2000 cau li thuyet va bai tap on THPTQG 2018

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:45

SỞ GD -ĐT VĨNH LONG TRƯỜNG THPT PHAN VĂN HÒA  ……………………………………………………… ……………………………………………………… Năm học: 2017-2018  DẠNG 1: KIM LOẠI / OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT Câu 1: Hoà tan 14,5 gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Fe, Zn vừa đủ dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu 6,72 lít khí (đktc) dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu gam muối clorua khan ? A 38,5g B 35,8g C.25,8g D.28,5g Câu 2: Hòa tan hồn tồn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 loãng, thu 1,344 lít hiđro (ở đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là? A 10,27 B 9,52 C 8,98 D 7,25 Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al lượng vừa đủ dd H 2SO4 loãng thu đc 1,344 lit khí (đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 9,52 B 10,27 C 8,98 D 7.25 Câu 4: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H 2SO4 0,28M thu dung dịch X 8,736 lít khí H2(ở đktc) Cô cạn dung dịch X thu lượng muối khan là? A.38,93 B.103,85 C.25,95 D.77,96 Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại M dd HCl dư, thu V lít khí H Mặt khác, Hòa tan hồn tồn m gam kim loại M dd HNO lỗng thu V lít khí NO Xác định kim loại M biết khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,905 lần khối lượng muối clorua (các khí đo điều kiện) A Cr B Al C Fe D Zn Câu 6: Trộn 200ml dung dịch HCl 2M với 200ml dd H 2SO4 2,25M thu dd A Lấy dd A hòa tan vừa đủ với 19,3g hỗn hợp Al Fe Khối lượng Al Fe là? A 8,1g 11.2g B 12,1g 7,2g C 18,2g 1,1g D 15,2g 4,1g Câu 7: Cho 25 gam hỗn hợp bột gồm oxit kim loại ZnO, FeO, Fe 3O4, MgO, Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 2M Kết thúc phản ứng, khối lượng muối có dung dịch X A 36g B 38 C 39,6 g D 39,2g Câu 8: Cho 4,291 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4 , Al2O3 CuO tác dụng vừa đủ với 179 ml dung dịch HCl 1M Cô cạn dung dịch thu khối lượng muối khan A 9,1415 gam B 9,2135 gam C 9,5125 gam D 9,3545 gam Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu cô cạn dung dịch có khối lượng? A 6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam D 5,81 gam Câu 10: Hoà tan hết 16,3g hỗn hợp kim loại gồm Fe, Al, Mg dung dịch H 2SO4 đặc, nóng thu 0,55mol SO2 Cô cạn dd sau phản ứng, khối lượng chất rắn khan thu : A 69,1g B 96,1g C 61,9g D 91,6g Câu 11: Hòa tan hồn tồn 3,58 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu dd HNO thu hỗn hợp sản phẩm gồm 0,04 mol NO 0,06 mol NO2 Khối lượng muối có dung dịch sau phản ứng (không chứa muối amoni) là: A 16,58 gam B 15,32 gam C 14,74 gam D.18,22 gam Câu 12: Cho 11,9 gam hỗn hợp Al Zn tác dụng vừa đủ với dd H 2SO4 đặc, nóng thu 3,92 lít hỗn hợp khí H2S SO2 có tỷ khối so với H2 23,429 tính khối lượng muối thu sau cạn dung dịch sau phản ứng A 57,5 g B 49,5 g C 43,5 g D 46,9 g CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HÓA HỌC Nhiều năm lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng thử nghiệm, cuối áp dụng thành cơng tài liệu tập học Hóa 10,11,12 ; 1000 câu hỏi lý thuyết 2018 tài liệu ôn thi THPT quốc gia theo chuyên đề từ lớp 11 đến lớp 12(khoảng 2000 câu hỏi lí thuyết tập theo dạng từ dễ đến khó) Đồng nghiệp em học sinh, sinh viên cần chuyển giao word để chỉnh sửa cho phù hợp với đối tượng học sinh liên hệ với qua : email : thanhtuyetpvh@gmail.com Số điện thoại: 0988365397 ... QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LI U HÓA HỌC Nhiều năm lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng thử nghiệm, cuối áp dụng thành cơng tài li u tập học Hóa 10,11,12 ; 1000 câu hỏi lý thuyết 2018 tài li u ôn thi THPT quốc... đến lớp 12(khoảng 2000 câu hỏi lí thuyết tập theo dạng từ dễ đến khó) Đồng nghiệp em học sinh, sinh viên cần chuyển giao word để chỉnh sửa cho phù hợp với đối tượng học sinh li n hệ với qua :... phẩm gồm 0,04 mol NO 0,06 mol NO2 Khối lượng muối có dung dịch sau phản ứng (khơng chứa muối amoni) là: A 16,58 gam B 15,32 gam C 14,74 gam D.18,22 gam Câu 12: Cho 11,9 gam hỗn hợp Al Zn tác
- Xem thêm -

Xem thêm: 2000 cau li thuyet va bai tap on THPTQG 2018 , 2000 cau li thuyet va bai tap on THPTQG 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay