Ứng dụng xử lý ảnh trong y tế (2014)

67 35 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:20

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THƠNG TIN ======***====== KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Tin học HÀ NỘI – 2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ======***====== KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Tin học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đƣợc khóa luận giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện thầy cô nhà trƣờng bạn lớp Sự tận tình cảm thơng gia đình, anh em Em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Lê Huy Thập, ngƣời hƣớng dẫn cho em làm khóa luận này, thầy nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình làm khóa luận vật chất lẫn tinh thần Em xin cảm ơn nhà trƣờng đặc biệt thầy cô khoa Công nghệ thông tin thuộc Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, ngƣời mà hàng ngày tạo điều kiện bảo ban cho em Cảm ơn bạn lớp K36 Tin, ngƣời ln sát cánh chia sẻ mình! Hà Nội, tháng năm 2014 Tác giả khóa luận Nguyễn Xuân Quỳnh i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, đƣợc xuất phát từ yêu cầu phát sinh công việc để hồn thành hƣớng nghiên cứu Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn đƣợc thu thập đƣợc trình nghiên cứu trung thực chƣa đƣợc công bố trƣớc Hà Nội, tháng năm 2014 Tác giả khóa luận Nguyễn Xuân Quỳnh ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ THUYẾT 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XỬ ẢNH 1.2 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ ẢNH 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.2 Phân tích ảnh 1.2.3 Nhận dạng ảnh 1.3 CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ẢNH 1.3.1 Biến đổi Fourier 1.3.2 Biến đổi Hotelling 1.4 TOÁN TỬ XỬ ĐIỂM ẢNH 11 1.4.1 Xử lí điểm ảnh ánh xạ biến đổi 11 1.4.2 Lƣợc đồ mức xám (histogram) 13 1.4.3 Biến đổi lƣợc đồ xám 14 CHƢƠNG 2: XỬ ẢNH TRONG Y TẾ 15 2.1 CÁC PHƢƠNG TIỆN HIỂN THỊ HÌNH ẢNH Y TẾ 15 2.1.1 Hình thức hiển thị quy trình thiết lập 15 2.1.2 Hiển thị hình ảnh cộng hƣởng từ (MRI - Magnetic Resonance Imaging) 18 2.1.3 Chụp cắt lớp điện toán (CT - Computerized Tomography) 19 2.1.4 Chụp cắt lớp phát xạ positron (PET - Positron Computerized Tomography) 20 2.1.5 Chụp cắt lớp điện toán phát xạ đơn photon (SPECT - Single Photon Emission Computerized Tomography) 21 2.2 HỢP NHẤT ẢNH (REGISTRATION) 21 2.2.1 Không gian đặc điểm 22 iii 2.2.2 Xác định tƣơng đồng 23 2.2.3 Không gian nghiên cứu 24 2.2.4 Chiến lƣợc nghiên cứu 25 2.2.5 Các ứng dụng hợp hình ảnh 26 2.3 ĐỊNH DẠNG HÌNH ẢNH SỐ 27 2.3.1 Các chuẩn lƣu trữ ảnh y tế 27 2.3.2 Ảnh tiêu chuẩn DICOM 28 2.3.3 Một số định dạng ảnh khác có liên quan 31 CHƢƠNG 3: CHUẨN ẢNH DICOM 33 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG 33 3.2 CHUẨN ẢNH DICOM 34 3.2.1 File DICOM 34 3.2.2 Giao thức DICOM 42 CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG .50 4.1 PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 50 4.1.1 Phạm vi trƣờng ứng dụng DICOM 50 4.1.2 Thích nghi DICOM 51 4.1.3 Mã hóa dùng DICOM 52 4.2 THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH 54 4.2.1 Giao diện chƣơng trình 54 4.2.2 Hiển thị hình ảnh DICOM 55 4.2.3 Giao diện hiển thị thông số ảnh DICOM 55 4.2.4 Giao diện lƣu ảnh sang định dạng PNG 56 4.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 57 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN .58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 iv DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các giai đoạn xử ảnh Hình 1.2: Lƣợc đồ xám ảnh .13 Hình 2.1: Chƣơng trình phần mềm AFNI 27 Hình 2.2: Chƣơng trình phần mềm Analyse .28 Hình 2.3: Thang độ sáng độ tƣơng phản ảnh y tế 31 Hình 3.1: Cấu tạo Data Set 35 Hình 3.2: Cấu trúc file DICOM 39 Hình 3.3: Hình hiển thị giả thuyết file ảnh DICOM 39 Hình 3.4: Kiến trúc giao thức DICOM .42 Hình 3.5: Mơ hình dịch vụ DICOM 43 Hình 3.6: Hình minh họa thiết lập association ứng dụng DICOM 46 Hình 3.7: Hình minh họa hủy bỏ association ứng dụng DICOM 46 Hình 3.8: Hình minh họa ngắt đột ngột association ứng dụng DICOM 47 Hình 3.9: Hình minh họa ngắt association với yêu cầu ngắt từ Service Provicer 47 Hình 3.10: Hình minh họa truyền tải liệu dựa association thiết lập ứng dụng 47 Hình 3.11: PDU A-ASSOCIATE-RQ PDU A-ASSOCIATE-AC 48 Hình 4.1: Giao diện phần mềm DICOM Image Viewer 54 Hình 4.2: Giao diện hiển thị ảnh DICOM 55 Hình 4.3: Form hiển thị thơng số ảnh DICOM 56 Hình 4.4: Giao diện lƣu ảnh định dạng PNG 56 v MỞ ĐẦU chọn đề tài Với phát triển mạng máy tính Internet, lĩnh vực y khoa hình thành khái niệm Telemedicine hay e - Healt thực chất việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin việc cung cấp dịch vụ, chuẩn đốn điều trị cho bệnh nhân bị giới hạn khoảng cách địa Do hình thành lên lĩnh vực khoa học mang tính liên ngành Medical Informations hay Health Infromations ngành khoa học kết hợp khoa học thông tin (Information Science), khoa học máy tính (Computer Science) chăm sóc sức khỏe (Health Care) Việc ứng dụng tin học vào môi trƣờng y tế vô đa dạng Từ hệ thống thông tin y tế nhƣ hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống thơng tin chuẩn đốn hình ảnh, bệnh án điện tử việc hình thành thuật ngữ nhƣ “Telemedicine” – y học từ xa, “Teledoctor” - bác sĩ từ xa Tuy đƣợc phổ biến nhiều nƣớc từ lâu nhƣng đến gần Việt Nam ý đến lĩnh vực Khá nhiều dự án đƣợc triển khai để tin học hóa bệnh viện, đƣa máy tính vào phục vụ cho việc khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lƣợng sống ngƣời dân Chính từ yêu cầu thực tế đó, dựa kiến thức tìm hiểu đƣợc hệ thống thơng tin y tế, hệ thống truyền thông lƣu trữ ảnh, với mã nguồn mở đƣợc cung cấp trƣờng đại học, tổ chức phi phủ, em chọn đề tài là: “Ứng dụng xử ảnh y tế” lĩnh vực cần nghiên cứu phát triền Việt Nam Mục đích chọn đề tài Mục đích nghiên cứu tổng quan xử ảnh cấu trúc chuẩn ảnh DICOM Nhiệm vụ, yêu cầu Đề tài khóa luận: “Ứng dụng xử ảnh y tế” đƣợc đặt với nhiệm vụ, yêu cầu: Nghiên cứu tổng quan xử ảnh y tế Trình bày phƣơng pháp hiển thị hình ảnh y tế chuẩn ảnh DICOM Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu qua việc tham khảo phần mềm DICOM dùng bệnh viện tài liệu liên quan nhằm xây dựng sở thuyết đề tài biện pháp cần thiết để giải vấn đề đề tài Tham khảo ý kiến chun gia để thiết kế chƣơng trình phù hợp với thực tiễn Thông qua quan sát thực tế, yêu cầu sở luận đƣợc nghiên cứu kết đạt đƣợc qua phƣơng pháp Ý nghĩa khoa học thực tiễn Khóa luận giới thiệu hƣớng nghiên cứu ứng dụng xử ảnh y tế, lĩnh vực mẻ Việt Nam Sử dụng phần mềm trình duyệt ảnh hợp ảnh, máy chụp X-quang, CT… để phát có phƣớng điều trị thích hợp cho bệnh nhân, giảm chi phí cho ngƣời bệnh tăng cƣờng chuyên môn bác sĩ Cấu trúc khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận em bao gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Cơ sở thuyết: Nêu vấn đề xử ảnh phép biến đổi ảnh Chƣơng 2: Xử ảnh y tế: Trình bày các phƣơng tiện hiển thị hình ảnh y tế, giới thiệu phƣơng pháp hợp ảnh Sau trình bày số kỹ thuật định dạng ảnh số DICOM Chƣơng 3: Chuẩn ảnh DICOM: Giới thiệu chung ảnh DICOM chuẩn ảnh DICOM Chƣơng 4: Xây dựng ứng dụng: Trình bày tốn, thiết kế chƣơng trình kết đạt đƣợc Hình 3.6: Hình minh họa thiết lập association ứng dụng DICOM A - RELEASE bên muốn hủy association dùng dịch vụ để hủy bỏ association hai ứng dụng DICOM thông qua message A - RELEASE request, A - RELEASE indication, A - RELEASE response A - RELEASE confirmation.Cả hai ứng dụng DICOM chấp nhận hủy bỏ association để giải phóng tài nguyên Hình 3.7: Hình minh họa hủy bỏ association ứng dụng DICOM A - ABORT ứng dụng DICOM cần ngắt đột ngột association với phía bên Dịch vụ không cần phải xác nhận lại kết thực Tuy nhiên, yêu cầu indication từ ứng dụng DICOM không đảm bảo đến với ứng dụng Trong trƣờng hợp nhƣ vậy, hai ứng dụng biết association bị ngắt Việc ngắt đƣợc thực thông qua message A - ABORT request A - ABORT indication 46 Hình 3.8: Hình minh họa ngắt đột ngột association ứng dụng DICOM A-P-ABORT Service Provider phát tín hiệu ngắt association mà không đợi hai ứng dụng DICOM yêu cầu ngắt việc ngắt có dịch vụ khác gặp trực trặc lớp Presentation hay lớp Việc ngắt đột ngột gây thông tin truyền Hình 3.9: Hình minh họa ngắt association với yêu cầu ngắt từ Service Provicer P-DATA ứng dụng DICOM dùng dịch vụ để trao đổi thông tin với (truyền tải DICOM Message) Một association cho phép truyền nhận P - DATA request primitive, P - DATA indication primitive đồng thời Dịch vụ DIMSE đƣợc sử dụng dịch vụ Hình 3.10: Hình minh họa truyền tải liệu dựa association thiết lập ứng dụng 47 Các dịch vụ Upper Layer dùng giao thức TCP truyển/nhận liệu port 104 (là port chuẩn cho giao thức DICOM) Định dạng đơn vị thông tin giao tiếp peer giao thức Upper Layer PDU (Protocol Data Unit) PDU đƣợc tạo từ field có kích thƣớc cố định field tùy chọn, field tùy chọn chứa hay nhiều item hay sub-item Có loại PDU giao thức DICOM Upper Layer: - A-ASOCIATE-RQ PDU - A-ASOCIATE-AC PDU - A-ASOCIATE-RJ PDU - P-DATA-TF PDU - A-RELEASE-RQ PDU Chỉ có header PDU có thứ tự byte Big Endian định dạng fragment PDV (Presentation Data Values) message P-DATA-TF PDU tuân theo giá trị Transfer Syntax Định dạng PDU có đặc tả nhƣ sau: Kiểu PDU hay nhiều byte định với byte có số thứ tự thấp Mỗi byte PDU có bit đánh số từ - với bit bit có trọng số thấp Những byte liên tục dùng biểu diễn số nhị phân, byte có số thứ tự thấp có trọng số lớn Byte có số thứ tự thấp đƣợc truyền luồng truyền liệu Sau cấu trúc PDU, độ lớn field tính theo byte, ô màu sậm dùng để dự trữ PDU PDU Protocol Called Calling (Variable Field) Type Length Version Entity Entity Contains one or Title Title more Items Hình 3.11: PDU A-ASSOCIATE-RQ PDU A-ASSOCIATE-AC Variable Field gồm Item sau: - Application Context Item: Chỉ item 48 - Presentation Context Item: Một hay nhiều item - User Info Item: Chỉ item Các Modality hỗ trợ DICOM: Viết tắt Tên đầy đủ Tên đầy đủ Viết tắt AS Angioscopy LS Laser Surface Scan BI Biomagnetic Imaging MA Magnetic Resonance CD Color Flow Doppler MR Angiography Magnetic Resonance CP Culposcopy MS Magnetic Resonance CR Computed NM CS Radiography Cystoscopy Nuclear Medicine Spectroscopy PT Positron Emission CT Computed RF Tomography Radio Fluoroscopy DD Tomography Duplex Doppler RG Radiographic Imaging DG Diaphanography RTDOSE DM Digital Microscopy RTIMAGE Radiotherapy Image DS Digital DX Digital Radiography EC Angiography Echocardiography ES Endoscopy FA Subtraction RTPLAN Radiotherapy Dose Radiotherapy Plan RTSTRUC Radiotherapy Structure Set ST Single-photon Emission TG Thermography Fluorescein US Computed Tomography Ultrasound FS Fundoscopy XA X-Ray Angiography HC Angiography Hard Copy ECG Electrocardiograms LP Laparoscopy T Bảng 3.5: Các Modality hỗ trợ DICOM 49 CHƢƠNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 4.1 PHÁT BIỂU BÀI TỐN Bài tốn đƣợc phát biểu nhƣ sau: Đầu vào: Là ảnh định dạng DICOM thu đƣợc từ máy chụp cộng hƣởng từ MRI, chụp cắt lớp CT, chụp cắt lớp phát xạ positron PET, chụp cắt lớp điện toán phát xạ đơn photon SPECT Đầu ra: Hiển thị hình ảnh định dạng DICOM cần xem Hiển thị thơng tin có ảnh DICOM Chuyển ảnh định dạng DICOM sang định dạng PNG lƣu lại Phóng to thu nhỏ ảnh DICOM 4.1.1 Phạm vi trƣờng ứng dụng DICOM Chuẩn DICOM gắn liền với thơng tin y tế Với lĩnh vực này, định trao đổi thông tin số thiết bị tạo ảnh hệ thống mạng thông tin Do thiết bị tạo ảnh hoạt động tƣơng tác với thiết bị y tế khác, phạm vi chuẩn cần thiết phải chồng lên khu vực khác thông tin y tế Chuẩn tăng cƣờng khả hoạt động tƣơng tác thiết bị tạo ảnh y tế cách định ra: - Với việc truyền thông tin qua mạng, chuẩn đƣa giao thức đƣợc tuân theo thiết bị thích nghi chuẩn - Cú pháp ngữ nghĩa lệnh thông tin liên quan đƣợc trao đổi sử dụng giao thức - Với việc truyền tin phƣơng tiện trung gian, chuẩn đƣa dịch vụ lƣu trữ trung gian, nhƣ định dạng file cấu trúc thƣ mục y tế, tạo điều kiện cho việc truy nhập thông tin lƣu trữ 50 phƣơng tiện trung gian - Thông tin đƣợc sử dụng ứng dụng tuân theo chuẩn 4.1.2 Thích nghi DICOM Một thành phần quan trọng chuẩn phải định nghĩa tính thích nghi với nó, hay nói cách khác tính tn thủ điều mà chuẩn đề Trong nhiều trƣờng hợp khác nhƣ chuẩn DICOM chẳng hạn, thích nghi hồn tồn tự nguyện Ủy ban chuẩn DICOM khơng tạo áp đặt Mặc dầu vậy, DICOM có phần dành riêng để quy định thích nghi Mọi nhà sản xuất muốn chứng minh thiết bị hay phần mềm họ thích nghi với chuẩn phải đƣa báo cáo thích nghi miêu tả cách cụ thể sản phẩm họ thích nghi với chuẩn nhƣ Một báo cáo thích nghi đƣợc tham khảo với định dạng DICOM đề ra, mà việc đối chiếu trình bày thích nghi trở nên đơn giản khoa học Ngƣời sử dụng nhà sản xuất xác định xem tài liệu hai thiết bị tuân theo DICOM giao tiếp ăn khớp với hay không cách đối chiếu báo cáo thích nghi hai thiết bị với Những ngƣời làm DICOM xác định đƣợc xác khả đồng loạt hoạt động hai ứng dụng Các nội dung báo cáo thích nghi DICOM gồm: - Mơ hình thực thi ứng dụng: Mơ hình thực thi (Implementation Model) ứng dụng lƣợc đồ đơn giản thể cách mà ứng dụng liên kết với phạm vi cục thiết bị đƣợc đƣa từ xa thông qua giao diện DICOM Ví dụ, hoạt động cục tạo đối tƣợng thơng tin ảnh DICOM, hoạt động từ xa hiển thị đối tƣợng - Ngữ cảnh thể đƣợc sử dụng: Bao gồm cú pháp trừu tƣợng cú pháp chuyển đổi tƣơng ứng Thuật ngữ cú pháp trừu tƣợng đƣợc sử dụng phần đƣợc định nghĩa chuẩn quốc tế khác mà DICOM tham chiếu đến Một báo cáo thích nghi DICOM 51 liệt kê ngữ cảnh ngữ cảnh thể mà ứng dụng đƣa thỏa thuận nhƣ đƣợc chấp thuận - Cách liên kết thực hiện: Bản báo cáo thích nghi phải miêu tả sử thực liên kết (ví dụ nhƣ tạo liên kết chấp nhận nhiều liên kết) cho hoạt động mơ hình Một số thiết bị nhƣ thiết bị lƣu trữ hệ thống PACS phải đƣợc hổ trợ nhiều liên kết chúng đƣợc chấp nhận 4.1.3 Mã hóa dùng DICOM Bộ kí tự CR (character Repertoire): xác định kí tự khác đƣợc đƣa cho mục đích đƣợc xác định độc lập với cách mã hoá chúng Các giá trị văn hay chuỗi kí tự đƣợc tạo kí tự điều khiển (Control Character) kí tự đồ họa (Graphics Character) Phụ thuộc vào môi trƣờng ngôn ngữ địa phƣơng, DICOM AE (Application Entity) thực thể ứng dụng trao đổi thơng tin với qua kí tự phù hợp đƣợc sử dụng Các kí tự DICOM hổ trợ đƣợc định nghĩa ISO 859 Giá trị thể VR (Value Representation) thành phần liệu DE (Data Element) miêu tả loại định dạng liệu trƣờng giá trị thành phần liệu Giá trị VR đƣợc tạo chuỗi kí tự, trừ trƣờng hợp VR = UI (Unique Idnetifier), lại đƣợc thêm vào kí tự trắng Space (20H kí tự mặc định DICOM) cần thiết để đạt đƣợc số byte chẵn trƣờng giá trị Với VR = UI phải thêm vào đằng sau kí tự NULL (00H) cần Với giá trị VR = OB (Other Byte String) đƣợc thêm vào đằng sau giá trị byte NULL (00H) cần thiết để đạt số byte chẵn Ví dụ số giá trị tiêu biểu VR: - AS (String Age): chuỗi kí tự tuân theo dạng sau: nnnD, nnnM, nnnW, nnnY Trong nnn chứa số ngày tuần tháng năm 52 - AT (Attibute Tag): Cặp số nguyên có thứ tự khơng dấu 16 bit giá trị nhãn thành phần liệu Giá trị quy định thuật ngữ quy định: Giá trị thành phần liệu rơi vào hai dạng: Giá trị quy định EV (Enumerated Value), thuật ngữ tự quy định DT (Denfined Term) Giá trị quy định giá trị đƣợc dùng với quy định thành phần liệu thuật ngữ quy định đƣợc sử dụng cho trƣờng giá trị mở rộng ngƣời thực để thêm vào giá trị Các giá trị đƣợc định nghĩa báo cáo thích nghi khơng có ý nghĩa với giá trị đƣợc quy định chuẩn Bộ liệu DS (Data Set) thể trƣờng hợp cụ thể đối tƣợng thông tin giới thực Bộ liệu gồm có nhiều thành phần liệu Thành phần liệu bao gồm nhãn, VR, chiều dài trƣờng giá trị Trong DICOM có loại thành phần liệu sau: - Thành phần liệu yêu cầu loại 1: Là loại thành phần liệu bắt buộc Trƣờng giá trị phải hợp lệ, VR hay VM (Value Multiplicity) Chiều dài phải khác - Thành phần liệu loại 1C: Xuất điều kiện cụ thể Dƣới điều kiện đó, có yêu cầu loại Nếu điều kiện xuất mà khơng có thành phần liệu không hợp lệ - Thành phần liệu yêu cầu loại 2: Là thành phần liệu bắt buộc Tuy nhiên, giá trị thành phần liệu chƣa biết mã hố với chiều dài giá trị khơng có giá trị Sự vắng mặt thành phần giá trị liệu không hợp lệ - Thành phần liệu điều kiện loại 2C: Có yêu cầu giống loại dƣới số điều kiện cụ thể Nếu có điều kiện mà khơng có thành phần liệu khơng hợp lệ 53 - Thành phần liệu tùy chọn loại 3: Là loại thành phần liệu tùy chọn Do vắng mặt thành phần liệu không gây dấu hiệu khơng vi phạm Nó đƣợc mã hố với chiều dài khơng có giá trị 4.2 THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH Chƣơng trình mơ đƣợc viết ngơn ngữ C# 4.2.1 Giao diện chƣơng trình Chƣơng trình cho phép ngƣời dùng thao tác với nút lệnh chƣơng trình gồm chức sau: Open DICOM Image: Mở thƣ mục chứa ảnh DICOM, lựa chọn ảnh cần xem View DICOM Tags: Hiển thị thông tin có ảnh DICOM Save as PNG: Lƣu ảnh DICOM sang định dạng PNG Reset Window/Level: Thiết lập lại trạng thái cửa sổ Hình 4.1: Giao diện phần mềm DICOM Image Viewer 54 4.2.2 Hiển thị hình ảnh DICOM Khi cick vào nút lệnh Open DICOM Image làm xuất thƣ mục chứa ảnh DICOM, lựa chọn ảnh cần hiển thị nhƣ ví dụ bên dƣới Hình 4.2: Giao diện hiển thị ảnh DICOM 4.2.3 Giao diện hiển thị thông số ảnh DICOM Sau ảnh DICOM đƣợc hiển thị, click vào nút lệnh View DICOM Tags ta thấy bảng DICOM Tags nhƣ hình 4.3 cho phép ngƣời dùng biết đƣợc thơng số có ảnh nhƣ tên bệnh nhân, mã ID bệnh nhân, giới tính……… 55 Hình 4.3: Form hiển thị thông số ảnh DICOM 4.2.4 Giao diện lƣu ảnh sang định dạng PNG Cick vào nút lệnh Save as PNG làm xuất cửa sổ nhƣ hình 4.6 đặt tên cho ảnh cần lƣu, cick vào nút Save để lƣu ảnh DICOM sang định dạng PNG Với định dạng ảnh PNG giúp cho phần mềm xử ảnh nhƣ photoshop đọc ảnh chỉnh sửa ảnh dễ dàng Hình 4.4: Giao diện lưu ảnh định dạng PNG 56 4.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC Trong khóa luận em nêu nét đặc trƣng chuẩn lƣu trữ ảnh DICOM nhƣ lịch sử đời, khái niệm bản, cấu trúc file, giao thức DICOM…Khóa luận xây dựng đƣợc chƣơng trình đọc ảnh DICOM Việc cài đặt thử nghiệm chƣơng trình ngơn ngữ C# đƣợc thực hiện, bƣớc đầu cho kết tốt Về mặt thuyết: Đã tìm hiểu chuẩn định dạng DICOM, tổng quan xử ảnh phƣơng tiện hiển thị hình ảnh y tế Về mặt thực hành: Xây dựng modul xem ảnh (DICOM Image Viewer) hệ thống C# với chức nhƣ: hiển thị hình ảnh, đọc thơng số ảnh, phóng to, thu nhỏ chuyển qua lại định dạng ảnh DICOM sang JPG… 57 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Trong thời gian nghiên cứu ứng dụng xử ảnh y tế, em nắm bắt đƣợc kiến trúc chung hệ thống xử hình ảnh với kiến thức trình việc xử hình ảnh theo chuẩn DICOM Đó là: Các phƣơng pháp hiển thị hình ảnh y tế, đọc thơng tin ảnh chuyển đổi file ảnh Từ em cài đặt tiến hành thực nghiệm đƣa số đánh giá cho phƣơng pháp đƣợc lựa chọn kết em đạt đƣợc chƣa đạt đƣợc (hƣớng phát triển) tổng kết lại dƣới đây: Các kết đạt đƣợc: - Xây dựng đƣợc trình duyệt ảnh có khả đọc ảnh đọc thông tin bệnh nhân thuận tiện cho việc nghiên cứu y bác sĩ - Bộ cơng cụ trình duyệt ảnh giúp tạo thuận lợi nhiều việc chuyển đổi file ảnh DICOM sang JPG Ngoài ra, ta ứng dụng phóng to, thu nhỏ để tìm hiểu rõ tình trạng bệnh ngƣời bệnh - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng Hạn chế: - Do mục đích phần mềm nhằm chuyển đổi file ảnh trình chiếu ảnh nên thao tác chỉnh sửa thơ sơ - Do thời gian nghiên cứu hạn chế lên phần mềm không nói lên đƣợc hết ứng dụng xử ảnh y tế - Chỉ đọc đƣợc flie ảnh định dạng DICOM Hƣớng phát triển tƣơng lai Từ nghiên cứu này, xử ảnh đƣợc ứng dụng tốt cho việc nghiên cứu bác sỹ, nhƣ giúp ngƣời tiếp cận đƣợc với công nghệ hình ảnh lĩnh vực y tế Phần mềm với phiên cụ thể theo yêu cầu ngƣời sử dụng hồn tồn chuyển giao cho sở nghiên cứu, đào tạo y sinh cho sở y tế đƣợc trang bị thiết bị chẩn đốn hình ảnh với giá thành chắn thấp so với ngoại nhập 58 Với đà phát triển mạnh công nghệ thông tin, loại máy tính ngày có cấu hình ngày mạnh hơn, nhờ mà ứng dụng xử ảnh dễ dàng phát huy cơng dụng, đồng thời tính phần mềm ngày đƣợc nâng cấp Ta nhận định đƣợc hƣớng phát triển xử ảnh khả hợp hình ảnh đƣợc tự động hóa hồn tồn Điều hồn tồn đạt đƣợc ta nghiên cứu phát triển thuật toán tinh vi nhờ vào khả xử mạnh chip công nghệ cao phổ biến giới 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình sử ảnh Giáo Sƣ Nguyễn Văn Ngọ - Khoa Công nghệ trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội http://hocvienquany.vn/Default.aspx?MaTin=1063 http://doc.edu.vn/tai-lieu/tim-hieu-ve-dicom-54916/ Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)“, In National Electrical Manufacturers Association, USA, 2007 Tài liệu chuẩn DICOM (phiên 3.0) http://medical.nema.org/dicom/2006/ DICOM Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Imaging_and_Communications_in_M edicine 60 ... cầu Đề tài khóa luận: Ứng dụng xử lý ảnh y tế đƣợc đặt với nhiệm vụ, y u cầu: Nghiên cứu tổng quan xử lý ảnh y tế Trình b y phƣơng pháp hiển thị hình ảnh y tế chuẩn ảnh DICOM Phƣơng pháp nghiên... hệ thống xử lý ảnh chuyên dụng hay hệ thống xử lý ảnh dùng nghiên cứu, đào tạo, trƣớc hết xem xét bƣớc cần thiết xử lý ảnh Trƣớc hết trình thu nhận ảnh Ảnh thu nhận qua camera Thƣờng ảnh thu nhận... học thực tiễn Khóa luận giới thiệu hƣớng nghiên cứu ứng dụng xử lý ảnh y tế, lĩnh vực mẻ Việt Nam Sử dụng phần mềm trình duyệt ảnh hợp ảnh, m y chụp X-quang, CT… để phát có phƣớng điều trị thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng xử lý ảnh trong y tế (2014), Ứng dụng xử lý ảnh trong y tế (2014)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay