De thi hoc ki 2

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:45

ƠN TẬP HỌC KÌ Câu Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A tính khử B tính oxi hóa C tính axit D tính bazơ Câu Thực thí nghiệm sau: (a) Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, (b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3, (c) Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3, (d) Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2, (e) Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 Số thí nghiệm có kết tủa sau phản ứng kết thúc A B C D Câu Cho hỗn hợp Fe Cu vào dung dịch HNO loãng thu dung dịch X chất rắn không tan Y Dung dịch X chứa chất tan là: A Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 B Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 Cu(NO3)2 C Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 D Fe(NO3)3 Câu Hoà tan 5,6 gam bột Fe 300 ml dung dịch HCl 1,0M, thu dung dịch X khí H Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào X thu khí NO (sản phẩm khử N +5) m gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 45,77 B 53,88 C 45,72 D 53,83 Câu Hòa tan hỗn hợp chứa 0,1 mol Mg 0,1 mol Al vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol Cu(NO 3)2 0,35 mol AgNO3 Khi phản ứng xảy hồn tồn khối lượng ( gam) chất rắn thu A 44,2g B 37,8g C 21,6g D 42,6g Câu Đun nóng hỗn hợp X gồm Al2O3, ZnO, Fe3O4; CuO cần V lít khí CO (đktc) Sản phẩm khí thu dẫn qua bình đựng nước vôi dư thấy xuất 10 gam kết tủa Giá trị V A 4,48 B 3,36 C 2,24 D 8,96 Câu Cho 750ml dung dịch KOH 0,1M vào 100ml dung dịch AlCl3 0,2M Sau phản ứng, khối lượng kết tủa tạo A 1,95 gam B 0,39 gam C 2,73 gam D 1,56 gam Câu Điện phân dung dịch muối CuSO4 thời gian 1930 giây ,thu 1,92 gam Cu catot Cường độ dòng điện q trình điện phân giá trị đây? A 1,5A B 4,5A C 3A D 6A Câu Kim loại sắt không tan dung dịch sau đây? A HNO3 đặc, nguội B H2SO4 lỗng C HNO3 đặc, nóng D H2SO4 đặc, nóng Câu 10 Cấu hình electron lớp ngồi nguyên tử Na(Z =11) A 3s1 B 3s23p1 C 2p6 D 2s22p6 Câu 11 Cho V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 200ml dung dịch Al(NO3)3 0,75M thu 7,8g kết tủa Giá trị V A 0,3 0,5 lít B 0,3 0,7 lít C 0,4 0,8 lít D 0,3 0,6 lít Câu 12 Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch Na2CO3 màu giấy quỳ thay đổi ? A Mất màu hoàn toàn B Chuyển sang xanh C Chuyển sang hồng D Không đổi màu Câu 13 Cho 14,5 gam hỗn hợp Mg Fe tác dụng với dung dịch H 2SO4 lỗng, dư 6,72 lít H2 ( đktc) Cô cạn dung dịch thu m gam muối khan m có giá trị A 33,4g B 34,3g C 4,33g D 33,8g Câu 14 Oxit thuộc loại oxit axit? A K2O B Na2O C CaO D CrO3 Câu 15 Cho kim loại sau: Li, Na, Rb, Cs, K Dãy chất xếp theo chiều tăng dần tính khử nguyên tố kim loại A Li, K, Rb,Na, Cs B Li, Na, Rb, Cs, K C Li, Na, K, Rb, Cs D Cs ,Rb, K , Na , Li Câu 16 Cho 1,19g hợp kim Na- Al vào 193,2g nước, hợp kim tan hết tạo 194,32g dung dịch X Thành phần phần trăm theo khối lượng Na hỗn hợp ban đầu A 49,85% B 67,65 % C 33,82 % D 77,31% Câu 17 Cho 35,1 gam bột nhôm tan hồn tồn vào dung dịch KOH dư thể tích H2 giải phóng (đktc) bao nhiêu? A 43,68 lít B 29,12 lít C 13,44 lít D 14,56 lít Câu 18 Hoà tan 22,4 gam Fe dung dịch HNO lỗng (dư), sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 2,24 B 8,96 C 3,36 D 4,48 Câu 19 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp Al - Mg dung dịch HCl, thu 8,96 lít khí H (đktc) Nếu cho lượng hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 6,72 lít khí H (đktc) Thành phần phần trăm theo khối lượng Al hỗn hợp A 65,4% B 69,2% C 80,2% D 75,4% Câu 20 Kim loại Ni phản ứng với tất muối dung dịch dãy sau ? A NaCl , AlCl3 , ZnCl2 B MgSO4 , CuSO4 , AgNO3 C Pb(NO3)2 , AgNO3 , NaCl D AgNO3 , CuSO4 , Pb(NO3)2 Câu 21 Cho phản ứng: Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2H2 Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hóa phản ứng A nước NaOH B NaOH C Al D H2O Câu 22 Cho thí nghiệm theo hình vẽ sau: A Khơng có tượng C Có kết tủa keo trắng, sủi bọt khí Hiện tượng xảy ống nghiệm B Có kết tủa keo trắng kết tủa tan D Có sủi bọt khí, kết tủa vàng Câu 23 Hoà tan 15,7g hỗn hợp gồm Al, Zn dung dịch HCl dư Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 15g Khối lượng Al Zn hỗn hợp ban đầu A 13 gam; 2,7 gam B 2,7 gam; 13 gam C gam; 10,7 gam D 5,4 gam; 6,5 gam Câu 24 Phản ứng hóa học xảy ăn mòn kim loại? A Phản ứng oxi hóa- khử B Phản ứng thủy phân C Phản ứng trao đổi D Phản ứng axit- bazơ Câu 25 Quặng sắt sau có thành phần chủ yếu Fe2O3? A Quặng manhetit B Quặng hemantit C Quặng xiđerit D Quặng pirit Câu 26 Cho 2,84g hỗn hợp CaCO3 MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu 0,03 mol khí CO Thành phần % theo khối lượng CaCO3 MgCO3 hỗn hợp A 40,85% 59,15% B 59,15% 40,85% C 29,6% 70,4% D 70,4% 29,6% Câu 27 Cho 5,6 gam sắt tác dụng với 100 ml dung dịch AgNO3 1M, thu m gam chất rắn Giá trị m A 12,2 B 10,8 C 5,4 D 13,6 Câu 28 Khử 2,32g oxit sắt H2 dư thành Fe, thu 0,72 g nước Công thức phân tử oxit sắt A FeO B Fe2O3 C Fe2O3 FeO D Fe3O4 Câu 29 Nồng độ phần trăm dung dịch tạo thành hòa tan 7,8 gam kali kim loại vào 36,2 gam nước A 21,46% B 25,45% C 25,57% D 17,72% Câu 30 Trong cốc chứa ion : Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3- Nước cốc thuộc loại : A nước cứng toàn phần B nước cứng vĩnh cửu C nước mềm D nước cứng tạm thời Câu 31 Cho dãy chất: Cr(OH) 3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Al(OH)3, Cr2O3, MgO, CrO3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 32 Khi cho luồng khí hidro (có dư) qua ống nghiệm chứa Al 2O3, Fe2O3, CuO, MgO nung nóng đến phản ứng xảy hòan tòan Chất rắn lại ống nghiệm bao gồm A Al, Fe, Cu, Mg B Al, Fe, Cu, MgO C Al2O3, Fe, Cu, MgO D Al2O3, Fe2O3, CuO, Mg Câu 33 Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH) KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Tổng khối lượng chất tan dung dịch sau sục 0,5 mol CO là: A 49,9 gam B 38,1 gam C 33,3 gam D 40,0 gam Câu 34 Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe 3O4 tiến hành phản ứng nhiệt nhơm (khơng có khơng khí) Giả sử xảy phản ứng khử Fe3O4 thành Fe Hòa tan hồn tồn chất rắn sau phản ứng dung dịch H 2SO4 lỗng dư thu 5,376 lít khí H2 (đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhơm là: A 70 % B 85 % C 80 % D 75 % Câu 35 Có thí nghiệm: (1) Nhỏ dung dịch NaOH dư vào dung dịch hỗn hợp KHCO CaCl2 (2) Đun nóng nước cứng tồn phần (3) Đun nóng nước cứng vĩnh cửu (4) Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch KAl(SO4)3.12H2O (5) Cho dung dịch Na3PO4 vào nước cứng vĩnh cửu Có tối đa thí nghiệm thu kết tủa? A B C D Câu 36 Thực thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 (2) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (3) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 (4) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2 (5) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch CuCl2 (6) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không màng ngăn xốp Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo đơn chất A B C D Câu 37 Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe 4,8 gam Fe 2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y Cho dung dịch AgNO vào dư vào Y thu m gam kết tủa Giá trị V m là: A 290 83,23 B 260 102,7 C 290 104,83 D 260 74,62 ... Fe2O3 C Fe2O3 FeO D Fe3O4 Câu 29 Nồng độ phần trăm dung dịch tạo thành hòa tan 7,8 gam kali kim loại vào 36 ,2 gam nước A 21 ,46% B 25 ,45% C 25 ,57% D 17, 72% Câu 30 Trong cốc chứa ion : Na+, Ca2+,... 11 ,2 gam Fe 4,8 gam Fe 2O3 cần dùng tối thi u V ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y Cho dung dịch AgNO vào dư vào Y thu m gam kết tủa Giá trị V m là: A 29 0 83 ,23 B 26 0 1 02, 7 C 29 0 104,83 D 26 0... 70,4% 29 ,6% Câu 27 Cho 5,6 gam sắt tác dụng với 100 ml dung dịch AgNO3 1M, thu m gam chất rắn Giá trị m A 12, 2 B 10,8 C 5,4 D 13,6 Câu 28 Khử 2, 32g oxit sắt H2 dư thành Fe, thu 0, 72 g nước Công
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay