De on thi hoc ki 2

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:45

ÔN KIỂM TRA HK2 2015 – 2016 ĐỀ Câu 1Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,02 mol FeCl 2, lọc kết tủa, nung không khí đến khối lượng khơng đổi a gam chất rắn Giá trị a A 2,14 gam B 1,44 gam C 1,8 gam D 1,6 gam Câu 2Để khử hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 đến Fe khí CO dư Dẫn tồn khí vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 15 gam kết tủa Khối lượng sắt thu A 27,0 gam B 25,5gam C 24 gam D 22,5 gam Câu 3Để hoàn tan vừa hết 0,1 mol oxit FeO, Fe 3O4 Fe2O3 dd HCl lượng HCl cần dùng A 0,2 mol, 0,4 mol 0,6 mol B 0,4 mol, 0,4 mol 0,3 mol C 0,1 mol, 0,8 mol 0,3 mol D 0,2 mol, 0,8 mol 0,6 mol Câu 4Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe 2O3 nhiệt độ cao thời gian thu 6,72g hỗn hợp gồm chất rắn khác (A) Đem hòa tan hỗn hợp (A) vào dd HNO dư thấy tạo thành 0,448 lít khí NO Giá trị m A 6,64 B 7,2 C 8,81 D 5,56 Câu 5Cho chất: Na, Na2O, Al, Al2O3, Mg Dùng thêm H2O nhận biết tối đa chất? A chất B chất C chất D chất Câu 6Cho gam kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu 12,22 lít khí (ở 25 0C; 0,5atm) Kim loại kiềm thổ dùng A Mg B Sr C Ba D Ca Câu 7Ngâm vật sắt có khối lượng 15 gam dd CuSO Sau thời gian lấy vật khỏi dd lau khô, đem cân thấy vật nặng 15,4 gam Lượng Cu bám lên vật là: A 1.6 gam B gam C 3.2 gam D 6,4 Câu 8Ở nhiệt độ cao, Al khử ion kim loại oxit A CaO B Na2O C Fe2O3 D MgO Câu 9Cho 20 gam sắt tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng thu dung dịch X, 3,2 gam chất rắn Y V lít khí NO (sản phẩm khử đo đktc) Giá trị tối đa V A 6,72 B 11,2 C 4,48 D 2,24 Câu 10Rót V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,04 mol AlCl thu 0,03 mol kết tủa Giá trị lớn V A 65 B 130 C 70 D 90 Câu 11Hai chất sau có tính lưỡng tính? A Cr Cr2O3 B Al Al2(SO4)3 C Cr(OH)3 Al2O3 D Al2(SO4)3 Al(OH)3 Câu 12Thực thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt khí clo (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (trong điều kiện khơng có oxi) (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư) (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (lỗng, dư) Có thí nghiệm tạo muối sắt(II)? A B C D Câu 13Hòa tan 1,35 gam Al vào dung dịch HNO3 lỗng thu hỗn hợp khí gồm có x mol N2O 0,01 mol NO Biết dung dịch sau phản ứng có muối nitrat, giá trị x A 0,015 B 0,03 C 0,04 D 0,0175 Câu 14Từ 12,75 quặng boxit chứa 40% Al2O3 sản xuất nhôm nguyên chất? (biết hiệu suất phản ứng đạt 80%) A 3,240 B 2,160 C 2,700 D 3,375 Câu 15Cách làm sau thu nhôm hidroxit? A Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat B Thổi dư CO2 vào dung dịch natri aluminat C Cho Al2O3 tác dụng với H2O D Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 Câu 16Trong câu sau đây, câu đúng? A Phương pháp điều chế crom điện phân Cr2O3 nóng chảy B Trong tự nhiên, crom có dạng đơn chất C Crom kim loại nên tạo oxit bazơ D Crom kim loại có tính khử mạnh sắt Câu 17Có dung dịch đựng lọ nhãn FeCl 3, FeCl2, AlCl3, NH4NO3, NaCl Nếu dùng thuốc thử để nhận biết dung dịch trên, ta dùng dung dịch A HCl B NH3 C NaOH D BaCl2 Câu 18Hoà tan hoàn toàn 94,8 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu dung dịch X Cho toàn X tác dụng với 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m HUỲNH THẬT Trang A 93,2 B 46,6 C 108,8 D 15,6 Câu 19Các số oxi hóa đặc trưng crom A +2, +3, +6 B +2, +4, +6 C +1, +2, +4, +6 D +3, +4, +6 Câu 20Trong loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao A hematit nâu B hematit đỏ C xiđerit D manhetit Câu 21Cho 5,6 gam sắt tan hoàn toàn dung dịch H 2SO4 đặc, dư đun nóng Khối lượng muối sunfat trong dịch sau phản ứng A 15,2 gam B 40,0 gam C 10,0 gam D 20,0 gam Câu 22 Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 NaOH ta thu kết hình bên Giá trị b A 0,24 B 0,28 C 0,40 D 0,32 nCaCO3 0,12 0,06 nCO2 b a 0,46 Câu 23Cho m gam hỗn hợp gồm K Al tác dụng với H 2O dư, thu 4,48 lít khí (đktc) lại chất rắn khơng tan, Khối lượng K m gam hỗn hợp A 5,85 gam B 11,7 gam C 7,8 gam D 3,9 gam Câu 24 Cho từ từ V ml dung dịch NaOH 1M vào 200 ml sè mol Al(OH) dung dịch gồm HCl 0,5M Al2(SO4)3 0,25M Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo V hình Giá trị a a, b tương ứng V ml NaOH A 0,1 400 B 0,05 400 C 0,2 400 b D 0,1 300 Câu 25Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 lỗng Sau phản ứng hồn tồn, thu dung dịch chứa chất tan kim loại dư Chất tan A Fe(NO3)2 B Cu(NO3)2 C Fe(NO3)3 D HNO3 Câu 26Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 có tượng xảy ra: A Có kết tủa Al(OH)3 B Có kết tủa Al(OH)3 sau kết tủa tan trở lại C Có kết tủa Al2(CO3)3 D Khơng có tượng xãy Câu 27Hợp chất chất khơng phai la chất lưỡng tính A Cr(OH)3 B Mg(OH)2 C Al2O3 D Cr2O3 Câu 28Oxit thuộc loại oxit axit? A CaO B Na2O C CrO3 D K2O Câu 29Đốt cháy hoàn toàn bột crom oxi dư thu 4,56 gam oxit Khối lượng crom bị đốt cháy A 0,78g B 3,12g C 1,74g D 1,19g Câu 30Hiện tượng xảy nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là: A Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam B Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng C Dung dịch chuyển từ màu vàng sang không màu D Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam Câu 31Để phân dung dịch đựng lọ riêng biệt , không dán nhãn: MgCl2, AlCl3, FeCl2, KCl phương pháp hoá học có dùng A dung dịch NaOH B dung dịch NH3 C dung dịch Na2CO3 D quỳ tím Câu 32Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam bột crom oxi (dư) thu oxit (duy nhất) Khối lượng oxit thu A 5,44 gam B 6,08 gam C 12,16 gam D 10,88 gam Câu 33Phản ứng sau viết không đúng? t A Cr + 2H+ �� B 2Fe + 3Cl2 �� � Cr2+ + H2 � 2FeCl3 t t C Fe + I2 �� D Cr + S �� � FeI2 � CrS 0 HUỲNH THẬT Trang Câu 34Cho chất Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4 phản ứng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 35Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O Hệ số FeSO4 phương trình sau cân với số nguyên tối giản A 10 B C D Câu 36Cho 14,4gam hỗn hợp Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu 4,48 lít khí (đktc) Khối lượng Cu hỗn hợp A 3,2 gam B 64,0 gam C 6,4 gam D 0,64 gam Câu 37Phương trình hóa học viết sai A Fe + Cl2 � FeCl2 B 3Fe + 2O2 � Fe3O4 C Fe (dư) + 2AgNO3 � Fe(NO3)2 + 2Ag D Fe + 2HCl � FeCl2 + H2 Câu 38Dẫn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào 350 ml dung dịch Ca(OH)2 1M Khối lượng kết tủa thu A 15 gam B 30 gam C 20 gam D 25 gam Câu 39Khi trộn lẫn dung dịch FeCl3 dung dịch Na2CO3 thấy có kết tủa A đỏ nâu B đỏ nâu sủi bọt khí C trắng D trắng sủi bọt khí Câu 40Để tác dụng hết với 6,14gam hỗn hợp FeO , Fe 2O3, Fe3O4 cần dùng vừa đủ 160ml dung dịch HCl 1M Nếu khử hoàn toàn 6,14 gam hỗn hợp khí CO nhiệt độ cao khối lượng Fe thu là: A 3,63 gam B 4,86 gam C 4,36 gam D 4,63 gam HUỲNH THẬT Trang ... hỗn hợp A 3 ,2 gam B 64,0 gam C 6,4 gam D 0,64 gam Câu 37Phương trình hóa học viết sai A Fe + Cl2 � FeCl2 B 3Fe + 2O2 � Fe3O4 C Fe (dư) + 2AgNO3 � Fe(NO3 )2 + 2Ag D Fe + 2HCl � FeCl2 + H2 Câu 38Dẫn... 5,44 gam B 6,08 gam C 12, 16 gam D 10,88 gam Câu 33Phản ứng sau viết không đúng? t A Cr + 2H+ �� B 2Fe + 3Cl2 �� � Cr2+ + H2 � 2FeCl3 t t C Fe + I2 �� D Cr + S �� � FeI2 � CrS 0 HUỲNH THẬT Trang... B Mg(OH )2 C Al2O3 D Cr2O3 Câu 28 Oxit thuộc loại oxit axit? A CaO B Na2O C CrO3 D K2O Câu 29 Đốt cháy hoàn toàn bột crom oxi dư thu 4,56 gam oxit Khối lượng crom bị đốt cháy A 0,78g B 3,12g C 1,74g
- Xem thêm -

Xem thêm: De on thi hoc ki 2 , De on thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay