Xây dựng website quản lý trường THPT cao bá quát (2014)

66 26 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:29

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -*** - NGUYỄN HẢI YẾN XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ TRƢỜNG THPT CAO QUÁT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Tin học HÀ NỘI – 2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -*** - NGUYỄN HẢI YẾN XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ TRƢỜNG THPT CAO QUÁT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Tin học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS TS LÊ HUY THẬP HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Lê Huy Thập, viện Công nghệ Thông tin trực tiếp hƣớng dẫn bảo tận tình giúp cho em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Công nghệ thông tin, nhƣ thầy, cô giáo trƣờng giảng dạy giúp đỡ em năm học vừa qua Chính thầy, cô giáo xây dựng cho chúng em kiến thức tảng kiến thức chuyên môn để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp chuẩn bị cho cơng việc sau Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình bạn bè giúp đỡ động viên em nhiều suốt trình học tập để em thực tốt khóa luận Tuy có cố gắng định nhƣng thời gian trình độ có hạn nên chắn khóa luận nhiều thiếu sót hạn chế Kính mong nhận đƣợc góp ý thầy, giáo bạn Hà Nội, tháng 05 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Hải Yến LỜI CAM ĐOAN Tên em là: NGUYỄN HẢI YẾN Sinh viên lớp: K36 – Tin học, khoa Công nghệ Thông tin, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Em xin cam đoan: Đề tài “Xây dựng website quản trường THPT Cao Quát ” nghiên cứu riêng em, dƣới hƣớng dẫn thầy giáo PGS.TS Lê Huy Thập Khóa luận hồn tồn khơng chép tác giả khác Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng 05 năm 2014 Ngƣời cam đoan Nguyễn Hải Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 1.1 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN 1.2 KHẢO SÁT HỆ THỐNG 1.2.1 Giới thiệu trƣờng THPT Cao Quát 1.2.2 Khảo sát trạng hệ thống cũ 1.2.3 Nhiệm vụ hệ thống 16 Chƣơng 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 17 2.1 BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 17 2.2 BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 20 2.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức khung cảnh 20 2.2.2 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 21 2.2.3 Biểu đồ luồng liệu mức dƣới đỉnh 22 Chƣơng 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 32 3.1 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 32 3.1.1 Thiết kế bảng liệu 32 3.1.2 Mơ hình liệu quan hệ 42 3.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 43 3.2.1 Thiết kế giao diện trang chủ 43 3.2.2 Thiết kế giao diện trang quản giáo viên 43 3.2.3 Thiết kế giao diện trang quản học sinh 44 3.2.4 Thiết kế giao diện trang quản lớp học 45 3.2.5 Thiết kế giao diện trang quản chung 46 3.2.6 Thiết kế giao diện trang thống kê 47 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT Kí hiệu Viết đầy đủ THPT Trung học phổ thông SQL Structured Query Language QL Quản QLDS Quản danh sách Ý nghĩa Ngơn ngữ truy vấn có cấu trúc DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức .5 Hình 2.1: Biểu đồ phân cấp chức 17 Hình 2.2: Biểu đồ phân cấp chức Quản giáo viên 18 Hình 2.4: Biểu đồ phân cấp chức Quản lớp học 19 Hình 2.5: Biểu đồ phân cấp chức Quản chung 19 Hình 2.6: Biểu đồ phân cấp chức Thống kê 20 Hình 2.9: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản giáo viên 22 Hình 2.11: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Phân công giảng dạy 23 Hình 2.13: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản danh sách học sinh 24 Hình 2.15: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản hạnh kiểm 25 Hình 2.16: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Tổng kết 25 Hình 2.17: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản lớp học 26 Hình 2.18: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản sổ ghi đầu 26 Hình 2.19: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản thời khóa biểu 27 Hình 2.20: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản lịch thi 27 Hình 2.21: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Gửi ý kiến 27 Hình 2.22: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản thông báo 28 Hình 2.23: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản chung 28 Hình 2.24: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản khóa học 29 Hình 2.25: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản năm học 29 Hình 2.26: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản lớp học 30 Hình 2.27: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản môn học 30 Hình 2.28: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản học kì 31 Hình 2.29: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Quản điểm 31 Hình 2.30: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức Thống kê 31 Hình 3.1: Mơ hình liệu quan hệ 44 Hình 3.2: Form trang chủ 43 Hình 3.3: Form trang Quản giáo viên 44 Hình 3.5: Form trang Quản học sinh 45 Hình 3.6: Form trang Quản lớp học 46 Hình 3.7: Form trang Quản chung 47 Hình 3.8: Form trang Thống kê 47 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Bảng khóa học 32 Bảng 3.2: Bảng năm học 32 Bảng 3.3: Bảng khối 32 Bảng 3.4: Bảng môn học 32 Bảng 3.5: Bảng lớp 33 Bảng 3.6: Bảng giảng dạy 33 Bảng 3.7: Bảng thời khóa biểu 33 Bảng 3.8: Bảng giáo viên 34 Bảng 3.9: Bảng khen thưởng - phê bình 34 Bảng 3.10: Bảng học sinh 35 Bảng 3.11: Bảng điểm 36 Bảng 3.12: Bảng loại điểm 36 Bảng 3.13: Bảng học kì 36 Bảng 3.14: Bảng lịch thi 37 Bảng 3.15: Bảng hạnh kiểm 37 Bảng 3.17: Bảng thông báo 38 Bảng 3.18: Bảng tổng kết 38 Bảng 3.19: Bảng sổ ghi đầu 39 Bảng 3.20: Bảng học sinh nghỉ học 39 Bảng 3.21: Bảng số học sinh 40 Bảng 3.22: Bảng thống kê sổ ghi đầu 40 Bảng 3.23: Bảng tổng kết môn 41 MỞ ĐẦU chọn đề tài Từ Internet có mặt nƣớc ta làm thay đổi nhiều, việc trao đổi thông tin qua mạng trở thành tất yếu thiếu với ngƣời Tuy Internet có mặt lâu nhƣng trƣờng THPT chƣa áp dụng công nghệ vào sống có phần lớn trƣờng THPT nƣớc ta Nên gặp nhiều khó khăn việc quản lý, thống kê, ‎Trong ‎ sống khơng ngừng phát triển, bậc phụ huynh lại phải bận rộn với cơng việc mà khơng có thời gian nhiều dành cho Họ gặp nhiều khó khăn việc theo dõi việc học hành em trƣờng hàng ngày Họ thƣờng nghe thông tin cách trực tiếp từ giáo viên chủ nhiệm qua buổi họp phụ huynh học kì Chính thế, thắc mắc muốn tìm hiểu việc học tập hàng ngày Hơn nữa, học sinh chƣa nắm rõ thông báo nhà trƣờng số do, giáo viên muốn thơng báo thêm với phụ huynh học sinh nhà, … Chính em chọn đề tài “Xây dựng website quản trƣờng THPT Cao Quát” làm khóa luận Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu a Mục đích Khóa luận đƣợc xây dựng nhằm mục đích giúp cho việc quản nhà trƣờng đƣợc dễ dàng hơn; giúp cho học sinh phụ huynh theo dõi việc học tập học sinh, hoạt động nhà trƣờng gửi ý kiến đến cho thầy cô giáo trƣờng b Nhiệm vụ Tạo đƣợc website hỗ trợ việc quản trƣờng học, hoạt động mơi trƣờng Internet có hiệu quả, độ xác cao xác thực với thực tế Có đầy đủ chức việc quản trƣờng học, chạy ổn định nhanh trình sử dụng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 3.2.1 Thiết kế giao diện trang chủ  Mục đích: Giúp ngƣời sử dụng xem danh sách giáo viên, phân công giảng dạy, danh sách học sinh, điểm theo môn học học sinh, sổ ghi đầu ngày, …  Phạm vi: Áp dụng cho tất ngƣời dùng truy cập vào website, không cần phải đăng nhập  Giao diện Hình 3.2: Form trang chủ 3.2.2 Thiết kế giao diện trang quản giáo viên  Mục đích + Giúp ngƣời quản hệ thống thêm giáo viên có giáo viên vào trƣờng, sửa thơng tin giáo viên có thay đổi, xóa giáo viên giáo viên khơng dạy trƣờng tìm kiếm giáo viên cần thiết + Giúp ngƣời quản hệ thống xem phân cơng giảng dạy theo lớp học, thêm xóa phân cơng có phân cơng giảng dạy mới, sửa phân cơng có thay đổi, tìm kiếm phân cơng theo tên giáo viên  Phạm vi: Chỉ ngƣời quản hệ thống đƣợc phép sử dụng 43  Giao diện Hình 3.3: Form trang Quản giáo viên 3.2.3 Thiết kế giao diện trang quản học sinh  Mục đích + Giúp ngƣời quản hệ thống thêm học sinh học sinh nhập học chuyển trƣờng tới, sửa thơng tin học sinh có thay đổi thơng tin, tìm kiếm học sinh cần thiết xét cho học sinh học + Giúp giáo viên mơn thêm điểm thành phần, xóa điểm tổng kết mơn học cho học sinh đủ điểm + Giúp cho giáo viên chủ nhiệm xét hạnh kiểm cho học sinh lớp chủ nhiệm + Giúp cho giáo viên tổng kết điểm môn giúp giáo viên chủ nhiệm xét cho học sinh lên lớp  Phạm vi: Ngƣời quản hệ thống giáo viên trƣờng đƣợc phép sử dụng  Giao diện 44 Hình 3.5: Form trang Quản học sinh 3.2.4 Thiết kế giao diện trang quản lớp học  Mục đích + Giúp ngƣời quản hệ thống thêm sổ ghi đầu tiết ngày + Giúp ngƣời quản hệ thống cập nhật thời khóa biểu + Giúp cho giáo viên chủ nhiệm xét hạnh kiểm cho học sinh lớp chủ nhiệm + Giúp cho ngƣời quản hệ thống quản lịch thi cách thêm lịch thi có lịch thi mới, sửa lịch thi có thay đổi xóa lịch thi + Giúp cho giáo viên nhận ý kiến học sinh gửi cho trả lời ý kiến + Giúp cho ngƣời quản hệ thống thêm thông báo tới học sinh cần  Phạm vi: Ngƣời quản hệ thống giáo viên trƣờng đƣợc phép sử dụng  Giao diện 45 Hình 3.6: Form trang Quản lớp học 3.2.5 Thiết kế giao diện trang quản chung  Mục đích + Giúp ngƣời quản hệ thống quản hệ thống thêm khóa học có khóa nhập học + Giúp ngƣời quản hệ thống thêm năm học mới, sửa năm học + Giúp ngƣời quản hệ thống thêm lớp học cần; sửa thông tin lớp học nhƣ phòng học, ca học, giáo viên chủ nhiệm, … có thay đổi + Giúp cho ngƣời quản hệ thống quản môn học cách sửa thông tin môn học nhƣ tên môn, hệ số môn; thêm mơn học theo khung chƣơng trình Bộ Giáo dục & Đào tạo + Giúp ngƣời quản hệ thống thay đổi học kì + Giúp cho ngƣời quản hệ thống thêm loại điểm môn học sửa cần  Phạm vi: Chỉ ngƣời quản hệ thống đƣợc phép sử dụng  Giao diện 46 Hình 3.7: Form trang Quản chung 3.2.6 Thiết kế giao diện trang thống kê  Mục đích + Giúp ngƣời quản hệ thống thống kê thi đua toàn trƣờng theo sổ ghi đầu bài, thống kê học tập hạnh kiểm toàn trƣờng  Phạm vi: Chỉ ngƣời quản hệ thống đƣợc phép sử dụng  Giao diện Hình 3.8: Form trang Thống kê 47 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Kết luận Trong q trình thực khóa luận, em cố gắng để tìm hiểu cài đặt chƣơng trình nhƣng thời gian có hạn nên chƣa thể giải đƣợc tất vấn đề đặt Em mong nhận đƣợc thông cảm ý kiến đóng góp thầy bạn để khóa luận em đƣợc hồn thiện Những kết đạt đƣợc:  Về công nghệ: - Tìm hiểu nắm bắt đƣợc cơng cụ thiết kế Web - Biết đƣợc cách thiết kế Web động nhƣ cách tổ chức sở liệu - Các dịch vụ Internet, đặc biệt Web  Về cài đặt chƣơng trình: - Cho phép ngƣời quản hệ thống quản thơng tin giáo viên, học sinh, bảng điểm, hạnh kiểm, lớp học, môn học, … - Giải đƣợc vấn đề website thực đầy đủ chức quản lý, hiển thị thông tin  Tính chƣơng trình: - Thiết kế giao diện thân thiện với ngƣời dùng, bố cục hợp lí, tạo điều kiện cho ngƣời dùng dễ dàng định hƣớng website Hƣớng phát triển Tiếp tục nghiên cứu xây dụng website quản lí trƣờng học, giúp cho việc bảo trì mở rộng hệ thống đƣợc dễ dàng Xây dựng thêm trang tài liệu giúp cho học sinh giáo viên có thêm tài liệu để tham khảo Về phần quản trị thêm chức nhƣ tìm kiếm nhanh, bố trí giao diện hợp lí Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu, chƣơng trình “Xây dựng website quản trƣờng trung học phổ thơng Cao Qt” đƣợc hồn 48 thành Một lần em xin trân thành cảm ơn PGS.TS Lê Huy Thập tận tình hƣớng dẫn em thời gian qua để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] – Lê Minh Hoàng, “Tự học thiết kế Web tập 2”, NXB Lao động, 2007 [2] – Trung tâm CNTT – Bộ Giáo dục Đào Tạo, “Thiết kế Web với Font Page”, NXB Giáo dục, Tài liệu giảng dạy, 2003 [3] – Nguyễn Văn Ba, “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý”, Nhà xuất kĩ thuật, 2002 [4] – Ngô Trung Việt, “Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản – kinh doanh – nghiệp vụ”, NXB Giao thông vận tải [5] – Benjamin S.Blanchard Wolter J.Fabrycky, “System Engineering and Analysis”, PrenHall, Australia, 1990 50 PHỤ LỤC HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG YÊU CẦU CẤU HÌNH MÁY Máy cài đặt Window 2000/XP cao hơn, cài sẵn Internet Information Services (IIS) SQL Server 2000 HƢỚNG DẪN CHI TIẾT Em xin trình bày cài đặt cấu hình hệ điều hành Window XP Professional Service Pack2 a Copy toàn thƣ mục VL010 đĩa Cao Quát School vào ổ C:\ b Cấu hình Internet Information Services (IIS)  Bƣớc 1: Vào Start >> Run >> Nhập từ Inetmgr.exe nhấn Enter cửa sổ Internet Information Services lên nhƣ sau : 51  Bƣớc 2: Tiếp tục chọn Local Computer >> Web Sites  Bƣớc 3: Chỉ vào mục Default Web Site kích chuột phải chọn Properties sau cửa sổ Default Web Site Properties lên bạn chọn Tab Home Directory 52  Bƣớc 4: Tiếp Tục Chọn Browse  Bƣớc 5: Browse For Folder lên bạn chọn đến đƣờng dẫn C:\VL010\ Sau chọn OK 53  Bƣớc 6: Quay lại cửa sổ Default Web Site Properties nhấn OK để hồn thành việc cấu hình IIS c Cấu Hình SQL Server  Bƣớc 1: Vào Start >> Run Gõ: mmc.exe/s"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tool\BINN \SQL Server Enterprise Manager.MSC" nhấn Enter 54  Bƣớc 2: Làm theo bƣớc hình dƣới 55 CHẠY CHƢƠNG TRÌNH QUẢN HỌC SINH Mở Internet Explorer(IE) ô Address: bạn gõ http://localhost >> Enter 56 Đăng nhập vào hệ thống Tài khoản: admin Mật khẩu: 123456 57 ... việc quản lý học vụ trở nên đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng hiệu nhiều Bài toán xây dựng website quản lý trƣờng THPT Cao Bá Quát xây dựng chƣơng trình quản lý hồ sơ học sinh giáo viên, quản lý. .. cứu: Trƣờng THPT Cao Bá Quát - Phạm vi nghiên cứu: Các quy trình quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên, quản lý điểm, quản lý hạnh kiểm, quản lý sổ ghi đầu bài, quản lý lớp học, quản lý môn học... lý lớp học, quản lý môn học Ý nghĩa thực tiễn Nếu hệ thống quản lý website trƣờng THPT Cao Bá Quát đƣợc xây dựng giúp cho việc quản lý học sinh giáo viên trở nên dễ dàng hơn; học sinh phụ huynh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website quản lý trường THPT cao bá quát (2014), Xây dựng website quản lý trường THPT cao bá quát (2014)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay