BÁO CÁO KIẾN TẬP - Tìm hiểu phòng tài chính kế hoạch uỷ ban nhân dân huyện

15 33 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 14:57

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế nước ta nói chung cũng như nền kinh tế huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La nói riêng đã có những chuyển biến khởi sắc về các mặt. Đặc biệt với tinh thần “ phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, truyền thống của huyện anh hùng vượt khó đi lên, đồng tâm hiệp lực, chủ động tăng tốc phát triển toàn diện, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn” đã góp phần xây dựng tỉnh Sơn La giàu mạnh, công bằng dân chủ văn minh. Hoà chung với khí thế của đất nước, huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La mặc dù là huyện mới thành lập, còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, trình độ nhận thức của các dân tộc giữa các vùng không đồng đều, các vấn đề xã hội còn nhiều bất cập cần phải quan tâm giải quyết. Song với truyền thống vượt khó đi lên , không cam chịu đói nghèo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sốp Cộp đã từng bước khắc phục những khó khăn thách thức đạt được những thành tựu quan trọng đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Có được những thành tựu đó là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, cùng với nhiều chính sách đã được ban hành, đặc biệt là công tác điều hành thu – chi ngân sách địa phương và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư – phát triển mà hiện nay phòng Tài chính và Kế hoạch huyện là cơ quan thực hiện công tác tham mưu và đề xuất cho Hội đồng nhân dân( HĐND ) và Uỷ ban nhân dân( UBND) huyện. Với sự tham mưu của phòng Tài chính và Kế hoạch trên lĩnh vực vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và quá trình thực hiện chính sách hàng năm và quá trình xây dựng kế hoạch đã đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Với mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế. Trong đợt kiến tập này em xin kiến tập tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Do thời gian kiến tập còn có phần hạn chế và trình độ hiểu biết chưa sâu nên trong báo cáo kiến tập này em chỉ đi sâu tìm hiểu về lịch sử thành lập, vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng và tóm lược sơ qua về quá trình và nội dung kiến tập. BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO KIẾN TẬP Họ tên sinh viên: Cầm Bình Như Lớp: KH13 Quản lý Tài cơng Niên khố 2012 – 2016 Địa điểm kiến tập: Phòng TàiKế hoạch, Uỷ ban nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Thời gian kiến tập từ ngày 24/08/2015 đến ngày 04/09/2015 Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Thanh Băng Đề tài: Tìm hiểu cấu tổ chức, hoạt động phòng TàiKế hoạch, Uỷ ban nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Hà Nội, năm 2015 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I TỔNG QUAN VỀ PHỊNG TÀI CHÍNHKẾ HOẠCH HUYỆN SỐP CỘP Lịch sử hình thành .5 Vị trí chức Nhiệm vụ quyền hạn .6 Bộ máy tổ chức II NỘI DUNG KIẾN TẬP KẾT LUẬN .13 Phụ lục tài liệu tham khảo 14 2 LỜI MỞ ĐẦU Thực chủ trương Đảng Nhà nước phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nền kinh tế nước ta nói chung kinh tế huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La nói riêng có chuyển biến khởi sắc mặt Đặc biệt với tinh thần “ phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, truyền thống huyện anh hùng vượt khó lên, đồng tâm hiệp lực, chủ động tăng tốc phát triển tồn diện, tiếp tục đẩy mạnh cơng nghiệp hố đại hố nơng nghiệp, nơng thơn” góp phần xây dựng tỉnh Sơn La giàu mạnh, công dân chủ văn minh Hồ chung với khí đất nước, huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La huyện thành lập, nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, sở hạ tầng chưa phát triển, trình độ nhận thức dân tộc vùng không đồng đều, vấn đề xã hội nhiều bất cập cần phải quan tâm giải Song với truyền thống vượt khó lên , khơng cam chịu đói nghèo, Đảng nhân dân dân tộc Sốp Cộp bước khắc phục khó khăn thách thức đạt thành tựu quan trọng đáng khích lệ lĩnh vực Có thành tựu lãnh đạo đắn Đảng Nhà nước ta, với nhiều sách ban hành, đặc biệt công tác điều hành thu – chi ngân sách địa phương công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư – phát triển mà phòng Tài Kế hoạch huyện quan thực công tác tham mưu đề xuất cho Hội đồng nhân dân( HĐND ) Uỷ ban nhân dân( UBND) huyện Với tham mưu phòng Tài Kế hoạch lĩnh vực vực tài chính, tài sản theo quy định pháp luật trình thực sách hàng năm q trình xây dựng kế hoạch đạt kết đáng khích lệ góp phần vào q trình phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà Với mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu vận dụng kiến thức học vào thực tế Trong đợt kiến tập em xin kiến tập phòng TàiKế hoạch huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Do thời gian kiến tập có phần hạn chế trình độ hiểu biết chưa sâu nên báo cáo kiến tập em sâu tìm hiểu lịch sử thành lập, vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức phòng tóm lược sơ qua trình nội dung kiến tập 3 Bài báo cáo có lẽ nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp thầy hướng dẫn Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thị Thanh Băng – giáo viên hướng dẫn thực tập, đồng chí Vũ Văn Qn – trưởng phòng TàiKế hoạch huyện Sốp Cộp anh chị chun viên phòng giúp em hồn thành báo cáo 4 I TỔNG QUAN VỀ PHÒNG TÀI CHÍNHKẾ HOẠCH HUYỆN SỐP CỘP Lịch sử hình thành Sốp Cộp huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La, thành lập theo Nghị định số 148/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 Chính phủ huyện nghèo theo Nghị 30a Chính phủ Huyện Sốp Cộp thành lập kiến trị quan trọng, đáp ứng nguyện vọng mong đợi hàng chục năm cán bộ, nhân dân dân tộc huyện Sơng Mã nói chung, xã vùng Sốp Cộp nói riêng Việc thành lập huyện thời để huyện phát huy lợi tài nguyên thiên nhiên, người, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thực xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường cơng tác quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống trị vững mạnh, toàn diện từ huyện đến sở Cùng với thành lập đó, phòng ban, quan chun trách máy hành đời, có phòng Tài - Kế hoạch huyện Phòng với quan khác, đạo với nhân dân huyện bước xây dựng quê hương Sốp Cộp ngày phát triển, phồn thịnh, hoà cơng xây dựng đất nước tồn dân tộc Hiện phòng TàiKế hoạch huyện Sốp Cộp đặt Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp Vị trí chức Căn Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06 tháng 05 năm 2009 Bộ Tài Bộ Nội vụ việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn lĩnh vực tài huộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Căn Quyết định số 75/QĐ-UB ngày 06/07/2004 UBND tỉnh Sơn La việc quy định nhiệm vụ quyền hạn quan chuyên môn lĩnh vực tài thuộc UBND cấp huyện, thị xã xã Phòng Tài - Kế hoạch huyện Sốp Cộp quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Sốp Cộp, có chức tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định pháp luật Việc thực chức tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực chức quản lý Nhà nước kế hoạch đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, 5 thống quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân Phòng Tài - Kế hoạch Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Nội vụ hướng dẫn Phòng Tài - Kế hoạch chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài Sở Tài tỉnh Sơn La Nhiệm vụ quyền hạn Phòng Tài - Kế hoạch thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật lĩnh vực tài nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành định, thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm hàng năm lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước lĩnh vực tài thuộc trách nhiệm quản lý Phòng Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, chế, sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thơng tin, tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực tài địa bàn Hướng dẫn quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) xây dựng dự tốn ngân sách hàng năm; xây dựng trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn Sở Tài Lập dự tốn thu ngân sách nhà nước khoản thu phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trường hợp cần thiết để trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực dự toán ngân sách định Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực chế độ kế tốn quyền cấp xã, tài hợp tác xã, tài kinh tế tập thể quan, đơn vị hành nghiệp nhà nước thuộc cấp huyện Phối hợp với quan có liên quan việc quản lý cơng tác thu ngân sách nhà nước địa bàn theo quy định pháp luật Thẩm tra toán dự án đầu tư huyện quản lý; thẩm định toán thu, chi ngân sách xã; lập toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo toán thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện toán thu, chi ngân sách 6 cấp huyện (bao gồm toán thu, chi ngân sách cấp huyện toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt toán dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện Thẩm tra, phê duyệt toán dự án đầu tư nguồn vốn nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng thuộc ngân sách huyện quản lý Quản lý tài sản nhà nước quan hành chính, đơn vị nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định Chính phủ hướng dẫn Bộ Tài Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước Quản lý nguồn kinh phí uỷ quyền cấp trên; quản lý dịch vụ tài theo quy định pháp luật Quản lý giá theo quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá bán theo giá niêm yết tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động địa bàn Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chun mơn nghiệp vụ giao Thực chế độ thông tin báo cáo định kỳ đột xuất tài chính, ngân sách, giá thị trường với Uỷ ban nhân dân cấp huyện Sở Tài Chủ trì phối hợp với quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tài theo quy định pháp luật Quản lý cán bộ, cơng chức tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân cấp huyện Thực nhiệm vụ khác quản lý nhà nước lĩnh vực tài theo phân cơng, phân cấp uỷ quyền Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định pháp luật Tổ chức máy a Về mặt nhân 7 Phòng tài chính- kế hoạch huyện Sốp Cộp gồm có 11 đồng chí, có 01 đồng chí trưởng phòng, 03 đồng chí phó trưởng phòng (01 đồng chí phó phòng phụ trách kế hoạch đầu tư, 01 đồng chí phụ trách ngân sách 01 đồng chí phụ trách tổng hợp) 07 chuyên viên, cán giúp việc, phụ trách công việc thực chức năng, nhiệm vụ phòng Trưởng phòng người phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện trước pháp luật tồn hoạt động phòng Các phó trưởng phòng giúp trưởng phòng số mặt cơng tác trưởng phòng phân cơng, giải cơng việc chung trưởng phòng vắng uỷ quyền Các nhân viên, chuyên viên trực tiếp thực công việc cụ thể, chức năng, nhiệm vụ phòng phân công theo xếp chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cụ thể sau: - 03 cán phụ trách mảng kế hoạch đầu tư - 04 cán phụ trách mảng ngân sách nhà nước b Về mặt cấu Phòng Tài - Kế hoạch huyện có phận cơng tác sau: Bộ phận tài Bộ phận Kế hoạch Sơ đồ tổ chức máy phòng TàiKế hoạch: Trưởng phòng Phó phòng Phó phòng Bộ phận Kế hoạch Phó phòng Bộ phận Tài BẢNG DANH DÁCH CÁN BỘ, CƠNG CHỨC PHỊNG TÀI CHÍNHKẾ HOẠCH HUYỆN SỐP CỘP STT 10 11 Họ tên Vũ Văn Quân Nguyễn Duy Tăng Dương Đình Nghị Phạm Anh Đào Lò Thị Hà Hồng Thị Sinh Đinh Văn Thơm Ngơ Đức Cảnh Trần Thị Mạnh Anh Lê Thị Bích Diệp Nguyễn Thị Nhung Năm Dân sinh tộc Chức vụ Kinh Kinh Kinh Kinh Thái Kinh Mường Kinh Kinh Kinh Kinh Trưởng phòng Phó phòng Phó phòng Phó phòng Cán Cán Cán Cán Cán Cán Cán 1977 1958 1980 1982 1984 1987 1985 1989 1990 1990 1986 Trình độ Chun Lý luận mơn Cao học Đại học Đại học Đại học Đại học Đại học Đại học Trung cấp Đại học Đại học Đại học Cao cấp Trung cấp Trung cấp Trung cấp Trung cấp Sơ cấp Sơ cấp Sơ cấp Sơ cấp Sơ cấp II NỘI DUNG KIẾN TẬP Trong thời gian kiến tập, em tìm hiểu thực tế tổ chức, hoạt động phòng TàiKế hoạch, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vị trí cán phòng quan sát thực hành kỹ hành quan, cụ thể sau: STT Thời gian Thứ 2, ngày 04/08/2015 Nội dung kiến tập - Tìm hiểu làm quen với cán phòng TàiKế hoạch - Tìm hiểu Thơng báo số 730-PTC UBND huyện phân công nhiệm vụ thành viên phòng TàiKế hoạch năm 2015 - Học cách sử dụng máy photo, máy in ấn, máy fax - Vào sổ văn đến theo mẫu sổ có sẵn (vào theo nội dung: ngày thàng văn bản, tác giả, số ký hiệu văn bản, tên loại trích dẫn văn bản) Thứ 3, ngày - Vào sổ văn đến - Photo văn đến gửi đến cá nhân, quan nhận văn 25/08/2015 - Phối hợp với chun viên văn phòng soạn thảo cơng văn đơn đốc đơn vị, quan thuộc UBND huyện Sốp Cộp nộp quỹ phòng chống thiên tai, bão lũ năm 2015 - Nhập excel phụ lục đính kèm tờ trình số 662/TT-BCH ngày 24 tháng 08 năm 2015 Ban CHQS huyện Sốp Cộp hạng mục chi sửa chữa nhà công vụ ban CHQS Thứ 4, ngày 26/08/2015 - Vào sổ văn đến photo gửi đến cá nhân, quan nhận văn - Nghiên cứu báo cáo thuyết minh toán thu, chi ngân sách năm 2014 địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2014 để tìm hiểu khoản thu chi ngân 1.Thu ngân sách địa bàn: 31.181.061.423 đồng, đó: a Các khoản thu điều tiết ngân sách TW: 446.534.000 đồng b Các khoản thu điều tiết ngân sách tỉnh:3.664.970.950 đồng c Các khoản thu điều tiết NS huyện: 24.784.798.373 d Các khoản thu điều tiết NS xã: 2.228.578.100 Chi NS huyện năm 2014: 413.721.177.000 đồng, cụ thể: a Chi đầu tư XDCB: 58.849.294.000 đồng b Các khoản chi thường xuyên:261.474.435.433 đồng c Chi trợ cấp ngân xã: 73.491.849.500 đồng d Chi chuyển nguồn: 32.301.054.467 đồng e Chi nộp ngân sách trên: 4.154.543.000 đồng sách huyện, ví dụ như: Thứ 5, - Vào sổ văn đến ngày - Thẩm định định phê duyệt hồ sơ mời thầu cơng trình 27/08/2015 đường giao thơng nơng thơn Púng, xá Púng Bánh, huyện Sốp Cộp - Cùng với chun viên phòng hồn thiện báo cáo tình hình thực 10 10 công tác tháng phương hướng nhiệm vụ tháng năm Thứ 6, 2015 UBND Huyện - Vào sổ văn đến ngày - Thẩm định thể thức định lựa chọn nhà thầu xây dựng 28/08/2015 cơng trình: Sửa chữa, cải tạo trường Mầm non Hoa Ban II xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp để trình UBND huyện - Thẩm định văn kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơng trình: Sửa chữa, cải tạo nhà bán trú 08 phòng trường THCS Thứ 2, ngày Mường Lạn, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp - Vào sổ văn đến, gửi cơng văn phòng đến phòng ban 31/08/2015 UBND huyện - Hỗ trợ chuyên viên phòng triển khai công văn số 2870/UBNDPNV UBND huyện v/v thực nâng lương Đội viên dự án 600 Phó chủ tịch xã - Giúp chuyên viên văn phòng rà sốt cơng việc giao cho Thứ 3, quan chuyên môn thuộc UBND Huyện - Vào sổ văn đến ngày - Thẩm định định việc lập Hội đồng nghiệm thu hồn 01/09/2015 thành cơng trình Trụ sở xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp để trình UBND huyện - Thẩm định báo cáo tình hình thu quỹ an ninh – quốc phòng Thứ 4, cán bộ, cơng chức, viên chức địa bàn huyện - Nghỉ lễ Quốc khánh 02/09 ngày 02/09/2015 Thứ 5, ngày 03/09/2015 - Vào sổ văn đến photo gửi đến cá nhân, quan nhận văn - Thẩm định thể thức hồ sơ thiết kế dự tốn cơng trình: Đường giao thơng nơng thơn Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp - Thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 địa bàn Huyện 10 Thứ 6, - Hoàn thành bàn giao công việc phụ trách cho chuyên ngày 11 11 04/09/2015 viên phòng - Hồn thành báo cáo kiến tập - Trình báo cáo kiến tập xin ý kiến nhận xét lãnh đạo đơn vị kiến tập - Tổng kết rút kinh nghiệm 12 12 KẾT LUẬN Trên tồn bơ nội dung “Báo cáo kiến tập” phòng TàiKế hoạch huyện Sốp Cộp Trên sở lý luận học tài trường năm qua, kết hợp với thực tế thời gian kiến tập, em thấy việc kết hợp lý luận vào thực tiễn quan trọng, bước đầu tạo tiền đề cho thời gian thực tập sau đạt kết tốt Đồng thời vấn đề tìm hiểu tình hình tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực tế hoạt động quan cần thiết Mặc dù thời gian kiến tập chưa lâu giúp em tiếp cận biết phần công việc, cách thức làm việc phòng Đặc biệt qua q trình nghiên cứu thực báo cáo giúp cho em hiểu sâu sắc kỹ lưỡng lịch sử hình thành, tổ chức máy, nhiệm vụ quyền hạn phòng thực tế hoạt động phòng Từ giúp em hiểu sâu yêu thích chuyên ngành Quản lý Tài cơng kiến thức thực tiễn quan trọng cho thực tế cơng việc say cho thân em Tuy nhiên thời gian nghiên cứu thực tế thực báo cáo có giới hạn, trình độ hiểu biết chưa sâu Nên báo cáo chưa sâu nghiên cứu chi tiết, khơng tránh khỏi thiếu sót Qua nội dung báo cáo này, em kính mong thầy cô sau xem xét, bổ sung để thân em hiểu rõ them bước hoàn thiện chuyên đề kiến tập nhằm nhận thức nâng cao kinh nghiệm vào q trình thực tập cơng tác em sau Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, góp ý quý Thầy cô, lãnh đạo anh chị cán phòng TàiKế hoạch huyện Sốp Cộp nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành báo cáo / 13 13 Tài liệu tham khảo Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06 tháng 05 năm 2009 Bộ Tài Bộ Nội vụ việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chun mơn lĩnh vực tài huộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Quyết định số 75/QĐ-UB ngày 06/07/2004 UBND tỉnh Sơn La việc quy định nhiệm vụ quyền hạn quan chun mơn lĩnh vực tài thuộc UBND cấp huyện, thị xã xã Báo cáo thuyết minh toán thu, chi ngân sách năm 2014 địa bàn huyện Sốp Cộp phòng Tàikế hoạch, UBND huyện Sốp Cộp, số 210/BCTCKH ngày 01 tháng 03 năm 2015 Thông báo số 730/TB-PTC ngày 04 tháng 06 năm 2014 phân công nhiệm vụ thành viên phòng TàiKế hoạch huyện Sốp Cộp 14 14 15 15 ... năm 2014 địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2014 để tìm hiểu khoản thu chi ngân 1.Thu ngân sách địa bàn: 31.18 1.061.423 đồng, đó: a Các khoản thu điều tiết ngân sách TW: 446.534.000 đồng b Các khoản thu... huyện: 24.784.798.373 d Các khoản thu điều tiết NS xã: 2.228.578.100 Chi NS huyện năm 2014: 413.7 21.17 7.000 đồng, cụ thể: a Chi đầu tư XDCB: 58.849.294.000 đồng b Các khoản chi thường xuyên:261.474.435.433
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KIẾN TẬP - Tìm hiểu phòng tài chính kế hoạch uỷ ban nhân dân huyện, BÁO CÁO KIẾN TẬP - Tìm hiểu phòng tài chính kế hoạch uỷ ban nhân dân huyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay