Kiem tra 1 tiet

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:46

Câu 1Kim loại có tính chất vật lý chung sau đây? A Tính dẻo, tính dẫn điện nhiệt, có ánh kim B Tính dẻo, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy cao C Tính dẫn điện nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim D Tính dẻo, có ánh kim, cứng Câu 2Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? A Hg B Sn C Pb D Al Câu Phản ứng sau không đúng? A Fe + Cl2 t  FeCl2 B 4Al + 3O2 t  2Al2O3 C 2Cr + S t  Cr2S3 D 2Cu + O2 t  CuO Câu Nhóm kim loại sau tác dụng với nước lạnh tạo dung dịch kiềm? A Ba, Na, K, Ca B Be, Mg, Ca, Ba C Na, K, Mg, Ca D K, Na, Ca, Zn Câu Kim loại Al, Fe, Cr không phản ứng với dung dịch A H2SO4 đặc, nguội B Cu(NO3)2 C HCl D NaOH Câu Chất sau oxi hóa Fe2+ thành Fe3+ A Ag+ B Mg C K+ D Cu2+ Câu Sự phá hủy kim loại hay hợp kim kim loại tác dụng trực tiếp với chất oxi hóa mơi trường gọi A ăn mòn hóa học B khử kim loại C tác dụng kim loại với nước D ăn mòn điện hóa học Câu Để bảo vệ vỏ tàu biển ( thép ), người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm nước) miếng kim loại A Zn B Fe C Ag D Cu Câu Để sản xuất nhôm cơng nghiệp người ta thường A điện phân Al2O3 nóng chảy có mặt criolit B điện phân dung dịch AlCl3 C cho Mg vào dung dịch Al2(SO4)3 D cho CO dư qua Al2O3 nung nóng Câu 10Nung nóng hỗn hợp gồm 5,4 gam Al 16 gam Fe2O3, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam hỗn hợp rắn Giá trị m A 21,4 B 11,2 C 10,2 D 5,6 Câu 11 Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catơt xảy A khử ion Na+ B oxi hoá ion Cl- C khử ion Cl- D oxi hoá ion Na+ Câu 12Khối lượng đồng thu điện phân dung dịch CuSO 4, với bình điện phân có vách ngăn, điện cực trơ thời gian (dung dịch nhạt màu xanh), cường độ dòng điện 1,5A A 3,58g B 2,58g C 1,58g D 4,58g Câu 13Số electron lớp nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA A B C D Câu 14Thí nghiệm sau không tạo kim loại? A Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl B Cho kim loại Fe vào dung dịch CuSO4 C Điện phân dung dịch AgNO3 D Dẫn khí CO qua bột CuO, nung nóng Câu 15Để phân biết chất : Cu, Al, Al2O3 ta không dùng dung dịch sau đây? A NH3 B Ba(OH)2 C HCl D H2SO4 Câu 16Nguyên tố sắt có Z = 26 nằm nhóm ? A VIIIB B IIA C VIB D VIIIA Câu 17Thuỷ ngân chất độc Trong phòng thí nghiệm để loại bỏ thuỷ ngân rơi vào rãnh bàn, ghế khó lấy được, ta sử dụng hóa chất sau đây? A.Bột lưu huỳnh B Bột oxit kim loại C.Dung dịch axit D Dung dịch bazơ Câu 18Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO Fe 2O3 khí H2, thấy tạo g nước Khối lượng hỗn hợp kim loại thu A 24 B 16 C 20 D 26 Câu 19Cho 0,3 mol FexOy tham gia phản ứng nhiệt nhôm thấy tạo 0,4 mol Al 2O3 Công thức oxit sắt A Fe3O4 B Fe2O3 C FeO D khơng xác định khơng cho biết số mol Fe Câu 20Cation M3+ có cấu hình electron 1s22s22p6 Vậy M nguyên tố thuộc A chu kỳ 3, nhóm IIIA B chu kỳ 3, nhóm IA C chu kỳ 2, nhóm IIIA D chu kỳ 2, nhóm VIIIA Câu 21Hòa tan hồn tồn 15,4 gam hỗn hợp Mg Zn dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H bay Khối lượng muối tạo dung dịch A 36,7g B 35,7g C 63,7g D 53,7g Câu 22Cho 1,24 g hỗn hợp Na K tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu 1,92 g hỗn hợp hai bazơ NaOH KOH Thể tích khí H2 sinh (đktc) A 0,448 lít B 0,48 lít C 0,336 lít D 0,224 lít Câu 23Bột Cu có lẫn tạp chất bột Zn bột Pb , dùng hóa chất sau loại bỏ tạp chất? A.Dung dịch Cu(NO3)2 B Dung dịch AgNO3 C Dung dịch ZnSO4 D Dung dịch Pb(NO3)2 Câu 24Một sợi dây đồng nối với sợi dây nhơm để khơng khí ẩm, quan sát chỗ nối hai kim loại sau thời gian A dây nhôm bị đứt B tượng C dây đồng bị đứt D hai dây bị đứt Câu 25Nhiệt độ thùng vơi tơi lên tới 1500C có pH lân cận giá trị 13,2 Nếu chẳng may ngã vào thùng vơi tơi bị bỏng nhiệt , vừa bị bỏng kiềm Bỏng vôi để lại vết sẹo lồi ,lõm loang lỗ xấu Hãy chọn phương án sơ cứu có hiệu số phương án sau : A Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho vôi rữa vết bỏng giấm ăn B Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho vôi rữa vết bỏng nước mắm C Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho vôi rữa vết bỏng kem đánh D Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho vôi rữa vết bỏng dầu nóng Câu 26Thêm từ từ giọt dung dịch chứa 0,07 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na 2CO3 Thể tích khí CO2 (đktc) thu bằng: A 0,224 lít B 0,560 lít C 0,784 lít D 1,344 lít Câu 27Cho 3,51g Al hòa tan hồn tồn dd HNO3 lỗng dư thu hỗn hợp X gồm ba khí NO, N2 N2O có tỉ lệ số mol tương ứng : : dung dịch chứa muối Thể tích hỗn hợp X (đktc) A 1,12 lít B 2,646 lít C 2,644 lít D 2,464 lít Câu 28Cho 5,5g hỗn hợp Al Fe (trong số mol Al gấp đơi số mol Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M Khuấy kĩ cho phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m A 35,2g B 39,35g C 33,95g D 35,39g Câu 29Tiến hành thí nghiệm sau: - TN 1: Cho nước qua ống đựng bột sắt nung nóng - TN 2: Cho đinh sắt ngun chất vào dung dịch H2SO4 lỗng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4 - TN 3: Cho giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 - TN 4: Để thép (hợp kim sắt với cacbon) khơng khí ẩm - TN 5: Nhúng kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4 Số trường hợp xảy ăn mòn điện hố học A B C D Câu 30Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M Ba(OH) 0,1M Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 phản ứng sau: Giá trị V A 400 B 250 C 300 D 150 ... 0,784 lít D 1, 344 lít Câu 27Cho 3,51g Al hòa tan hồn tồn dd HNO3 lỗng dư thu hỗn hợp X gồm ba khí NO, N2 N2O có tỉ lệ số mol tương ứng : : dung dịch chứa muối Thể tích hỗn hợp X (đktc) A 1, 12 lít... nóng Câu 15 Để phân biết chất : Cu, Al, Al2O3 ta không dùng dung dịch sau đây? A NH3 B Ba(OH)2 C HCl D H2SO4 Câu 16 Nguyên tố sắt có Z = 26 nằm nhóm ? A VIIIB B IIA C VIB D VIIIA Câu 17 Thuỷ ngân... C.Dung dịch axit D Dung dịch bazơ Câu 18 Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO Fe 2O3 khí H2, thấy tạo g nước Khối lượng hỗn hợp kim loại thu A 24 B 16 C 20 D 26 Câu 19 Cho 0,3 mol FexOy tham gia phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet , Kiem tra 1 tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay