dap an yen thanh 2

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:45

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2018 Bài thi KHTN -Mơn hóa học (Thời gian làm 50 phút) Mã đề 345 ĐÁP ÁN CHI TIẾT B C D A D A C C B 10 C 11 D 12 A 13 D 14 C 15 C 16 A 17 B 18 C 19 B 20 D 21 C 26 A 27 C 28 A 29 D 30 B 31 A 32 D 33 B 34 D 35 B 36 D 37 B 38 A 39 C 40 D 22 A 23 B 24 B 25 A Câu 11: Al Mg kim loại mạnh nên oxit chúng không bị khử nên chọn : Cu, Fe, Al2O3, MgO Câu 12: Tơ nilon - 6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng từ HOOC-(CH2)4-COOH H2N-(CH2)6-NH2 Câu 14: Các khí phải thõa mãn : nhẹ khơng khí – nặng khơng khí – khơng tan nước => chọn C Câu 16: Cho phản ứng sau: t0 (1) NH4NO3 �� � tạo N2 t (2) Cu(NO3)2 �� � NO2 O2 5800 C , Pt (3) NH3 +O2 ���� � NO t (5) NH3 + CuO �� � t0 (4) NH3 + Cl2 �� � t (6) NH4Cl �� � NH3 Các phản ứng không tạo khí N2 là: A (1), (2), (5), (6) B (2), (3), (6) C (1), (3), (5) D (1), (2), (3), (6) Câu 18: Cả este có M = 74 nên neste = 37/74 = 0,5 mol => nNaOH = 0,5 mol => mNaOH = 20 gam chọn C Câu 19: Cho 400 ml dung dịch NaOH 0,25M tác dụng với dung dịch chứa 5,13 gam Al 2(SO4)3 Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu A 2,34 gam B 1,56 gam C 3,12 gam D 0,78 gam Số mol Al2(SO4)3= 0,015 mol => nAl3+ = 0,03 mol => nOH- tham gia hòa tan kết tủa 0,1 mol => số mol kết tủa =0,02 mol mkết tủa = 0.02.78 = 1,56 gam Câu 21: Cho phát biểu sau: (a) Cho CO dư qua hỗn hợp MgO CuO đun nóng, thu Mg Cu (b) Nhúng Fe vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, có xuất ăn mòn điện hóa (c) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao Vonfram, kim loại nhẹ Liti (d) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), catot xảy trình khử ion Na + (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu là: A B C D Câu 23: Cho chất sau: etilen,anlen, isopren, toluen, stiren, p-crezol, axit ađipic, etyl fomat,tripanmitin, fructozơ Số chất tác dụng với nước brom điều kiện thường A B C Câu 24: Khối lượng phân tử (đvc) penta peptit: Gly-Gly- Ala-Val- Gly A 373 B 359 C 431 M = 75.3 + 89 + 117 -4.18 = 359 D D 377 Câu 25: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 Trang 1/5 - Mã đề thi 345 (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] NaAlO2 (c) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3 (d) Sục khí NH3 dư vào dung dịch CuCl2 (e) Cho hỗn hợp Al4C3 CaC2 (tỉ lệ mol : 1) vào nước dư (f) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 26: Cho chất sau: metyl propionat, triolein, saccarozơ, etylamin,valin, Gly-Ala Số chất phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) A B C D Câu 28: Gọi công thức amin C nH2n+2+kNk Đốt cháy: CnH2n+2+kNk + O2 �� � n CO2 + (n+1+0,5k) H 2O + 0,5k N2 Số mol khí = 0,1(n+ n+1+0,5k+0,5k) = 0,5 =>2n+1+k=5 Biện luận => n=1; k=2 Vậy công thức amin NH – CH2- NH2 (M=46) 0,2 mol amin phản ứng với o,4 mol HCl => Đáp án Câu 29: Mtb = 34 => mhỗn hợpX = 1,7 gam X + O2 �� � CO2 + 2H2O 0,05 mol x mol 0,1 mol mH X = 0,2 mol => mC = 1,7 – 0,2 = 1,5 gam => nC = nCO2 = 0,125 mol CO2 + Ca(OH)2 �� � CaCO3 + H2O 0,125 mol 0,1 mol 0,1 mol CO2 + CaCO3 + H2O �� � Ca(HCO3)2 0,025 mol 0,025 mol 0,025 mol nCaCO3 = 0,075 mol => m = 7,5 gam Câu 30: Cho 18,5 gam chất hữu X (có cơng thức phân tử C 3H11N3O6) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, chất hữu đa chức bậc m gam hỗn hợp hai muối vô Giá trị m là: A 21,15 B 19,10 Từ kiện đề suy X có cơng thức cấu tạo C 24,45 D 23,10 NH3HCO CH2- CH2 NH3NO3 - Phản ứng: HCO 3H3N(CH2)2NH3NO3 + 3NaOH �� � Na2CO3 + NaNO3 + H2N(CH2)2NH2 + 3H2O mol: 0,1 0,3 → 0,1 0,1 � m  85nNaNO3  106nNa2CO3  19,1(g) Câu 32: Hợp chất hữu X đơn chức mạch hở chứa nguyên tố C,H,O có khối lượng phân tử 60 đvc.Có chất thõa mãn với X A B C D Mx = 60 => CxHyOz = 60 => 12x + y + 16z = 60 Dễ thấy z < 3, z=3 số C =1 , số H =0 vô lý Vậy z=1, z=2 TH1: z=2 dễ dàng suy cơng thức phân tử C 2H4O2 có hợp chất đơn chức là: HCOOCH CH3COOH TH2: z=1 ta có : 12x+y = 44, mà y ≤ 2x+2 => 14x +2 ≥44 => x ≥ 3, mặt khác x < => công thức phân tử C3H8O hợp chất no nên có dạng ancol no đơn chức ete no đơn chức.có ancol ete Vậy X có chất thõa mãn Trang 2/5 - Mã đề thi 345 Câu 33: n CO2 nBa = nH2 = V/22,4 => n Ba(OH)2 = 6V/22,4 = 8V/22,4 CO2 + Ba(OH)2 6V /22,4 6V /22,4 CO2 + BaCO3 2V /22,4 2V /22,4 �� � BaCO3 + H2O 6V /22,4 + H2O �� � Ba(HCO3)2 Ba = => kết tủa thu 4V/22,4 = 0,5 => n 0,125 mol => m = 0,125.137 + 0,25.153 + 0,375.171 = 119,5 gam Câu 34: Dễ chứng minh hỗn hợp rắn Y có Fe Cu: Nếu có Mg khối lượng( Mg dư + Fe + Cu hỗn hợp) = 12,48 – 0,13.64 = 4,16 gam => m Mg phản ứng = 9,2 – 4,16 = 5,04 gam => n Mg phản ứng 2+ = 0,21 mol Vơ lý nCu = 0,13 mol Gọi x y số mol Mg Fe phản ứng => n Cu2+ = x + y = 0,13 mol (1) Khối lượng Fe Cu hỗn hợp ban đầu dư : 12,48 – 0,13.64 = 4,16 => m Mg +m Fe (phản ứng) = 9,2 – 4,16 = 5,04 => 24x + 56y = 5,04 (2) => Từ (1) (2) => chất rắn thu sau phản ứng nung có MgO (0,07 mol) Fe 2O3 ( 0,03 mol) => m = 7,6 gam Câu 35: Gọi số mol H 2O x số mol ancol x- 1,4 Bảo tồn O triệt tiêu x => tổng số mol axit este 0,3 mol Số mol NaOH dư 0,1 mol Dựa vào tổng khối lượng chất rắn suy RCOONa = 82 => axit axit axetic Câu 36: Thời gian Catot t = 3088 giây Ở anot Cl - chưa điện Cu2+ + 2e phân hết 2a mdd giảm = mCu + mCl2 =>64 a + 71 a = 10,08 => a= 0,08 mol t = 6176 ( thời gian tăng gấp đôi) Cu2+ + 2e mcatot tăng gấp đôi nên Cu2+ chưa 0,16 điện phân hết mdd giảm = mCu + mCl2 + mO2 => 0,08.64 + 71b + 32(0,04 – 0,5b) = 18,3 – 10,8 => b= 0,02 mol => Anot Cu a Cu 0,08 2Cl- 2Cl2H2O Cl2 + 2e a 2a Cl2 + 2e b 2b 4H+ + O2 + 4e (0,04 -0,5b) = 0,02 + 0,08 = 0,1 mol Tại thời điểm t mcatottăng= 2,5m = 2,5.5,12=12,8 nCu = 0,2 mol mCl2 tạo = 0,1 mol mdd giảm = mCu + mCl2 + mO2 +mH2 => 2y + 32y = 2,14 (1) Bảo toàn e => 2x-4y = -0,2 (2) Từ (1) (2) => x= 0,03 ; y= 0,065 Cu2+ + 2e 0,4 2H2O +2e 2x Cu 0,2 2OH- + H2 x 2Cl2H2O Cl2 + 2e 0,1 0,2 4H+ + O2 + 4e y 4y => = 0,5 mol gấp 2,875 lần so với thời điểm 3088 giây => t= 3088.2,875 = 8878 giây Câu 37: Tổng số nguyen tử O 12, peptit đipeptit.( peptit có số ngun tử O nhỏ 3) Đặt công thức peptit C2nH4nN2O3 có số mol a mol Khi đốt X, Y, Z, T thu nCO2 = nH2O = x Trang 3/5 - Mã đề thi 345 C2nH4nN2O3 +O2 �� � 2n CO2 + 2nH2O + N2 a mol x mol x mol a mol Bảo toàn khối lượng : 13,98 + 0,63 32 = 62x + 28a (1) Khối lượng peptit = mC + mH + mO = 12x + 2x + 28a + 48a = 14x + 76a = 13,98 (2) Từ (1) (2) => Thủy phân peptit : nNaOH = 2npeptit ; nH2O = npeptit Khối lượng 0,135 mol peptit (0,135 13,98)/ 0,09 = 20,97 g Bảo tàn khối lượng: 20,97 + (0,135.2+0,135.2.0,2).40 = mRắn + 0,135.18 => mRắn = 31,5 gam => đáp án Câu 38: Ta có sơ đồ Na+ (0,045) Mg FeCO Mg2+ NaNO3 (0,045) Fe + Fe2+ H2SO4 mol ) Cu(NO3)2 Điện tích dương = 0,865 + Cu2+ (a Khí Z + H2O m= 6,08g NH4 + Trong H2(0,02) SO4 2(amol) Bảo tồn điện tích dung dịch Y: => số mol SO42- = 0,455 mol Đặt số mol NH4+ = x , Đặt ion ( Mg2+ , Fe2+ , Cu2+ ) chung M2+ Số mol OH- M(OH)2 = 0,865 - x ta có: mM2+ = 31,72 – mOH- M(OH)2 = 31,72 – (0,865 – x).17 = (17,015 +17x ) (gam) Khối lượng muối dung dịchY: mNa+ + mM2+ + mNH4+ +m SO42 =62,605 0,045.23 + 17,015 +17x + 18x + 0,455.96 = 62,605 => x= 0,025 mol Bảo toàn nguyên tố H => nH2O = 0,385 mol Bảo toàn khối lượng: m + 0,045.85 + 0,455.98 = 62,605 + 6,08 + 0,385.18 => m = 27,2 gam Câu 39: Quy đổi hỗn hợp X thành Al ( xmol) , K(y mol) O (0,7 mol) Ta có : khối lượng hỗn hợp X : 27x+23y + 0,7.16 = 55,9 => 27x+39y = 44,7 (1) Quá trình cho nhận e: 3+ + Al -> Al + 3e x K -> K + 1e 3x y 2- O + 2e 0,7 y +1 > O 2H 1,4 + 2e -> H 0,9 0,45 Bảo toàn electron => 3x + y = 2,3 (2) Từ (1) (2) ta có hệ: Số mol kết tủa => + - - Vậy dung dịch Y gồm: K ( 0,8 mol) , AlO ( 0,5 mol) , bảo tồn điện tích => OH (0,3 mol) Kết tủa max 0,5 mol, ta có đồ thị: 0,5 a Trang 4/5 - Mã đề thi 345 0,3 2x 0,8 5,6x Số mol HCl Từ đồ thị => Hệ: => Câu 40: Khi M tráng bạc ⇒ M có HCOOH (X) ⇒ nAg = 2(nX + nT) = 0,2 mol Khi đốt cháy có nCO2−nH2O=2nT=0,1 molnCO2−nH2O=2nT=0,1 mol (do chất lại có liên kết đơi T có liên kết đôi) ⇒ nT = 0,05 mol ⇒ nX = 0,05 mol Bảo toàn khối lượng: mO2=mCO2+mH2O−mM=33,6 gmO2=mCO2+mH2O−mM=33,6 g nO2=1,05 molnO2=1,05 mol ⇒ Bảo tồn O có: 2.(nX + nY + nZ+ 3nT) = 2nCO2+nH2O−2nO2=0,82nCO2+nH2O−2nO2=0,8 ⇒ nX + nY + nZ+ 3nT = 0,4 mol ⇒ nY= nZ = 0,1 mol ⇒ Bảo tồn C có: nX + ynY + znZ + (1 + y + z + e)nT = với y;z;e số C Y; Z; E) ⇒ z > y >1; e >2 ⇒ 3y +3z + e = 18 ⇒ y =2; z = 3; e = thỏa mãn Ta thấy axit đồng đẳng HCOOH; CH3COOH; C2H5COOH Và ancol E Glyxerol ⇒ Xét 13,3 g M có số mol chất giảm ⇒ khí phản ứng với NaOH ⇒ nNaOH = 2(nX + nY + nZ+ 3nT) ⇒ NaOH dư 0,2 mol ⇒ m=mHCOONa+mCH3COONa+mC2H5COONa+mNaOHdư = 0,05.68 + 0,075.82 + 0,075.96 + 0,2.40 =24,75g - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 345 ... 2, 5m = 2, 5.5, 12= 12, 8 nCu = 0 ,2 mol mCl2 tạo = 0,1 mol mdd giảm = mCu + mCl2 + mO2 +mH2 => 2y + 32y = 2, 14 (1) Bảo toàn e => 2x-4y = -0 ,2 (2) Từ (1) (2) => x= 0,03 ; y= 0,065 Cu2+ + 2e 0,4 2H2O... ancol no đơn chức ete no đơn chức.có ancol ete Vậy X có chất thõa mãn Trang 2/ 5 - Mã đề thi 345 Câu 33: n CO2 nBa = nH2 = V /22 ,4 => n Ba(OH )2 = 6V /22 ,4 = 8V /22 ,4 CO2 + Ba(OH )2 6V /22 ,4 6V /22 ,4... mol Bảo toàn khối lượng: mO2=mCO2+mH2O−mM=33,6 gmO2=mCO2+mH2O−mM=33,6 g nO2=1,05 molnO2=1,05 mol ⇒ Bảo tồn O có: 2. (nX + nY + nZ+ 3nT) = 2nCO2+nH2O−2nO2=0,82nCO2+nH2O−2nO2=0,8 ⇒ nX + nY + nZ+ 3nT
- Xem thêm -

Xem thêm: dap an yen thanh 2 , dap an yen thanh 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay