Báo cáo thực tập về qđ, y cầu, biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng

52 38 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 14:18

Mục lụcI.Mục đích đợt thực tập tốt nghiệp3II.Giới thiệu về công ty thực tập31. Ngành nghề kinh doanh:31.1. Lĩnh vực khảo sát thiết kế:31.2. Lĩnh vực phân tích đánh giá kết cấu công trình:41.3. Lĩnh vực kiểm định, chẩn đoán và đánh giá chất lượng công trình:41.4. Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ mới:41.5. Lĩnh vực đào tạo Chuyển giao công nghệ:52.Phạm vi ngành nghề:53. Đối tác của công ty5Các trường Đại học Viện nghiên cứu:5Các công ty tư vấn Xây dựng:64. Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng VN)65. Nguồn nhân lực và tổ chức hoạt động của công ty:65.1. Nguồn nhân lực:65.2. Tổ chức bộ máy:76. Danh sách các công trình tiêu biểu do cán bộ công ty đã tham gia thực hiện từ năm 2000.76.1.Các dự án về tiêu biểu về thiết kế, lập dự án:76.2.Dự án về tiêu biểu về thử tải, kiểm định đánh giá chất lượng công trình:86.3.Dự án tiêu biểu về đào tạo chuyển giao công nghệ:96.4.Dự án tiêu biểu về ứng dụng vật liệu mới vào tăng cường kết cấu công trình:107.Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty bao gồm:11III.NỘI DUNG THỰC TẬP121.Quy định về vệ sinh an toàn lao động.122.Đọc và nghiên cứu hồ sơ các dự án.243.Nghiên cứu tính năng mới của RM V8i.253.1.Giới thiệu.253.2.Ví dụ tính cầu dầm I bê tông cốt thép lắp ghép và cầu dầm thép lien hơp bản bê tông:26 I.Mục đích đợt thực tập tốt nghiệpGiúp sinh viên có điều kiện tiếp xúc và vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tế sản xuất.Tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến thức đã học và chuẩn bị kiện thức cho làm luận văn tốt nghiệp.NỘI DUNG:Chương I: Trách nhiện của công ty1. Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai việc kiểm tra, đôn đốc công nhân viên thực hiện các qui định về An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động của nội qui này. Ra quyết định kỷ luật công nhân viên vi phạm, Tổ chức việc kiểm tra định kỳ.Ban Trật tự Vệ sinh, An toàn lao động và Quản lý thiết bị nhà xưởng (gọi tắt là Ban TTATTBNX) chịu trách nhiệm triển khai huấn luyện công nhân viên về qui định An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động, qui trình vận hành thiết bị mà công nhân viên được sử dụng.Trạm y tế có trách nhiệm tổ chức việc điều tra tai nạn lao động tại Công ty báo cáo cho Phòng Tổ chức Hành chánh và Ban Tổng Giám đốc Công ty.Trạm y tế lập báo cáo tình hình tai nạn lao động, các loại bệnh sáu tháng một lần gửi cho các Cơ quan Nhà nước quản lý có thẩm quyền.Chương II: Trách nhiện của nhân viên trong công ty1. Mọi Cán bộ Công nhân viên đều có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành nội qui này.2. Các An toàn viên Công ty có trách nhiệm triển khai các hoạt động về mặt An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động theo chỉ thị của Tổng Giám Đốc Công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình.Chương III: Quy định về an toàn lao động.1. Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động và các dụng cụ được cung cấp trong thời gian làm việc. CBCNV phải sử dụng đúng mục đích và đủ các trang bị đã được cung cấp.Trong thời gian làm việc CBCNV không được đi lại nơi không thuộc phạm vi của mình.Khi có sự cố hoặc nghi ngờ thiết bị có sự cố có thể xảy ra thì CBCNV phải báo ngay cho Tổ trưởng để xử lýNếu không được phân công thì CBCNV không được tự ý sử dụng và sửa chữa thiết bị.Khi chưa được huấn luyện về qui tắc an toàn và vận hành thiết bị thì không được sử dụng hoặc sửa chữa thiết bị.Các sản phẩm, hàng hoá vật tư, thành phẩm đóng gói, để cách tường 0.5 mét, cách xa cửa thoát nạn, cầu dao điện, phương tiện chữa cháy, tủ thuốc cấp cứu.Khi sửa chữa máy phải ngắt công tắc điện và có biển báo mới sửa chữa.Khi chuẩn bị vận hành máy hoặc sau khi sửa chữa xong phải kiểm tra lại dụng cụ, chi tiết có nằm trên Mục lục NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Mục đích đợt thực tập tốt nghiệp I Giúp sinh viên có điều kiện tiếp xúc vận dụng kiến thức học vào thực tế sản xuất Tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến thức học chuẩn bị ki ện thức cho làm luận văn tốt nghiệp - Giới thiệu công ty thực tập II CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT – VIỆT Công ty cổ phần công nghệ tiên tiến Nhật Việt - JVTek công ty thành lập nhóm chun gia có trình đ ộ đ ại h ọc, có nhi ều năm kinh nghiệm công tác tư vấn, chuyển giao công nghệ thiết bị khoa học kỹ thuật, nghiên cứu phát triển công nghệ cao lĩnh vực xây dựng, kiểm tra vật liệu công nghệ môi trường Với triết lý hành động quán “Kỹ thuật – Hiệu – Chắc chắn cho Tương lai”, hướng tới mục tiêu phát tri ển bền vững cho Cơng ty cho khách hàng Chúng tơi ln nh ận th ức sâu s ắc “Doanh nghiệp công cụ xã hội” , hiểu rõ khách hàng thượng đế phấn đấu theo phương châm xây dựng công ty thành “Cơng ty có uy tín” xã hội tin tưởng “Công ty vững mạnh” liên tục kinh doanh có hiệu Bằng việc kiên trì thực Hệ thống quản lý ch ất l ượng phù h ợp, JVTek đảm bảo cung cấp dịch vụ kỹ thuật sản phẩm tốt nh ất đ ể làm hài lòng Q vị khách hàng, hy vọng đóng góp nhiều h ơn cho lợi ích c ộng đ ồng cống hiến nhiều vào nghiệp xây dựng phát triển đất nước Ngành nghề kinh doanh: 1.1 Lĩnh vực khảo sát - thiết kế: • Khảo sát trắc địa cơng trình; • Khảo sát địa chất cơng trình; • Khảo sát thủy văn, mơi trường; • Thiết kế cơng trình đường bộ, đường sắt; • Thiết kế cơng trình cầu, hầm; • Thiết kế quy hoạch xây dựng; • Thiết kế kiến trúc cơng trình; • Thiết kế cơng trình cấp nước; • Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường công trình xây dựng NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 • Dịch vụ thiết kế vẽ, lập dự án đầu tư cho đơn v ị tư vấn khác ngồi nước • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ địa cắm mốc giải phóng mặt bằng; 1.2 Lĩnh vực phân tích đánh giá kết cấu cơng trình: • Dịch vụ phân tích đánh giá kết cấu cho đơn vị tư vấn khác ngồi nước; • Phân tích đánh giá cố cơng trình; • Phân tích tính tốn kết cấu đặc biệt, kết cấu n ền móng vùng đ ịa chất yếu; • Phân tích lựa chọn giải pháp tối ưu cho kết cấu công trình giao thơng xây dựng dân dụng; 1.3 Lĩnh vực kiểm định, chẩn đoán đánh giá chất lượng cơng trình: • Thử tải, kiểm định xác định khả chịu lực cơng trình xây dựng • Kiểm định đánh giá cố cơng trình; • Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn ch ịu lực cơng trình xây dựng; • Kiểm tra, chứng nhận chứng nhận phù hợp chất lượng cơng trình xây dựng; • Thí nghiệm vật liệu cấu kiện xây dựng; 1.4 Lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ mới: Cùng với đối tác Nhật Bản nghiên cứu, phát tri ển công nghệ m ới lĩnh vực xây dựng giao thông vận tải, bao gồm: • Cơng nghệ lĩnh vực kiểm định đánh giá chất lượng cơng trình cầu đường bộ, cầu đường sắt; • Cơng nghệ lĩnh vực giao thơng thơng minh; • Cơng nghệ lĩnh vực môi trường: xử lý nước thải, tiếng ồn, cơng nghệ xanh giao thơng vận tải; • Cơng nghệ thiết kế, xây dựng quản lý đường sắt cao tốc đường sắt thị; • Công nghệ lĩnh vực xây dựng hệ thống quan trắc cơng trình; NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 1.5 Lĩnh vực đào tạo & Chuyển giao công nghệ: • Cùng với đối tác Nhật Bản chuyển giao công nghệ lĩnh vực xây dựng, quản lý quan trắc cơng trình giao thơng từ nước ngồi vào dự án Việt Nam; • Phân phối phần mềm chuyên dụng thiết kế, xây dựng quản lý cơng trình giao thơng dân dụng; • Chuyển giao cơng nghệ ứng dụng phần mềm chuyên dụng thiết kế, xây dựng quản lý cơng trình giao thơng dân dụng; Tư vấn xây dựng cho dự án xây dựng cơng trình giao thơng dân dụng, bao gồm tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, kiểm đinh,… Tư vấn công nghệ vận tải, vật tư thiết bị, lập quy hoạch giao thông đô thị giao thông nông thôn; Thi công xây dựng cơng trình giao thơng, dân dụng, cơng trình cấp điện, trạm thơng tin tín hi ệu đường sắt, đường bộ; Thiết kế cải tạo, sửa chữa thiết bị điện, khí thuộc lĩnh vực oto, máy xây dựng, đầu máy, toa xe chế tạo, cung ứng phụ tùng cho phương tiện giao thơng vận tải • Tư vấn giám sát xây dựng cơng trình; Dịch vụ cho thuê máy móc, thi ết bị phục vụ xây dựng; Thiết kế xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật • Nghiên cứu khoa học chuyển giao cơng nghệ lĩnh vực giao thông vận tải, vật liệu xây dựng cơng trình giao thơng, cơng nghiệp, dân dụng thủy lợi • Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, thí nghiệm, kiểm định vật liệu xây dựng cơng trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, thị, cơng trình cơng nghiệp • Phạm vi ngành nghề: Với đội ngũ cán khoa học: Giáo sư, tiến sĩ, ki ến trúc s ư, kỹ s xây dựng, kỹ sư cầu đường, kỹ sư tự động hố, chun gia kỹ thuật Nhật Bản có trình đ ộ cao, giàu kinh nghiệm cơng tác tư vấn, khảo sát, ki ểm đ ịnh, x lý n ền móng cơng trình cầu đường, đường sắt cao tốc, đường s đô th ị Công ty có đủ lực tham gia tư vấn, kiểm định, ứng dụng công nghệ xây dựng, xử lý móng cơng trình cho cơng trình l ớn v ới ch ất l ượng cao theo tiêu chuẩn kỹ thuật hành Việt nam gi ới Đối tác công ty Các trường Đại học & Viện nghiên cứu: Trường Đại học Giao thơng Vận tải Hà Nội: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Bộ mơn Cơng trình Giao thơng thành phố & Cơng trình thủy; Bộ mơn kết cấu xây dựng; Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải Các công ty tư vấn & Xây dựng: Công ty cổ phần Tư vấn phát tri ển công nghệ Vi ệt - Đại lý đ ộc quy ền cung cấp phần mềm thiết kế, tính tốn kết cấu cầu, hầm & Tự động hoá thi ết kế: RM, MXRoad, MXRail, ATENA, Structure Pro hãng Bentley – Mỹ; Công ty TDV - Cộng hồ Áo; Cơng ty xây dựng CableTek (Hàn Quốc); Công ty tư vấn Anatech (Mỹ); Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng VN) Nguồn nhân lực tổ chức hoạt động cơng ty: 5.1 Nguồn nhân lực: Ngồi máy điều hành tham gia sản xuất trực tiếp, công ty có cộng tác viên chun gia gồm: Các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ s cán giảng dạy, nghiên cứu thuộc chuyên ngành trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Viện khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (Chi tiết xem phụ lục 1) NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 5.2 Tổ chức máy: Danh sách công trình tiêu biểu cán b ộ cơng ty tham gia thực từ năm 2000 6.1 Các dự án tiêu biểu thiết kế, lập dự án: Dự án đường cao tốc Đông-Tây Algeria – Nút giao s ố v ới đ ối tác Consortium Japonais pour l’Autoroute Algérienne Camp7 (COJAAL Camp7), thiết kế vẽ chi tiết bóc tách khối lượng, 2011 13 cầu Quốc Lộ 70, năm 2011, Tư vấn thẩm tra thiết kế vẽ thi công dự toán Dự án đường cao tốc Algeria (30KM) với đối tác Consortium Japonais pour l’Autoroute Algérienne Camp7 (COJAAL Camp7), thiết kế vẽ chi tiết bóc tách khối lượng, 2010-2011 Cầu Bính, Tp Hải Phòng, năm 2010-2011, khảo sát lập Khảo sát, lập dự án đầu tư thuộc dự án đầu tư sửa chữa, khôi phục cơng trình cầu Bính sau cố va tàu Đường tỉnh 722 & cầu Đăk Nô, tỉnh Lâm Đồng, năm 2009, Thiết kế sở Hệ thống thu phí tự động dừng – trạm thu phí Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, năm 2008 NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Cầu An Hòa, cầu sơng Bng – Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (1300 Ha), tỉnh Đồng Nai, 2008, thực liên danh tư v ấn nước AECOM (Mỹ) – ABES (Áo) – GBN (Việt Nam) Cầu Diễn – QL32, Tp Hà Nội, năm 2008, thiết kế kỹ thuật Lập quy hoạch 1/5000, 1/2000 Khu đô thị kinh t ế m Long Hưng (1300 Ha), tỉnh Đồng Nai, 2007, thực công ty tư vấn nước ngồi GHD (Úc) 10 Cầu Trà Ơn – Thuộc dự án cầu Cần Thơ, năm 2007, thiết kế vẽ thi cơng 11 Cầu Sơng Luỹ, tỉnh Bình Thuận, năm 2006, thiết kế kỹ thuật 12 QL37 đoạn qua thị trấn Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, năm 2006, thiết kế kỹ thuật thi công 13 Cầu vượt Ngã Tư Sở, Dự án phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội, Design check 14 Cầu Châu Giang, tỉnh Hà Nam, năm 2005, thiết kế kỹ thuật 15 QL32C, 32A, tỉnh Phú Thọ, năm 2005, thiết kế kỹ thuật thi công 16 Cầu Năm Ô, thành phố Đà Nẵng, năm 2004-2005, chiều dài cầu 327m, Thiết kế kỹ thuật 17 Lập quy hoạch mạng lưới giao thông nông thôn tỉnh Hưng Yên, năm 2003~2004 18 Cầu Thuận Phước, năm 2003 thành phố Đà Nẵng, thiết kế vẽ thi công 19 Cầu Bắc Kạn II, tỉnh Bắc Kạn, năm 2002, Thiết kế kỹ thuật 20 Cầu Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng, năm 2002, thiết kế vẽ thi công 21 Dự án quốc lộ 10 – Gói thầu số 3, năm 2000, thiết kế vẽ thi công 22 Dự án đường Hồ Chí Minh, năm 2001, thiết kế vẽ thi công 23 Cầu A Sáp, thành phố Huế, năm 2001-2002, Thiết kế kỹ thuật 6.2.Dự án tiêu biểu thử tải, kiểm định đánh giá chất lượng công trình: Cầu Vụ Bổn, tỉnh Đắc Lăk, năm 2011, Tư vấn kiểm định chất lượng, thử tải lập trạng thái ban đầu NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Cầu ĐắkTour, tỉnh Đắk Lăk, năm 2011, Tư vấn kiểm định ch ất lượng, th tải lập trạng thái ban đầu Cầu Hà Khánh B2, tỉnh Quảng Ninh, năm 2011, Kiểm tra độ vồng chất lượng thi công dầm bê tông dự ứng lực Cầu Buôn Trấp, tỉnh Đắc Lăk, năm 2010, Tư vấn kiểm định chất lượng, thử tải lập trạng thái ban đầu Cầu Treo Pa Phông, tỉnh Điện Biên, năm 2010, thử tải, kiểm định, kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực cơng trình Cầu Bính, Tp Hải Phòng, năm 2010, thử tải, kiểm định, đánh giá khả chịu lực cơng trình sau cố va tàu Cầu treo dây văng Cần Thơ, Tp Cần Thơ, năm 2010, thử tải, đánh giá khả chịu lực cơng trình Kiểm định đánh giá khả chịu lực cầu QL31 , tỉnh Bắc Giang Lạng Sơn, năm 2009, kiểm định, thử tải, đánh giá khả chịu lực cơng trình Cầu treo dây văng Phú Mỹ, Tp Hồ Chí Minh, năm 2009, kiểm định, thử tải, đánh giá khả chịu lực cơng trình 10 Cầu treo dây võng Thuận Phước, Tp Đà Nẵng, năm 2009, kiểm định, thử tải, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực 11 Cầu treo dây văng Rạch Miễu , QL60 – tỉnh Tiền Giang, năm 2008, kiểm định, thử tải đánh giá khả chịu lực 12 Cầu treo dây văng Bính, Tp Hải Phòng, năm 2008, quan trắc đánh giá khả chịu lực 13 Cầu Cần Thơ, Tp Cần Thơ, năm 2007, phân tích kết cấu tìm nguyên nhân cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ q trình thi cơng 14 Kiểm định đánh giá chất lượng cơng trình đường xun đảo Tu ần Châu , tỉnh Quảng Ninh, kiểm định đánh giá chất lượng, năm 2007 NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 15 Cầu vượt đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định, năm 2006, Kiểm định đánh giá lực chịu tải, chiều dài cầu 2477m 16 Cầu Sơng Hồng, Tỉnh Thanh Hoá, năm 2006, ki ểm định đánh giá lực chịu tải 17 Cầu Phả Lại, thành phố Hải Dương, năm 2003, Kiểm định đánh giá lực chịu tải 6.3 Dự án tiêu biểu đào tạo & chuyển giao công nghệ: Đào tạo ngắn hạn thi công, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu k ết c ấu tăng cường vật liệu FRP – Quy trình thi cơng nghiệm thu tăng cường kết cấu vật liệu Tyfo®Fibwarp®System cho Viện chuyên ngành Cầu Hầm, năm 2011 Đào tạo & chuyển giao công nghệ ứng dụng phần mềm RM2010 thiết kế cầu lớn cho kỹ sư thiết kế công ty Tư vấn địa ốc Vân Tr ường, năm 2010 Đào tạo & chuyển giao công nghệ ứng dụng phần mềm RM2006 thiết kế cầu lớn cho kỹ sư thiết kế công ty Tư v ấn thi ết k ế TEDI SOUTH, năm 2009 Đào tạo & chuyển giao công nghệ ứng dụng phần mềm RM2006 thiết kế cầu lớn cho kỹ sư thiết kế công ty Tư vấn thi ết k ế C ầu l ớn – Hầm (TEDI), năm 2008 Đào tạo & chuyển giao công nghệ ứng dụng phần mềm Midas/Civil thiết kế cầu lớn Tp Hồ Chí Minh, năm 2008 Đào tạo & chuyển giao công nghệ ứng dụng phần mềm Midas/Civil thiết kế cầu công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội, năm 2007 Đào tạo & chuyển giao công nghệ ứng dụng phần mềm Midas/Civil thiết kế cầu lớn Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Giao thông Vận tải - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, năm 2005~2006 NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Đào tạo & chuyển giao công nghệ ứng dụng phần mềm Midas/Civil thiết kế cầu lớn Trung tâm Tư vấn thiết kế cơng trình, phòng C ầu hầm - Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, năm 2005 Đào tạo ứng dụng phần mềm ứng dụng tự động hóa thi ết kế cầu đường Trung tâm kỹ thuật đường V, khu quản lý đường V, Tp Đà Nẵng, năm 2004 10 Đào tạo tập huấn cán giao thông xã huyện thu th ập s ố li ệu lập quy hoạch mạng lưới giao thông nông thôn tỉnh Hưng Yên, năm 2003~2004 6.4 Dự án tiêu biểu ứng dụng vật liệu vào tăng c ường k ết cấu cơng trình: Cầu Thừa Lưu: QL1A tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2011, tăng cường sửa chữa dầm biên vật liệu sợi carbon Tyfo®SCH41 Cầu Gián Khẩu: QL1A tỉnh Ninh Bình, năm 2011, tăng cường sửa chữa 30 dầm chủ vật liệu sợi carbon Tyfo®SCH41 Cầu Rổng Dài: QL6 tỉnh Hòa Bình, năm 2011, tăng cường sửa chữa dầm chủ vật liệu sợi carbon Tyfo®SCH41 13 cầu yếu QL70, tỉnh Yên Bái – Lào Cai, năm 2011, tăng cường sửa chữa dầm chủ vật liệu sợi carbon Tyfo®SCH41, Tyfo®SCH11UP Tòa nhà Phố Đông-Hoa Sen, Quận – Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012, tăng cường kết cấu sàn tầng 15 vật liệu sợi carbon Tyfo® SEH51A Hội đồng quản trị Ban giám đốc công ty bao gồm : 7.1 GS TS Nguyễn Viết Trung Chức vụ: Trưởng ban kiểm sốt 7.2 TS Phạm Hồng Kiên Chức vụ: Giám đốc công ty 7.3 ThS Nguyễn Trọng Nghĩa NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Mơ men hoạt tải: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Đường ảnh hưởng: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Ví dụ Bài 2: Chọn loại kết cấu: dầm thép liên hợp bê tơng : NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Khai báo chung: Độ ẩm; nhiệt độ trung bình; hệ số Chọn sơ đồ kết cấu: số nhịp, chiều dài nhịp, tính liên tục - Mặt cắt ngang nhịp 1: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 - Mặt cắt ngang nhịp 2: - Mặt cắt ngang nhịp 3: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Mặt cắt dầm thép I: - Khai báo vật liệu kết cấu nhịp: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Khai báo điều kiện biên: - - Kích thước gối: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 - Chọn kích thước trụ: Vật liệu kết cấu phần NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Các loại tải trọng: Tĩnh tải : NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Tĩnh tải 2: Hoạt tải : NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Kiểm tra lại tồn bộ: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Sau chạy xong chương trình tính ta thu biểu đồ momen Momen tĩnh tải giai đoạn 1: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Tĩnh tải giai đoạn 2: Momen tải trọng làn: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Momen tổ hợp tải trọng: NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 ... công xây dựng Khi thi công xây dựng phải đảm bảo yêu cầu sau đây: Trước khởi cơng xây dựng phải có thi t kế biện pháp thi công đ ược duyệt, biện pháp thi công phải thể giải pháp đ ảm b ảo an toàn. .. qui Công ty đề BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CHƯƠNG 1: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TỒN LAO ĐỘNG NHĨM CƠNG TRÌNH GTTP – K49 Quản lý công nhân lắp đặt : - Công nhân vào làm việc công. .. CẦU ĐẢM BẢO AN TỒN TRONG THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Điều u cầu chung công trường xây dựng Công trường xây dựng phải đảm bảo yêu cầu sau: Tổng mặt công trường xây dựng phải thi t kế phê ệt theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập về qđ, y cầu, biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, Báo cáo thực tập về qđ, y cầu, biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, Danh sách các công trình tiêu biểu do cán bộ công ty đã tham gia thực hiện từ năm 2000., Quy định về vệ sinh an toàn lao động., Nghiên cứu tính năng mới của RM V8i.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay