1 de cuong nhiem vu HTMT me linh

19 54 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:21

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LINH PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ================ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ DỰ TỐN XÂY DỰNG BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG HUYỆN LINH NĂM 2017 Linh, năm 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LINH PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MƠI TRƯỜNG ================ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ DỰ TỐN XÂY DỰNG BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LINH NĂM 2017 CƠ QUAN CHỦ TRÌ Linh, năm 2017 ĐƠN VỊ TƯ VẤN MỤC LỤC I CÁC THÔNG TIN CHUNG 1.1 Tên nhiệm vụ 1.2 Cơ quan chủ trì thực 1.3 Phạm vi thực .1 1.4 Thời gian thực 1.5 Nguồn vốn thực 1.6 Cơ sở pháp lý thực II SỰ CẦN THIẾT CỦA NHIỆM VỤ III MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ 3.1 Mục tiêu 3.2 Nhiệm vụ thực IV NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ .3 4.1 Điều tra, thu thập thông tin .3 4.2 Đo đạc, quan trắc, phân tích trạng thành phần mơi trường 10 4.3 Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo trạng môi trường huyện 10 4.4 Hội thảo tổng kết, nghiệm thu 12 V PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 12 5.1 Phương pháp thu thập số liệu 12 5.2 Phương pháp phân tích tổng hợp hệ thống .12 5.3 Phương pháp kế thừa 13 5.4 Phương pháp chuyên gia 13 5.5 Phương pháp mơ hình 13 VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN NHÂN LỰC 13 VII DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN 14 VIII SẢN PHẨM GIAO NỘP .14 IX DỰ TRÙ CHI PHÍ THỰC HIỆN 15 9.1 Căn pháp lý lập dự toán: 15 9.2 Chi phí thực nhiệm vụ 15 i I CÁC THÔNG TIN CHUNG 1.1 Tên nhiệm vụ Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường địa bàn huyện Linh năm 2017 1.2 Cơ quan chủ trì thực - Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Linh - Cơ quan thực hiện: Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Linh - Địa chỉ: Khu trung tâm hành huyện, thơn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Linh, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.35252899 1.3 Phạm vi thực Trên địa bàn toàn huyện Linh 1.4 Thời gian thực Nhiệm vụ thực từ năm 2017 đến năm 2018 1.5 Nguồn vốn thực Nguồn kinh phí thực hiện: Vốn nghiệp môi trường 1.6 Cơ sở pháp lý thực - Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường; - Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường báo cáo trạng môi trường, thị môi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường; - Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường báo cáo công tác bảo vệ môi trường II SỰ CẦN THIẾT CỦA NHIỆM VỤ Trong nhiều năm gần đây, kinh tế phát triển kéo theo tác động xấu tới môi trường Sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng du lịch đem lại lợi tích thiết thực cho xã hội để lại hậu đáng kể cho môi trường Kết nhiễm mơi trường nước, khơng khí, đất ảnh hưởng trực tiếp đến sinh thái môi trường, hủy hoại hệ thực vật, động vật ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người Linh huyện nằm phía Bắc thành phố Hà Nội Huyện có diện tích đất tự nhiên 14.251 ha, dân số xấp xỉ 193.727 người, có 16 xã thị trấn Huyện q trình cơng nghiệp hố, thị hố nhanh Linh huyện Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng hoạch đô thị Linh đến năm 2020 (tại Quyết định số 208/2004/QĐ-TTg ngày 13/12/2004) Đây điều kiện để huyện Linh phát triển kinh tế - xã hội Sự tăng trưởng ngành kinh tế khu vực đô thị xây dựng, công nghiệp, giao thông vận tải, y tế, thương mại - dịch vụ trình sử dụng tiêu thụ lượng tạo nhiều sức ép môi trường Nhận thức rõ điều này, năm gần huyện Linh có sách chiến lược phù hợp thơng qua biện pháp cụ thể bảo vệ môi trường kết hợp tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho quần chúng nhân dân tra xử phạt nghiêm vi phạm lĩnh vực môi trường Xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường địa bàn huyện Linh năm 2017 nội dung cần thiết nhằm tuân thủ Luật BVMT, thông tư số 19/2016/TT-BTNMT cung cấp tài liệu thiếu cấp Lãnh đạo, nhà quản lý, hỗ trợ trình định lĩnh vực mơi trường III MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ 3.1 Mục tiêu Xây dựng Báo cáo trạng môi trường huyện Linh đáp ứng mục tiêu: - Đánh giá trạng, diễn biến thành phần môi trường vấn đề môi trường địa bàn huyện Linh; - Đánh giá tình hình, kết thực cơng tác bảo vệ môi trường địa bàn huyện Linh; - Đề xuất phương hướng giải pháp bảo vệ môi trường địa bàn huyện Linh; - Cung cấp tư liệu cho việc xây dựng Báo cáo trạng môi trường thành phố Hà Nội 3.2 Nhiệm vụ thực Để đạt mục tiêu Báo cáo, nhiệm vụ cần phải thực giải sau: - Thu thập thông tin liên quan phát triển KT-XH, tới lĩnh vực môi trường; - Điều tra nguồn gây nhiễm mơi trường, tình hình phát sinh chất thải, vấn đề mơi trường địa bàn huyện; - Điều tra, đánh giá thực trạng chất lượng thành phần môi trường địa bàn huyện; - Đánh giá dự báo diễn biến mơi trường tồn huyện; - Đánh giá tình hình, kết thực cơng tác bảo vệ môi trường địa bàn; IV NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 4.1 Điều tra, thu thập thông tin 4.1.1 Thu thập thông tin quan quản lý nhà nước Để có thơng tin ban đầu làm sở cho trình xây dựng Báo cáo trạng môi trường huyện Linh, cần phải thực thu thập thơng tin liên quan Phòng, Ban chức UBND xã, thị trấn 4.1.1.1 Thu thập thông tin liên quan Phòng, Ban chức a) Nội dung thu thập - Thu thập Niêm giám thống kê huyện Linh; - Thu thập tài liệu điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Linh; - Hiện trạng quy hoạch sử dụng đất; - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Linh; - Các báo cáo tổng kết ngành từ năm 2012-2017 (hiện trạng diễn biến môi trường đặc trưng ngành quản lý giai đoạn từ năm 2012-2017); - Các quy hoạch phát triển ngành 2012-2017; - Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế: thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại; sách phát triển kinh tế cửa du lịch; chế, sách ưu đãi đầu tư địa bàn huyện… - Các báo cáo kết quan trắc, giám sát chất lượng môi trường địa bàn huyện Linh từ năm 2012-2017; - Các kết phân tích chất lượng mơi trường đất, nước, khơng khí địa bàn huyện Linh từ năm 2012-2017; - Các quy hoạch phát triển liên quan đến mơi trường khơng khí, đất, nước; - Các chương trình nghiên cứu, khảo sát bổ sung vấn đề môi trường; - Các nghiên cứu, báo cáo đa dạng sinh học địa bàn huyện Linh, công tác bảo tồn đa dạng sinh học huyện Linh; - Thu thập thông tin công tác quản lý chất thải rắn địa bàn huyện Linh; - Các vấn đề môi trường, danh sách điểm ô nhiễm môi trường; - Các báo cáo diễn biến thiệt hại thiên tai cố mơi trường, biến đổi khí hậu địa bàn huyện từ năm 2012-2017; - Các báo cáo tình hình khám chữa bệnh địa bàn huyện năm 2012-2017; - Các báo cáo công tác quản lý môi trường thời gian từ năm 20122017 (cơ cấu tổ chức quản lý môi trường; hệ thống sách, văn pháp luật bảo vệ mơi trường huyện; tình hình sử dụng nguồn kinh phí nghiệp mơi trường; báo cáo hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nhiễm, quản lý chất thải; hoạt động quan trắc, giám sát môi trường; nguồn lực tham gia cộng đồng công tác bảo vệ môi trường; thông tin tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ mơi trường sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ địa bàn…); - Các thông tin số liệu liên quan khác từ sở ban ngành liên quan b) Các đơn vị tiến hành thu thập thông tin - Các quan quản lý nhà nước cấp huyện (11 Phòng, Ban): + Văn phòng HĐND UBND huyện; + Phòng VH&TT; + Phòng Nội vụ; + Phòng LĐ - TB&XH; + Phòng Y tế; + Phòng Kinh tế; + Phòng Quản Lý Đơ Thị; + Phòng Tài – Kế hoạch; + Phòng Tư pháp; + Phòng GD-ĐT; + Trung tâm y tế huyện Linh c) Phương pháp thực Thu thập trực tiếp với nội dung, tài liệu liên quan d) Thời gian thực Thời gian thực thu thập thơng tin tính trung bình 01 đơn vị (03 ngày) bao gồm: - Di chuyển liên hệ làm việc với cán giao xử lý nội dung công văn đơn vị cung cấp thơng tin: 01 ngày; - Rà sốt, thu thập thông tin cần cung cấp lưu trữ đơn vị: 01 ngày; - Kiểm tra, bổ sung tổng hợp thông tin: 01 ngày - Tổng thời gian: 03 ngày x 11 đơn vị = 33 ngày 4.1.1.2 Thu thập thông tin liên quan UBND xã, thị trấn a) Nội dung thu thập - Báo cáo tổng kết KT-XH an ninh trật tự năm 2012-2017 - Hiện trạng quy hoạch sử dụng đất xã, thị trấn.; - Quy hoạch nông thôn xã quy hoạch chỉnh trang đô thị thị trấn - Công tác quản lý chất thải rắn địa bàn xã, thị trấn; - Báo cáo công tác phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp địa bàn xã, thị trấn; b) Các đơn vị tiến hành thu thập thông tin - Các xã, thị trấn địa bàn huyện (18 xã, thị trấn): + UBND thị trấn Chi Đông; + UBND thị trấn Quang Minh; + UBND xã Chu Phan; + UBND xã Đại Thịnh; + UBND xã Linh; + UBND xã Hoàng Kim; + UBND xã Kim Hoa; + UBND xã Liên Mạc; + UBND xã Tam Đồng; + UBND xã Thạch Đà; + UBND xã Thanh Lâm; + UBND xã Tiền Phong; + UBND xã Tiến Thắng; + UBND xã Tiến Thịnh; + UBND xã Tráng Việt; + UBND xã Tự Lập; + UBND xã Văn Khê; + UBND xã Vạn Yên c) Phương pháp thực Thu thập trực tiếp với nội dung, tài liệu liên quan d) Thời gian thực Thời gian thực thu thập thơng tin tính trung bình 01 đơn vị (03 ngày) bao gồm: - Di chuyển liên hệ làm việc với cán giao xử lý nội dung công văn đơn vị cung cấp thông tin: 01 ngày; - Rà sốt, thu thập thơng tin cần cung cấp lưu trữ đơn vị: 01 ngày; - Khảo sát thực tế trạng môi trường xã, thị trấn: 01 ngày - Tổng thời gian: 03 ngày x 11 đơn vị = 54 ngày 4.1.2 Điều tra, thu thập bổ sung thông tin nguồn gây ô nhiễm a) Nội dung thu thập Điều tra, thu thập thông tin phiếu điều tra trưc tiếp các nguồn gây ô nhiễm địa bàn huyện b) Các nguồn gây ô nhiễm tiến hành điều tra, thu thập thông tin Khối lượng 100 nguồn gây ô nhiễm bao gồm: Đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung; cụm công nghiệp; dự án khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; y tế, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ; làng nghề; trang trại chăn nuôi Chi tiết nguồn thải:  11 Khu đô thị Các nguồn thải khu đô thị thể bảng sau: Bảng 1.1 Các nguồn thải khu đô thị TT Khu đô thị Đặc trưng nguồn thải KĐT Hà Phong Khu tập trung dân cư KĐT Minh Giang Đầm Và Khu tập trung dân cư KĐT Tiền Phong Khu tập trung dân cư KĐT Phúc Việt Khu tập trung dân cư KĐT Cienco Khu tập trung dân cư KĐT Chi Đông Khu tập trung dân cư KĐT Diamond Park New Khu tập trung dân cư KĐT River Land Khu tập trung dân cư KĐT AIC Khu tập trung dân cư 10 KĐT Linh Khu tập trung dân cư 11 KĐT Thanh Lâm Đại Thịnh Khu tập trung dân cư  03 Khu, cụm công nghiệp Các nguồn thải khu cụm công nghiệp thể bảng sau: Bảng 1.2 Các nguồn thải khu, cụm công nghiệp TT Khu, cụm công nghiệp Đặc trưng nguồn thải KCN Quang Minh Khu tập trung sở sản xuất KCN Quang Minh Khu tập trung sở sản xuất KCN Kim Hoa - Phúc Thắng Khu tập trung sở sản xuất  05 Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng Các nguồn thải sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng thể bảng sau: Bảng 1.3 Các nguồn thải sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng TT Cơ sở Đặc trưng nguồn thải Nhà máy gạch tuynen xã Tráng Việt Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng Nhà máy gạch tuynen xã Văn Khê Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng Nhà máy gạch tuynen xã Thạch Đà Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng Điểm khai thác cát bãi trung chuyển vật Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng xã Chu Phan liệu xây dựng Điểm khai thác cát bãi trung chuyển vật Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng xã Thạch Đà liệu xây dựng  08 Làng nghề Các nguồn thải làng nghề thể bảng sau: Bảng 1.4 Các nguồn thải làng nghề TT Làng nghề Đặc trưng nguồn thải Làng nghề dâu tằm tơ Tráng Việt Sản xuất tơ tằm Làng nghề dâu tằm tơ Đông Cao Sản xuất tơ tằm Làng nghề làm đậu thôn Yên Nội Sản xuất đậu Làng nghề làm đậu thôn Tiên Đài Sản xuất đậu nghề bánh kẹo, phở khô Yên Thị Sản xuất kẹo, phở khô Làng nghề bánh đa Ngọc Trì Sản xuất bánh đa Làng nghề chế biến lương thực Chế biến lương thực Vân Lôi Làng nghề chế biến lương thực Chế biến lương thực Cư An  06 trang trại chăn ni có quy mô xã Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng  25 sở y tế Các nguồn thải sở y tế thể bảng sau: Bảng 1.5 Các nguồn thải sở y tế TT Cơ sở y tế Đặc trưng nguồn thải I Cơ sở y tế Bệnh viện đa khoa huyện Linh Dịch vụ y tế Trạm y tế thị trấn Chi Đông; Dịch vụ y tế Trạm y tế thị trấn Quang Minh; Dịch vụ y tế Trạm y tế xã Chu Phan; Dịch vụ y tế Trạm y tế xã Đại Thịnh; Dịch vụ y tế Trạm y tế xã Linh; Dịch vụ y tế Trạm y tế xã Hoàng Kim; Dịch vụ y tế Trạm y tế xã Kim Hoa; Dịch vụ y tế Trạm y tế xã Liên Mạc; Dịch vụ y tế 10 Trạm y tế xã Tam Đồng; Dịch vụ y tế 11 Trạm y tế xã Thạch Đà; Dịch vụ y tế 12 Trạm y tế xã Thanh Lâm; Dịch vụ y tế 13 Trạm y tế xã Thanh Lâm; Dịch vụ y tế 14 Trạm y tế xã Tiền Phong; Dịch vụ y tế 15 Trạm y tế xã Tiến Thắng; Dịch vụ y tế 16 Trạm y tế xã Tiến Thịnh; Dịch vụ y tế 17 Trạm y tế xã Tráng Việt; Dịch vụ y tế 18 Trạm y tế xã Tự Lập; Dịch vụ y tế 19 Trạm y tế xã Văn Khê; Dịch vụ y tế 20 Trạm y tế xã Vạn Yên Dịch vụ y tế II Phòng khám tư nhân Khoa Khám Bệnh Cơ Sở - Bệnh Viện Dịch vụ y tế Giao Thông Vận Tải Vĩnh Phúc Phòng Khám Nội - Thị Trấn Quang Minh Phòng Khám Đa Khoa 103 - Thị Trấn Dịch vụ y tế Quang Minh Phòng Khám Hồng Nhật - Chi Đơng Dịch vụ y tế Phòng Khám Đa Khoa Y Cao Dịch vụ y tế Cơ Sở Khám Bệnh & Dịch Vụ Y Tế Dịch vụ y tế Dịch vụ y tế  42 sở sản xuất kinh (Cơ khí, sửa chữa máy móc, tô, xe máy, điện tử…) doanh thương mại, dịch vụ (siêu thị, khách sạn, nhà hàng…) địa bàn huyện Khối lượng cách thức thực Tiến hành thiết kế 10 mẫu phiếu điều tra Thời gian thực điều tra phiếu trung bình 01 nguồn thải (01 ngày) bao gồm: - Di chuyển liên hệ làm việc với cán giao xử lý nội dung công văn đơn vị cung cấp thông tin: 0,5 ngày; - Rà sốt, thu thập thơng tin cần cung cấp lưu trữ, kiểm tra, bổ sung tổng hợp thông tin: 0,5 ngày - Tổng thời gian: 01 ngày x 100 đơn vị = 100 ngày 4.2 Đo đạc, quan trắc, phân tích trạng thành phần môi trường Môi trường nước khu vực huyện Linh chịu sức ép lớn từ nguồn thải hoạt động dân sinh hoạt động phát triển kinh tế, điển hình nước thải sinh hoạt, nước thải y tế nước thải sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ Tỷ lệ phần trăm lượng nước thải xử lý thấp ảnh hưởng lớn đến trạng môi trường nước Tại sông chảy qua khu vực này, chất lượng nước số đoạn sông bị suy giảm, đặc biệt nước mặt sông, kênh, mương thị hầu hết bị nhiễm Mặc dù có nỗ lực cải thiện thông quan biện pháp cải tạo ô nhiễm nước mặt khu vực vấn đề cộm địa bàn huyện Trong phạm vi thực hiện, nhiệm vụ kế thừa số liệu quan trắc phân tích mơi trường địa bàn huyện năm gần (từ năm 2012 đến năm 2017) để đánh giá trạng, chất lượng môi trường địa bàn huyện Đồng thời, nhiệm vụ tiến hành đo đạc quan trắc chất lượng môi trường nước mặt sông, kênh, mương khu vực có nguy nhiễm cao Tổng số điểm quan trắc môi trường nước mặt: điểm Các thông số quan trắc môi trường nước mặt bao gồm: nhiệt độ, pH; Ơxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); COD; BOD5 (20 0C); Nitơ amôn (NH4+); Nitrat (NO3-) (tính theo N); PO42-; As; Hg; Pb; Cd; Zn; Mn; Fe; Cu; CN-; Dầu mỡ; Coliform 4.3 Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo trạng môi trường huyện Xây dựng báo cáo chuyên đề 01 báo cáo tổng hợp trạng môi trường huyện Linh, bao gồm: Bảng 1.6 Danh mục chuyên đề TT Tên chuyên đề Yêu cầu cần đạt Chuyên đề tổng quan điều Các nội dung cần trình bày: kiện tự nhiên huyện Linh - Điều kiện địa lý tự nhiên TT Tên chuyên đề Yêu cầu cần đạt - Đặc trưng khí hậu - Hiện trạng sử dụng đất - Phân tích nguồn gây ô nhiễm môi trường Hiện trạng diễn biến - Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phần môi trường huyện thành phần địa bàn huyện Linh Linh - Dự báo mức độ ô nhiễm môi trường thành phần môi trường địa bàn huyện Linh tương lai Trình bày động lực gây áp lực lên môi trường, lĩnh vực cần nêu khái quát diễn biến hoạt động, dự báo tốc độ phát triển, vấn đề quản lý môi trường áp lực Các nguồn gây ô nhiễm mơi hoạt động gây ra, từ làm đánh trường giá tồn diện xem vấn đề nhiễm có nguồn gốc từ lĩnh vực Thống kê nguồn gây nhiễm phân tích áp lực từ nguồn thải tới mơi trường Tình hình phát sinh chất thải - Nguồn phát sinh chất thải rắn địa bàn huyện Linh - Biện pháp thu gom xử lý chất thải rắn địa bàn huyện Linh - Đánh giá phân tích các vấn đề mơi trường địa bàn huyện Linh Các vấn đề môi trường Tình hình, kết thực - Trình bày vấn đề làm công tác bảo vệ môi trường tồn công tác quản lý mơi - Trình bày tác động ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người, vấn đề kinh tế - xã hội hệ sinh thái 10 TT Tên chuyên đề Yêu cầu cần đạt trường - Trình bày nhóm sách giải pháp bảo vệ mơi trường Phương hướng giải pháp - Xác định vấn đề cần tập trung ưu tiên công tác quản lý bảo vệ môi trường - Cung cấp thông tin trạng diễn biến môi trường huyện Linh - Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tác động chúng tới sức khỏe Xây dựng Báo cáo trạng người, kinh tế xã hội hệ sinh thái môi trường huyện Linh năm địa bàn huyện Linh 2017 - Phân tích nhu cầu xây dựng sách môi trường đánh giá hiệu sách cơng tác quản lý bảo vệ môi trường huyện Linh 4.4 Hội thảo tổng kết, nghiệm thu - Báo cáo trạng môi trường huyện Linh sau xây dựng hoàn chỉnh trình bày trước hội đồng nghiệm thu huyện Linh - Sửa chữa, hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp trạng môi trường huyện Linh, dựa ý kiến thức thành viên hội đồng - Bàn giao sản phẩm sau nghiệm thu V PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 5.1 Phương pháp thu thập số liệu - Đối tượng thu thập: Thu thập thơng tin, số liệu các phòng ban trực thuộc; UBND xã, thị trấn; sở SXKD, dịch vụ… - Các nội dung thu thập: Thu thập thơng tin, số liệu có liên quan trình bày 5.2 Phương pháp phân tích tổng hợp hệ thống Sử dụng phương pháp giúp đánh giá thơng tin cách tồn diện chuẩn mực Quá trình liên kết, ngoại suy phân tích nhận 11 thức từ mơn khoa học khác tự nhiên, xã hội, nghiên cứu, tìm hiểu mối quan hệ nhân bên hệ thống Cách tiếp cận phương pháp đánh giá bao gồm mơ hình hóa, phân tích kịch bản, mô hoạt động, đánh giá chất lượng tích hợp thành phần dựa kinh nghiệm vốn hiểu biết sẵn có 5.3 Phương pháp kế thừa Khai thác kế thừa kết điều tra trạng môi trường hàng năm huyện, báo cáo khoa học trạng môi trường viện, trung tâm nghiên cứu Thu thập, phân tích thơng tin trạng mơi trường ngành Thu thập số liệu yếu tố nguồn lực phát triển kinh tế xã hội tác động tới môi trường huyện 5.4 Phương pháp chuyên gia Phương pháp tập hợp ý kiến đánh giá chuyên gia lĩnh vực môi trường, quy hoạch Các ý kiến đánh giá chuyên gia tập hợp từ nghiên cứu, báo cáo đánh giá họp chun gia 5.5 Phương pháp mơ hình Báo cáo trạng môi trường huyện Linh xây dựng theo phương pháp phân tích mơ hình DPSIR: “D: động lực (phát triển kinh tế xã hội, nguyên nhân sâu xa biến đổi môi trường); P: áp lực (các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm suy thối mơi trường); S: trạng (hiện trạng chất lượng môi trường); I: tác động (tác động ô nhiễm môi trường sức khoẻ cộng đồng, hoạt động phát triển hệ kinh tế - xã hội môi trường sinh thái); R: đáp ứng (các đáp ứng nhà nước xã hội để bảo vệ môi trường)” VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN NHÂN LỰC Tổ chức thực dự kiến nhân lực thể bảng sau Bảng 1.7 Tổ chức thực dự kiến nhân lực TT Nội dung công việc Dự kiến nhân lực Thu thập thông tin quan quản lý phòng ban 10 nhóm x người/nhóm Thu thập thơng tin UBND xã, thị trấn 10 nhóm x người/nhóm Thu thập thơng tin nguồn thải nhóm x 12 người/nhóm Khảo sát, quan trắc trạng thành phần mơi trường nhóm x người/nhóm Biên tập báo cáo chuyên đề báo cáo tổng hợp nhóm x người/nhóm VII DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN - Tháng 11/2017: Lập trình phê duyệt đề cương chi tiết dự tốn kinh phí thực nhiệm vụ; - Ngày 01/12-25/12/2017: Điều tra, thu thập tài liệu có liên quan; - Ngày 20 - 25/12/2017: Khảo sát, quan trắc bổ sung trạng môi trường huyện Linh; - Ngày 25/12/2017 - 25/01/2018: Biên tập hoàn chỉnh báo cáo chuyên đề; - Ngày 25/12/2017 - 30/01/2018: Hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp trạng môi trường huyện Linh; - Ngày 01/02/2018: Tổ chức báo cáo nghiệm thu; - Ngày 01 - 08/02/2018: Sửa chữa, hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp trạng môi trường huyện Linh - Ngày 08 - 15/02/2017: Bàn giao sản phẩm VIII SẢN PHẨM GIAO NỘP Sản phẩm giao nộp thể bảng sau Bảng 1.8 Sản phẩm giao nộp Khối lượng Nội dung cần đạt 01 Các báo cáo chuyên đề đảm bảo nội dung, tính logic, khoa học Bộ 01 Báo cáo thể đầy đủ, rõ mục tiêu, nội dung đặt Bộ phiếu điều tra (10 mẫu phiếu) Bộ 01 Bộ phiếu đảm bảo nội dung Bộ phiếu kết đo đạc, phân tích trạng môi trường Bộ 01 - TT Sản phẩm giao nộp Báo cáo chuyên đề (7 báo cáo) Báo cáo tổng hợp (01 báo cáo) Đơn vị Bộ 13 TT Sản phẩm giao nộp Đơn vị Khối lượng Nội dung cần đạt CD 02 Lưu toàn sản phẩm hoàn thành Đĩa CD ghi sản phẩm IX DỰ TỐN CHI PHÍ 9.1 Căn pháp lý lập dự toán: - Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 Chính phủ quy định mức lương sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng trang; - Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày tháng năm 2017 Tài hướng dẫn quản lý kinh phí nghiệp bảo vệ môi trường - Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 28 tháng năm 2017 Tài quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi hội nghị - Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 UBND thành phố Hà Nộ quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập thành phố Hà Nội - Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02 tháng năm 2017 UBND thành phố Hà Nội Ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá quan trắc, phân tích mơi trường địa bàn thành phố Hà Nội 9.2 Chi phí thực nhiệm vụ Chi phí thực nhiệm vụ (làm tròn): 14 15 ... Mê Linh, năm 2017 ĐƠN VỊ TƯ VẤN MỤC LỤC I CÁC THÔNG TIN CHUNG 1.1 Tên nhiệm vụ 1.2 Cơ quan chủ trì thực 1.3 Phạm vi thực .1 1.4 Thời gian thực 1.5 ... huyện Mê Linh - Địa chỉ: Khu trung tâm hành huyện, thơn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.35252899 1.3 Phạm vi thực Trên địa bàn toàn huyện Mê Linh 1.4 Thời... THÔNG TIN CHUNG 1.1 Tên nhiệm vụ Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường địa bàn huyện Mê Linh năm 2017 1.2 Cơ quan chủ trì thực - Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh - Cơ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 de cuong nhiem vu HTMT me linh, 1 de cuong nhiem vu HTMT me linh, IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay