Ôn thi môn đánh giá tác động môi trường

2 43 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:18

ÔN THI MÔN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NĂM 2016 Giáo viên giáng dạy: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo NỘI DUNG ÔN TẬP: Cấu trúc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo qui định ( Xem qui định cấu trức chương mục nội dung ĐTM) 2- Các vận dụng lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường 3- Các ý phương pháp dùng đánh giá tác động môi trường? Nếu ý nghĩa phương pháp cho điểm trọng số 4- Nêu đồ, sơ đồ, biểu bảng phải trình bầy báo cáo đánh giá tác động mơi trường 5- Nêu tóm tắt mối quan hệ đánh giá tác động môi trường với phát triển kinh tế công cụ quản lý môi trường khác 6- Các giai đoạn nguồn gây tác động mơi trường theo qui định Lấy ví dụ từ Báo cáo đánh giá tác động môi trường mà anh chị tham gia thuyết trình theo nhóm 7- Hay nêu Luật, nghị định, thơng tư đánh giá tác động môi trường khác thông tư cũ thông tư ban hành trình lập thẩm định ĐTM năm 2011 2015) 1- (Gợi ý Xem: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường Thông tư 26/2011/TT-BTNMT – so sánh) 8- Nêu khái niệm khác ĐMC, ĐTM Kế hoạch bảo vệ môi trường Qui mô, phân cấp trách nhiệm thẩm định Tham khảo thêm tài liệu: - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng năm 2014; - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trường; - Thông tư 27/2015/TT-BTNMT đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường - Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ... hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trường; - Thông tư 27/2015/TT-BTNMT đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường - Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ... tháng 02 năm 2015 Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi môn đánh giá tác động môi trường, Ôn thi môn đánh giá tác động môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay