ôn tập học kỳ 2 VL6

3 52 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:41

ƠN TẬP HKII – VẬT LÍ  Lí thuyết: Câu 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến bay nhanh hay chậm chất lỏng Câu 2: Phát biểu nhiệt giai Celsius Câu 3: Phát biểu nhiệt giai Farenheit Câu 4: Nhiệt độ nóng chảy gì? Câu 5: Nhiệt độ đông đặc gì? Câu 6: Thế bay hơi? Câu 7: Thế ngưng tụ? Câu 8: So sánh nở nhiệt chất  Giải thích tượng: Câu 1: Vì ban đêm thường xuất giọt sương? Vào ban ngày giọt sương đi? Câu 2: Tại vào mùa lạnh hà vào mặt gương ta thấy mặt gương bị mờ sau thời gian mặt gương lại sáng trở lại? Câu 3: Tại phơi đồ ta nên treo đồ nơi thống mát có nắng ?  Bài tập Bài 1: Sắp xếp chất sau theo chiều tăng dần nở nhiệt chất: dầu hỏa, sắt, khí mêtan Bài 2: Đổi đơn vị đo nhiệt độ sau: 320C = 0F 00F = 0C 120C = 0F 1450F = 0C 1000C = .0F 850F = 0C 400C = 0F 1200F = .0C 3000F = .0C Bài 3: D B C độ nóng chảy: NhiệtNhiệt độ nóng chảy: độ đông đặc: NhiệtNhiệt độ đông đặc: Thể rắn:………….Thể lỏng:…… ….Thể khí:………… Thể rắn:………….Thể lỏng:…… ….Thể khí:………… chảy: ThờiThời gian gian nóngnóng chảy: A đặc: ThờiThời gian gian đôngđông đặc: Nhiệt độ 0F Nhiệt độ 0F B D C C B D A (phút) (phút) Nhiệt Nhiệt độ nóng độ nóng chảy: chảy: Nhiệt Nhiệt độ đông độ đông đặc: đặc: ThểThể rắn:………….Thể rắn:………….Thể lỏng:…… ….Thể lỏng:…… ….Thể khí:………… khí:………… ThờiThời giangian nóng nóng chảy: chảy: A ThờiThời giangian đông đông đặc: đặc:
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập học kỳ 2 VL6, ôn tập học kỳ 2 VL6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay