Nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

300 33 0
  • Loading ...
1/300 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAODU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TRỊNH NGỌC TRUNG NGHIÊN CỨU NỘI DUNG MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAODU LỊCH THANH HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAODU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - TRỊNH NGỌC TRUNG NGHIÊN CỨU NỘI DUNG MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAODU LỊCH THANH HÓA Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 62 14 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Trần Tuấn Hiếu PGS.TS Phạm Đình Bẩm HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu đề tài trung thực chưa công bố cơng trình Tác giả luận án Trịnh Ngọc Trung MỤC LỤC Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu viết tắt Danh mục biểu bảng, biểu đồ luận án Trang Đặt vấn đề Chƣơng 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Bối cảnh Giáo dục thể chất thể thao trƣờng học giới 1.2 Vị trí vai trò Giáo dục thể chất nghiệp Cơng nghiệp hóa – đại hóa 1.2.1 Quan điểm sách Đảng Nhà nước 1.2.2 Quan điểm đổi giáo dục Đảng Nhà nước 13 1.2.3 Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ cách thức tổ chức Giáo dục thể chất 16 Vị trí, sứ mạng, đặc thù nghề nghiệp Trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 1.3.1 Vị trí, sứ mạng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 1.3.2 Đặc thù nghề nghiệp sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch hanh Hóa môn Giáo dục thể chất 23 1.1 1.3 1.4 Cơ sở tiếp cận nội dung môn Giáo dục thể chất 8 23 24 26 1.4.1 Một số khái niệm chương trình 26 1.4.2 Các cách tiếp cận việc xây dựng chương trình giáo dục 31 1.4.3 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo 35 1.4.4 Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo 37 1.5 Đặc điểm tâm sinh lý tố chất phát triển thể lực sinh viên 41 1.5.1 Đặc điểm tâm lý 42 1.5.2 Đặc điểm giải phẫu, sinh lý 44 1.5.3 Đặc điểm phát triển tố chất thể lực sinh viên 45 1.6 Các công trình nghiên cứu liên quan 47 1.6.1 Tình hình nghiên cứu nước 47 1.6.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 52 Chƣơng 2: Đối tƣợng, phƣơng pháp tổ chức nghiên cứu 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 55 56 56 56 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm 57 2.2.3 Phương pháp điều tra xã hội học 57 2.2.4 Phương pháp vấn 58 2.2.5 Phương pháp chuyên gia 59 2.2.6 Phương pháp kiểm tra sư phạm 59 2.2.7 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 62 2.2.8 Phương pháp toán học thống kê 65 Tổ chức nghiên cứu 66 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 66 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 67 2.3.3 Phạm vi nghiên cứu 67 2.3 Chƣơng 3: Kết nghiên cứu bàn luận Thực trạng công tác Giáo dục thể chất trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.1.1 Thực trạng chương trình nội khóa mơn Giáo dục thể chất trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.1 68 68 68 3.1.2 Thực trạng chế độ, sách, đội ngũ giáo viên, sở vật chất, kinh phí dành cho hoạt động tập luyện thi đấu trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.1.3 Thực trạng nhu cầu, thái độ, động tập yếu tố ảnh hưởng tới hiệu công tác Giáo dục thể chất sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.1.4 Thực trạng kết học tập thể lực sinh viên Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa thơng qua kết học tập môn Giáo dục thể chất 3.1.5 Thực trạng nội dung số chương trình Giáo dục thể chất nước 77 Nghiên cứu nội dung môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.2.1 Nghiên cứu lựa chọn nội dung giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.2.2 Tổng hợp nội dung môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.2.3 Đánh giá nội dung môn Giáo dục thể chất lựa chọn 99 3.2 3.2.4 Thực nghiệm đánh giá hiệu nội dung môn Giáo dục thể chất lựa chọn 82 87 93 99 104 114 118 Kết luận kiến nghị 147 Kết luận 147 Kiến nghị 148 Các cơng trình khoa học công bố Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Các chữ viết tắt BGD Bộ giáo dục CNXH Chủ nghĩa xã hội CNH Cơng nghiệp hóa DTB Dưới trung bình ĐC Đối chứng ĐT Đào tạo ĐTH Điểm thực hành ĐLT Điểm lý thuyết G Giỏi GD Giáo dục GDTC Giáo dục thể chất HĐH Hiện đại hóa K Khá RLTT Rèn luyện thân thể STN Sau thực nghiệm TB Trung bình TDTT Thể dục thể thao TN Thực nghiệm TTN Trước thực nghiệm XHCN Xã hội chủ nghĩa XS Xuất sắc Đơn vị đo lƣờng cm Centimét g Gam kg Kylôgam m Mét s Giây P Phút DANH MỤC BIỂU BẢNG TRONG LUẬN ÁN Số Nội dung Trang 3.1 Thực trạng nội dung môn Giáo dục thể chất trường Đại 76 học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.2 Thực trạng chế độ, sách giáo viên thể dục 77 trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục trường Đại học 79 Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.4 Thực trạng sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phục 80 vụ cho công tác Giáo dục thể chất trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.5 Nhu cầu tập luyện thể thao sinh viên trường Đại học 82 Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa (n = 485) 3.6 Thái độ sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao 83 Du lịch Thanh Hóa hoạt động Thể dục thể thao (n= 485) 3.7 Động tập luyện thể thao sinh viên trường Đại học 84 Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa (n = 485) 3.8 Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu công tác Giáo dục thể Sau chất trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Trang 86 Thanh Hóa (n = 20) 3.9 Kết học tập môn GDTC sinh viên K1, K2 K3 Sau năm học 2014 – 2015 trường Đại học Văn hóa, Thể thao trang 87 Du lịch Thanh Hóa 3.10 Kết kiểm tra thể lực khóa học theo tiêu chuẩn 90 rèn luyện thân thể sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao Du lịch Thanh Hoá 3.11 So sánh mức độ phát triển thể chất năm học theo tiêu Sau chuẩn rèn luyện thân thể sinh viên trường Đại học trang 90 Văn hoá, Thể thao Du lịch Thanh Hố 3.12 Phân phối thời lượng giảng dạy mơn Giáo dục thể 94 chất Đại học Giao thông Thượng Hải 3.13 Lựa chọn nội dung kiến thức môn Thể dục giai đoạn 1, cụ thể học phần học phần bắt buộc (n = 20) 3.14 Lựa chọn nội dung kiến thức môn Điền kinh giai đoạn 1, cụ thể học phần học phần bắt buộc (n = 20) 3.15 Lựa chọn nội dung kiến thức mơn Bóng đá giai đoạn 2, học phần tự chọn (n = 20) 3.16 Lựa chọn nội dung kiến thức môn Aerobic giai đoạn 2, học phần tự chọn (n = 20) 3.17 Lựa chọn nội dung kiến thức môn khiêu vũ Thể thao giai đoạn 2, học phần tự chọn (n = 20) 3.18 Lựa chọn nội dung kiến thức môn Cầu lông giai đoạn 2, học phần tự chọn (n = 20) 3.19 Lựa chọn nội dung kiến thức môn Bóng chuyền giai đoạn 2, học phần tự chọn (n = 20) 3.20 Lựa chọn nội dung kiến thức môn Bóng rổ giai đoạn 2, học phần tự chọn (n = 20) Sau trang 103 Sau trang 103 Sau trang 103 Sau trang 103 Sau trang 102 Sau trang 103 Sau trang 103 Sau trang 103 3.21 Nội dung môn Giáo dục thể chất lựa chọn trường Sau Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa trang 106 3.22 So sánh nội dung mơn Giáo dục thể chất hành Sau nội dung môn Giáo dục thể chất lựa chọn 3.23 Tổng hợp ý kiến lựa chọn nội dung môn Giáo dục thể chất giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý lĩnh vực trang 111 Sau trang 117 Thể dục thể thao trước thực nghiệm (n = 20) 3.24 Tổng hợp ý kiến lựa chọn nội dung môn học Giáo dục Sau thể chất sinh viên trước thực nghiệm (n = 60) trang 117 3.25 Kết kiểm tra tiêu thể lực nhóm thực Sau nghiệm đối chứng môn Thể dục trước thực nghiệm trang 119 lần học kỳ I năm học 2015-2016 3.26 Kết kiểm tra tiêu thể lực nhóm thực nghiệm đối chứng mơn Thể dục sau thực nghiệm lần Sau trang 119 học kỳ I năm học 2015-2016 3.27 So sánh nhịp độ tăng trưởng nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm môn Thể dục 3.28 Kết kiểm tra tiêu thể lực nhóm thực nghiệm đối chứng môn Điền kinh trước thực nghiệm Sau trang 119 Sau trang 119 lần học kỳ I năm học 2015-2016 3.29 Kết kiểm tra tiêu thể lực nhóm thực nghiệm đối chứng môn Điền kinh sau thực nghiệm Sau trang 119 lần học kỳ I năm học 2015-2016 3.30 So sánh nhịp độ tăng trưởng nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm môn Điền kinh 3.31 Tổng hợp kết học tập sinh viên nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng sau thực nghiệm lần học Sau trang 119 Sau trang 119 phần bắt buộc môn Thể dục học phần I, Điền kinh học phần II (nTN = 50; nĐC = 50) 3.32 Kết kiểm tra tiêu thể lực cuả lớp Bóng đá trước sau thực nghiệm lần (n = 25) học kỳ II năm Sau trang 123 học 2015-2016 3.33 Kết kiểm tra tiêu thể lực cuả lớp Bóng chuyền trước sau thực nghiệm lần (n = 25) học kỳ II Sau trang 123 năm học 2015-2016 3.34 Kết kiểm tra tiêu thể lực cuả lớp Bóng rổ trước sau thực nghiệm lần (n = 25) học kỳ II năm Sau trang 123 học 2015-2016 3.35 Kết kiểm tra tiêu thể lực cuả lớp Cầu lông trước sau thực nghiệm lần (n = 25) học kỳ II năm Sau trang 123 19 20 21 22 23 24 25 Phối hợp giai đoạn kỹ thuật hoàn thiện động tác Thực hành kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi Giới thiệu môn học tập bổ trợ chuyên môn Kỹ thuật giậm nhảy Kỹ thuật chạy đà giậm nhảy Kỹ thuật bay không tiếp đất Phối hợp giai đoạn kỹ thuật hoàn thiện động tác Ý kiến khác…………………………………………………………… Câu hỏi Đồng chí lựa chọn nội dung học phù hợp khung kiến thức mơn Bóng đá thuộc mơn GDTC tích vào Rất Phù Khơng TT Kiến thức cần trang bị phù hợp hợp phù hợp Lý thuyết chuyên ngành Lịch sử phát triển Nguyên lý kỹ thuật Kỹ, chiến thuật thi đấu Luật thi đấu Thực hành kỹ thuật Bóng đá 10 11 12 13 14 15 Giới thiệu môn học tập bổ trợ chuyên môn Kỹ thuật di chuyển chạy chổ Kỹ thật di chuyển lừa bóng qua người Nguyên lý kỹ thuật Kỹ thuật chạy Kỹ thuật Đá Bóng lòng bàn chân, mu bàn chân Đá bóng nằm chỗ lòng, mu bàn chân Đá bóng lăn sệt lòng, mu bàn chân Nghiêng người đá bóng cao, trung bình, lòng, mu bàn chân PL 67 18 Đá bóng nửa nảy lòng, mu bàn chân Kỹ thuật ném biên Kỹ thuật tranh cƣớp bóng 19 Chiến thuật thi đấu bóng đá 16 17 Ý kiến khác………………………………………………………… Câu hỏi Đồng chí lựa chọn nội dung học phù hợp khung kiến thức môn Aerobic thuộc môn GDTC tích vào Khơng Rất Phù TT Kiến thức cần trang bị phù phù hợp hợp hợp Lý thuyết chuyên ngành Lịch sử phát triển Nguyên lý kỹ thuật Kỹ, chiến thuật thi đấu Luật thi đấu Thực hành kỹ thuật Aerobic Giới thiệu môn học tập bổ trợ chuyên môn Hướng dẫn bước Hướng dẫn cách đếm nhịp di chuyển đội hình 10 Hướng dẫn kỹ thuật nhóm A, B, C, D 11 Hướng dẫn tập quy định cấp 12 Hướng dẫn ghép tháp 13 Chạy đội hình ghép nhạc 14 Hoàn thiện chỉnh sửa 15 Ơn chỉnh sửa bài, hồn thiện thi Ý kiến khác………………………………………………………… Câu hỏi Đồng chí lựa chọn nội dung học phù hợp khung kiến thức môn khiêu vũ Thể thao thuộc mơn GDTC tích vào Rất Phù Không TT Kiến thức cần trang bị phù hợp hợp phù hợp Lý thuyết chuyên ngành PL 68 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Lịch sử phát triển Nguyên lý kỹ thuật Kỹ, chiến thuật thi đấu Luật thi đấu Thực hành: Thực hành kỹ thuật vũ điệu chachacha Dáng điệu Tư Chuyển động Chuyển động tay, chân, hông Chuyển động đôi Kỹ thuật xoay Bài chachacha quy định Thực hành kỹ thuật vũ điệu Rumba Dáng điệu Tư Chuyển động Chuyển động tay, chân, hông Chuyển động đôi Kỹ thuật xoay Bài Rumba quy định Ý kiến khác…………………………………………………………….…………… Câu hỏi Đồng chí lựa chọn nội dung học phù hợp khung kiến thức mơn Cầu lơng thuộc mơn GDTC tích vào Rất Phù Khơng TT Kiến thức cần trang bị phù hợp hợp phù hợp Lý thuyết chuyên ngành Lịch sử phát triển Nguyên lý kỹ thuật Kỹ, chiến thuật thi đấu Luật thi đấu Thực hành kỹ thuật đánh Cầu long Kỹ thuật tay (thủ pháp) Cách cầm vợt Kỹ thuật phát cầu PL 69 10 11 Kỹ thuật đỡ phát cầu Kỹ thuật đánh cầu 13 14 Kỹ thuật bước di chuyển (bộ pháp) Kỹ thuật bước di chuyển lên lưới Kỹ thuật bước di chuyển lùi sau 15 Kỹ thuật bước di chuyển sang hai bên 12 16 17 18 Kỹ thuật bước di chuyển bật nhảy đánh cầu Chiến thuật đánh đơn Chiến thuật đánh đôi Ý kiến khác……………………………………………………………… Câu hỏi Đồng chí lựa chọn nội dung học phù hợp khung kiến thức mơn Bóng chuyền thuộc mơn GDTC tích vào Rất Phù Không TT Kiến thức cần trang bị phù hợp hợp phù hợp Lý thuyết chuyên ngành Lịch sử phát triển Nguyên lý kỹ thuật Kỹ, chiến thuật thi đấu Luật thi đấu Thực hành kỹ thuật Bóng chuyền Tư cao Tư trung bình Bước di chuyển 10 Phát bóng thấp tay 11 Phát bóng cao tay 12 Nhảy phát bóng 13 Ngã, chuyền bóng cao tay hai tay 14 Ngã nghiêng chuyền bóng 15 Đệm bóng 16 Kỹ thuật đập bóng 17 Đập bóng trước mặt Lấy đà, giậm nhảy, nhảy đập, rơi 18 xuống 19 Đập bóng nghiêng 20 Đập bóng quay người Ý kiến khác……………………………………………………………… PL 70 Câu hỏi Đồng chí lựa chọn nội dung học phù hợp khung kiến thức mơn Bóng chuyền thuộc mơn GDTC tích vào Rất Phù Khơng TT Kiến thức cần trang bị phù hợp hợp phù hợp Lý thuyết chuyên ngành Lịch sử phát triển Nguyên lý kỹ thuật Kỹ, chiến thuật thi đấu Luật thi đấu Thực hành kỹ thuật Bóng rổ Kỹ thuật bước di chuyển bóng rổ Kỹ thuật dẫn bóng Kỹ thuật chuyền bắt bóng hai tay trước ngực 10 Kỹ thuật chỗ ném rổ tay cao Kỹ thuật hai bước ném rổ tay cao 11 hai bước ném rổ tay thấp 12 13 14 15 16 Kỹ thuật chỗ cầm bóng qua người Bài tập bổ trợ Bài tập trò chơi Bài tập thể lực Bài tập thi đấu Ý kiến khác……………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn cộng tác đồng chí! Xác nhận quan ngƣời Ngƣời vấn đƣợc vấn Ngƣời đƣợc vấn (Ký tên) Trịnh Ngọc Trung PL 71 PHỤ LỤC 12 ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HĨA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỂ THAODU LỊCH Thanh Hóa, ngày tháng năm 2014 PHIẾU PHỎNG VẤN SỐ LỰA CHỌN NỘI DUNG MÔN HỌC GDTC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAODU LỊCH THANH HÓA (Dành cho đối tượng sinh viên) Nhằm tìm hiểu nội dung mơn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa, mong em nghiên cứu kỹ câu hỏi cho cách trả lời cách tích vào cho phù hợp, bỏ trống khơng cần thiết Ý kiến đóng góp em giúp chúng tơi có thơng tin bổ ích việc lựa chọn nội dung dạy học môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục thể chất Xin trân trọng cảm ơn! Mong em s/v cho biết sơ lược thân Họ tên: Tuổi .Giới tính .Lớp: Ngành học: Khóa học: Câu hỏi 1: Theo em có nên lựa chọn nội dung môn học GDTC cho phù hợp với điều kiện sở vật chất, đặc điểm sinh viên trƣờng không?    - Rất phù hợp - Phù hợp - Không phù hợp Ý kiến khác……………………………………………………………………… Câu hỏi 2: Theo em thời gian học tập 2.5 năm học, học kỳ, học phần học phần 30 tiết = 150 tiết có phù hợp khơng?    - Rất phù hợp - Phù hợp - Không phù hợp Ý kiến khác……………………………………………………………………… Câu hỏi 3: Theo em nội dung môn học GDTC chia làm hai phần bắt buộc tự chọn có phù hợp khơng?   - Rất phù hợp - Phù hợp - Không phù hợp  Ý kiến khác……………………………………………………………………… PL 72 Câu hỏi 4: Em lựa chọn nội dung môn học bắt buộc, tự chọn cho phù hợp - Nội dung môn học bắt buộc: Thể dục, Điền kinh có phù hợp khơng?   - Rất phù hợp - Phù hợp - Không phù hợp  Ý kiến khác……………………………………………………………………… - Nội dung môn học tự chọn gồm ba học phần, sinh viên chọn mơn sau: Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lơng, Bóng chuyền, Aerobic, Kiêu vũ thể thao có phù hợp khơng?   - Rất phù hợp - Phù hợp - Không phù hợp  Ý kiến khác……………………………………………………………………… Câu hỏi 5: Theo em để nâng cao đƣợc chất lƣợng GDTC, trƣờng cần đảm bảo sở vật chất?  - Sân vận động đơn giản  - Xây dựng phòng tập nhà  - Mở rộng sân bãi tập trời  - Nâng cấp sân bãi  - Mua sắm đầy đủ dụng cụ tập luyện  - Câu hỏi 6: Theo em để thực tốt chất lƣợng GDTC nhà trƣờng cần phải tập trung vào vấn đề gì?  - Phải củng cố công tác quản lý khoa Thể dục thể thao  - Phải nâng cao chất lượng giáo viên TDTT  - Đảng uỷ, Ban giám Hiệu phải quan tâm đến công tác GDTC  - Phải cải tiến chương trình giảng dạy phù hợp với điều kiện trường  - Phải đảm bảo sở vật chất  - Phải tổ chức cải tiến hình thức tập ngoại khố sinh viên  - Có biện pháp tổ chức giải thể thao CLB đội tuyển trường -  Xin trân trọng cảm ơn cộng tác em! Xác nhận quan ngƣời Ngƣời vấn Ngƣời đƣợc vấn (Ký ghi rõ họ tên) đƣợc vấn Trịnh Ngọc Trung PL 73 PHỤ LỤC 13 ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THAODU LỊCH Thanh Hóa, ngày tháng năm 2016 PHIẾU ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN GDTC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAODU LỊCH THANH HÓA (Dành cho sinh viên Trường ĐHVH,TT&DL Thanh Hóa) Để góp phần nâng cao lực hiệu đào tạo, chất lượng đào tạo sinh viên sau trường, nhà trường tiến hành nghiên cứu nội dung môn học GDTC với mục đích: - Nội dung nội dung mơn GDTC góp phần trực tiếp vào q trình phát triển thể chất, lực nghề nghiệp sinh viên - Trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ sử dụng số môn thể thao để rèn luyện thân thể, phương pháp tổ chức, trọng tài hoạt động TDTT học Từ thực tế em học nội dung chương trình mới, mong em nghiên cứu kỹ câu hỏi cho cách trả lời cách đánh dấu x vào ô em cho phù hợp Ý kiến đóng góp em giúp chúng tơi có thơng tin bổ ích việc nghiên cứu nội dung giảng dạy môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa I Xin trân trọng cảm ơn! Mong em s/v cho biết sơ lược thân Họ tên: Tuổi: Giới tính Lớp: Ngành học: Khóa học: Đánh giá nội dung môn GDTC xây Rất Phù Khơng dựng, sau kết thúc chƣơng trình đào phù hợp hợp phù hợp tạo Nội dung môn học, cách thức tổ chức trình đào tạo phù hợp với khả tiếp thu PL 74 sinh viên Thời lượng nội dung môn học 150 tiết có đảm bảo mục tiêu đưa ra? Nội dung môn học chia làm phần bắt buộc tự chọn có phù hợp hay khơng? Thứ tự nội dung cho mơn học có phù hợp khơng? Trong lên lớp có đảm bảo thực chương trình kế khoạch hay khơng? Nội dung mơn học thể tính đặc thù nghệ thuật, đảm bảo cho chương trình thực có hiệu mục tiêu đề ra, đảm bảo tính cấn đối nội dung đào tạo Nội dung nâng cao nhận thức, ý thức sinh viên hoạt động TDTT Nội dung mơn học GDTC có gây hứng thú cho sinh viên đến học Năng lực tự học sinh viên phát triển qua kỳ học? Nội dung kiểm tra đánh giá có phù hợp với 10 lực sinh viên hay không? II Những ý kiến khác: Ngƣời đánh giá (Ký ghi rõ học tên) PL 75 PHỤ LỤC 14 ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAODU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày tháng năm 2016 PHIẾU ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG MÔN GDTC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAODU LỊCH THANH HÓA (Dành cho cán giảng viên trực tiếp dạy mơn GDTC) Kính gửi: Từ thực tế đ/c dạy nội dung môn GDTC xây dựng cho sinh viên Để đánh giá chất lượng hiệu chương trình chúng tơi xin đ/c nghiên cứu kỹ câu hỏi cho cách trả lời cách đánh dấu x vào ô mà đ/c cho phù hợp Ý kiến đóng góp đ/c giúp chúng tơi có thơng tin bổ ích việc xây dựng nội dung dạy học môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa Xin trân trọng cảm ơn! Mong đ/c cho biết sơ lược thân Họ tên: Sinh ngày: Trình độ chun mơn: Học hàm: Học vị: Chức vụ: Thâm niên làm công tác I Đánh giá nội dung môn GDTC xây dựng, sau kết thúc chƣơng trình đào tạo Nội dung mơn học đảm bảo tính khoa học Nội dung mơn học đảm bảo tính thực tiễn Nội dung mơn học đảm bảo tính hiệu Nội dung mơn học đảm bảo tính khả thi Nội dung mơn học đáp ứng định hướng tính đổi Nội dung môn học đáp ứng xu “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” Ý kiến khác II Kế hoạch đào tạo Thời lượng chương trình (150 tiết) có đảm bảo mục tiêu đưa ra? Thời lượng dành cho nội dung học có đảm bảo cho sinh viên tiếp thu kiến thức kỹ hay không? PL 76 Rất phù hợp Phù hợp Khôn g phù hợp Thứ tự nội dung cho mơn học có phù hợp khơng? Trong lên lớp có đảm bảo thực nội dung môn GDTC kế khoạch hay không? Cơ sở vật chất có đáp ứng yêu cầu đào tạo hay không Ý kiến khác II Yêu cầu kiểm tra đánh giá I Nội dung kiểm tra đánh giá có phù hợp với lực sinh viên hay không? Đánh giá kết học tập sinh viên sau học kỳ phần lý thuyết thực hành? Đánh giá trình độ thể lực sinh viên sau năm học, thông qua tiêu chuẩn RLTT Yêu cầu kiểm tra đánh giá có phù hợp với thời lượng đào tạo? Nội dung mơn GDTC có phù hợp với phát triển sinh viên đặc thù? Ý kiến khác I Về tính tích cực học tập sinh viên V Sinh viên có nhận thức đắn mục tiêu nhiệm vụ học tập? Mục tiêu nội dung mơn học khích lệ tính tự giác tích cực, ý thức trách nhiệm sinh viên học tập? Sinh viên chủ động hoạt động tự học? Năng lực tự học sinh viên phát triển qua kỳ học? Sinh viên bộc lộ tính tích cực chủ động hoạt động tự học? Khả tự học sinh viên góp phần nâng cao hiệu đào tạo? Ý kiến khác Ý kiến khác Ngƣời đánh giá (Ký ghi rõ học tên) PL 77 PHỤ LỤC 15 ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HĨA THỂ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THAODU LỊCH Thanh Hóa, ngày tháng năm 2016 PHIẾU ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN GDTC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAODU LỊCH THANH HÓA (Dành cho cán quản lí, chuyên gia lĩnh vực TDTT) Kính gửi: Từ dự thảo xây dựng nội dung môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa, xin đồng chí vui lòng cho ý kiến đánh giá cách đánh dấu x vào ô mà đ/c cho phù hợp Ý kiến đóng góp đ/c giúp chúng tơi có thơng tin bổ ích việc xây dựng nội dung dạy học môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa Xin trân trọng cảm ơn! Mong đ/c cho biết sơ lược thân Họ tên: Sinh ngày: Trình độ chuyên môn: Học hàm: Học vị: Chức vụ: Thâm niên làm công tác I Mục tiêu (bao gồm mục tiêu chung mục tiêu cụ thể) Đảm bảo tính khoa học Đảm bảo tính thực tiễn Đảm bảo tính hiệu Đảm bảo tính khả thi Đáp ứng định hướng tính đổi Đáp ứng xu “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” Về nội dung mục tiêu chung có đáp ứng yêu cầu Về nội dung mục tiêu cụ thể có đáp ứng yêu cầu Ý kiến khác Ý kiến khác II Về nội dung Nội dung môn GDTC phù hợp với khả tiếp thu sinh viên đặc thù nghệ thuật? PL 78 Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Nội dung môn GDTC phù hợp với định hướng góp phần nâng cao lực hoạt động cho sinh viên đặc thù nghệ thuật? Khối lượng kiến thức nội dung môn học phù hợp với định hướng đào tạo? Ý kiến khác Ý kiến khác III Về phân bố thời lƣợng Đảm bảo cho sinh viên có thời gian để lĩnh hội kiến thức rèn luyện kỹ năng? Đảm bảo tính cân đối nội dung thiết kế? Tuân thủ tính pháp lý thời lượng môn GDTC quy định chương trình khung Bộ GD ĐT? Ý kiến khác Ý kiến khác IV Về cấu trúc Đảm bảo tính cân đối hợp lý nội dung học kỳ, năm học? Đảm bảo tính tuần tự, tính phát triển khoa học nội dung lựa chọn học kỳ từ kỳ đến học kỳ Cấu trúc nội dung môn học phản ánh nhu cầu định hướng đào tạo sinh viên đặc thù nghệ thuật? Cấu trúc nội dung mơn học đảm bảo tính trình sư phạm? Cấu trúc nội dung môn học phản ánh đổi đào tạo theo xu hướng tích cực hóa người học? Cấu trúc nội dung mơn học cho phép phát huy có hiệu khẳ tự học, tự rèn luyện sinh viên Ý kiến khác Ý kiến khác V Đối với môn thể thao đƣợc lựa chọn chƣơng trình, theo đồng chí có phù hợp với định hƣớng đào tạo sinh viên đặc thù nghệ thuật Xác nhận quan ngƣời đánh giá Ngƣời đánh giá (Ký ghi rõ học tên) PL 79 PHỤ LỤC 16 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAODU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 26 tháng năm 2017 GIẤY XÁC NHẬN Trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa xác nhận: Ơng Trịnh Ngọc Trung giảng viên khoa Thể dục thể thao, làm nghiên cứu sinh Viện Khoa học Thể dục thể thao Trong thời gian từ tháng 8/2015 đến 6/2016 tổ chức lấy số liệu triển khai thực nghiệm nghiên cứu luận án tiến sĩ trường, tên luận án: “Nghiên cứu nội dung môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Văn hoá Thể thao Du lịch Thanh Hoá” Đối tượng lấy số liệu thực nghiệm sinh viên đại học quy khơng chun Thể dục thể thao, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa KH HIỆU TRƢỞNG PHĨ HIỆU TRƢỞNG TS Lê Thanh Hà PL 80 PHỤ LỤC 17 MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA THỂ LỰC CHUNG CỦA SINH VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH 53/2008QĐ - BGD & ĐT Bật xa chỗ (cm) Nằm ngữa gập bụng (lần/30 s) Chạy thoi x 10m(s) Lực bóp tay thuận (KG) Chạy tuỳ sức phút (m) Chạy 30m XPC (s) PL 81 ... môn Giáo dục thể chất 3.1.5 Thực trạng nội dung số chương trình Giáo dục thể chất ngồi nước 77 Nghiên cứu nội dung mơn Giáo dục thể chất cho sinh viên trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh. .. dung giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa 3.2.2 Tổng hợp nội dung môn Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao. .. 3.21 Nội dung môn Giáo dục thể chất lựa chọn trường Sau Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa trang 106 3.22 So sánh nội dung môn Giáo dục thể chất hành Sau nội dung môn Giáo dục thể chất lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, Nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay