Lựa chọn bài tập luyện kỹ năng hát cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi (2014)

48 21 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:17

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ THU HOÀI LỰA CHỌN BÀI TẬP LUYỆN KỸ NĂNG HÁT CHO TRẺ MẪU GIÁOTUỔI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Th.S Lại Thế Anh HÀ NỘI, 2014 LỜI CÁM ƠN Tr t x dụ T ểu ọ tr trì Đạ ứu uậ tốt uậ Mầ ọ S p t ầy tr Hà Nộ tạ đ ều úp đỡ ệ tr t ự qu ệ ó ệp ả -N â t dẫ sâu sắ t ỉ bả úp đỡ t ầy để T s Lạ t ó ày E x N tr ù ả bạ s v t B ệu đị bà t ị xã P ú Y v Qu độ t ọ tập tạ tr Em xin T ếA ả úp đỡ tr ũ – Vĩ ột số tr P ú t p ố Hà Nộ dụ T ểu ọ x ả t qu tâ ủ đì bạ bè ó uậ Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2014 T ả ó uận Nguyễn Thị Thu Hoài LỜI CAM ĐOAN T x đ uậ tốt ệp v kỹ hát cho trẻ mẫu giáo – tuổi” d Tôi x từ đ ợ dẫ ủ t ầy đ bố bất ỳ đề tà “Lựa chọn tập luyện trì ứu ủ r t T s Lạ T ế A trì ột ứu trì ó uậ t tru t ự ứu Hà Nội, tháng 05 năm 2012 T ả ó uậ Nguyễn Thị Thu Hoài MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lí d ọ đề tà Lị s ứu vấ đề Mụ đí N ệ ứu vụ ứu 5 Đố t ợ P ứu v P ứu p p ứu 7.1 P p p ứu í uậ ứu tà ệu 7.2 P p p ứu t ự t ễ 7.2.1 P p p qu s t 7.2.2 P p p đà t Đó óp ủ uậ vă Bố ụ uậ vă PHẦN NỘI DUN C Một số vấ đề 1.1 Một số 1.1.1 Kỹ ă t tr Mầ ả ă 1.1.3 Đặ đ ể qu dạy 1.3 N uy â t ự trạ T ểu ết C tr Mầ p tt p p dạy trẻ Mầ t tr t ủ trẻ 1.2 T ự trạ tr dạy sở ý uậ 1.1.2 Đặ đ ể 1.1.4 P u t 10 t 13 trẻ – tuổ tr v ệ dạy tr t Mầ 16 trẻ – tuổ tạ ột số 17 18 2: Bà tập rè uyệ ỹ ă t trẻ – tuổ 2.1 C rè uyệ 2.1.1 Rè t t ế ỹ ă t 20 2.1.2 Rè ỹ ă 2.1.3 Rè ỹ ă t rõ 2.1.4 Rè ỹ ă t 2.1.5 Rè ỹ ă t đồ 2.2 Bà tập uyệ t t 20 t 22 24 í x 29 30 30 KẾT LUẬN Kết uậ 35 K ế ị 38 PHỤ LỤC 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Tr ệt ố bậ ọ Mầ p t tr ể t ể v ệ tì r p bậ ất trí tuệ tì p p dụ ả ọ đầu t t ẩ ệu đặt ề ó ĩ ủ trẻ C í ứ tuổ Mầ qu trọ Â à“ ó ă ” N y từ s xuất ạt độ đ ệu ò đ. ỉ tì ót ể ấ â ; số ý Quả t ật â â tả vật sâu sắ p t ỏ sứ s v ts từ ủ sứ ốp ẩ ệ ắ ệ t ợ ù tr ì bồ x đì v dò ủ ủ ố uộ số ì t ” ă xuyế v qu ẹ t vọ tì ủ ệ trừu s độ Â à” ặt tr ạ sĩ t ì uộ số ất ữ ét đặ t ù r ó sứ t ru ọ s ột óâ đế ề ủ đế Bằ â t qu y trở v ó “ sống âu ữ uộ số í qu tự dâ tộ ỗ ệ t ự đ p t tr ể đ t ếu sứ số ó : “ ất ả t ò v ẹ ủ bà đế ò ó sứ ả tạ Cuộ số ạt trầ ủ úp t v â p úv qu trì ều đ ều: đ ợt Từ â đ t dậy tr p ả t ợ ; tẻ ú ; dạt dà tì hình thành phát tr ể ì v t uộ y u dấu; đất qu ù qu uộ số ; y u qu ắ t dâ ủ ù đồ từ sẻ v vu v tr ộ t ệ ủ tuổ t uộ số đ ợ r đ t ụ â âu ệ â sả xuất ủ ữ ậ ệ p t tr ể C ữ t ể t ếu tr trở S -xta-cơq b tr ủ bả t â Đặ b ệt đố v đ ệu ọt dệ ợt vu t u trẻ tổ ứ độ â tr ủ tâ ì Tr v t p ẩ ữ t trẻ t â :N viên hát, ngh bă t vd trẻ ữ p ẩ â ột ột ầ ệ t uật ết sứ ữu ệu Mầ tổ t; C t; Vậ độ ạt độ â vệ ứ ạt t ; trò â sữ ạt độ tệ t vậ độ yếu tố ủ dò ạt độ ột p t ữ úp trẻ p t tr ể t Ở tr trẻ tự bổ dụ ạ Qu trì trầ trì dụ tr b ốt qu trẻ đ ợ trẻ y u thích Nó â ì trẻ ạt độ Trò t ì ủ qu ũ v ầ d ỡ â ầ trẻ â p t tr ể …sẽ ò t dệ p t tr ể t ẩ ĩ đạ đứ trí tuệ t ể ự N r t ế â t u ứ độ ă s tâ tạ p ấ vu t tế Mầ tr ự ạt độ v C ạt độ t ă uyể độ ậ ẫu t í đ ệu s dụ â để ổ đị t ú t uyể từ ã Ý t ứ rõ v ây trò ủ p bà ù v qu ắ đ sâu tì tâ ữ p Mầ ỉ đạ p ấ y đu ịp N đ r uyể t ếp p ầ để tạ trẻ dụ â tr ảm giác ạt độ ạt độ “Cho trẻ làm quen với tác phẩm âm nhạc” trở t t ể t ếu đ ợ tr t ộ ày s ụ đí ự tạ bà dịu vu t ạt độ úý ó ó tí tt ó ặ vậ úp trẻ trì tập tru ọ trẻ p t tr ể ột ệ ệ ểu b ết  s dụ t Trẻ đ ều Mầ tạ ỗ trợ trẻ t u tr ứ ý đ ợ p ù ợp s v àu ủ ữ tr ấp bệ p pt í ợp ằ â ột ó ủ đí ạt độ ữ ă dụ đ ất ợ qu ố dạy ọ ạt độ ủ ứ tuổ t ả p ả tổ đồ : ữ v ết ạt độ uộ số t tạ ậ t trẻ ó M suy r tr ầ t ự ó ý t t ật y â ữ tí ự v qu trẻ uyệ t â xuy t ả tr ọ y u ĩ rằ trẻ tr ọ ạt ầ ầ đ ợ t ủ trẻ ữ í d tr t đị p t tr ể ọ đề tà : “Lựa chọn đề tà bả t â M ì ạ t T tập luyện kỹ hát cho trẻ mẫu giáo – tuổi” ọ ữ ất Xuất p t từ tr ể ết tr ầ p Trẻ t ì mong t ế để trẻ u t p ù ợp ứ tuổ trẻ tr u dụ â trẻ? Là Mầ ợ.T dạy tạ r ọ ọ tr ạt độ u t ự tập t úp trẻ p t tr ể ả ĩ đố v qu trì vă t ể dụ buổ s ầ p t tr ể qu ủ t đ ủ trẻ ó ý Qu t ệ dạy trẻ dụ â t đặ đ ể t ứ u ày tr ì bà ả tr rè ạt ả t ế để v dụ đú t ứ trẻ Là độ ều ì ợp tr ữ ất uố t ế ởvệ úp trẻ ọ t ật tốt tập tốt t ỉ dừ ú d ế t ứ uố ĩ để tì t ọ tập ều đố v đ ợ tí bây uố truyề đạt t ật vố ứ vu vẻ trẻ đ ợ N ế độ s ủ trẻ t đ ợ t ếp xú v â B dụ â qu p ẩ â ệ p ù ợp v ĩ t dụ â đồ dù đ ợ t ự ă v ẫu ú đ v qu uố rằ t ủ trẻ t ế ệ trẻ v vệ tí ứu ủ ự tr s u ệ tạ ứu óp p ầ p t ầ tà ă â Lịch sử nghiên cứu vấn đề P t tr ể ọ ều ữ tt qu ứu tr H ột ệt ố Vă Yế T ịN đề ập t ặ ủb giáo viên mầm non NXB N ứu v ết bà tập ụ t ể ỹ t uật t ót dà ều t ả ót ểđ r : ả Bồi dưỡng âm nhạc cho dụ 2002 Hát NXB Đạ L ỉ trẻ Mầ ọ S p Ra-un In-son, Giọng hát, NXB  N sĩ K vấ đề đ ợ 2003 M t-x -va, 1974 Học nhạc luyện NXB Hà Nộ 1983 N sĩ Hồ N ọ L Huấn luyện nhạc bản, NXB Nha Trang, 1992 Trung Kiên, Phương pháp sư phạm nhạc Bộ Vă t N v ệ Hà Nộ V ệ â ó T Hà Nộ 2001 N sĩ L Vũ Phương pháp luyện NXB T p ố Hồ C í Minh, 1993 Anne Peckham,Phương pháp luyện giọng để trở thành ca sĩ, NXB Âm 1987 Trung Kiên, Phương pháp học hát NXB Vă ó 1982 Mai Khanh, Sách học nhạc, Vụ đà tạ – Bộ Vă t Hà Nộ 1982 T s L T u H Mầ t trẻ tr t ó T tr tí uố “Tổ ợp” ũ p ầ p đ p p dạy trẻtrẻ – tuổ ả ă ủ trẻ v ũ trẻ ỹ ă ột p ầ ó t ể rè ỏ bé ủ ì tr ứ r trẻ ột số bà tập uyệ p t â b ệt bả V dụ trẻ â t t vệ ạt độ ầ t t ầ ú uố ầ óp sĩ s t í tr ọ đề tà ày t ỏ rút ủ trẻ ệ s tạ ữ ứu tì tò qu bà tập p ù ợp v ả ă ất Mục đích nghiên cứu Nâ ất dụ â ợ tr tr ạt độ tr Mầ dạy ó t ó r ạt độ u Nhiệm vụ nghiên cứu Từ ủ ụ đí ì t đ r ệ vụ để t ự ệ đề tà à: - Tì ệ tr ểu ạt độ -Đ ọ â r t ột số sở t ự t ễ tr qu Mầ ệt ố ứ t ự đặ b ệt p ầ dạy trẻtập p ù ợp v trẻ tr đế v ệ tổ ạt độ trẻ trẻ - tuổ qu v â t úp p t tr ể Đối tƣợng nghiên cứu Hệ t ố bà tập trẻ - tuổ tr tr Mầ Phạm vi nghiên cứu D t tr ể ó ọ tr t ủ trẻ bằ ạt độ tì đề tà trẻ ểu qu số tr s t Mầ ệt ố qu ỉ dừ ởvệ bà tập rè uyệ v â đị bà tỉ Vĩ t tr ứu p â tí tr ứu v ệ p t trẻ - tuổ Mầ ạt độ P ú t T â qu ủ ột p ố Hà Nộ Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận nghiên cứu tài liệu Tr t t tế sở s dụ t u t ập p t tà t t ệu p p dạy ọ â p â tí dụ ọ Tạp s s s ý trẻ í tổ ợp â dụ Mầ H t rõ t ế ểu, tứ ột việ đ ậ đ ợc Để trẻ  C í trẻ t ột ậ rồ âu t tr b ểu ả trẻ đọ dà i nghe không ữâ tế rã í v ệt trẻ đọ x n ấ ĩa trẻ đọ b ểu ả x ểu đ ợc, khơng thể ả đ ệu tr đọ tr trẻ í t p ụ â ẫu ả bà từ t ể ếu t: t â  Nên tập tr ý trọ t đ ợc rõ t ế : uy  C ụ đí t đú x đú ết sứ qu uyế â dạy ọ ó t ầ t ả p t v ọ ẫu tập ầ t Đố v t ết tấu C ú ý bắt t Giáo viên ều ầ úp trẻ p t â trẻ – tuổ ọ ó ót ể p ù ợp tập t â â t  Lu ỗ từ tr ết ợp v  Tập tế rõ t ế t ả ỏ tr rồ m d đế việ tập kỹ t uật t n ỏ 2.1.4 Rèn kỹ hát xác Để rè -K ả trẻ át xác p ụ t uộ ự t ụ bà rè rõ t tr trọ vẹ t t rõ t ó í x trẻtập v s đú đ ệu bà ểu ỹ ộ du t ì ệ t : bà t ó t ể dạy trẻ ẫu ủ trẻ tr đ ợ Bở ứ tuổ t trẻ bắt đú p: P ầ t ự ọ đú p ả tì v t trẻ tốt đ ợ đ ệu bà ột ỹ ă tế đú t bả t â t tự uyệ tập uyệ -K ọ bà ều tt ỉ vệ ủ Nếu t đú t 29 :C p ả trọ vẹ bà ày trẻ đ p ả uẩ uẩ t ế u t đú ẫu ủ trẻ t ủ bắt ự để đ ệu ó bắt trẻ - Tr dạy trẻ ts ịp t t ứ s s s ữ uố s u t trẻ vừ ts ts Để tr s tổ ó t ế trẻ tr ọ tập bằ ợt để trẻ ắ sâu t ì p ả đ trẻ x â ót ể đ ợ trẻ tí tr “L ” rồ t ự rè ề t đu t ỗ ều ì ẫu đ ệu t í ệ r đọ t í t để p t t âu ều ầ trẻ trẻ trẻ Giáo viên vậ dụ ts trẻ vừ s Nếu trẻ úý ắ ắ ụ t ể: Nếu trẻ để trẻ đọ t âu t u âu ữ t ó uyệ ây ứ t ú 2.1.5 Rèn kỹ hát đồng B ũ qu út t xuy ọ uy ủ qu ày ủ trẻ từ v u ẹ Trẻ trẻ độ v í b ệt trẻ ì v ầ : ột t tốt ợp ý: ạ trẻ để dễ bạ tr ầ s dụ tt trẻ ịp để ù t ữ ạt độ trẻ t t trẻ t p t y để bắt qu bắt ữ tố độ bắt ệ t ế đố v tập tru ọ v Trẻ ọ s tt y tr t đồ v ệ dạy trẻ… - Đặ b ệt ịp để b ệt ếu độ y ò t ì v ệ rè trẻ ạt độ trẻ ếu độ s t t ệ trẻ x ứu xếp vị trí -C t é í ọ s t t yếu Trẻ qu t trọ Vì t ế - Qu Trẻ v ệ rè trẻ ịp trẻ d v t bắt đầu âu v vừ xuy t ù tt ắ ết t ú ỉ t vừ bắt trẻ âu úý t 2.2 Bài tập luyện Trẻ bắt đầu ũ trẻ bằ ạt độ v ẫu uyệ t dụ t ể ầ trẻ đ độ ả Mỗ 30 ất bằ ọ độ Trong âm tr dạy ẫu uyệ t ó ột t t dụ r t í trẻ tập t ể ự từ ẫu từ dễ đế ọ đ tập uyệ ó S u ẫu p ù ợp t y đổ t ợp ộ du p ù ợp để tập ó t ể tập xuố trẻ v ẫu uyệ t bà dạy ủ bạ ì ặ bạ trẻ p t â L u ý: Tất ả từ u ột tùy ầ ó ót ể ẫu uyệ ả ă ủ trẻ Mẫu 1, thực sau: -C trẻ đứ ắ trẻ t ả ỏ t y để xu -H tv ẹ đà - Mẫu tập t ủ ,â tự v ẫu tập ịp ột Tập t độ â t v t vừ p ả tự uy â : U Ơ O I E Ô… ũ ẹ bằ tự v uy Mẫu Mẫu 3, 4, 5, thực sau: trẻ uẩ bị t t ế tập 31 vừ đủ để t từ â :ÔI ÔÊ AÔ UƯ UƠ O Mẫu 1: ắ vộ rõ rà A I E… -C v ịp độ vừ p ả t -V b â ẫu - Tập t bằ ũ vừ p ả ràng, - Tập ẹ vộ vừ đủ để độ tr tv ẹ t từ tố độ tự v ịp độ vừ p ả độ â v âm t ịp độ v - Mẫu tập t , tự rõ ột ậ từ ết ợp p ụ â uy â :M M M Mu H L … -V ẫu 4, tập t tự v từ ết ợp p ụ â uy ẩu ì t â : Mê Ma, Mơ Mu, H H L L N N … - Mẫu tập bật uy â -H t -C -N ắ t ỡ từ M đ ệu uyệ t trẻ đ t uyể s ì t p ụâ r … ốt cho xác âu s u rồ qu s tt y Mẫu Mẫu Mẫu 32 t để âu t đồ Mẫu Mẫu 7, 8, thực sau: -C ắ trẻ - Tập ậ từ uẩ bị t t ế bằ qu â ịp ột ũ t - Mẫu ẹ tự t y đổ ẫu tv v từ ết ợp p ụ â tập rõ rà ẩu ì uy ịp độ â t â đầu N â dà t u ữ â -C tr ỏ dầ â t ót ể ă ịp p vừ p ả vừ đủ để M M Tập t t tự v â : M M M Mu H H L L N N …Tập ngân dài nguyên âm i, ê, a, ô t -N ấ ợ đ ệu âu uyệ t t t ẹ p yếu uố âu v trẻ õ p s tr ọ y õ t ẳ Mẫu 33 õ ết ợp v uyệ t để Mẫu Mẫu 9, 10 thực sau: -C - ắ t ọ Lấy é tụ - Tập t La, Ni, N … - Hà trẻ d - Y u ầu uẩ bị t t ế rõ rà từ tập â , ạt v ều tự t đẩy r tự v t ẩy tr ú ó Tuy uy ẫu: ỏ từ t t ót p ả ắ từ ết ợp p ụ â ặ t bu ọ ẫu â :H … ế â Mẫu Mẫu 10 34 để ộ ră đ Hô, Li KẾT LUẬN Kết luận dụ ầ ột p ậ qu trọ xã ộ â đứ trí t ể t óv âu đầu t tr ủ ĩ Tr uyệ trẻ ẹ é ạt độ tạ ệ t uật ó t t ụ t ể tì ả độ bả ú ợ trẻ ả ẹ Mầ C í t ủ trẻ - tuổ tr ạt độ Vĩ P ú â t ậ t rằ tạ ữ ạt t ỹ t rè ả dẫ dắt trẻ đế v ữ vu xú qu p ấ trẻ V để ắ t tr ầ v tr 35 qu tŕ xú Bà ò ất ó tr t ệ t ợ số t t â đẹp dịu đ trẻ t ột tr dụ â tì p đố v ả ă ểu qu tạ T ị xã P ú Y s t trò tr uyệ Mầ n ố đ ợ t ự trạ tế ủ úp trẻ p t tr ể ủ vệ Mầ úp trẻ t N ịp đ ệu rắ rỏ ứ trọ ó ò ậ đ ợ tí ả xú tr t t t ể dụ â r trẻ ả trạ p ố Hà Nộ Qu v ệ qu ầu ết p t tr ể ết ợp ữ t u út trẻ tạ ấ t ợ ậ đ ợ tầ tr ệ N r â úp t t ểp ủ trẻ tr ề ả bí r độ trả úp trẻ ì ữ p t tr ể t K ũ ày đặ b ệt t ọ dụ t ẩ ữ t ú đẩy vậ độ ả ă ả â số trẻ đế tì t ì ọ trẻ t K t ủ đ độ dụ ệ â ủ â p ẩ Đồ vệ é bề bỉ dẻ d qu phát tr ể trí tuệ trẻ ó ả tr qu â vậ độ dụ quố dâ ọ bậ trọ trẻ T qu v ệ s ệt ố ệp đà tạ t ế ệ trẻ trở t trò qu ỹ tr tì s t tỉ ểu t s dụ â àp đế v trẻ đ ều ệ Một số ệu ự Tuy ó ột số v ă dẫ đế ất ợ đạt t tí ả ó v độ t ệ dạy ọ b ết ép t ế để p ù ợp để ều p ầ ì ọ p ả bắt N rằ ịp â đú bạ tr p trẻ ều ầ trẻ tr dụ trẻ Mầ d tuổ ột số t ò t úv ạt t ò s ọ t s u à qu â y u ầu đặ b ệt trẻ độ ủ bà t tr đ tr ứ tr ũ dụ â bị trẻ ất C v bà t trọ T ậ t đề tài “Phát triển giọng hát cho trẻtuổi hệ thống tập kỹ ca hát trường Mầm non” ầ t ết V tr ể ọ t để ọ t đặ đ ể dự đ ợ â dụ â trẻ t bà tập ỹ ă ất tr ợ tr v ầ t ế ệ ú ữ ầ xây trẻ – tuổ Từ x ạt độ t úp trẻ ó ỹ ă ứu để bà t t đú dạy trẻ đ ạ óýt ứ lu tú - Tr ữ đặ u để ột v ểu ó sở t t ó r ữ v đà …) uố đế trẻ dạy Mầ â ủ trẻ Tr t p ù ợp v ầ đầu t ứ tuổ Bả t â ( t ả ă tạ dự â tốt t ì ầ : v - p tâ ạt độ s u C í ầ ểu đặ đ ể qu ệt ố tr Là tì uố p t ập ế ọ r ọ ữ ỏ rè bà uyệ t để ó t ể t ỹ ă y p ù ợp â ủ đ ợ ọ tì tập duyệt để ó t ể truyề đạt y t ó ột bà t ữ trẻ ó t ể bị s 36 tự đ để tì đà r tì ữ ì t ứ dạy trẻ p ù ợp trò ết ợp để s ết ợp ạt s s trẻ ợp lý v - ầ ọ t uố p ụ tr đạ ụ ấp dẫ G v ọ ụ… ụ đ để tạ đồ dù â tr …để ạt độ õ đệ tr ủ trẻ ệu -C v u tậ dụ v â trẻ ủ s ys t ú v u ộ ả ả ệ uật ú trẻ tự N độ s trọ t ì trẻ tự t t ể ệ ều ầ ũ v xú Có t ế trẻ ũng ầ t ỗ t ây p ố ết ợp úý ữ tạ í ề ếp ạt độ đ í uộ t y đ bằ vậ độ Đồ t úp trẻ t ếp ữ từ rè ó trẻ t í ạt độ 37 ả ă tr s tạ â ệ ệu tí â …tạ ột số độ s ệ uyệ t t t trẻ ệu trẻ b ết t ự t í v t t ả …để trẻ vậ độ tùy t í óp p ầ tạ ệ t ết ọ b ết xếp ết Rè â trẻ để trẻ ó t ể t ự x N â trò khác đế t ế độ t ết ọ Cầ rè ó trẻ b ểu p t uy ết t ó b ết tạ ót ểđ ì ạt độ ú ý rè tự t ọ ó ả uỗ ợ trẻ ịp t ữ tr dẫ trẻ tí v trẻ t ật t â t ệ để trẻ u ẩu ệ â để dạy trẻ u tr ọ tập: vật ệu bỏ sọ dừ t C t y u ầu ủ b trẻ tạ v - uố ộ bằ ì t í ữ trẻ v đồ dù ầ tậ dụ trẻ ậ r rằ í - v t ết để dạy trẻ í vu K dạy ọ uẩ bị tốt : vỏ ọ tì p ả b ết độ bầu ầ đồ dù p ụ uy - tạ bà t t N tạ ủ trẻ đạt ệu ỷ trẻ ú bả : ợ ý Trẻ ứ dụ ứ dụ t t qu đế â ữ bà đố t ợ t tổ ữ ứ ặ bà dạy; tự ép ì ữ t ì trẻ p trẻ â t s ứu đề tà ú tò ệ độ độ ụ â ó tr tự đ vệ t ự ết tì đ ọ số dụ ất đị í ả â ặ s u tầ tò â ạt độ è t đ ợ tì ạt độ ọ qu p ú Nếu t í để dạy trẻ dụ â u p ệ trì Kiến nghị Tr qu qu trì tâ từ đầu t v ữ từ Mầ ất tr v trò ủ â ệu ầ tạ đ ều t v p p uyế bé B đì s ạt â V ủ vệ tr tr tr ủ độ ó tổ y b ểu d ễ vă ệ trẻ P ả đả v bả rằ t p v ế t ếu sót t t ệ v ữ ủ đì xuy ũ đ ợ óp ý bổ su 38 ầ ố p ệ ầ ó ữ s tạ tr ứ p ả bệ ày ộ ữ tr ệ ặt ột ẽ tr ủ trẻ ứu đề tà o ạt độ ự trẻ ủ B t úp trẻ tí v đế sở vật ậ t ứ t tr ệu ù bạ để đề tà đ ợ Nâ ĩ ý trẻ Cầ đầu t độ â t uy í ất t ết p ả ó ỏ bồ d ỡ b v v ậ t dụ Mầ ý uộ t tr ệ dạy ạt độ đế v ệ dạy â ạt độ v t t ể tr ủ quý t ầy ỏ ữ PHỤ LỤC Giáo án âm nhạc sử dụng mẫu luyện C ủ đề: N ề ệp H ạt độ : dụ â Nộ du trọ Nộ du tâ : Dạy ết ợp: t: “C u y u N t ợ dệt” t: Cây trúc xinh Trò â : “Bao nhiêu bạn hát” I Mục đích, yêu cầu: - Trẻ bà t bà t - Trẻ t: “C u y u ểu ộ du ă ú t Trẻ ủ bà bà t rõ đú t ả “T u H ề ” trẻ t uộ t trọ vẹ bà t b ết ứ t b ểu d ễ tự t ể đ ệu nghe ệ đ ợ tì ả t dụ trẻ y u quý - t ợ dệt” t t ợ dệt b ết ữ ì quầ sạ II.Chuẩn bị: - Giáo án - Đà p í - Mũ đệ t ụp xắ x quầ III Tiến hành Hoat động cô Hoạt động trẻ Ổn định tổ chức gây hứng thú -Đ x - C đố - Đú !Đ p !Đ L p ả t ế ày x ó ì đây? b t quầ rồ quầ đẹp p ả ữ ì x vả để ì yt ủ bạ ủ bạ … p ó b ết ữ ì quầ ? - quầ ? - Trẻ trả Nó tạ đẹp - Trẻ trả 39 - Để b ết đ ợ ữ à quầ y đẹp r ày đ bà sĩ T u H ề s C quầ dạy dệt” ủ ữ ặ t ì t “C u y u t ợ t úý ắ t bà t ày é! - Vâng Nội dung chính: * NDTT : Dạy t “C u y u t ợ dệt” (T u H ề ) Cô hát mẫu: Cô hát lần 1: C t ắ t bà Cô hát lần 2: + Bạ đà t t t ả trẻ t ết ợp đà ỏ b ết vừ t p ì - C u y u dệt” hát gì? + Bà td t + Bà t ó đ ều ì? ả s t ? - N sĩ T u H ề - C t ợ dệt dệt ữ t để + Bà t ắ t ề ì? Cô khái quát: C vừ t “C u y u t ó ữ -N t p t ợ dệt” ủ t ú ì ữ t ật đẹp tấ ề t ợ dệt bà ú ụ t để ì y ặ Cơ dạy trẻ hát: ì t ật y bà - Tr t độ ọ ó uố trở t t “C u y u ả v ữ sĩ tí t ợ dệt” p ì t - Có ạ! ? đứ ? 40 ù tấ y quầ ả T u H ề Bà t ợ dệt dệt quầ -C ú t ợ - Trẻ đứ ụ - T ếp t sĩ p ả t uộ đ ợ úp p ù -C ì t ỏ p ả Tr bà bà t é! - Trẻ đọ t t! sẵ sà t - Trẻ ắ ót ể ) đọ t sĩ t - Bạ t ọ t uộ (C đọ b ểu ả Cả bà ọ - Rồ ạ! t ? ọ tt ì b ết tr ú - Trẻ trả t ế ? ọ t t ẳ đù â t y để tự v C ? -C trẻ t ả bà v -C từ tổ ầ t (t y đổ ì t ứ t: tt - Vâ - Trẻ t ỏ t ố t ếp) - Nhóm hát -C â trẻ - C t y C - Bây p ữ t( úýs ì ếu ả t ú y rồ N ì p đứ b ết s ) vừ bà t vừ vậ độ dậy vậ độ t ò ù 41 t ! r ữ tấ - Trẻ đứ độ vậ vả để y đ ữ ặ quầ ? A đẹp óđ bà t y t ợ dệt dệt ữ tấ quầ y u quí ú t ợ dệt Để t ể ệ ú ì p ả Đú ú ì p ả b ết ữ ì b quầ t ật sạ é mà ì ò t ợ dệt t ì rồ é ụ đẹp để t ật đẹp Vì ữ - C t ợ dệt ạ! ỉ? - Cô giáo dục trẻ: N ữ y p ả b ết y u quí - Trẻ trả ì? bẩ ữ quầ ! *NDKH: N t “ Cây trú x ” dâ qu ọ Bắ N - Trẻ C t ầ 1: C t ầ 2: C t ầ 3: trẻ â :“B : ọ bạ Trò C C ọ ế ọ t ết ợp v ũ : ếu đ t - Trẻ u bạ độ x s ếu đ t” ế t y t ế C - Trẻ ũ u bạ bạ p ả trẻ óp í t ì vụ ủ bạ độ ób đú ú t t t N ệ óp đ t bà ú ứ bạ Luật t ú t? ảy ò ò ỉ bạ tr ặ ó ầ Kết thúc C ậ xét C trẻ s ạt độ ọ t“ ợ trẻ uy u - Trẻ t ợ dệt” đ r 42 uyể t đ r TÀI LIỆU THAM KHẢO H Vă Yế ủb viên mầm non NXB M Cầ ều t dụ 2002 Chỉ huy hợp xướng NXB Vă Ra-un In-son, Giọng hát NXB  N ả Bồi dưỡng âm nhạc cho giáo T ịN Hát NXB Đạ N sĩ K L ó 1980 M t-x -va, 1974 ọ S p 2003 Học nhạc luyện NXB Hà Nộ 1983 N sĩ Hồ N ọ L Huấn luyện nhạc bản, NXB Nha Trang, 1992 Trung Kiên, Phương pháp sư phạm nhạc Bộ Vă N v ệ Hà Nộ V ệ â ó T t Hà Nộ 2001 N sĩ L Vũ Phương pháp luyện NXB T p ố Hồ C í M 1993 N uyễ T ị Hả P S p N ợ g, Phương pháp dạy học âm nhạc, Tr Ðạ ọ ệ t uật TW 2011 10 Anne Peckham, Phương pháp luyện giọng để trở thành ca sĩ, NXB Âm 1987 11 Trung Kiên, Phương pháp học hát NXB Vă ó 1982 12 Mai Khanh, Sách học nhạc, Vụ đà tạ – Bộ Vă ó T t Hà Nộ 1982 13 N ó Qu H Tài liệu huấn luyện ca trưởng, NXB T p ố Hồ Chí Minh, 1991 15 L T u H ( ủb ) Tuyển chọn trò chơi, hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề trẻtuổi NXB 16 T s L T u H hướng tích hợp NXB dụ Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ Mầm non theo dụ 17 Tạp chí Giáo dục mầm non (số 4) Bộ 43 dụ Đà tạ (2009) ... â ữ tí ự v qu trẻ uyệ t â xuy t ả tr ọ y u ĩ rằ trẻ tr ọ ạt ầ ầ đ ợ t ủ trẻ ữ í d tr t đị p t tr ể ọ đề tà : Lựa chọn đề tà bả t â M ì ạ t T tập luyện kỹ hát cho trẻ mẫu giáo – tuổi ọ ữ ất... uậ tốt ệp v kỹ hát cho trẻ mẫu giáo – tuổi d Tôi x từ đ ợ dẫ ủ t ầy đ bố bất ỳ đề tà Lựa chọn tập luyện trì ứu ủ r t T s Lạ T ế A trì ột ứu trì ó uậ t tru t ự ứu Hà Nội, tháng 05 năm 2012... đ ệu s s trẻ ịp Ví dụ: Giáo viên bật nhạc quan sát hứng thú trẻ: trẻ nhún nhảy theo nhịp hát, vỗ tay theo hát, hát theo hát Bố trí ữ trẻ yếu ộ t ếp xú tr ầ v ặ ọ tập Muố t ế ả ă t ủ trẻ N v
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập luyện kỹ năng hát cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi (2014) , Lựa chọn bài tập luyện kỹ năng hát cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi (2014)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay