De thi hoc ki 2

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:46

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN ĐỀ THI KSCL GIỮA KỲ MƠN HĨA HỌC – KHỐI 12 NĂM HỌC 2017- 2018 Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ : 123 Họ tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu 1: Tính chất hóa học kim loại kiềm : A Tính khử mạnh B Tính oxi hóa mạnh C Tính axit mạnh D Tính bazơ mạnh Câu 2: Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học kim loại kiềm A Na  K  Cs  Rb  Li B Cs  Rb  K  Na  Li C Li  Na  K  Rb  Cs D K  Li  Na  Rb  Cs Câu 3: Phản ứng nhiệt phân không A 2KNO3 2KNO2 + O2 B NaHCO3 NaOH + CO2 C NH4Cl NH3 + HCl D NH4NO2 N2 + 2H2O Câu 4: Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa A KNO3 B BaCl2 C.FeCl3 D K2SO4 Câu 5: Cho cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 Dãy sau gồm ngun tử ion có cấu hình e trên? A K+, Cl, Ar B Li+, Br, Ne C Na+, Cl, Ar D Na+, F-, Ne + Câu : Q trình sau đây, ion Na khơng bị khử thành Na? A Điện phân NaCl nóng chảy C Điện phân dung dịch NaCl nước B Điện phân NaOH nóng chảy D Điện phân Na2O nóng chảy Câu 7: Cho miếng Na vào dung dịch CuCl2 từ từ đến dư tượng quan sát A Có khí B Có kết tủa màu xanh C Có khí thoát xuất kết tủa xanh sau tan D Có khí xuất kết tủa xanh Câu : Cho hỗn hợp kim loại Na, Alcó tỉ lệ số mol 2:1 vào nước, quan sát thấy tượng A Có sủi bọt khí B Xuất kết tủa keo trắng C Có bọt khí có kết tủa keo trắng xuất D Khơng có tượng xảy Câu : Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu 1,792 lít khí (đktc) anot 6,24 gam kim loại catot Công thức hoá học muối đem điện phân A LiCl B NaCl C KCl D RbCl Câu 10: Ở nhiệt độ thường, kim loại sau không phản ứng với nước? A Ba B Be C Ca D Sr Câu 11 : Dung dịch có pH > là: A NaCl B Ca(OH)2 C Al(OH)3 D AlCl3 Câu 12 : Phản ứng sau giải thích tạo thành thạch nhũ hang động A CaCO3 CaO + CO2 B Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2 C Ca(HCO3)2↔ CaCO3 + CO2 + H2O D CaCO3 + CO2 + H2O-> Ca(HCO3)2 Câu 13: Nguyên tắc làm mềm nước cứng làm giảm nồng độ A ion Ca2+ Mg2+ B ion HCO3- C ion Cl- SO42D Na+ Ca3+ Câu 14: Khi cho Ca kim loại vào chất đây, trường hợp khơng có phản ứng Ca với nước? A dd HCl vừa đủ B H2O C dd NaOH vừa đủ D dd CuSO4 vừa đủ Câu 15 : Để điều chế Ca(OH)2 người ta dùng phương pháp sau Chọn phương pháp 1) nung thạch cao, sau cho sản phẩm rắn tác dụng với nước 2) nung đá vôi, sau cho sản phẩm rắn tác dụng với nước 3) cho dung dịch CaCl2tác dụng với dung dịch NaOH 4) Cho CaO tác dụng với nước A Chỉ có 1,4 B Chỉ có 1,2 C Chỉ có 2,4 D Chỉ có 3,4 Câu 16 : Cho sơ đồ : Ca X YZTCa Công thức X, Y, Z, T A CaCl2, CaCO3, Ca(HCO3)2, CaSO4 B Ca(NO3)2, CaCO3, Ca(HCO3)2, Ca(OH)2 C CaCl2, Ca(HCO3)2, CaCO3, Ca(OH)2 D CaO, CaCO3, Ca(HCO3)2 , CaCl2 Câu 17: Một loại nước cứng đun sơi tính cứng Trong loại nước cứng có hồ tan hợp chất sau ? A Ca(HCO3)2, MgCl2 B Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C Mg(HCO3)2, CaCl2 D MgCl2, CaSO4 Câu 18: Sục a mol khí CO vào dung dịch Ca(OH)2 thu 3g kết tủa Lọc tách kết tủa, dung dịch lại mang đun nóng thu thêm 2g kết tủa Giá trị a A 0,07mol B 0,06 mol C 0,055mol D 0,075 mol Câu 19: Trong công nghiệp Al sản xuất A Bằng phương pháp hỏa luyện C Bằng phương pháp thủy luyện B Bằng phương pháp điện phân nhơm oxit nóng chảy D lò cao Câu 20 : Chất khơng có tính lưỡng tính A NaHCO3 B Al2O3 C AlCl3 D Al(OH)3 Câu 21: Một pin điện hoá cấu tạo cặp oxi hoá - khử Al3+/Al Cu2+/Cu Phản ứng hoá học xảy pin hoạt động A 2Al + 3Cu  2Al3+ + 3Cu2+ B 2Al3+ + 3Cu  2Al + 3Cu2+ C 2Al + 3Cu2+2Al3+ + 3Cu D 2Al3+ + 3Cu2+ 2Al + 3Cu Câu 22: Phát biểu ? A Nhôm kim loại lưỡng tính B Al(OH)3 bazơ lưỡng tính C Al2O3 oxit trung tính D Al(OH)3 hiđroxit lưỡng tính Câu 23: Bình làm nhơm đựng dd axit sau đây? A HNO3(đặc nóng) B H3PO4 (đặc nguội) C HCl D HNO3 (đặc nguội) Câu 24 : Cho nhôm vào dd NaOH dư xảy tượng: A Nhơm tan, có khí B Nhơm khơng tan C Nhơm tan, có khí ra, xuất kết tủa D có khí thoát Câu 25: Cho phản ứng sau : 1) 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O 2) Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O 3) NaAlO2 + HCl + H2O  Al(OH)3 + NaCl 4) Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O Phản ứng chứng minh cho tính lưỡng tính Al(OH)3 là: A.Chỉ có 2và B Chỉ có C.Chỉ có D.Chỉ có 1,2,3 Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Al  X Al(OH)3 Y  Al(OH)3 Z  Al X, Y, Z là: A NaAlO2 , Al , Al2O3 B KAlO2 , Al2(SO4)3 , Al2O3 C Al2O3 , AlCl3 , Al2S3 D KAlO2, Al2O3, Al2(SO4)3 Câu 27: Cho m gam hỗn hợp bột Al Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát 6,72 lit khí (đktc) Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư 8,96 lit khí (đktc) Khối lượng Al Fe hỗn hợp đầu gam? A 10,8 gam Al 5,6 gam Fe C 5,4 gam Al 5,6 gam Fe B 5,4 gam Al 8,4 gam Fe D 5,4gam Al 2,8 gam Fe Câu 28: Nung 8,4g muối cacbonat (khan) kim loại kiềm thổ thấy có CO2 nước Dẫn CO2 vào dd Ca(OH)2 dư thu 10g kết tủa Vậy kim loại là: A Mg B Be C Ca D Ba II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al Mg vào dung dịch HCl thu 1,68 lít H (đkc) Phần % khối lượng kim loại hỗn hợp ? Câu : Thêm m gam K vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH) 0,1M NaOH 0,1M , thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu kết tủa Y a, Tính giá trị m để lượng kết tủa Y lớn b, Tính khối lượng kết tủa Y? ( Cho Al = 27, O= 16, H= 1, Ba= 137, S= 32, Na = 23, Cl= 35,5, N= 14, Mg = 24, C= 12, Ca= 40, Fe= 56) HẾT SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN ĐỀ THI KSCL GIỮA KỲ MƠN HĨA HỌC – KHỐI 12 NĂM HỌC 2017- 2018 Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ : 317 Họ tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:………… III PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu 1: Trong công nghiệp Al sản xuất A Bằng phương pháp hỏa luyện B Bằng phương pháp thủy luyện C Bằng phương pháp điện phân nhơm oxit nóng chảy D lò cao Câu 2: Bình làm nhơm đựng dd axit sau đây? A HNO3(đặc nguội) B H3PO4 (đặc nguội) C HCl D HNO3loãng nguội Câu 3: Nung 8,4g muối cacbonat (khan) kim loại kiềm thổ thấy có CO2 nước Dẫn CO2 vào dd Ca(OH)2 dư thu 10g kết tủa Vậy kim loại là: A Ba B Be C Ca D Mg Câu 4: Cho sơ đồ : Ca X YZTCa Công thức X, Y, Z, T A CaCl2, CaCO3, Ca(HCO3)2, CaSO4 B Ca(NO3)2, CaCO3, CaCl2 , Ca(HCO3)2 C CaCl2, Ca(HCO3)2, CaCO3, Ca(OH)2 D CaO, CaCO3, Ca(NO3)2 , CaCl2 Câu 5: Nguyên tắc làm mềm nước cứng làm giảm nồng độ A ion Ca2+ Mg2+ B ion HCO3- C ion Cl- SO42D Na+ Ca3+ Câu : Chất khơng có tính lưỡng tính A NaHCO3 B AlCl3 C Al2O3 D Al(OH)3 Câu 7: Cho miếng K vào dung dịch CuCl2 từ từ đến dư tượng quan sát A Có khí xuất kết tủa xanh B Có kết tủa màu xanh C Có khí thoát xuất kết tủa xanh sau tan D Có khí Câu : Phát biểu ? A Nhôm kim loại lưỡng tính B Al(OH)3 bazơ lưỡng tính C Al(OH)3 hidroxit lưỡng tính D Al2O3 oxit trung tính Câu : Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu 1,792 lít khí (đktc) anot 6,24 gam kim loại catot Cơng thức hố học muối đem điện phân A LiCl B NaCl C KCl D RbCl Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Al  X Al(OH)3 Y  Al(OH)3 Z  Al X, Y, Z là: A NaAlO2 , Al , Al2O3 B KAlO2 , Al2(SO4)3 , Al2O3 C Al2O3 , AlCl3 , Al2S3 D KAlO2, Al2O3, Al2(SO4)3 Câu 11 : Cho Nhôm vào dd NaOH dư xảy tượng: A Nhơm tan, có khí B Nhơm khơng tan C Nhơm tan, có khí ra, xuất kết tủa D có khí Câu 12 : Phản ứng sau giải thích tạo thành thạch nhũ hang động A CaCO3 CaO + CO2 B Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2 C Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O D CaCO3 + CO2 + H2O↔ Ca(HCO3)2 2 Câu 13: Cho cấu hình electron: 1s 2s 2p Dãy sau gồm nguyên tử ion có cấu hình e trên? A K+, Cl, Ar B Li+, Br, Ne C Na+, Cl, Ar D Na+, F-, Ne Câu 14: Sục a mol khí CO vào dung dịch Ca(OH)2 thu 3g kết tủa Lọc tách kết tủa, dung dịch lại mang đun nóng thu thêm 2g kết tủa Giá trị a A 0,06mol B 0,07 mol C 0,055mol D 0,075 mol Câu 15 : Để điều chế Ca(OH)2 người ta dùng phương pháp sau Chọn phương pháp 1) nung thạch cao, sau cho sản phẩm rắn tác dụng với nước 2) nung đá vơi, sau cho sản phẩm rắn tác dụng với nước 3) cho dung dịch CaCl2tác dụng với dung dịch NaOH 4) Cho CaO tác dụng với nước A Chỉ có 2,4 B Chỉ có 1,2 C Chỉ có 2,3 D Chỉ có 3,4 Câu 16 : Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa A KNO3 B BaCl2 C.FeCl3 D K2SO4 Câu 17: Một loại nước cứng đun sơi tính cứng Trong loại nước cứng có hồ tan hợp chất sau ? A Ca(HCO3)2, MgCl2 B Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C Mg(HCO3)2, CaCl2 D MgCl2, CaSO4 Câu 18: Khi cho Ca kim loại vào chất đây, trường hợp khơng có phản ứng Ca với nước? A dd HCl vừa đủ B H2O C dd NaOH vừa đủ D dd CuSO4 vừa đủ Câu 19: Tính chất hóa học kim loại kiềm : A Tính khử mạnh B Tính oxi hóa mạnh C Tính axit mạnh D Tính bazơ mạnh Câu 20 : Quá trình sau đây, ion Na+khơng bị khử thành Na? A Điện phân NaCl nóng chảy C Điện phân dung dịch NaCl nước B Điện phân NaOH nóng chảy D Điện phân Na2O nóng chảy Câu 21: Một pin điện hoá cấu tạo cặp oxi hoá - khử Al3+/Al Cu2+/Cu Phản ứng hoá học xảy pin hoạt động A 2Al + 3Cu  2Al3+ + 3Cu2+ C 2Al3+ + 3Cu  2Al + 3Cu2+ B 2Al + 3Cu2+2Al3+ + 3Cu D 2Al3+ + 3Cu2+ 2Al + 3Cu Câu 22: Cho hỗn hợp kim loại Na, Al có tỉ lệ số mol 2:1 vào nước, quan sát thấy tượng A Khơng có tượng xảy B Xuất kết tủa keo trắng C Có bọt khí có kết tủa keo trắng xuất D Có sủi bọt khí Câu 23: Chọn thứ tự tăng dần độ hoạt động hóa học kim loại kiềm A Na  K  Cs  Rb  Li B Cs  Rb  K  Na  Li C Li  Na  K  Rb  Cs D K  Li  Na  Rb  Cs Câu 24 : Dung dịch có pH > là: A NaNO3 B Ba(OH)2 C Al(OH)3 D AlCl3 Câu 25: Cho phản ứng sau : 1) 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O 2) Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O 3) Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O 4) NaAlO2 + HCl + H2O  Al(OH)3 + NaCl Phản ứng chứng minh cho tính lưỡng tính Al(OH)3 là: A.Chỉ có 2và B Chỉ có C.Chỉ có D.Chỉ có 1,2,3 Câu 26: Ở nhiệt độ thường, kim loại sau không phản ứng với nước? A Ba B Ca C Be D Sr Câu 27: Phản ứng nhiệt phân không A 2KNO3 2KNO2 + O2 B NaHCO3 Na + CO2+ H2O C NH4Cl NH3 + HCl D NH4NO2 N2 + 2H2O Câu 28: Cho m gam hỗn hợp bột Al Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát 6,72 lit khí (đktc) Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư 8,96 lit khí (đktc) Khối lượng Al Fe hỗn hợp đầu gam? A 5,4 gam Al 5,6 gam Fe C 5,4 gam Al 6,5 gam Fe B 5,4 gam Al 8,4 gam Fe D 5,4gam Al 2,8 gam Fe IV PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp bột Fe Mg vào dung dịch HCl thu 5,6 lít H (đkc) Phần % khối lượng kim loại hỗn hợp ? Câu : Thêm m gam K vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH) 0,1M NaOH 0,1M , thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu kết tủa Y a, Tính giá trị m để lượng kết tủa Y lớn b, Tính khối lượng kết tủa Y? ( Cho Al = 27, O= 16, H= 1, Ba= 137, S= 32, Na = 23, Cl= 35,5, N= 14, Mg = 24, C= 12, Ca= 40, Fe= 56) HẾT ... Al3+/Al Cu2+/Cu Phản ứng hoá học xảy pin hoạt động A 2Al + 3Cu  2Al3+ + 3Cu2+ C 2Al3+ + 3Cu  2Al + 3Cu2+ B 2Al + 3Cu2+2Al3+ + 3Cu D 2Al3+ + 3Cu2+ 2Al + 3Cu Câu 22 : Cho hỗn hợp kim loại Na,... có khí Câu 12 : Phản ứng sau giải thi ch tạo thành thạch nhũ hang động A CaCO3 CaO + CO2 B Ca(OH )2 + 2CO2 Ca(HCO3 )2 C Ca(HCO3 )2 CaCO3 + CO2 + H2O D CaCO3 + CO2 + H2O↔ Ca(HCO3 )2 2 Câu 13: Cho... 3Cu  2Al3+ + 3Cu2+ B 2Al3+ + 3Cu  2Al + 3Cu2+ C 2Al + 3Cu2+2Al3+ + 3Cu D 2Al3+ + 3Cu2+ 2Al + 3Cu Câu 22 : Phát biểu ? A Nhôm kim loại lưỡng tính B Al(OH)3 bazơ lưỡng tính C Al2O3 oxit trung
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay