60 ĐỘNG từ bất QUY tắt PHÁI THUỘC

2 48 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 14:28

c2 tài liệu ddddddddddddddddddddddddddddddddfkfskfhnfksdffcfksfjjfhc2 tài liệu ddddddddddddddddddddddddddddddddfkfskfhnfksdffcfksfjjfhc2 tài liệu ddddddddddddddddddddddddddddddddfkfskfhnfksdffcfksfjjfhc2 tài liệu ddddddddddddddddddddddddddddddddfkfskfhnfksdffcfksfjjfhc2 tài liệu ddddddddddddddddddddddddddddddddfkfskfhnfksdffcfksfjjfhc2 tài liệu ddddddddddddddddddddddddddddddddfkfskfhnfksdffcfksfjjfhc2 tài liệu ddddddddddddddddddddddddddddddddfkfskfhnfksdffcfksfjjfhc2 tài liệu ddddddddddddddddddddddddddddddddfkfskfhnfksdffcfksfjjfhc2 tài liệu ddddddddddddddddddddddddddddddddfkfskfhnfksdffcfksfjjfhc2 tài liệu ddddddddddddddddddddddddddddddddfkfskfhnfksdffcfksfjjfh 60 ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC HAY GẶP NHẤT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Nguyên mẫu Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Ý nghĩa thường gặp Be become Begin Break Bring Build Buy choose Come Cut Do Drive Drink Eat Fall Feel Fight Find Forget Get Give Go Grow Have Hear Hold Keep Know Learn Leave Let Lose Make Meet Pay Put Read Ring Rise Run Say was, were became began broke brought built bought chose came cut did drove drank ate fell felt fought found forgot got gave went grew had heard held kept knew learned/learnt left let lost made met paid put read rang rose ran said been become begun broken brought built bought chosen come cut done driven drunk eaten fallen felt fought found forgotten got given gone grown had heard held kept known learned/learnt left let lost made met paid put read rung risen run said trở thành bắt đầu nghỉ mang lại xây dựng Mua chọn đến cắt Làm ổ đĩa uống Ăn giảm cảm thấy chiến Tìm Qn có cung cấp cho Đi phát triển Có Nghe tổ chức giữ biết học lại cho phép Làm đáp ứng trả đặt đọc Rung chng Tăng chạy Nói 60 ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC HAY GẶP NHẤT 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 See Send Show sing sit sleep speak spend stand swim take teach tell think throw understand wear win write saw sent showed sang sat slept spoke spent stood swam took taught told thought threw understood wore won wrote seen sent showed/shown sung sat slept spoken spent stood swum taken taught told thought thrown understood worn won written thấy gửi chương trình Hát ngồi ngủ Nói chi tiêu đứng Bơi Có dạy Nói Nghĩ Ném hiểu mặc giành chiến thắng viết .. .60 ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC HAY GẶP NHẤT 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 See Send Show sing sit sleep speak spend stand swim
- Xem thêm -

Xem thêm: 60 ĐỘNG từ bất QUY tắt PHÁI THUỘC, 60 ĐỘNG từ bất QUY tắt PHÁI THUỘC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay