Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

100 51 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:46

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ QUỲNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ QUỲNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số ngành: 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Kiều Thị Thu Hương THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức Các số liệu tài liệu tham khảo trình nghiên cứu trích dẫn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả Lê Thị Quỳnh ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu nhờ nỗ lực thân quan tâm, giúp đỡ tận tình Thầy Cơ đơn vị liên quan, tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa KT&PTNT thầy cô Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện mặt để thực đề tài Đặc biệt xin cảm ơn cô giáo TS Kiều Thị Thu Hương, hướng dẫn bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn quan, ban, ngành, đoàn thể gồm: UBND TPTN, Chi cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, Các tổ chức hội đoàn thể, UBND xã Phúc Xuân, Phúc Trìu, Tân Cương Cuối xin trân thành cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè, người chia sẻ, động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành tốt luận văn Một lần tơi xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân dành cho Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả Lê Thị Quỳnh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Lịch sử phát triển chè Việt Nam 1.1.2 Một số khái niệm liên quan đến sản xuất chè an toàn 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè giới 19 1.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Việt Nam 27 1.2.3 Tình hình sản xuất chè an toàn số tỉnh nước 31 1.2.4 Bài học kinh nghiệm rút sản xuất chè an toàn cho Thành phố Thái Nguyên 35 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 38 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 38 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 38 2.2 Nội dung nghiên cứu 38 2.3 Phương pháp nghiên cứu 38 2.3.1 Lựa chọn địa điểm nghiên cứu 38 2.3.2 Phương pháp điều tra thu thập thông tin 39 2.3.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 40 2.3.4 Phương pháp phân tích xử lý thông tin 41 iv 2.3.4.1 Phương pháp thống kê kinh tế 41 2.3.4.2 Phương pháp nghiên cứu số liệu 41 2.4 Hệ thống tiêu phân tích 41 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 43 3.1.1 Vị trí địa lý 43 3.1.2 Khí hậu tài nguyên thiên nhiên 44 3.1.3 Hệ thống kết cấu hạ tầng 46 3.1.4 Nguồn nhân lực 50 3.1.5 Điều kiện kinh tế - xã hội 50 3.2 Thực trạng sản xuất chè an toàn tỉnh Thái Nguyên 48 3.3 Thực trạng sản xuất chè an toàn hộ nghiên cứu 55 3.3.1 Tình hình sản xuất chung 58 3.3.2 Cơ cấu giống chè 59 3.3.3 Đặc điểm nhóm hộ điều tra 60 3.3.4 Năng suất, sản lượng bình quân hộ trồng chè 59 3.3.5 Chi phí cho sản xuất hộ trồng chè 60 3.3.6 Lợi nhuận hộ trồng chè 62 3.3.7 Thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hộ trồng chè 63 3.4 So sánh hiệu sản xuất chè an toàn chè truyền thống 66 3.4.1 So sánh hiệu kinh tế hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất truyền thống 66 3.4.2 Hiệu xã hội sản xuất chè 68 3.5 Kênh tiêu thụ sản phẩm nhóm hộ sản xuất chè an tồn nhóm hộ sản xuất chè truyền thống 69 3.5.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm nhóm hộ sản xuất chè an toàn 69 v 3.5.2 Kênh tiêu thụ sản phẩm nhóm hộ sản xuất chè truyền thống 73 3.6 Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức sản xuất chè an toàn 71 3.7 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất chè an toàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 định hướng 2025 73 3.7.1 Giải pháp sách 73 3.7.2 Giải pháp thị trường tiêu thụ 74 3.7.3 Giải pháp khoa học công nghệ 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATTP : An toàn thực phẩm ĐVT : Đơn vị tính FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations GO : Tổng giá trị sản phẩm GTSX : Giá trị sản xuất Ha : Héc ta HTX : Hợp tác xã IC : Chi phí trung gian IPM : Quản lý phòng trừ dịch hại tổng hợp KHCN : Khoa học công nghệ KHKT : Khoa học kỹ thuật NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn Pr : Lợi nhuận TCHQ : Tổng cục Hải quan TPTN : Thành phố Thái Nguyên TTg : Thủ tướng UBND : Uỷ Ban Nhân Dân VA : Giá trị gia tăng VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Diện tích, suất, sản lượng chè giới số nước trồng chè năm 2016 22 Bảng 1.2: Tiêu chuẩn hàm lượng đồng chì chè 25 Bảng 1.3: Tiêu chuẩn hàm lượng kim loại nặng đất 25 Bảng 1.4: Hàm lượng tồn dư thuốc chè 26 Bảng 1.5: Diện tích, suất, sản lượng chè Việt Nam giai đoạn 2012-2016 31 Bảng 1.6: Thị trường xuất chè Việt Nam tháng đầu năm 2017 33 Bảng 3.1: Diện tích, sản lượng chè búp tươi theo huyện, thành phố, thị xã 51 Bảng 3.2: Cơ cấu giống chè Thái Nguyên 53 Bảng 3.3: Tình hình xuất chè Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 55 Bảng 3.4: Tình hình sử dụng đất Thành phố Thái Nguyên 58 Bảng 3.5: Diện tích, suất, sản lượng chè Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014- 2016 58 Bảng 3.6: Cơ cấu giống hộ điều tra 60 Bảng 3.7: Tình hình nguồn nhân lực nhóm hộ điều tra 61 Bảng 3.8: Năng suất, sản lượng chè nhóm hộ điều tra 62 Bảng 3.9: Chi phí sản xuất chè nhóm hộ điều tra 63 Bảng 3.10: Diện tích, suất, lợi nhuận hộ điều tra 65 Bảng 3.11: Thị trường tiêu thụ hộ trồng chè 67 Bảng 3.12: So sánh hiệu kinh tế hộ điều tra 69 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ địa giới Thành phố Thái Nguyên 46 Hình 3.2 Kênh tiêu thụ hộ sản xuất chè an toàn 73 Hình 3.3 Kênh tiêu thụ hộ sản xuất chè truyền thống 74 76 năm vấn đề sản xuất chè đặc biệt hộ có lòng u nghề tâm huyết với nghề trồng chè nên vấn đề thăm non thường xun chuyện bình thường Khó khăn lớn hộ sản xuất chè an toàn chưa tạo dựng niềm tin khách hàng Hiện thị trường nhiều sản phẩm chè khơng an tồn đóng bao bì nhãn mác chè làm ảnh hưởng lớn đến uy tín hộ sản xuất chè an tồn 3.7 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất chè an toàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 định hướng 2025 3.7.1 Giải pháp sách Nhà nước cần có sách ưu đãi, hỗ trợ cho hộ nông dân chuyển đổi từ sản xuất chè xanh truyền thống sang sản xuất chè an tồn là: - Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu chất lượng cao để thay hoá chất, thuốc trừ sâu sinh học thuốc diệt cỏ sinh học để xử lý sâu bọ bệnh dịch - Khuyến khích người nơng dân việc sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, thuốc trừ sâu sinh học, thuốc diệt cỏ sinh học Hỗ trợ phần kinh phí việc đầu tư cải tạo đất để sản xuất chè an toàn - Hỗ trợ toàn kinh phí cho đào tạo tập huấn cho nơng dân tiếp thu khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất chè an tồn - Có sách ưu đãi như: Trợ giá cho sản phẩm chè an toàn tiêu thụ nước xuất khẩu, miễn thuế xuất cho doanh nghiệp, cá nhân xuất sản phẩm chè an toàn 3.7.2 Giải pháp thị trường tiêu thụ - Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại xuất sản phẩm chè an toàn Phát triển thị trường, ý thị trường ngách, thị trường tiềm để tiêu thụ sản phẩm có giá trị gia tăng Tổ chức đồn học tập kinh nghiệm, khảo sát thị trường số nước có ngành chè phát triển; sở lựa chọn hội chợ nước ngồi chun đề, có uy tín, phù hợp với 77 sản phẩm, lực sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Thái Nguyên để tham gia Phối hợp chặt chẽ với Tham tán thương mại Việt Nam nước để tổ chức hoạt động giao dịch thương mại; tăng cường tuyên truyền quảng bá, thu hút vận động đối tác nước gặp gỡ, giao thương với doanh nghiệp ngành chè - Đẩy mạnh hỗ trợ nâng cao kiến thức, lực thị trường cho người sản xuất kinh doanh thông qua công tác khuyến nông, khuyến công, phát triển hệ thống cung cấp thông tin thị trường, hoạt động nghiên cứu thị trường - Đổi tăng cường hình thức xúc tiến thương mại thông qua hệ thống kênh phân phối sản phẩm, hoạt động hội chợ, triển lãm, lễ hội, Festival chè nước; tăng cường quảng bá thương hiệu sản phẩm chè thị trường nước, - Thiết lập hệ thống kênh phân phối sản phẩm thơng qua hình thức liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tình trạng “phân khúc” chuỗi; hình thành hệ thống giới thiệu tiêu thụ sản phẩm có hỗ trợ nhà nước: Khơng gian văn hóa chè, Trung tâm giới thiệu sản phẩm chè, Phố ẩm thực chè; chợ đầu mối tiêu thụ chè, - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thương hiệu chè Thái Nguyên: Thực nghiên cứu, dự báo, cung cấp thông tin thị trường chè nước quốc tế; triển khai chương trình truyền thơng, quảng bá thương hiệu sâu rộng đến nhà sản xuất, doanh nghiệp người tiêu dùng; tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm; tiến hành khảo sát thị trường, tìm hiểu cơng nghệ sản xuất chế biến chè nước, xúc tiến xuất khẩu; quảng bá giá trị thương hiệu chè Thái Nguyên thông qua hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực, - Đầu tư phát triển vùng nông sản xuất theo hướng thành lập khu chế biến xuất khẩu, xây dựng hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm thị trường 78 3.7.3 Giải pháp khoa học công nghệ - Ứng dụng giống có suất, chất lượng cao; quy trình kỹ thuật sản xuất chè gắn với chứng nhận chè an toàn; ứng dụng biện pháp: quản lý trồng tổng hợp, phòng trừ dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng, quản lý nước tưới, đặc biệt phát triển mở rộng áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm; sản xuất chè hữu cơ, an toàn - Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao tiến khoa học - kỹ thuật, đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất chè hữu cơ, sản xuất chè theo quy trình VietGAP, GAP khác để nâng cao chất lượng Xây dựng, nhân rộng mơ hình trình diễn khuyến nơng, mơ hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè - Áp dụng quy trình thực hành nơng nghiệp tốt (VietGAP), áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế (UTZ) sản xuất chè Đánh giá, lựa chọn vùng sản xuất an toàn, xác định mối nguy, đưa giải pháp loại trừ giảm thiểu mối nguy vùng sản xuất - Xây dựng nâng cao lực hoạt động hệ thống giám sát, chứng nhận chất lượng sản phẩm chè - Đổi thiết bị công nghệ chế biến chè theo hướng sử dụng công nghệ cao dây chuyền chế biến chè xanh cao cấp, chè ô long, chè đen CTC, đa dạng hoá sản phẩm chè với mẫu mã, bao bì đại, an tồn, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng - Mở rộng diện tích chè thu hái máy, sử dụng máy, công cụ cải tiến khâu làm cỏ, bón phân đốn chè nhằm giảm công lao động, nâng cao hiệu sản xuất Sử dụng cơng nghệ cao bảo quản, đóng gói sản phẩm máy hút chân khơng, máy ủ hương, máy đóng gói nâng cao chất lượng sản phẩm - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng cho vùng sản xuất chè tập trung hệ thống giao thông, hệ thống tưới nước tự động, nhà sơ chế chế biến sản phẩm, bước đáp ứng yêu cầu sản xuất an toàn, hiệu 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thành phố Thái Nguyên vùng có tiềm năng, lợi điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực đủ để đáp ứng sản xuất phát triển chè an toàn Phát triển sản xuất chè an toàn nâng cao giá trị gia tăng ngành hàng chè, nhằm khẳng định thương hiệu “chè Thái Nguyên” Với mục tiêu tìm hiểu thực trạng giải phát phát triển sản xuất chè an toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên, luận văn đưa số kết luận sau: - Đặc điểm nhóm hộ sản xuất chè an toàn sản xuất chè truyền thống khác chủ yếu về: độ tuổi, trình độ văn hóa chủ hộ, diện tích, cấu giống… - Quy trình sản xuất chè an toàn chè truyền thống khác nên có chênh lệch suất, sản lượng, chi phí lợi nhuận hộ sản xuất chè an toàn hộ sản xuất chè truyền thống + Năng suất chè khô hộ sản xuất chè an tồn đạt 3,03 tấn/ha hộ sản xuất chè truyền thống đạt 2,69 tấn/ha + Sản lượng chè khô hộ sản xuất chè an tồn đạt 48,22 tấn, sản lượng chè khơ hộ sản xuất chè truyền thống đạt 23,48 + Chi phí bình qn / ha/ năm hộ sản xuất chè an toàn 114,18 triệu đồng, hộ sản xuất chè truyền thống 50,46 triệu đồng Trong chi phí lao động nhóm hộ sản xuất chè an tồn cao nhóm hộ sản xuất chè truyền thống chi phí thuốc BVTV nhóm hộ sản xuất chè truyền thống cao gấp lần nhóm hộ sản xuất chè an tồn + Lợi nhuận trung bình hộ sản xuất chè an toàn 159,2 triệu đồng cao gần lần so với hộ sản xuất chè truyền thống 33,48 triệu đồng Nguyên nhân giá bán chè sản xuất an toàn cao so với chè sản xuất truyền thống 80 - Hiệu kinh tế hộ sản xuất chè an toàn cao so với hiệu kinh tế hộ sản xuất chè truyền thống thông qua tiêu GO/IC, VC/IC, Pr/IC - Bên cạnh thuận lợi điều kiện tự nhiên phù hợp với trồng chè, thương hiệu tiếng chè Thái Nguyên kinh nghiệm hộ trồng chè việc sản xuất chè an tồn gặp khó khăn, trở ngại chưa có khác biệt nhiều giá, chè an tồn đòi hỏi chăm sóc khắt khe người tiêu dùng chưa thực tin tưởng vào sản phẩm chè an tồn, khó phân biệt hàng thật, giả Để tăng giá trị sản xuất chè an toàn địa bàn Thành phố Thái Nguyên, tác giả đề xuất giải pháp nhằm phát triển sản xuất chè an toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên bao gồm: giải pháp sách, giải pháp giống, giải pháp chế biến, giải pháp thị trường tiêu thụ, giải pháp khoa học công nghệ, giải pháp thu hút vốn, giải pháp công tác khuyến nông nhằm nâng cao hiệu sản xuất, giải pháp tăng cường quản lý chất lượng Kiến nghị * Đối với thành phố Thái Nguyên - Hình thành vùng sản xuất chè tập trung ứng dụng tiến khoa học công nghệ, cơng nghệ cao, sản xuất chè theo quy trình VietGAP, UTZ, sản xuất chè hữu cơ, an tồn, có sản xuất chè ứng dụng tiến khoa học cơng nghệ, cơng nghệ cao để góp phần nâng cao suất lao động, tăng hiệu sản xuất; bước đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao - Hỗ trợ chứng nhận VietGAP (GAP khác); chứng nhận sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; xác nhận sản phẩm chè an toàn - Tổ chức khóa tập huấn cho hộ nơng dân sản xuất chè an toàn - Phát triển nâng cao giá trị thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm chè Thái Nguyên: - Tạo dựng quản lý thương hiệu chè Thái Nguyên 81 - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức sở hữu trí tuệ giá trị thương hiệu chè Thái Nguyên Xây dựng chế phối hợp đơn vị, tổ chức từ tỉnh đến địa phương, hiệp hội, hội nghề nghiệp có liên quan thống nội dung tuyên truyền kế hoạch thực * Đối với hộ sản xuất chè an toàn - Phát triển nhanh tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè an toàn gắn với phát triển hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè theo mơ hình chuỗi giá trị - Tham gia tích cực vào lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất chè an toàn theo hướng VietGAP, UTZ - Phải có ý kiến đề xuất kịp thời vấn đề cần thiết quyền cấp, phải có nghĩa vụ trách nhiệm sản xuất theo quy trình kỹ thuật cán kỹ thuật khuyến nông hướng dẫn 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Chu Xuân Ái, Lê Trí Hải (1997), Giáo trình trồng trọt chè, Nhà xuất Nơng nghiệp Nguyễn Đức Bình (1995), C.Mác Ph.Ăngghen Tồn tập, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Bộ NN &PTNT (2012), Thông tư 59/2012, Quy định quản lý sản xuất rau chè an toàn Chi cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2017), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2016 Cục thống kê (2016), Báo cáo kết điều tra thực trạng chè địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2016 Cục Trồng trọt (2017), Hiện trạng định hướng sản xuất NNHC lĩnh vực trồng trọt, Báo cáo Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm NNHC” Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Lê Quý Đôn (1773), Trần Văn Giáp dịch (2006), Vân đài loại ngữ, Nhà xuất Văn hóa thơng tin Đinh Văn Hải, Lương Thu Thủy (2014), Giáo trình kinh tế phát triển, Nhà xuất tài 10 Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng (2008), Giáo trình kinh tế trị Mác - LêNin, Nhà xuất trị quốc gia 11 Hiệp hội NNHC Việt Nam (2017), Tình hình sản xuất NNHC xu hội nhập, Báo cáo Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm NNHC” 12 Phan Thúc Huân (2006), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất Thống kê 83 13 Nguyễn Hữu Khải (2005), Cây chè Việt Nam, lực cạnh tranh xuất phát triển, NXB Lao động xã hội 14 Đỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Kim Phong (2007), Giáo trình chè Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp 15 Nguyễn Thái Thắng (2005), Sản xuất chè an toàn chè hữu giới Việt Nam- Thực trạng giải pháp phát triển, Hội thảo chuẩn hoá chất lượng sản phẩm bảo đảm uy tín thương hiệu quốc gia chè Việt Nam, Hà Nội 16 Đoàn Hùng Tiến, Đỗ Văn Ngọc (1998), Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chè (1988 - 1997), Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội 17 UBND tỉnh Thái Nguyên, Quyết định 2200/QĐ-UBND năm 2011 ban hành đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững chè thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 18 UBND tỉnh Thái Nguyên, Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch vùng nơng nghiệp chè an tồn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 19 UBND tỉnh Thái Nguyên, Tài liệu hội thảo Quốc tế chè Thái Nguyên, Việt Nam 2015 20 UBND xã Phúc Trìu, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 21 UBND xã Phúc Xuân, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 22 UBND xã Tân Cương, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 23 Viện nghiên cứu chè (2005), Báo cáo sản xuất chè hữu chất lượng cao Thái Nguyên 24 Viện nghiên cứu chè (2013), Báo cáo tổng kết chè an toàn miền Bắc 84 II Tài liệu tiếng Anh 25 FiLB and IFOAM (2016), The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2016 III Tài liệu Internet 26 Website: www.chetanuongthainguyen.com.vn 27 Website: www.Economic Times 28 Website: www.fao.org 29 Website: www.kinhtenongthon.com.vn/San-xuat-che-an-toan-Doi-hoi-tat-yeu 30 Website: www.laodongnghean.com.vn 31 Website: www.vinanet.com.vn 32 Website:://voer.edu.vn/m/khai-niem-tieu-thu-san-pham/a2aaa837 33 Website:www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su-san-xuat-che-an-toan-nangcao-gia-tri-gia-tang PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ Phục vụ nghiên cứu sản xuất chè hiệu Số phiếu:……… Ngày …… tháng …….năm 2017 Người vấn: Lê Thị Quỳnh I Thông tin chung 1.Họ tên người vấn:………………………………………… Giới tính: Nam ……………………… Nữ ……………………………… Tuổi:………… Trình độ học vấn:…………….5 Dân tộc:…………… Tổng số nhân khẩu:…………….người Số lao động chính:………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Số điện thoại:……………………………………………………………… II Tình hình sản xuất chè Cơ/ Bác làm chè từ nào? ………………………………………………………………………………… Tổng diện tích chè nhà cô/ bác bao nhiêu? ………………………………………………………………………………… Giống chè trồng gia đình? Diện tích loại giống? TT Giống chè Diện tích Năm trồng Bác thường mua giống chè đâu? Ai tư vấn cho? ………………………………………………………………………………… Một năm gia đình thu lứa chè? ………………………………………………………………………………… Một lứa chè thu kg (chè khô)? ………………………………………………………………………………… Đầu tư thâm canh cho sào/lứa/năm hộ sản xuất chè 7.1 Phân bón Loại phân bón Đạm Lân Kali NPK Phân chuồng Phân khác Số lượng Số lần bón Thời điểm bón Giá thành Thành tiền 7.2 Thuốc Bảo vệ thực vật Loại thuốc Số lần phun Thời điểm phun Giá thành Thành tiền Vậy lứa bác phun bình? Mỗi bình tiền:………… 7.3 Cơng lao động cho sào/lứa/năm hộ sản xuất chè Loại cơng Thu hái Bón phân Phun thuốc Làm cỏ Chế biến Các chi phí khác Số cơng lao động Giá thuê Giá thành Thành tiền Vậy lứa bác chi tiền cơng thu hái, bón phân, phun thuốc, làm cỏ, chi phí khác tiền:…………………………………… 7.4 Tình hình tiêu thụ Giá bán chè tiền 1kg? ……………………………………………………………………………… Gia đình thường bán chè đâu? ……………………………………………………………………………… Gia đình thường bán cho ai? ……………………………………………………………………………… Nhà cô/bác sử dụng hình thức đóng gói nào? Các loại mẫu mã/ bao bì sử dụng: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nguồn cung cấp thông tin thị trường từ đâu? ……………………………………………………………………………… III Thu nhập hộ Mỗi lứa nhà bác thu tiền? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Một năm bác thu nhập ? ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ngoài thu nhập chè nhà bác thu nhập khác không? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nhà bác đầu tư cho chè thường khoảng % từ thu nhập/năm? Cụ thể? Đầu tư cho phân bón bao nhiêu? ……………………………………………………………………………… Đầu tư cho thuốc Bảo vệ thực vật bao nhiêu? ……………………………………………………………………………… Đầu tư cho công lao động bao nhiêu? ……………………………………………………………………………… IV Áp dụng tiến Khoa học kỹ thuật cho chè Gia đình có tập huấn kỹ thuật sản xuất chè không? ……………………………………………………………………………… Một năm có khóa tập huấn? TT Nội dung tập huân Thời gian tập huấn Người phụ trách Đơn vị phụ trách Cô/bác đánh lớp tập huấn? ………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………… Các cô/bác áp dụng vào sản xuất? ………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………… Khi cần tư vấn kỹ thuật sản xuất chè bác thường hỏi ai? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nhu cầu tập huấn kỹ thuật gia đình gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hiện Nhà nước có chương trình để hỗ trợ sản xuất chè an tồn khơng? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bác đánh chương trình này? Tại sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… V Các khó khăn thuận lợi Các cô/bác cho biết thuận lợi khó khăn sản xuất năm gần đây? 1.1 Thuận lợi ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 1.2 Khó khăn ………………………………………………………………………………… Theo bác làm chè an tồn có khó khăn so với chè thường không? Tại sao? 1.3 Các cơ/bác có thuận lợi điều kiện tự nhiên? Thuận lợi thời tiết: ………………………………………………………………………………… Thuận lợi khí hậu: ………………………………………………………………………………… Thuận lợi đất đai: ………………………………………………………………………………… 1.4 Các cơ/bác có gặp khó khăn điều kiện tự nhiên? Khó khăn thời tiết: ………………………………………………………………………………… Khó khăn khí hậu: ………………………………………………………………………………… Khó khăn đất đai: ………………………………………………………………………………… 1.5 Nhà bác có cấp giấy chứng nhận chè an tồn khơng? ……… 1.6 Bác gặp khó khăn việc cấp chứng nhận khơng? 1.7 Nếu phải tiền bác có làm khơng? Tại sao:………………………… 1.8 Lợi ích việc cấp giấy chứng nhận? ………………………………………………………………………………… Bác đánh giá khó khăn cần ưu tiên nhất? ………………………………………………………………………………… Theo Cô/ bác làm giải khó khăn này? ………………………………………………………………………………… Gia đình có mong đợi từ Nhà Nước từ cán khuyến nông? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Khi gặp vướng mắc sản xuất chè bác thường tham khảo ý kiến từ ai? ………………………………………………………………………………… Các dự định gia đình năm tới sản xuất chè nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin Cô/ bác cho biết năm gần biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến sản xuất chè? - Hạn hán ảnh hưởng đến việc sản xuất chè? Giảm phần trăm suất, sản lượng chè? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Mưa nhiều ảnh hưởng đến việc sản xuất chè? Giảm phần trăm suất, sản lượng chè? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! Người vấn Người cung cấp thông tin ... giá thực trạng sản xuất chè an toàn thành phố Thái Nguyên - So sánh hiệu kinh tế hộ sản xuất chè an toàn với hộ sản xuất chè truyền thống - Phân tích thuận lợi khó khăn sản xuất chè an toàn thành. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ QUỲNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Ngành: Kinh tế Nông nghiệp... 50 3.2 Thực trạng sản xuất chè an toàn tỉnh Thái Nguyên 48 3.3 Thực trạng sản xuất chè an toàn hộ nghiên cứu 55 3.3.1 Tình hình sản xuất chung 58 3.3.2 Cơ cấu giống chè
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay