Tác Xã Quyết Tâm Công Ty Cổ Phần Đoàn Kết Thành Phố Thuê Nhà Yên bái Kinh Doanh Thành Phố Cho Thuê Nhà Yên bái Kinh Doanh Hoạt Động Kiến Trúc Và T Vấn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T Vấn Thiết Kế 68 Xay Dựng Yên Bái Thành Phố Kỹ Thuật, Xây Yên bái Dựng Các Cơng Trình Hạ Tầng Cơ Sở 116 Doanh nghiệp Stt 69 70 71 Công Ty Cổ Phần T Vấn Xâyd ựng Ccs Công Ty Cổ Phần T Vấn Khảo Sát Đo Đạc Gsc Công Ty Cổ Phần Kiến Trcs C+ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T Vấn Thiết Kế Huyện Ngành nghề kinh doanh Thành Phố T Vấn Thiết Kế Yên bái Xây Dựng Thành Phố T Vấn Yên bái Xây Dựng Thành Phố Yên bái T Vấn Thiết Kế Thành Phố T Vấn Thiết Kế Yên bái Xây Dựng 72 Xây Dựng Hội KTs Tỉnh Yên Bái Hoạt Động Thí Cơng Ty Cổ Phần T Vấn Thí Nghiệm Kiểm Định Thành Phố Nghiệm Kiểm Yên bái Định Xây Dựng 73 Xây Dựng Có Liên Quan 74 Cơng Ty Cổ Phần T Vấn Xây Dựng 366 Công Ty Cổ Phần T Vấn Và Xây Dựng Thăng Thành Phố T Vấn Đầu T Yên bái Xây Dựng Thành Phố T Vấn Thiết Kế Yên bái Xây Dựng Thành Phố Cho Thuê Máy Yên bái Móc Thiết Bị Thành Phố T Vấn Yên bái Xây Dựng 75 Long Yên Bái Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và 76 77 Thơng Mại Tú Thảo Công Ty Cổ Phần T Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hà Anh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T Vấn Và Xây 78 79 Dựng Giao Thôngđông Đô Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Minh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T Vấn Và Xây 80 Dựng Linh Dũng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thành Phố Yên bái Thành Phố n bái T Vấn Thiết Kế, Giám Sát Cơng Trình T Vấn Thiết Kế Xây Dựng Cơng Trình Thành Phố T Vấn Thiết Kế Yên bái Xây Dựng Thành Phố Khám Chữa Yên bái Bệnh 81 Y Học Minh Tâm 117 Doanh nghiệp Stt 82 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hadu Việt Nam Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà Nớc Một Huyện kinh doanh Thành Phố Dịch Vụ Masage Yên bái Spa Thành Phố 83 Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Yên Bá Ngành nghề Yên bái Kinh Doanh Phát Hành Xổ Số Kiến Thiết Khai Thác Quản 84 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nghĩa Văn Nghĩa Lộ Lý Cơng Trình Thủy Lợi Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Liêm 85 Thúy Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ơ Tơ Xxe Máy 86 Thủy Huấn 87 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Nghĩa An Công Ty Cổ Phần Thơng Mại Du Lịch Miền Tây 88 Yên Bái 89 Doanh Nghiệp T Nhân Xuân Nghĩa Yên Bái Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Kỹ 90 91 Thuật Nông Lâm Thủy Sản T N Đ Doanh Nghiệp T Nhân Loan Sự Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Bán Mô Tô Xe Máy Bán Mô Tô Xe Máy Dịch Vụ Vật T Nông Nghiệp Bán Buôn Bánh Kẹo Bán Buôn Gỗ Bán Buôn Cây Giống Kd Vlxd Kinh Doanh Thổ 92 Doanh Nhiệp T Nhân Pầng Loan Nghĩa Lộ Cẩm Truyền Thống 93 Doanh Nghiệp T Nhân Vàng Bạc Hồng Quân Nghĩa Lộ Kd Vàng Bạc 94 Doanh Nghiệp T Nhân Hoàng Long Nghĩa Lộ Kd Vlxd 95 Doanh Nghiệp T Nhân Trờng Lê Nghĩa Lộ Kd Vlxd Nghĩa Lộ Kd Vlxd Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và 96 Thơng Mại Hoàng Liên Sơn 97 Doanh Nghiệp T Nhân Thoa Tiến Nghĩa Lộ Kd Vàng Bạc 98 Doanh Nghiệp T Nhân Vàng Bạc Tùng Hoa Nghĩa Lộ Kd Vàng Bạc 118 Doanh nghiệp Stt Huyện Ngành nghề kinh doanh 99 Doanh Nghiệp T Nhân Vàng Bạc Giang Nam Nghĩa Lộ Kd Vàng Bạc 100 Doanh Nghiệp T Nhân Nghĩa Hằng Nghĩa Lộ Kd Xăng Dầu 101 Doanh Nghiệp T Nhân Vàng Bạc Hoàng Anh Nghĩa Lộ Kd Vàng Bạc Doanh Nghiệp T Nhân Sản Xuất Kinh Doanh Và 102 103 Thơng Mại Duy Quang Doanh Nghiệp T Nhân Vàng Bạc Kim Phú Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tổng Hợp Xây 104 Dựng Thơng Mại Dịch Vụ Tây Bắc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khai Thác Chế 105 Biến Lâm Sản Trung Hiếu Kd Tấm Tơn Nghĩa Lộ Thép Hình Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ 107 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Quang Nghĩa Lộ 108 Công Ty Cổ Phần Đầu T & Thơng Mại Từ Gia Nghĩa Lộ Chiến Thắng - Nghĩa Lộ Hợp Tác Xã Thành Công Nghĩa Lộ 111 Doanh Nghiệp T Nhân Liên Thức Nghĩa Lộ 112 Doanh Nghiệp T Nhân Xuân Bắc Nghĩa Lộ 113 Công Ty Cổ Phần Đầu T Xây Dựng Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Anh Tấn 115 Công Ty Cổ Phần Cấp Nớc Nghĩa Lộ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T Vấn Xây 116 Dựng Tây Bắc 117 Doanh Nghiệp T Nhân Quang Trung Công Ty Cổ Phần T Vấn Xây Dựng Và Thơng 118 119 Mại Bắc Thăng Long Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Đại Phát Vận Tải Hàng Hóa Nghĩa Lộ 110 114 Linh Kiện Điện Tử Cơng Ty Cổ Phần Kim Thành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Kd Vàng Bạc Kd Thiết Bị 106 109 Tấm Lợp Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ Văn Yên Khai Thác Quặng Tinh 119 Doanh nghiệp Stt Công Ty Cổ Phần Khai Thác Sản Xuất Và Xây 120 Dựng Huyện Văn Yên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Thịnh 121 Cường Phát Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Sản 122 Xuất Xuất Nhập Khẩu Đạt Thành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Nam 123 Cường Huyện Văn Yên Văn Yên Văn Yên Văn Yên 124 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lục Nam Hng Văn Yên 125 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Tiến Đạt Văn Yên Hợp Tác Xã Mộc Hồng Phong Văn Yên 127 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dỡng Anh Văn Yên 128 Cơng Ty Cổ Phần An Bình Văn n Văn n 126 Ngành nghề kinh doanh Khai Thác Đá Sản Xuất Tinh Dầu Quế Sản Xuất Tinh Dầu Quế Sản Xuất Tinh Dầu Quế Sản Xuất Tinh Dầu Quế Chế Biến Tinh Bột Sắn Xản Xuất Gỗ Xẻ Thanh Chế Biến Gỗ Sản Xuất Giấy Vàng Mã Sản Xuất Gia 129 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hc Window Văn Yên Công Cửa Ra Vào Sắt Thép Nhôm 130 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Đạt Văn Yên Công Ty trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Phúc 131 Lợi Yb 132 Công Ty Cổ Phần T Vấn Xây Dựng Tân Mạnh Dũng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Yên 133 Thắng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sửa Chữa Ơ Tơ 134 Hồng Tỉnh Văn n Văn n Văn Yên Văn Yên Văn Yên Xây Dựng Nhà Các Loại Xây Dựng Cơng Trình Xây Dựng Cơng Trình Dân Dụng Kinh Doanh Mơ Tơ Xe Máy Sửa Chữa Ơ Tô 120 Doanh nghiệp Stt 135 136 Doanh Nghiệp T Nhân Thuận Quế Văn Yên Văn Yên Hợp Tác Xã Quế An Văn Yên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 137 Huyện Vĩnh Khang Văn Yên Ngành nghề kinh doanh Thu Mua Hàng Nông Sản Kinh Doanh Nông Sản Kinh Doanh Thu Mua Nông Sản Bán Buôn Nông 138 Doanh Nghiệp T Nhân Ngọc Đông An Văn Yên Lâm Sản Nguyên Liệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Lâm Sản 139 Kim Hồng 140 141 142 143 144 Văn Yên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quỳnh Anh Văn Yên Văn Yên Doanh Nghiệp T Nhân Công Quyên Văn Yên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Dơng Yên Bái Văn Yên Doanh Nghiệp T Nhân Phơng Nhung Văn Yên Văn Yên Doanh Nghiệp T Nhân Khơng Kiện Văn Yên Nông Lâm Sản Kinh Doanh Hàng Nông Sản Bán Buôn Hàng Nông Sản Kinh Doanh Hàng Nông Sản Kinh Doanh Tinh Dầu Quế Thu Mua Hàng Nông Sản Kinh Doanh 145 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Quế Văn n Văn n Hàng Nơng Sản (quế) 146 147 148 Doanh Nghiệp T Nhân Nông Lâm Sản Huy Hoàng Văn Yên Doanh Nghiệp T Nhân Tân Phú Văn Yên Văn Yên Hợp Tác Xã Dịch Vụ Th Tiến Lý Văn Yên Kinh Doanh Nông Sản Thu Mua Nông Sản Kinh Doanh Vlxd 121 Doanh nghiệp Stt Huyện Ngành nghề kinh doanh Kinh Doanh 149 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Phú An Văn Yên 150 Doanh Nghiệp T Nhân Dơng Hải Lang Thíp Văn Yên 151 Doanh Nghiệp T Nhân Lê Khôi Văn Yên 152 Doanh Nghiệp T Nhân Xăng Dầu Hồng Quân Văn Yên 153 Doanh Nghiệp T Nhân Kiên Lan - Trái Hút Văn Yên 154 Doanh Nghiệp T Nhân Thuận Uyên Văn Yên Doanh Nghiệp T Nhân Trần Đức Tâm Văn Yên 156 Doanh Nghiệp T Nhân Vận Tải Tuyến Hoa Văn Yên Kd Vlxd 157 Doanh Nghiệp T Nhân Vàng Bạc Anh Vũ Văn Yên Kd Vàng Bạc 158 Doanh Nghiệp T Nhân Xăng Dầu Trần Phơng Văn Yên Kd Xăng Dầu 159 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hng Việt Văn Yên Bán Vlxd 155 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Viễn 160 Thông Huyện Văn Yên Văn Yên Xăng Dầu Kinh Doanh Xăng Dầu Kd Xăng Dầu Kinh Daonh Xăng Dầu Kd Vàng Bạc Kinh Doanh Vàng Bạc Kd Vật Liệu Xây Dựng Bán Lẻ Điện Thoại 161 Doanh Nghiệp T Nhân Tiến Thịnh Văn Yên Kd Vlxd 162 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Mai Yên Bái Văn Yên Kd Vlxd Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Lâm Sản 163 Quế Yên Bái 164 165 166 Văn Yên Doanh Nghiệp T Nhân Vận Tải Hàng Hóa Văn Yên Văn Yên Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Lâm Văn Yên Hợp Tác Xã Chế Biến Nơng Sản Tồn Hằng Văn n Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Long Bình 167 Quyên Văn Yên Bán Bn Tổng Hợp Quế Sắn Vận Tải Hàng Hóa Vận Tải Hàng Hóa Vận Tải Hàng Hóa Vận Tải Hàng Hóa 122 Doanh nghiệp Stt Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và 168 Thơng Mại Ninh Hằng Huyện Văn Yên Ngành nghề kinh doanh San Lấp Mặt Bằng Xây Dựng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng C4 Văn Yên 170 Hợp Tác Xã Thanh Niên Q & C Văn Yên 171 Hợp Tác Xã Quế Yên Văn Yên Doanh Nghiệp T Nhân Nam Đạt Yb Yên Bình Khai Thác Đá Yên Bình Khai Thác Đá 169 172 Doanh Nghiệp T Nhân Dịch Vụ Sản Xuất Trồng 173 Rừng 327 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Tâm 174 Đức Ngọc Yên Bình Yên Bình 176 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Chế Biến Chè Tân Hơng Yên Bình Dũng Doanh Nghiệp T Nhân Sản Xuất Và Thơng Mại 178 Tú Long Đậu Quả Ươm Giống Cây Trồng Mỏ Và Khai Khoáng Khác Hợp Tác Xã Trờng Xuân Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Công Trồng Rau Dịch Vụ Hỗ Trợ 175 177 Cơng Trình Yên Bình Chế Biến Chè Chế Biến Chè Đen Chế Biến Chè Sản Xuất Các Yên Bình Sản Phẩm Từ Gỗ 179 Doanh Nghiệp T Nhân Hiếu Hiền Yên Bình Chế Biến Gỗ 180 Doanh Nghiệp T Nhân Thành Giang n Bình Chế Biến Gỗ Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Tr181 182 183 ờng Hải Nam Yên Bình Hợp Tác Xã Hồng Nam n Bình Cơng Ty Cổ Phần Yên Thành Yên Bình Sản Xuất Dăm Gỗ Sản Xuất Chế Biến Gỗ Chế Biến Gỗ, Măng 123 Doanh nghiệp Stt Huyện Ngành nghề kinh doanh 184 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Xã Mông Sơn Yên Bình Chế Biến Gỗ 185 Doanh Nghiệp T Nhân Ngân Sơn Yên Bình Yên Bình Chế Biến Gỗ 186 Hợp Tác Xã Thanh Yên Yên Bình 187 Hợp Tác Xã Bảo Ngọc n Bình 188 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Bao Bì n Bình 189 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Đức n Bình Cơng Ty Cổ Phần Đá Trắng n Bình n Bình 190 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Và Th191 ơng Mại Bắc Thịnh n Bình 192 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Minh Yb n Bình 193 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lộc Tài n Bình Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu T Và Phát 194 Triển Công Nghiệp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 195 Vũ Gia Yên Bái Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 196 Ơ Tơ Đơng Phong Yên Bái Doanh Nghiệp T Nhân Dịch Vụ Tổng Hợp Ơ Tơ 197 Hồng Thắng n Bình n Bình Sản Xuất Gỗ Ván ép Chế Biến Gỗ Ca Xẻ Sản Xuất Vỏ Bao Xi Măng Sản Xuất Và ép Cọ Bê Tông Chế Biến Bột Đá Cacbonnat Chế Biến Bột Cacsbon Nat Gia Cơng Cơ Khí Sản Xuất Đồ Mộc Xây Dựng Nhà Các Loại Xây Dựng Nhà Các Loại Bán Bn Ơ Tơ n Bình Và Xe Có Động Cơ Khác n Bình Bảo Dỡng Sửa Chữa Ơ Tơ Bán Buôn Bán Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Và 198 Dịch Vụ Hữu Nghi Yên Bình Lẻ Xe Tải Và Xe Có Động Cơ Khác 124 Doanh nghiệp Stt Huyện Ngành nghề kinh doanh Kinh Doanh Khí Công Nghiệp 199 Doanh Nghiêp T Nhân Nhung Thắng Lpg Yên Bình Nit Tơ, Cacbon Dioxit, Cacbon, Hidro 200 Doanh Nghiệp T Nhân Linh Hờng Bảo Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khống Sản 201 Nhật Linh Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chế Biến Xuất 202 Khẩu Chè Bảo Hợp Tác Xã Thơng Mại Và Dịch Vụ Trồng Rừng 203 Đất Ngọc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Dầu 204 Khí An Bình n Bình n Bình Yên Bình Yên Bình Mua Bán Giấy Mua Bán Bột Cacbonnat Mua Bán Chè Bán Buôn Tinh Bột Sắn ẩm Kinh Doanh n Bình Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Kinh Doanh Hợp Tác Xã Dợc Liệu Tiến Thành Yên Bình 206 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Phong Yên Bình 207 Hợp Tác Xã Khai Thác Và Vận Chuyến Đá Đức Giang n Bình 208 Cơng Ty Cổ Phần Thành Mỹ Yên Bình Mua Bán Gỗ Yên Bình Kd Vàng Bạc 205 Doanh Nghiệp T Nhân Thơng Mại Tổng Hợp 209 210 211 Đức Tuấn Dược Liệu Mua Bán Gỗ Kinh Doanh Bột Đá Kd Vàng Bạc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vàng Bạc Ngân Hằng Yên Bình Cơng Ty Cổ Phần Đầu T Và Phát Triển Thác Bà Yên Bình Cung ứng Vlxd Yên Bình Bán Vlxd Công Ty Cổ Phần Đầu T Và Xây Dựng Đại Sơn 212 Yên Bái Trang Sức 213 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ru Bi Hồng Sơn n Bình Kd Vlxd 214 Doanh Nghiệp T Nhân Hoàng Lâm Yên Bình Kd Xăng Dầu 125 Ngành nghề Doanh nghiệp Huyện 215 Doanh Nghiệp T Nhân Vàng Bạc Đá Quý Huê Nguyệt Yên Bình Kd Vàng Bạc 216 Hợp Tác Xã Hồng Anh n Bình Kd Sơn Cova n Bình Kd Vlxd Stt Doanh Nghiệp T Nhân Xây Dựng Và Phát Triển 217 Hơng Thủy kinh doanh 218 Công Ty Trách Nhiệm Thơng Mại Hồng Sơn n Bình Kd Vật Liệu Xd 219 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Trờng Thuận n Bình Bán Vlxd Cơng Ty Cổ Phần Thơng Mại Xây Dựng Khoáng 220 Sản Thời Đại Mới Hợp Tác Xã Khai Thác Cát Sỏi Vật Liệu Xây 221 Dựng Sông Chảy Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Tổng 222 Hợp Hồng Quang Doanh Nghiệp T Nhân Hồng Anh n Bình 223 n Bái Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu T Xây 224 Dựng Tnt 225 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bình Ms Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Phúc 226 Hưng Long 227 Hợp Tác Xã Hà Phơng Doanh Nghiệp T Nhân Vận Tải Kinh Doanh Dịch 228 Vụ Tú Anh 229 230 Yên Bình Yên Bình Yên Bình Yên Bình Yên Bình Yên Bình Yên Bình Yên Bình Yên Bình Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nơng Nghiệp Văn Lãng n Bình Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Hồ Thác Bà Yên Bình Kinh Doanh Sơn Kova Mua Bán Cát Sỏi Kd Xăng Dầu Hỗ Trợ Vận Tải - Bốc Xếp Dịch Vụ Hỗ Trợ Vận Tải Vận Tải Hàng Hóa Vận Tải Hàng Hóa Vận Tải Hàng Hóa Vận Tải Hàng Hóa Chăn Ni Lợn, Gà Ni Trồng Thủy Sản ... kiện phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 33 2.3.2 Các tiêu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 33 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ... phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Yên Bái có ý nghĩa áp dụng thực tiễn quan quản lý Tỉnh Yên Bái việc xây dựng sách phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tài liệu cho doanh nghiệp nhỏ. .. tiễn phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa - Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tình Yên Bái giai đoạn 2012-2016 - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ), Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay