On luyen thi vao THPT mon toan

44 46 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 15:15

ÔN LUYỆN THI VÀO THPT Chủ đề 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC Phần I: Các kiến thức cần nhớ Các đẳng thức: 1) (a+b)2 = a2+2a.b+b2  a b   a  ab  b CHỨA CĂN  a, b �0  2) (a – b)2=a2 – 2a.b+b2  a b  3) a2– b2 = (a – b).(a +b) a b    a, b �0   a  ab  b  a b 3 a b   a, b �0  4) (a+b) = a +3a b+3ab +b 5) (a– b)3=a3 – 3a2b+3ab2 – b3 6) a3+ b3=(a+b).(a2 – ab+b2) a a  b b  a  b3   a  b a  ab  b    a, b �0  a   a, b �0  7) a3- b3=(a-b).(a2 + ab+b2) a a  b b  a  b3   a b ab  b 8) (a+b+c)2= a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca 9) ( a  b  c )  a  b  c  ab  bc  ca  a, b, c �0  a2  a 10) Phần II: Phân dạng tập: Dạng1: Rút gọn biểu thức khơng có điều kiện Bài1 Tính: a) 10 40 b) 45 12,5 e) 169 f) 0,5 Bài2 Rút gọn: A=  10  10  a)   e) d) 125 49 81 E= 15  216  33  12 d)  75 g)  25 12  C=     12  18  48 b) 2 2  2 2 27  g) 162 B= 13  160  53  90 D=  125  80  605 Bài3 Tính: c) c) f) 192  27 30  162 16 3 6 27 75  (3  5) 10  k)  (  2) Bài4 Rút gọn: A 15  12  2 2 C 15  5   1 4 E  (4  15)( 10  6)  15 32 18 5  14 25 49     16 D  32 B6 F  (5  2)(3   )(3   ) Dạng2: Rút gọn biểu thức có điều kiện: Bài1 Rút gọn biểu thức: x2  x  2.x  x2  a) x  (Với x � ) b) (với x �� ) c) x  x (với x4) b (b  1) e) 3(a  3) (với a �3 ) f) (với b0 y>0) x 1 x 25 x   x   x (với x �0 x �4 ) B= x  2 2 a b a b  a  b (với a �0, b �0 a �b ) C= a  b Bài3 Cho biểu thức: (2 x  y )(2 x  y ) a) Tìm điều kiện để biểu thức xác định b) Rút gọn biểu thức với điều kiện Bài4 Cho biểu thức: �� a  a 2� � A�  :  � � � a �� a 1 � � a 1 � a 2 � a) Tìm điều kiện để A xác định b) Rút gọn A Bài Cho biểu thức: � �2 x  �� x3  x B�  x� � x3   x  x  � �: � � � � ��1  x � a) Tìm điều kiện để B xác định b) Rút gọn B Bài Cho biểu thức: � x x  ��3 x  1 � C �  :  � �3  x  x �� �� � x  x x � �� � a) Tìm điều kiện để C xác định b) Rút gọn C Bài 7: Rút gọn biểu thức sau: A x2  4 x  4x  với x �2 �a a  b b a b  b a �� a  b � B� : � � a  b  a  b �� �� � � �� a  b � (với a; b �0; a �b ) C x2  x  2x  1 với x � � ab  b3 ab  a �2 a  b D�  : � � a b � a b a  b � � với a; b �0; a �b Dạng 3: Tính giá trị biểu thức biết giá trị biến Bài Cho biểu thức: A  x  x2  x  Tính giá trị A x=-5 Bài Cho biểu thức: 1 B  1 x 1 x Tính giá trị biểu thức x=4 Bài Cho biểu thức: � � �� C �   a �: �  1� � 1 a ��  a � Tính giá trị biểu thức C a=1và a=  Bài Cho biểu thức: �� 1 � � D�  :  �� � x  x  x �� 1 x 1 x � � Tính giá trị biểu thức x=  2 Bài Cho biểu thức: � x 1 x �� x  � E �   : 1 � �3 x  1  x x  �� �� � x  � �� � Tính giá trị biểu thức x=  2 Bài Cho biểu thức A= 15a  8a 15  16 a) Rút gọn A  b) Tính giá trị A a= Dạng 4: Tìm giá trị biến biết giá trị biểu thức Bài1 Cho biểu thức: A  x  x  12 x  Tính giá trị x, biết A=-15 Bài Cho biểu thức: � a � a �� a a a B�  :  �� � a  b b  a �� a  b a  b  ab � � � �� � a  b B=1 Tìm a;b Biết Bài3 Cho biểu thức: �(16  x ) x  x  x � C �   : � � x4 x 2 x 2 � � �x  x  Tìm x biết C=4 Bài Cho biểu thức: � a 1 2a  a �� a 1 2a  a � D�   :   �� � � 2a  �� 2a  � a  a  � �� � a) Tìm a biết D=-1 b) Tìm a biết D=-4 Bài Cho biểu thức: a b a  b3  A= a  b a  b  ab a) Tìm điều kiện a,b để A xác định b) Rút gọn A c) Tìm điều kiện a,b để A=0 Dạng5:Tìm giá trị nguyên biến để biểu thức nhận giá trị nguyên a ��� b �U ( a) Chú ý: b Bài1 Cho biểu thức: � a 2  a � a 1 A�  �a 1  a  a � � � � a Tìm giá trị m để A nhận giá trị nguyên Bài2 Cho biểu thức:  � a � a  1 a  b 3a B� �a  ab  b  a a  b b  a  b � �: 2a  ab  2b � � a) Rút gọn B với a �0, b �0, a �b  b) Tìm giá trị nguyên a để biểu thức B nhận giá trị nguyên Bài Cho biểu thức: a   a 3a   9a C   1 a  a a  a  Tìm giá trị nguyên a để biểu thức C đạt giá trị nguyên Bài Cho biểu thức: A x 2  x 3 x  x  x  12  9 x x 3 a) Tìm điều kiện để A xác định b) Rút gọn A c) Tìm giá trị nguyên x để A nhận giá trị nguyên Dạng Tìm giá trị biến biết dấu biểu thức Bài1 Cho biểu thức: � x �� � A�  :  � � � x  x  x �� x  x  � � Tìm x để A
- Xem thêm -

Xem thêm: On luyen thi vao THPT mon toan, On luyen thi vao THPT mon toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay